Nájdené rozsudky pre výraz: započítanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7179

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1255 dokumentov
580 dokumentov
236 dokumentov
19 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Započítanie
Právna veta: Ak k úhrade nájomného poškodeným voči žalobcovi došlo formou započítania (čo poznamenáva krajský súd je jeden zo spôsobov zániku záväzku, resp. spôsob úhrady), tým vznik a existencia škody bola preukázaná, ak sa zmluvné strany Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 23.1.2017 (č.l. 8 rub spisu) dohodli, že ich vzájomné nároky, a to nárok poškodeného na odplatu za postúpenie pohľadávky a nárok žalobcu na úhradu nájomného za náhradné vozidlo navzájom započítavajú. Dlžníkom z nároku na poistné plnenie nebola poškodená, tak ako to tvrdil žalovaný v odvolaní, keďže vo vzťahu k tomuto nároku n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/166/2019 6118236799 30. 01. 2020 JUDr. Martina Nemravová ECLI:SK:KSZA:2020:6118236799.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Martiny Nemravovej, členov senátu JUDr. Róberta Bebčáka a JUDr. Martiny Brniakovej, v sporovej právnej veci žalobcu: SetCar sk, a.s., so sídlom U
Právna veta: Z hľadiska účinnosti započítania je potrebné vychádzať z toho, že podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť zmluvou inému, pričom podľa § 580 Občianskeho zákonníka, ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých splnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, kedy sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/80/2013 8111220347 13.11.2014 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2014:8111220347.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Jozefa Škraba v právnej veci žalobcu: Mgr. C. U., nar. X.X.XXXX, T. B. XXXX/XX, L., zastúpeného advokátom JUDr. Martinom S
Právna veta: Pri posudzovaní daného prípadu je na mieste použitie analógie zákona (§ 853 ods. 1 O. z.), pričom najvhodnejším sa javí použitie analógie s § 144 O. z., podľa ktorého veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne, spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Logickým výkladom textu tohto ustanovenia („ak manželia spoločne užívajú vec, potom spoločne uhradzujú aj náklady“) súd dospel k záveru, že ak ju teda spoločne neužívajú, nemajú povinnosť spoločne uhrádzať ani náklady vynaložené na vec alebo spojené s jej užívaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/26/2019 2615205965 27. 11. 2019 Mgr. Jozef Mačej ECLI:SK:KSTT:2019:2615205965.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd V Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Jozefa Mačeja a členov senátu JUDr. Daniela Ilavského a Mgr. Michala Novotného v spore žalobcu: I. Y., nar. X. O. XXXX, X. XXX/XX, F., proti žalovanej: U. Y., rod. U., nar. XX.
Právna veta: Podmienkou platného jednostranného započítania je pravosť a existencia pohľadávky, ktorá znamená súdnu vymáhateľnosť a pod ktorou je potrebné rozumieť vymáhateľnosť pohľadávky pre úspešné uplatnenie započítania. Pokiaľ ide o započítanie pohľadávky, ktorej pravosť a výška sú sporné, zánik vzájomných pohľadávok môže nastať až po riadnom zistení pravosti a splatnosti spornej pohľadávky. Z tohto dôvodu je možné jednostranne započítať aj takú pohľadávku, ktorú druhá strana spochybnila, resp. neuznala, súd sa v takom prípade musí zaoberať dôvodnosťou takej pohľadávky. Je povinnosťou súdu posúd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/312/2018 1213221078 18. 12. 2019 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2019:1213221078.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Anny Kašajovej v právnej veci žalobcu: D.. P. F., B.: X. X, B., zastúpeného: Oken
Právna veta: Všeobecná právna úprava započítania je zakotvená v § 580 a v § 581 Občianskeho zákonníka. Právnym predpokladom započítania je existencia vzájomných pohľadávok, ktoré sú spôsobilé na započítanie a vzájomne sa kryjú. Započítanie ako každý právny úkon musí byť zrozumiteľný a určitý. Z prejavu vôle veriteľa musí predovšetkým vyplývať, ktorú určitú pohľadávku alebo viac pohľadávok a v akej výške chce započítať voči inej alebo viacerým iným pohľadávkam, ktoré má dlžník v priamej pozícii veriteľa voči nemu. K zániku pohľadávky dochádza vtedy, keď sa pohľadávky stretnú. Pohľadávky sa stretnú vte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/53/2019 6417203184 15. 08. 2019 JUDr. Miroslava Púchovská ECLI:SK:KSBB:2019:6417203184.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej, členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a Miriam Boborovej Sninskej, v právnej veci žalobcu T. Q., Y. XX
Právna veta: Započítať nemožno premlčané pohľadávky. To však nevylučuje ich započítanie dohodou medzi stranami sporu (§ 581 ods. 3 OZ). 33. Ručiteľský záväzok možno prevziať len na základe dohody, resp. ručiteľského vyhlásenia (§ 546 OZ), preto postavenie žalobkyne ako ručiteľky neprichádza do úvahy. V úverovej zmluve sa nenachádza jej vyhlásenie, ktorým by bola vzala na seba voči SLSP povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník. Zo záložnej zmluvy jej vzniklo len postavenie záložcu, dlh plnila za žalovaného v snahe vyhnúť sa výkonu záložného práva veriteľom žalovaného na jej byt, nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/266/2018 6316205674 27. 11. 2019 JUDr. Ľubomír Šabla ECLI:SK:KSBB:2019:6316205674.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Šablu a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a JUDr. Dušana Ďuriana ako členov senátu, v spore žalobkyne I. H., nar. XX. XX. XXXX,
Právna veta: Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok musí byť rovnakého druhu a tieto p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 38Cb/307/2010 3110218111 17.05.2012 JUDr. Iveta Záleská ECLI:SK:OSTN:2012:3110218111.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Záleskou v právnej veci žalobcu TAM Properties, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 812 226, právne zastúpeného Mgr. Michalom Šalingom, advokátom, Chr
Právna veta: Započítanie predstavuje jeden zo spôsobov zániku nesplneného záväzku. Právnym predpokladom započítania je existencia vzájomných pohľadávok, ktoré sú spôsobilé na započítanie a vzájomne sa kryjú. Samotný kompenzačný prejav je možné urobiť až potom, čo sa obidve pohľadávky stretli, t.j. v okamžiku, keď sa stala splatnou pohľadávka s neskoršou splatnosťou. Podľa § 359 Obchodného zákonníka, proti splatnej pohľadávke nemožno započítať nesplatnú pohľadávku, ibaže ide o pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Mesto n/V 9Cb/212/2011 3511208614 26.07.2012 JUDr. Lenka Pavlovičová ECLI:SK:OSNM:2012:3511208614.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nové Mesto nad Váhom samosudkyňou JUDr. Lenkou Pavlovičovou v právnej veci navrhovateľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Bratislava, Štefanovičova 4, IČO: 00585441, proti odporcovi DH
Právna veta: 34. Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a § 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky rovnakého druhu. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok je rovn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/240/2016 3810204677 26. 09. 2017 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2017:3810204677.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu DAK s r.o., so sídlom Vajanského 15, 971 01 Prievidza, IČO 31 565
Právna veta: Podľa § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. 32. Podľa § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka ak sa strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela a ak nedojednajú jeho dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú; ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/11/2019 6117246830 17. 03. 2020 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2020:6117246830.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Mareka Kohúta v právnej veci žalobcu: PLEX s.r.o., Duklianska 1250/38, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36
MENU