SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1182139
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64660
USSR: 35863
NSČR: 124511
NSSČR: 67325
USČR: 80115
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425406
Krajské súdy (ČR): 43748
Posledná aktualizácia
02.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie


Približný počet výsledkov: 397 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • zaradenie nájdené 27845 krát v 14006 dokumentoch
  • do nájdené 3770116 krát v 403106 dokumentoch
  • evidencia nájdené 69211 krát v 27588 dokumentoch
  • uchadzac nájdené 23649 krát v 8480 dokumentoch
  • o nájdené 12739448 krát v 423318 dokumentoch
  • zamestnanie nájdené 116461 krát v 42754 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 51 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov


Právna veta: Podľa § 36 ods. 2 písm. d) zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nespolupráce s úradom. Podľa ods. 5 písm. e) cit. zák. ustanovenia za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa ods. 2 písm. d) sa okrem iného považuje aj nepreukázanie splnenia povinností podľa § 34 ods. 5 a podľa písm. e) cit. zák. ustanovenia nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 5 a 7.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/13856/2010 1010200973 22.05.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:1010200973.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu O.. A. D. F. K. Á. Č. W. , bytom B. Z. G., A.. K. I. Č.. XXX/X, proti .
Právna veta: Z teleologického výkladu totiž jednoznačne vyplýva, že účelom zákona je vytvorenie podmienok občanom pre využívanie aktívnych opatrení na podporu zamestnania a aktivačnej činnosti uchádzačov pri hľadaní zamestnania. Dlhodobým cieľom tejto právnej úpravy je umožniť čo najväčšiemu počtu občanov zamestnať sa na trhu práce, či už svojou aktívnou činnosťou alebo aktivačnými opatreniami vykonávanými úradmi práce. Zmyslom a účelom právnej úpravy teda nie je evidovať takých občanov, u ktorých nie sú základné predpoklady na aktívne si hľadanie zamestnania, ani ktorých nie je možné ich zaradiť do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/13/2013 5013200125 27.08.2013 JUDr. Erika Čanádyová ECLI:SK:KSZA:2013:5013200125.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Martiny Nemravovej, v právnej veci navrhovateľa: U. M., nar. XX. XX. XXXX, bytom G. XXX/XX, XXX XX Q., právne .
Právna veta: Podľa § 49 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z.z. podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom. Na základe regionálneho projektu môže úrad zabezpečiť aj praktickú prípravu uchádzačov o zamest ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 17C/112/2011 2111206590 22.03.2012 JUDr. Marta Ďumbalová ECLI:SK:OSTT:2012:2111206590.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava, samosudkyňou JUDr. Martou Ďumbalovou, v právnej veci navrhovateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava, IČO: 37 847 562, zastúp.: JUDr. Darina Kurňavová, advokátka so sídlom v Trnave, .
Právna veta: Pre posúdenie existencie resp. medzi účastníkmi sporného času zániku zákonnej vyživovacej povinnosti navrhovateľa voči odporkyni je v nadväznosti na všeobecnú právnu úpravu v ust. § 62 ods.1 Zákona o rodine rozhodujúcim posúdenie, či a ak áno tak dokedy odporkyňa spĺňa charakteristiky osoby sústavne sa pripravujúcej na povolanie i v súlade s platnou osobitnou právnou úpravou (zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, upravujúci pojem sústavnej prípravy na povolanie v § 35 ods.1, ods.2 písm. a/, b/ cit. zákona - ako štúdium na strednej škole alebo štúdium ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 13P/14/2012 5312201810 20.06.2012 Mgr. Richard Golis ECLI:SK:OSCA:2012:5312201810.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Čadca v konaní pred samosudcom Mgr. Richardom Golisom, v právnej veci navrhovateľa: S. K., nar. XX.X.XXXX, bytom O. XXXX, XXX XX Č., toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, .
