Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48283
USSR: 30515
NSČR: 104565
NSSČR: 56158
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399907
Krajské súdy (ČR): 29959
Posledná aktualizácia
21.10.2017 01:13

Nájdené rozsudky pre výraz: záškoláctvo


Približný počet výsledkov: 241 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: záškoláctvo
  • zaskolactvo nájdené 405 krát v 241 dokumentochNariadenie ústavnej starostlivosti maloletej pre nezvládanie jej výchovy zo strany matky (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ústavná starostlivosť predstavuje výchovné opatrenie, ktoré má vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky na výchovu maloletého dieťaťa a je predovšetkým výchovným a nie represívnym opatrením. Ústavnú výchovu, teda nie je možné chápať ako formu sankcie alebo povinnosti uložené dieťaťu, pretože keď pominú podmienky, ktoré si nariadenie ústavnej starostlivosti vynútili, súd ústavnú výchovu zruší. Na ústavnú starostlivosť je preto žiaduce pozerať a prihliadať ako na prípad riešenia riadne nezabezpečenej výchovy dieťaťa tak, ako to má na mysli Dohovor na právach dieťaťa. Nariadenie ústavnej starostliv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Z citovaného ust. § 54 ods. 2 vyplývajú dva prípady nariaďovania ústavnej starostlivosti podľa toho, či má alebo nemá sankčný charakter. Medzi prípady so sankčným charakterom možno zaradiť nariadenie z dôvodu, že výchova maloletého dieťaťa je vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave. O narušení výchovy dieťaťa možno hovoriť vtedy, ak sa v správaní dieťaťa prejavujú vážne nedostatky, alebo ak prostredie, v ktorom dieťa žije, vykazuje nedostatky takej intenzity, že dochádza k narušeniu jeho telesného, citového, rozumového a mravného vývoja. Toto narušenie riadnej výchovy dieťať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Toto narušenie riadnej výchovy dieťaťa musí byť vážne. Súdy za vážne ohrozenie výchovy maloletého dieťaťa považujú sústavné záškoláctvo, častejšie dopúšťanie sa drobných krádeží a poškodzovania cudzej veci, predčasný pohlavný život, úteky z domu, požívanie ... zanedbávania povinnej školskej dochádzky, ktorý bol vyhodnotený ako pozitívny, avšak opätovne sa začalo u detí prejavovať záškoláctvo. Odvolací súd mal rovnako ako súd prvého stupňa splnené podmienky k nariadeniu ústavnej starostlivosti nad deťmi, ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že v prípade, ak je to potrebné v záujme mal. dieťaťa súd má možnosť rozhodnúť o uložení niektorého z výchovných opatrení a to bezohľadu na to, či tak predtým urobil alebo neurobil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (nakoľko úpravu výchovných opatrení obsahuje aj § 12 až 14 zákona č. 305/2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, na základe ktorého aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately má možnosť rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia ustanoveného zákonom o rodine). Súd tu uvádza, že dôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo strany rodičov, prípadne na nedostatočné výchovné pôsobenie zo strany iných osôb, pričom takýmto dôvodom vo všeobecnosti môže byť napr. záškoláctvo. V tomto konkrétnom prípade kolízny opatrovník poukázal na veľký počet vymeškaných neospravedlnených hodín detí, ako aj ich tendenciu utekať zo ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Podľa § 219 ods. 1, 2 OSP odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. Vyššie citované ustanovenie § 219 ods. 2 OSP zakotvuje koncepciu zjednodušeného rozhodnutia odvolacieho súdu. Ak má odvolací súd za to, že prvostupňový súd nielen vecne správne rozhodol, ale v odôvodnení sa správne argumentačne vysporiadal so sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... reálna možnosť jej narušenia spočívajúca najmä v nevyhovujúcom rodinnom prostredí. Za vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa možno považovať jeho sústavné záškoláctvo, častejšie dopúšťanie sa drobných krádeží a poškodzovania cudzej veci, predčasný pohlavný život, úteky z domu, používanie alkoholických nápojov a pod ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Podľa § 37 ods. 5 ZR súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení najmä v súčinnosti s orgánom sociálno-právnej ochrany detí, obcou a s príslušným zariadením, ak je v ňom maloleté dieťa umiestnené. Podľa § 37 ods. 6 ZR súd hodnotí účinnosť výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho uložení. Výchovné opatrenie súd zruší, ak splnilo svoj účel. Súd môže rozhodnúť o uložení iného vhodného výchovného opatrenia, ak je to v záujme maloletého dieťaťa. V tomto smere treba konštatovať, že stanovisko resocializačného