SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157294
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
30.05.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: zasadnutie veriteľského výboru


Približný počet výsledkov: 90 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zasadnutie veriteľského výboru
  • zasadnutie nájdené 51135 krát v 18203 dokumentoch
  • veritelsky nájdené 2295 krát v 730 dokumentoch
  • vybor nájdené 15307 krát v 4893 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov


Právna veta: Súd v tomto reštrukturalizačnom konaní, nezistil skutočnosti, pre ktoré by súd musel reštrukturalizačný plán zamietnuť. Pri náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo pri iných ustanoveniach týkajúcich sa plánu, neboli podstatným spôsobom porušené ustanovenia tohto zákona tak, že by toto porušenie malo nepriaznivý vplyv na niektorého účastníka plánu. Rovnako tak nebola súdu preukázaná existencia podvodného konania alebo poskytnutia osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu. Reštrukturalizačný plán zároveň nie je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom verit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľskému výboru nepredloží, správca bezodkladne požiada súd o .
Právna veta: Úloha súdu v reštrukturalizačnom konaní smeruje najmä k dohľadu nad zákonnosťou procesu reštrukturalizácie. V týchto intenciách sú formulované v ustanovení § 154 ods. 1 ZKR aj dôvody, pri naplnení ktorých súd reštrukturalizačný plán zamietne, hoc by s ním jeho účastníci súhlasili. Dôvody na zamietnutie plánu sú stanovené v tomto ustanovení v zásade taxatívne a súd pre potreby tohto rozhodnutia musí vykonať test každého z nich. Súd je povinný skúmať pri rozhodovaní aj to, či schválením plánu nedochádza k poskytovaniu štátnej pomoci zo strany účastníkov plánu a súčasne ak dôjde k poskytnutiu štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľskému výboru nepredloží, správca bezodkladne požiada súd o .
Právna veta: Súd zo spisu zistil, že dňom 17.08.2010 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka a týmto dňom tiež začala plynúť lehota na predloženie plánu, ktorá je 90 dní (§143 ZKR). Zo zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 22.10.2010 mal súd preukázané, že veriteľský výbor návrh dlžníka na predĺženie lehoty na predloženie plánu o 60 dní neschválil. Lehota na predloženie plánu potom uplynula dňa 15.11.2010 a v tento deň aj dlžník reštrukturalizačný plán predložil na schválenie veriteľskému výboru (jeho predsedovi). Dňom 15.11.2010 začala plynúť zákonná lehota 15 dní na rozhodnutie verit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 60 dní. Predseda veriteľského výboru svojim podaním doručeným súdu dňa 03.12.2010 doručil súdu zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 26.11.2010, z ktorej vyplýva, že veriteľský výbor svojim uznesením záverečný návrh reštrukturalizačného ... veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí plánu, ktorá uplynula dňa 30.11.2010. Zo zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 26.11.2010 mal súd preukázané, že veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu zamietol. .
Právna veta: Podľa § 199 vyššie uvedeného zákona, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenie a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. Súd poukazuje na to, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pohľadávky, preto týmto úkonom dlžníka nedošlo k ukráteniu uspokojenia pohľadávky. S týmto názorom je uzrozumený aj sám žalobca, ktorý na zasadnutí veriteľského výboru dňa 28.10.2011, v súvislosti s prerokovaním bodu programu schôdze: Poskytnutie informácie o stave súdneho konania o určenie neúčinnosti .
Právna veta: Súd, preskúmajúc predložený reštrukturalizačný plán, zápisnicu zo schvaľovacej schôdze veriteľov, ako aj predchádzajúci postup správcu dlžníka, dlžníka, veriteľov a veriteľských orgánov v tomto reštrukturalizačnom konaní má za to, že boli splnené všetky základné podmienky potrebné na nahradenie súhlasu skupiny veriteľov, v tomto prípade skupiny pre nezabezpečené pohľadávky 1, nakoľko účastníci skupiny hlasujúcej proti plánu nebudú, ako z plánu vyplýva, v zjavne horšom postavení, v akom by boli v prípade neprijatia plánu, pričom súd vychádza z ich pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľskému výboru nepredloží, správca bezodkladne požiada súd o .
Právna veta: Súd mal preukázané, že reštrukturalizačný plán obsahuje opisnú časť plánu v súlade s ustanovením § 135 ZKR, vrátane náležitostí posudku podľa § 110 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) až c) ZKR a záväznú časť plánu v súlade s ustanovením § 136 ZKR, pričom predkladateľ plánu ho zostavil v súlade s ustanoveniami § 137, § 138, § 139 a § 142 ZKR. Opisná časť plánu obsahuje označenie dlžníka, definície pojmov, podrobnú charakteristiku podnikateľskej činnosti dlžníka, zhodnotenie veriteľov dlžníka z hľadiska ich práv pre zaradenie do skupín, podrobný rozbor predpokladov zachovania prevádzky dlžní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výbor predĺžil dlžníkovi lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Odpis zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru správca zverejnil dňa 29.11.2011 v Obchodnom vestníku číslo OV 228/2011. Správca predložil súdu dňa ... výbor predĺžil dlžníkovi lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Odpis zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru správca zverejnil dňa 29.11.2011 v Obchodnom vestníku číslo OV 228/2011. Správca predložil súdu dňa .
Právna veta: Reštrukturalizačný plán nebol schvaľovacou schôdzou prijatý, pretože skupina veriteľov č. 1zabezpečení veritelia- po vykonanom hlasovaní sa považovala za nesúhlasiacu s plánom, pretože proti prijatiu plánu hlasoval jediný veriteľ zaradený do tejto skupiny. Súd mal pri rozhodovaní o nahradení súhlasu a potvrdení reštrukturalizačného plánu v súlade s ustanovením § 152 ods. 1 ZKR za preukázané, že účastník plánu Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, zaradený do skupiny zabezpečených veriteľov, nebude v prípade prijatia plánu v zjavne horšom postavení, v ako by bol v prípade neprijatia plánu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľskému výboru nepredloží ... predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľskému výboru .
... správca povinný pristúpiť k plneniu rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 11. 11. 2007, o čom svedčí zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu zo dňa 10. 12. 2009 (Obchodný vestník ročník XIX, číslo 124B/2011 vydaný dňa 28. 06. 2011). V tejto ... , podľa ktorého je správca povinný pristúpiť k plneniu Rámcovej zmluvy zo dňa 11.11.2007, čoho dôkazom je zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 10.12.2009 (Obchodný vestník 124B/2011 vydaný dňa 28.06.2011). Podľa ust. § 1 ods. 1 .
... výboru na jeho zasadnutí dňa 07.06.2013, ktorý uložil správcovi lehotu 15 dní na prepracovanie reštrukturalizačného plánu. Na ďalšom zasadnutí veriteľského výboru konaného dňa 09.07.2013 bol prijatý predložený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu a následne veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie .
... , že určité problémy sú v spoločnosti S. O existencii záväzku žalovaného v II. rade voči žalobcovi nevedel. Zo zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu S. zo dňa 13.12.2011 /č.l. 108 -110/ vyplýva, že majetok konkurznej podstaty tvoria hnuteľné veci a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.