Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19039

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4214 dokumentov
1795 dokumentov
85 dokumentov
5 dokumentov
63 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Otázku vrátenia súdneho poplatku v tomto prípade je možné riešiť len podľa ustanovenia § 11 ods. 9 zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého poplatok za odpor sa vráti, ak sa konanie zastavilo pred začatím pojednávania vo veci samej. V reštrukturalizácii dochádza k zastaveniu konaní prerušených v zmysle § 118 ods. 4 ZKR, podľa § 156 ZKR aj zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Podľa záveru odvolacieho súdu, zo samotného právne možného predpokladu zastavenia konania, vzh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4CoKR/16/2011 7111210106 22.05.2012 JUDr. Roman Rizman ECLI:SK:KSKE:2012:7111210106.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu L.. E. E. a členov senátu U.. U. B. a L.. K. M. v právnej veci žalobcu: F. republika - M. súd v V., L. pokladnica, K. XX, XXX XX V. 1, C.: XXX XXX, proti žalovanému: F. Z., s.r.
Právna veta: Späťvzatie návrhu, je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie návrhu, vziať ďalším úkonom späť. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektívneho hľadiska, teda podľa toho, ako sa navonok prejavuje, pričom vnútorný rozpor medzi tým, čo účastník zamýšľal a tým, čo skutočne navonok prejavil, nezbavuje procesný úkon účinkov, ktoré s týmto prejavom vôle procesné právo spája.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoP/126/2013 3813201791 23.12.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3813201791.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne, vo veci starostlivosti o maloletú S. H. nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpenú ÚPSVaR Prievidza, ako kolíznym opatrovníkom, dieťa rodičov: matky D. H. nar. XX.XX.XXXX, bytom O. I., Q. S. XXX/XX, zast. S.. Vlad
Právna veta: Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade. Vzhľadom k späťvzatiu návrhu navrhovateľkou na preskúmanie napadnutého rozhodnutia súd s poukazom na ustanovenie § 250d ods. 3 a § 250h ods. 2 O.s.p. konanie zastavil. Pokiaľ ide o trovy konania, osobitná časť O.s.p. o správnom súdnictve neobsahuje špeciálne ustanovenia o trovách konania v prípade zastavenia konania z dôvodu späťvzatia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 15Sd/302/2012 3012200837 13.08.2013 JUDr. Elena Zaťková ECLI:SK:KSTN:2013:3012200837.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky: B. G., bytom W. XXX proti odporcovi Sociálnej poisťovni - ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 16. októbra 2012, takto rozhodol: S
Právna veta: Podľa § 271 O.s.p., ak dôjde k zastaveniu nariadeného výkonu rozhodnutia, súd rozhodne o náhrade trov, ktoré účastníkom uskutočňovaním výkonu rozhodnutia vznikli, podľa toho, z akého dôvodu k zastaveniu výkonu rozhodnutia došlo. Môže tiež zrušiť dosiaľ vydané rozhodnutia o trovách výkonu, prípadne uložiť oprávnenému, aby vrátil, čo mu povinný na trovy výkonu rozhodnutia už zaplatil. Vzhľadom na dôvod zastavenia výkonu rozhodnutia, keď žiadnemu z účastníkov nemožno vytknúť zavinenie na zastavení výkonu rozhodnutia, rozhodol súd o trovách výkonu rozhodnutia tak, že žiaden z účastníkov nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 5Em/4/2013 6713212628 21.10.2013 Mgr. Miroslava Vaňová ECLI:SK:OSZV:2013:6713212628.1 Uznesenie Okresný súd Zvolen vo veci výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí P. R., nar. X.X.XXXX a Q., nar. XX.X.XXXX, bytom u matky, zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, deti rodičov R. P., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom W.,
Právna veta: Ak došlo k zastaveniu konania, v zásade žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania. Možnosť, aby niektorému z účastníkov konania bola uložená povinnosť nahradiť trovy konania nastáva až vtedy, ak sú v danom prípade zastavenia konania splnené podmienky uvedené v ustanovení § 146 ods. 2 O.s.p. Ustanovenie druhého odseku § 146 O.s.p. je v pomere k prvému odseku špeciálnou úpravou, a preto súd, ktorý o trovách konania rozhoduje, musí v prvom rade skúmať existenciu procesných podmienok uvedených v druhom odseku citovaného ustanovenia a v prípade, ak zistí existenciu týchto podmi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/343/2013 6111227055 13.05.2014 JUDr. Ján Gandžala, PhD. ECLI:SK:KSBB:2014:6111227055.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR,
Právna veta: Výmazom žalobcu z obchodného registra žalobca stratil svoju procesnú subjektivitu, t. j. spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorá je jednou z procesných podmienok konania. 8. Nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý je v prípade žalobcu neodstrániteľný, pretože žalobca bol ako obchodná spoločnosť zrušený bez právneho nástupcu, je zákonným dôvodom na zastavenie konania predpokladaným v ust. § 99 písm. b) SSP, a preto správny súd rozhodol tak, ako je vo výroku tohto uznesenia uvedené