Právna veta: Na základe uvedených skutočností, ktoré vyplývajú zo zisteného skutkového stavu mal súd za to, že žalovaná ako aj prvostupňový správny orgán dostatočne nezistili skutkový stav veci, pretože v predmetnom konaní okrem „Dotazníka a Formulára E 301“ nevykonali žiadne dôkazy, ktorými by bolo preukázané, že väzby u žalobcu na území Slovenskej republiky neboli zachované. Sám žalobca v odvolaní uvádzal, že vykonával rekonštrukciu rodinného domu, pričom poukázal na tieto skutočnosti, ako aj na to že väzby na rodinu, konkrétne na matku, ako aj na syna zostali a na územie Slovenskej republiky dochá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/8/2011 8011200065 18.05.2012 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2012:8011200065.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobcu K. K., nar. XX. E. XXXX, trvale bytom XXX XX S. č. XXX, .
Právna veta: Podľa § 34 ods. 13 písm. h) Zákona o službách zamestnanosti do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 2. Z administratívneho spisu vyplýva, že žalobkyňa podľa registra finančných agentov a finančných poradcov bola dňa 26.09.2008 zapísaná ako viazaný finančný agent Národnej banky Slovenska a zápis bol zrušený dňa 28.07.2011. Z obsahu administratívneho spisu nevyplýva, že by oprávnenie žalobkyne ako viazaného finančného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie zaniklo dňom skončenia platnosti zmluvy, ktorý by predchádzal dňu zrušenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4S/12/2013 8013200231 05.09.2013 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2013:8013200231.3 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želinskej a JUDr. Evy Slávikovej v právnej veci žalobkyne V. Z., bytom v B., G. X proti žalovanému Ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, 812 .
Právna veta: Faktické odlúčenie ako dôsledok výkonu práce žalobkyne mimo územia Slovenskej republiky, samo osebe nestačí pre záver o tom, že bydlisko žalobkyne nemožno považovať počas jej posledného zamestnania v členskom štáte EÚ za zachované na území SR. V tejto situácii je potrebné komplexne posúdiť a náležite vyhodnotiť všetky dostupné informácie, ktoré s touto situáciou žalobkyne súvisia. Treba tu posúdiť najmä povahu, stálosť a finančné ohodnotenie vykonávanej práce, miesto jej výkonu, rodinný stav žalobkyne, ako aj ostatné rodinné väzby - ich funkčnosť (vzájomné návštevy s rodinou, trávenie os ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/63/2011 7011200505 12.04.2012 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2012:7011200505.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobkyne: P. F., nar. XX.XX.XXXX, K. XX, XXX XX Q., zast. JUDr. Frederikou Birkovou, advokátkou, .
Právna veta: S takýmto názorom žalovaného sa nemožno stotožniť, pretože i pri zisťovaní bydliska žalobcu podľa čl. 11 ods.1 vykonávacieho nariadenia je potrebné určiť „centrum jeho záujmov“, čo nie je možné bez podrobného vypočutia žalobcu k jeho situácii, vrátane jeho rodinných väzieb a bývania v mieste zamestnania. Prítomnosť žalobcu na území Veľkej Británie v čase výkonu jeho zamestnania v tejto krajine podľa názoru súdu nebolo možné považovať za stabilnú bez toho, aby žalovaný okrem iného skúmal i jeho reálne bydlisko, resp. podmienky bývania v tom čase. Žalobca vo „Vyhlásení žiadateľa na účely p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/113/2012 4012201081 21.05.2013 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2013:4012201081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Molnárovej a členiek senátu JUDr. Dariny Vargovej a JUDr. Dany Kálnayovej, v právnej veci žalobcu: M. I., nar. XX. XX. XXXX, S. XX/XX, T., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa .
Právna veta: Ako vyplýva z vyššie citovaných ustanovení základného nariadenia EÚ, pravidiel, ktoré EÚ prijala za účelom koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia založených na zásade rovnakého zaobchádzania s osobami, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, tieto umožňujú žiadateľovi o dávku v nezamestnanosti, ktorý nemá bydlisko v štáte zamestnania a nie je cezhraničným pracovníkom, aby uplatnil nárok buď v členskom štáte, kde vykonával pracovnú činnosť alebo v členskom štáte, kde má bydlisko v závislosti od toho, či sa vráti do členského štátu bydliska alebo nie. Pre prenesenie povinnosti z členského š ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/8/2013 6013200078 10.05.2013 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2013:6013200078.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jany Novotnej a členov senátu JUDr. Aleny Antalovej a JUDr. Milana Segeča v právnej veci žalobcu F. B., B. XXX, XXX XX B. proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ul. 29. .
