Nájdené rozsudky pre výraz: zásah do osobnosti fyzickej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 831

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

164 dokumentov
50 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade vyjadrení účastníkov konania, resp. strán sporu, pred súdom platí všeobecná zásada, že výpoveď, stanovisko účastníka (svedka a pod.) v konaní (či už občianskoprávnom či trestnom), je posudzovaná ako výkon stanovenej povinnosti, resp. práva, a je tak krytá touto zákonnou licenciou. Pokiaľ pri nej príde k zásahu do osobnostných práv druhej fyzickej osoby, nie je hodnotená ako zásah neoprávnený, s výnimkou prípadov, kedy sa ten, kto výpoveď pred súdom urobil, dopustí prípadného excesu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 12Co/17/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4118208291 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Pátrovičová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:4118208291.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty P
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 10. Ku vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobnosti fyzickej osoby v zmysle § 13 ods. 2 Obč. zák. musí byť ako predpoklad zodpovednosti splnená podmienka existencie neoprávneného (protiprávneho) zásahu, v dôsledku ktorého vznikla kvalifikovaná ujma na osobnosti fyzickej osoby ako preukázaný dôsledok negatívneho pôsobenia zásahu na osobnosť fyzickej osoby a existencia príčinnej súvislosti medzi týmto zásahom a ujmou vzniknutou na osobnosti fyzickej osoby (púha možnosť, že určitým konaním bolo zasiahnuté do osobnostných práv, pre vznik práva na náhradu nema ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Co/332/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1711212405 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Murgaš ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1711212405.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka obsahuje prostriedky ochrany osobnostných práv. Všeobecnou podmienkou uplatnenia ochrany podľa tohto ustanovenia je, že ide o závažnejší zásah do psychickej a morálnej integrity osobnosti, ktorý je objektívne spôsobilý fyzickej osobe privodiť ujmu na jednotlivých stránkach osobnosti. Súdna prax rozlišuje 3 prostriedky ochrany osobnostných práv: 1./žalobu na upustenie od neoprávnených zásahov (negatórna žaloba); 2./ žalobu na odstránenie následkov už uskutočnených zásahov (reštitučná žaloba); 3./ žaloba na poskytnutie primeraného zadosťučinenia (satisfakčn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/71/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3117218163 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 10. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2019:3117218163.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Ču
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade neoprávneného zásahu do práva na súkromie, kam spadá aj právo na rodinný život, úmrtie blízkej osoby predstavuje nezvratné zničenie rodinných väzieb tvoriacich základ súkromného života pozostalých. Následky takého zásahu nikdy nie je možné odstrániť len morálnou satisfakciou, keďže žiadna takáto forma morálneho zadosťučinenia nepostačuje na primerané vyváženie, či zmiernenie vzniknutej ujmy na rodinnom živote, ktorý je stratou rodinného príslušníka navždy a definitívne poznačený. Pri rozhodovaní o rozsahu nároku je dôležité posudzovať rozsah a intenzitu ujmy na osobnostných právach a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/117/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7518206173 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 08. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Miková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7518206173.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Mikov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Otázkou výkladu vylúčenia neoprávnenosti zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby v súvislosti s konaním pred súdom, či v konaní pred iným príslušným orgánom (aj vyšetrovateľom Policajného zboru) sa súdy už v minulosti zaoberali a podľa zaužívanej praxe ak došlo k zásahu do osobnostných práv v rámci výkonu zákonom stanovených oprávnení, či povinností (napr. postupom príslušných orgánov v konaní, na ktoré sú zákonom splnomocnené, výpoveďou svedka, účastníka v takomto konaní, oznamovateľa či osoby podávajúcej vysvetlenie, úkonmi advokáta a podobne) spravidla nedochádza k neoprávnenému zásahu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/10/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7119215433 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7119215433.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu, za nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutia musí byť ako predpoklad zodpovednosti splnená podmienka existencie zásahu objektívne spôsobilého vyvolať nemajetkovú ujmu spočívajúcu buď v porušení alebo len v ohrození osobnosti fyzickej osoby, jej fyzickej a morálnej integrity, tento zásah musí byť neoprávnený (protiprávny), musí tu byť zistená existencia príčinnej súvislosti medzi týmto zásahom a neoprávnenosťou (protiprávnosťou) takéhoto zásahu. Nenaplnenie ktoréhokoľvek z týchto predpokladov potom vylučuje možnosť nástupu sankcie po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/378/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712200769 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8712200769.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofra
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky zákonník rozlišuje medzi zodpovednosťou za škodu podľa svojej šiestej časti a zodpovednosťou za ujmu spôsobenú zásahom do osobnostných práv. Medzi týmito dvoma inštitútmi je pojmová a obsahová odlišnosť. Právo na ochranu osobnosti predstavuje nemajetkové právo rýdzo osobnej povahy a je úzko späté s osobnosťou človeka a jej prejavmi. Na rozdiel od toho právo na náhradu škody patrí tak fyzickej, ako aj právnickej osobe, nemá absolútnu, ale len relatívnu povahu a má majetkovú povahu. Zásadný rozdiel je aj medzi odškodnením nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škody ako majetkovej ujm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 7Co/225/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4315216586 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Madarászová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2019:4315216586.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Mada
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka dopadá na prípady, kedy konkrétnu činnosť, pri ktorej vznikla škoda alebo nemajetková ujma, vykonáva právnická či fyzická osoba prostredníctvom iných osôb, ktoré ku svojej činnosti využíva. Táto zodpovednosť právnickej či fyzickej osoby sa uplatní nielen v prípadoch, kedy bola škoda alebo nemajetková ujma spôsobená ich zamestnancom, ale aj vtedy, ak bola spôsobená inými osobami, ktoré tento subjekt použil tejto činnosti. Nie je tak podmienkou zmluvný vzťah toho, kto škodu priamo spôsobil voči tejto fyzickej či právnickej osobe. Použitá osoba ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/158/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3116206428 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Vrtochová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3116206428.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri riešení otázky, kto je pasívne legitimovaný v konaní o ochranu osobnosti, v ktorom je za zásah do osobnostných práv označené konanie určitého štátneho orgánu, treba mať na zreteli to, že režim ochrany osobnosti je postavený na princípe zodpovednosti pôvodcu zásahu za ujmu spôsobenú na chránených osobnostných právach, ako aj to, že nároky vyplývajúce z neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti sú podľa platnej právnej úpravy pojmovo odlišné od nárokov na náhradu škody (na tom nič nemení ani zákon č. 514/2003 Z. z., ktorý predpokladá, že pri odškodňovaní podľa jeho ustanovení môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 14Co/137/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1312212217 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Kriváňová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2022:1312212217.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. D
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vychádzajúc z cit. ustanovenia § 13 ods. 3 Občianskeho zákonníka určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch súdom neustanovuje zákon žiadne medze. Pre určenie tejto výšky náhrady nemajetkovej ujmy však § 13 Občianskeho zákonníka zakotvuje taxatívne dve kritéria: závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy (čím závažnejšia je čo do svojej intenzity i svojho trvania, tým vyššia by mala byť aj čiastka peňažného zadosťučinenia) a okolnosti, za ktorých k neoprávnenému zásahu do osobnosti fyzickej osoby došlo, pričom vždy musia byť zisťované okolnosti nielen na strane pôvodcu zásahu, ale aj na s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/88/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3110226679 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Vrtochová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3110226679.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky sená
MENU