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/137/2018 6018200660 03. 12. 2019 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2019:6018200660.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: KOVACO PLUS, s.r.o. so sídlom Ostrá Lúka 357, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 45 643 148, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42
Právna veta: Podľa § 99 písm. b) SSP správny súd konanie zastaví, ak zistil taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, a nebol dôvod na odmietnutie žaloby podľa § 98 ods. 1.Výmazom žalobcu z obchodného registra žalobca stratil svoju procesnú subjektivitu, t. j. spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorá je jednou z procesných podmienok konania. 8. Nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý je v prípade žalobcu neodstrániteľný, pretože žalobca bol ako obchodná spoločnosť zrušený bez právneho nástupcu, je zákonným dôvodom na zastavenie konania predpokladaným v ust. § 99 písm. b) SS

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/130/2018 6018200653 22. 11. 2019 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2019:6018200653.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: KOVACO PLUS, s.r.o. so sídlom Ostrá Lúka 357, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 45 643 148, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42
Právna veta: V spore vedenom na Krajskom súde v Bratislave pod spis. zn. 11Co/167/2014 totiž žiadateľ vystupoval ako likvidátor právnickej osoby žalobcu, teda nie ako účastník konania. Je nevyhnutné zdôrazniť, že poskytnúť právnu pomoc je možné len za podmienok ustanovených zákonom č. 327/2005 Z. z., ktorého účelom je chrániť a poskytovať právnu pomoc predovšetkým fyzickým osobám v hmotnej núdzi a výnimočne aj právnickým osobám, avšak len za splnenia podmienky, že ide o vec, kde poskytnutie právnej pomoci je celospoločensky žiaduce, čo však nebol tento prípad v danej veci. V správnom konaní bol žalob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/102/2016 1016200805 14. 03. 2018 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2018:1016200805.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: Pavel D., nar. XX.XX.XXXX, I. č.
Právna veta: Podľa § 250a O.s.p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/136/2011 1011201296 14.02.2013 JUDr. Nora Majerníková ECLI:SK:KSBA:2013:1011201296.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: felpa Espanola s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 741 639 proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalova
Právna veta: Vo vzťahu k náhrade trov konania súd konštatuje, že aj v správnom súdnictve možno aplikovať zodpovednosť za procesné zavinenie na zastavení konania v zmysle ustanovenia § 146 ods. 2 druhá veta OSP v spojení s § 246c ods. 1 OSP. Ak žalobca vezme žalobu späť a nejedná sa o prípad podľa § 146 ods. 2 druhá veta OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP z procesného hľadiska platí, že zavinil zastavenie konania a preto je povinný nahradiť žalovanému trovy konania, pričom v správnom súdnictve to osobitne platí s poukazom na § 250h ods. 2 OSP. Pokiaľ teda dôjde k zastaveniu konania v dôsledku späťv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26S/7/2013 4013200128 15.05.2013 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2013:4013200128.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: D. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XX, H., podnikajúci pod obchodným menom Henrich Sonnenschein - ITSK, s miestom podnikania Fraňa Mojtu 22, Nitra, IČO: 37 212 931, zast. Mgr. Matúšom Bereseckým, advokátom so sídlom Farská 33,
MENU