Právna veta: právnou normou pre súd ako orgán aplikujúci právo nie je totiž len samotný text právneho predpisu, ale predovšetkým význam tohto textu meniaci sa v priestore a čase. Systémová zmena v roku 1989 mala v právnom poriadku za následok hodnotovú zmenu v smere hodnotovej diskontinuity s predchádzajúcim obdobím. Ústava Slovenskej republiky prijatá s účinnosťou od 1.10.1992 v čl. 2 ods. 3 ustanovila, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Stanovila tak zásadu rešpektujúcu jednu zo základných hodnôt právneho štátu a to hodnotu s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 8C/27/2008 2108203274 30.11.2012 JUDr. Bibiana Ťažiarová ECLI:SK:OSTT:2012:2108203274.24 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Bibiánou Ťažiarovou v právnej veci žalobcu: X.. P. J., nar. X. XX. XXXX, bytom V. S. XX, O., zastúpený: JUDr. Dušan Kubáni, advokát, proti žalovanému: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava, Študentská 23, .
Právna veta: Otázka bydliska je v prípadoch, keď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahol dobu poistenia v nezamestnanosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy, zásadná. Účelom uvedeného je zabrániť zneužívaniu sociálneho systému v podobe výberu členského štátu Európskej únie, v ktorom si nezamestnaný uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti (napr. z dôvodu možnosti priznania vyššej výšky dávky v nezamestnanosti). Nezamestnané osoby, ktoré dosiahli doby poistenia v nezamestnanosti len na území štátu pôvodu nemajú právo výberu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nariadenia). Otázka bydliska je v prípadoch, keď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahol dobu poistenia v nezamestnanosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy, zásadná. Účelom uvedeného je ... Európskej únie - Veľkej Británie. Nakoľko žalobkyňa dosiahla v posudzovanom období štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie dobu poistenia v nezamestnanosti dosiahnutú na území iného členského štátu Európskej únie, bolo v .
Právna veta: Podľa § 108 ods. 2 ZoSP denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistenie v nezamestnanosti dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140. Pois ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zhodne ako vyjadrenie k žalobe citované vyššie. V odôvodnení naviac tiež uviedol, že žalobkyňa ku dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie splnila podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti podľa § 104 ods. 1 ZoSP s celkovým počtom 1094 ... splnila celkovou dobou poistenia v nezamestnanosti 1092 dní, pričom nárok na túto dávku jej vznikol odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, t.j. od 04.05.2011. Súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie na zistenie vymeriavacieho .
Právna veta: Ako vyplýva už z ustanovenia § 44 ods. 1, pre ústavnú starostlivosť, ako aj ostatné formy náhradnej starostlivosti je charakteristická ich dočasnosť, preto ústavná starostlivosť by mala byť vždy len prechodným riešením. Nariadenie ústavnej starostlivosti je len krajným a výnimočným opatrením. Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou starostlivosťou. Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená, alebo výchova maloletého dieťaťa je vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave, alebo a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vhodné podmienky pre starostlivosť o maloleté deti, nemajú zabezpečené vlastné bývanie, matka je bez príjmu, nepožiadala o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ani o dávku v hmotnej núdzi. Otcovstvo v tom čase nebolo k maloletým deťom určené. Zo ... zmene pomerov na strane matky nedošlo. Rodičia nemali zabezpečené vlastné bývanie, matka bola bez príjmu, nepožiadala o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ani o dávku v hmotnej núdzi. Otcovstvo v tom čase nebolo k maloletým deťom určené. V .
Právna veta: Otázku vzdialenosti ponúkaného zamestnania od miesta bydliska uchádzača o zamestnanie správny orgán neposudzuje iba v právnom režime ustanovenia § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. iba vtedy, ak nutnosť dochádzania koliduje s potrebou zabezpečenia sprevádzania maloletého dieťaťa do a zo školského zariadenia v mieste bydliska. Ak rodinné pomery uchádzača o zamestnanie nevedú v procese subsumpcie k aplikácii právnej normy vyjadrenej ustanovením § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. ak uchádzač o zamestnanie nemá dieťa, pri ktorom je potrebné zabezpečiť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... orgánov na žiadosť žalobkyne o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie vo forme predtlačeného formulára, ktorého podstatná časť má dotazníkovú štruktúru, kde okrem iného žiadateľ o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pomerne podrobne formuluje vlastné požiadavky ... bola o právach a povinnostiach uchádzača o zamestnanie poučená pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňa 02.01.2017. Poučenie o následkoch odmietnutia vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom .
