Nájdené rozsudky pre výraz: zásada úspechu v konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2810

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

108 dokumentov
68 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zásadu úspechu účastníka vo veci zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva treba hodnotiť so zreteľom na všetky okolnosti konania, konkrétne však s prihliadnutím na skutočnosť aký bol postoj jednotlivých účastníkov ku zrušeniu podielového spoluvlastníctva a ako ktorý z nich navrhoval zrušené podielové spoluvlastníctvo vyporiadať a toto porovnať s rozhodnutím súdu vo veci samej, teda s tým, či súd podielové spoluvlastníctvo zrušil a akým spôsobom ho vyporiadal.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/993/2015 3113200681 09. 03. 2016 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2016:3113200681.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu Ing. G. V., bytom R., W. XXX/XX, v konaní zastúpeného JUDr. Milošom Mojtom, advokátom, so sídlom Nemšová, Odbojárov 223/12 proti žalovanej W. L., bytom B., B. 39, v konaní zastúpenej Mgr. Erikou Ranušovou, advoká
Právna veta: Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade. Vzhľadom k späťvzatiu návrhu navrhovateľkou na preskúmanie napadnutého rozhodnutia súd s poukazom na ustanovenie § 250d ods. 3 a § 250h ods. 2 O.s.p. konanie zastavil. Pokiaľ ide o trovy konania, osobitná časť O.s.p. o správnom súdnictve neobsahuje špeciálne ustanovenia o trovách konania v prípade zastavenia konania z dôvodu späťvzatia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 15Sd/302/2012 3012200837 13.08.2013 JUDr. Elena Zaťková ECLI:SK:KSTN:2013:3012200837.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky: B. G., bytom W. XXX proti odporcovi Sociálnej poisťovni - ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 16. októbra 2012, takto rozhodol: S
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa CMP
Právna veta: V mimosporových konaniach upravených Civilným mimosporovým poriadkom platí zásada, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ktoré si v konaní platil. Každý z účastníkov si teda sám znáša svoje trovy, ktoré v konaní platil. Civilný mimosporový poriadok pripúšťa výnimky a to v zmysle ustanovenia § 53, ktoré pripúšťa v ňom uvedených konaniach rozhodnutie o náhrade trov konania na základe zásady úspechu v konaní a v zmysle ustanovenia § 55, ktoré oprávňuje súd priznať náhradu trov konania aj vtedy, ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu spravodlivé, pričom zákon nekonkretizuje, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/55/2017 2216204488 03. 05. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2216204488.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudkýň: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Ľuboslava Vanková, v právnej veci navrhovateľky: P. O., nar. XX.XX.XXXX, P. nám. XXX/XX, V. A., zast
Právna veta: Aplikácia § 257 CSP prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje k záveru, že sú aj dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí však ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať v okolnostiach danej veci, ale aj v okolnostiach na strane účastníkov konania. Pri posudzovaní okolností hodných osobitného zreteľa treba prihliadať na osobné, majetkové, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania, a tiež na okolnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Co/347/2017 7216208227 12. 06. 2018 JUDr. Slávka Zborovjanová ECLI:SK:KSKE:2018:7216208227.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Slávky Zborovjanovej a sudcov JUDr. Andreja Šalatu a JUDr. Jána Slebodníka, vo veci žalobcu Dopravného podniku mesta Košice, a. s. Košice, Bardejovská 6, IČO:
Právna veta: Podľa § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Podľa § 711 ods. 3 Občianskeho zákonníka výpoveď z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b/ je neplatná, ak prenajímateľ nepriložil k výpovedi listinu, ktorá preukazuje dôvod výpovede.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/672/2013 6212205304 10.10.2013 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2013:6212205304.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci žalobcu O. X., nar. XX. XX. XXXX, bytom O. N., B. XXX/X, zastúpe
Právna veta: Vedľajší účastník je v tomto prípade združenie založené za účelom ochrany spotrebiteľa. Výkonom ochrany spotrebiteľských práv združenie napĺňa svoje vlastné poslanie, za účelom ktorej bolo založené. Zámerom zákonodarcu pre zvýhodnenie takejto skupiny občianskych združení pred ostatným bolo umožnenie, aby mohli vzhľadom na ich odbornú pripravenosť bez potreby právneho zastúpenia, zastupovať spotrebiteľa a chrániť ich práva a záujmy v konaní. Z hlavnej úlohy a cieľu spotrebiteľského združenia vyplýva, že dané združenie by malo disponovať takým personálnym substátom, ktorý je schopný poskytnúť pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/112/2013 6812208056 18.04.2013 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2013:6812208056.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci žalobcu Orange Slovensko, a. s., so sídlom 821 08 Bratislava, IČ
Právna veta: Vzhľadom na vyššie uvedené, pokiaľ právni predchodcovia navrhovateľa by boli preukázali, že nehnuteľnosť začali užívať ako svoju pred druhou svetovou vojnou ne základe kúpnej zmluvy, vydržacia doba v ich prospech by bola uplynula najneskoršie ku dňu 31. 12. 1960. Ak vydržacia doba uplynula u právnych predchodcov navrhovateľa, navrhovateľ by nemal naliehavý právny záujem na určení, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností a správne mal žalovať o určenie, že sporná nehnuteľnosť patrí do dedičstva po jeho právnych predchodcoch. Ak však navrhovateľ tvrdí, že právnymi predchodcami nadobudnutú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/95/2013 6311209901 27.06.2013 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2013:6311209901.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci navrhovateľa: Q. K., narodený XX.. XXXX, bytom H. A., A. XXXX/X,
Právna veta: Podľa § 488 a násl. Občianskeho zákonníka, záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Záväzkový (obligačný) právny vzťah je právny pomer, z ktorého pre jednu stranu (dlžníka) vyplýva povinnosť druhej strane (veriteľovi) z určitého dôvodu niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť. V záväzkovom právnom vzťahu sú práva a povinnosti vo vzájomnej relácii. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záväzkového právneho vzťahu od počiatku smerujú iba proti určitej osobe alebo niekoľkým urči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 11C/186/2013 8713206187 22.11.2013 JUDr. Mária Kubusová ECLI:SK:OSPP:2013:8713206187.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Y. samosudkyňou JUDr. Máriou Kubusovou v právnej veci navrhovateľa E. Y. P., D..T.., S.: XX XXX XXX, P., N.I. C.. Č.. X, O. F. - Q. &. Y., D. Q., S.: XX XXX XXX, P., V.R. R. P. X-A., Y. N. Š. R., V.. XX.XX.XXXX, P. T., Š. XX
Kľúčové slová: dôkazné prostriedkynepriznanie náhrad trov konania
Právna veta: Vzhľadom na ust. § 150 ods. 1 O. s. p., podľa ktorého, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol tieto skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoPr/8/2012 6804114276 11.10.2012 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2012:6804114276.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci navrhovateľky A. K., narodenej XX. XX. XXXX, bytom Y., ul. X. Q.
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zverejnený v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ako rozhodnutie č. 47 (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. novembra 2008, sp. zn. 4Cdo 107/2007), podľa ktorého: „Skutočnosť, že povinný porušil zákaz nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii, ktorý uložil súdny exekútor v upovedomení o začatí exekúcie [§ 47 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku], nemá za následok neplatnosť právneho úkonu povinného, ktorým tento zákaz porušil, ale vznik práva oprávneného odporovať tom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/220/2013 8111224378 09.09.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8111224378.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005
MENU