zariadenia má rozhodujúci význam pre posúdenie účelu lie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... problémové, je v podozrení zo šikanovania. Potuluje sa mimo domu a dozoru rodičov. Zhruba od októbra 2011 je evidovaný pre záškoláctvo s užívaním návykových látok, túlanie sa mimo domova. Boli vykonané pohovory, avšak sa minuli účinku, nakoľko pohovory venované rodičom neboli ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Kým odsek 2 § 37 Zákona o rodine uvádza miernejšie výchovné opatrenia nižšej intenzity, pri intenzívnejších poruchách súd musí adekvátne tomu rozhodnúť aj o prísnejších a efektívnejších výchovných opatreniach, ktoré sú uvedené v odseku 3. Podmienkou na uloženie výchovného opatrenia podľa odseku 3 je neefektívnosť predchádzajúcich výchovných opatrení uložených podľa odseku 2 a kumulatívne záujem maloletého dieťaťa. Ak sa po zhodnotení účinnosti uloženého výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré súd alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uviedol v rozhodnutí o výcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ). Dôvody na určenie dohľadu nad výchovou maloletého môžu spočívať napríklad v opakovaných drobných krádežiach, agresívnom alebo inom nemorálnom správaní maloletého, záškoláctve a pod. Nie je vylúčené súčasné uloženie aj viacerých výchovných opatrení (napr. napomenutie rodičov a určenie dohľadu nad výchovou maloletého ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Podľa § 1 ods. 3 Zákona o rodine, muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len„snúbenci“), majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav. Spoločenská závažnosť a zodpovednosť rozhodnutia súdu vo veci povolenia uzavrieť manželstvo spočíva predovšetkým v tom, že nie je na mieste pripustiť uzavretie manželstva ak vzhľadom na osoby snúbencov a okolností prípadu nemožno dôvodne predpokladať, že dôjde k založeniu ich harmonického, pevného a trvalého životného spoločenstva tak ako predpokladá ust. § 1 ods. 2 Zák. o rodine. Zákon o rodine bližšie neurč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tohto konania mal súd preukázané, že maloletá je v evidencii sociálneho kurátora od decembra 2011, kedy škola navrhovateľky avizovala jej záškoláctvo. Voči rodičom navrhovateľky sa vedie trestné stíhanie za prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže tým, že navrhovateľke umožnili záhaľčivý spôsob života ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Odvolací súd pripomína, že zákonodarca stanovil podmienky, za ktorých môže dôjsť k odňatiu maloletého dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov v zmysle ust. § 37 ods. 3 ZoR. Výchovné opatrenie musí byť nielen v záujme maloletého, ale musí byť splnená podmienka, že výchovné opatrenia uvedené podľa § 37 ods. 2 neviedli k náprave (napr. možnosť určenia nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad, uloženia sa podrobiť poradenstvu v špecializovaných zariadeniach). Podľa § 37 ods. 3 ZoR ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 neviedli k náprave, súd dočasn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd dočasne upravuje pomery účastníkov konania, pričom je dôležité, že je Problémy s mal. X. majú spočívať predovšetkým v záškoláctve, agresívnemu správaniu sa voči spolužiakom, chodením po parapetnej doske a spáchaní trestného činu krádeže. Javilo by sa v tejto ... vzťahu k výchovným opatreniam upraveným v § 37 ods. 3 ZoR. Problémy s mal. X. majú spočívať predovšetkým v záškoláctve, agresívnemu správaniu sa voči spolužiakom, chodením po parapetnej doske a spáchaní trestného činu krádeže. Javilo by sa v tejto ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 - Trestný zákon
... dobrovoľný diagnostický pobyt na žiadosť matky pre pretrvávajúce problémy v správaní, nerešpektovaní autorít, krádeže, vulgárne vyjadrovanie, neplnenie si školských povinností, záškoláctvo, neprimerané správanie voči spolužiakom, nevhodnú partiu, fajčenie a v neposlednom rade aj pre užívanie drog ( marihuanu a pervitín ). Zo správy ...
Súvisiace predpisy:
36/2005, 233/1995, 25/2011, 14/2011
... maloletého pozitívny vplyv. Príčiny, pre ktoré bola ústavná starostlivosť nad maloletým pôvodne nariadená - zlyhanie výchovy rodičov, záškoláctvo maloletého a páchanie trestnej činnosti, však v súčasnosti nie je možné odstrániť ústavnou starostlivosťou, preto ... pozitívny vplyv. Príčiny, pre ktoré bola ústavná starostlivosť nad maloletým pôvodne nariadená - zlyhanie výchovy rodičov, záškoláctvo maloletého a páchanie trestnej činnosti, však v súčasnosti nie je možné odstrániť ústavnou starostlivosťou, preto ...
Súvisiace predpisy:
36/2005, 300/2005
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.