Právna veta: Fyzická osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie podlieha právnym predpisom tohto štátu, a teda je v tejto krajine aj sociálne poistená podľa podmienok vnútroštátnej legislatívy. Koordinačné predpisy určujú, že pri skončení výkonu zárobkovej činnosti by si nezamestnaní mali uplatňovať nárok na dávku v nezamestnanosti v štáte, v ktorom práve skončili zamestnanie. V prípade vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti na území iného členského štátu Európskej únie je možné pri splnení podmienok požiadať o export tejto dávky do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Otázka jej bydliska je v prípadoch, keď žiadateľ dávku v nezamestnanosti bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahol dobu poistenia v nezamestnanosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy zásadná. Účelom uvedeného je ... na tú skutočnosť, že Sociálna poisťovňa, ústredie uviedla, že ako navrhovateľka bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahla doby poistenia v nezamestnanosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy a z uvedeného dôvodu nie .
Právna veta: V ustanovení § 36 zákona č. 5/2004 Z.z. sú ustanovené dôvody na vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, vážne dôvody, ktoré exkulpujú (oslobodzujú) uchádzača od inak povinného vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ako aj skutočnosti, pri ktorých je možné opätovné zaradenie uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dôvody pre vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie sú taxatívne vymedzené, pričom podľa § 36 ods. 2 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. (v nadväznosti na § 36 ods. 5 písm. a) cit. zákona) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... evidovaného uchádzača o zamestnanie vyplývajúcich zo zákona č. 5/2004 Z.z. Žalobca vo svojej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uviedol, že má záujem pracovať v zamestnaniach ,,strojarina - technológ“ a ,,obchod - odborný zamestnanec“. ... Krajský súd považuje za potrebné v tejto súvislosti doplniť, že žalobca v podanej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie výslovne neuviedol žiadne zdravotné obmedzenia, tieto namietal až vo vyjadrení k oznámeniu o začatí správneho .
Právna veta: Zákonná vyživovacia povinnosť oboch rodičov neznamená mechanickú rovnosť. Vchádza sa z individuálnych schopností, možností a majetkových pomerov každého z rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti určujúcim hľadiskom sú odôvodnené potreby oprávneného, ako aj schopnosti a možnosti povinného. Je pritom potrebné vychádzať z toho, že výživné má zabezpečiť také materiálne podmienky pre telesný a duševný vývoj dieťaťa, v akých by sa dieťa nachádzalo, keby žilo v harmonickej spoločnej domácnosti svojich rodičov. 14. Prvotným základom pre výpočet výšky výživného je po vykonanom dokazova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Sociálna poisťovňa - pobočka Liptovský Mikuláš rozhodnutie, ktorým mu nepriznala nárok na dávku v nezamestnanosti, nakoľko v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nepreukázal žiadnu dobu poistenia v nezamestnanosti, čím nesplnil podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti. Dňa 26.10.2018 bol uznesením .
Právna veta: Rozhodnutím Úradu, práce sociálnych vecí a rodiny bol žalobca v zmysle § 36 ods. 1 písm. o) zákona o službách zamestnanosti vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu preukázania mimosúdnej dohody o sporných nárokoch uzavretej medzi žalobcom a jeho zamestnávateľom dňa 07.09.2010, ktorou boli upravené sporné nároky vyplývajúce zo súdneho sporu vedeného na OS vo veci neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Keďže za obdobie do 01.09. 2010 neexistoval žiadosťou v zmysle § 38 ods. 1 zák. č. 5/2004 Z.z. preukázaný dôvod na vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, resp. uzavretím ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mimosúdnej dohody osvedčujúcej fakticky trvanie pracovného pomeru do 31.08. 2010 nepodal novú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie z titulu skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru dňom 31.08. 2010. Vzhľadom na vyššie uvedené súd ... do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom 04.05. 2010 s poukazom na písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podanú osobne dňa 05.05. 2010. Zároveň so žiadosťou predložil zápočtový list vystavený dovtedajším zamestnávateľom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.