Nájdené rozsudky pre výraz: záujem dieťaťa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7662

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

273 dokumentov
338 dokumentov
52 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Kedy nastane takýto právny stav však závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí najmä jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť sa zamestnať, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a pod. Pri posudzovaní nároku na výživné sa uprednostňuje záujem dieťaťa (oprávneného), preto v prípade ak nie je preukázané, že dieťa je schopné samo sa živiť, povinnosť rodičov vyživovať dieťa nezaniká. Súhrn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/44/2019 6419201432 22. 01. 2020 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2020:6419201432.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovateľa H. A., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom S.
Právna veta: Pestún nemôže požiadať súd o zmenu priezviska, pretože na takéto rozhodnutie súdu neexistujú zákonné predpoklady. K zmene priezviska môže dôjsť v zákonom určených prípadoch napr. v prípade rozvodu manželstva, pokiaľ dieťa naďalej nosí priezvisko otca a je zverené do osobnej starostlivosti matky, ktorá zmenila priezvisko. Takýto postup ale nie je možný, ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti pestúnom. Pestúnska starostlivosť je dočasná a priezvisko dieťaťa je trvalé. Bolo by absolútne v rozpore so záujmami dieťaťa, ak by po zániku pestúnskej starostlivosti dieťa nosilo priezvisko pestúno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7CoP/4/2012 8212204410 25.10.2012 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2012:8212204410.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú D. A., nar. X.X.XXXX, bývajúcu v U., na ul. X. č.
Právna veta: Aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných väzieb, je a stále zostáva rodičom so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi. Realizuje sa to prostredníctvom styku tohto rodiča s dieťaťom. Je pritom treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia sa neskôr len ťažko napráva. Zákon pritom vo vyššie citovaných ustanoveniach uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom a iba ak sa rodičia nedohodnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/106/2017 2115203988 12. 07. 2017 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2017:2115203988.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Kataríny Arnouldovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: I. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, v konaní
Kľúčové slová: zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom záujem dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že obmedzenie a zákaz styku rodiča s dieťaťom je výnimkou zo všetkých pravidiel povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťaťom v prípade, že záujem dieťaťa vyžaduje, aby bolo dočasne stretávanie s jedným rodičom obmedzené alebo úplne zakázané. Ide o výnimočné riešenie a vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, ktorý môže byť odôvodnený iba okolnosťami zo strany dieťaťa. Tieto musia byť natoľko závažné, že ochrana záujmu dieťaťa vyvolala potrebu obmedziť prirodzený kontakt. Jediným kritériom pre vyslovenie obmedzenia alebo zákazu styku je teda aktu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/126/2016 1113213577 22. 11. 2016 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2016:1113213577.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu Mgr. Patrície Železníkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: C. B., nar. XX.XX.XX
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť záujem dieťaťa
Právna veta: Pri posudzovaní toho, či je alebo nie je vhodné rozhodnúť o striedavej starostlivosti musí súd zhodnotiť, či takýmto rozhodnutím nezasiahne do rodinného života dieťaťa, prostredia, ktoré považuje za svoj domov. Deti by osobitne v rannom veku mali vyrastať, pokiaľ je to možné, v stabilnom prostredí, aby mali pocit vybudovaného a pevného zázemia. Významným aspektom k posúdeniu toho, či je striedavá výchova ako model usporiadania vzťahu medzi rodičmi a deťmi v konkrétnom prípade vhodná, je aj zistenie záujmu dieťaťa. Pre účely prijatia zásadného rozhodnutia týkajúceho sa dieťaťa musí zistený názo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 9CoP/16/2017 8415205997 26. 09. 2017 JUDr. Monika Jusková ECLI:SK:KSPO:2017:8415205997.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Juskove a členov senátu JUDr. Karola Krochtu a JUDr. Jany Burešovej v právnej veci navrhovateľa R. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XX/XX, W., občana Slovenskej r
Kľúčové slová: záujem dieťaťastriedavá osobná starostlivosť
Právna veta: K inštitútu osobnej striedavej starostlivosti je treba uviesť, že pri jej nariaďovaní je ju nutné veľmi starostlivo zvážiť a posúdiť každý prípad jednotlivo. Pri rozhodovaní o jej vhodnosti je vždy prioritný záujem dieťaťa, až potom práva rodiča. Vhodnosť a možnosť striedavej osobnej starostlivosti pre to ktoré dieťa, ako aj pre rodiča, závisí od mnohých faktorov - veku a osobnosti dieťaťa, jeho povahových vlastností a vývojových možností, adaptovateľnosti, citových väzieb dieťaťa k rodičom, výchovných schopností a povahových vlastností rodičov, ich životných a materiálnych pomerov, vzdialenos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/334/2017 1514225990 03. 04. 2018 Mgr. Patrícia Železníková ECLI:SK:KSBA:2018:1514225990.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Patrície Železníkovej a členiek senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: W. W., nar.
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom záujem dieťaťa
Právna veta: Aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných väzieb, je a stále zostáva rodičom so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi. Realizuje sa to prostredníctvom styku tohto rodiča s dieťaťom. Je pritom treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia sa neskôr len ťažko napráva. Zákon pritom vo vyššie citovaných ustanoveniach uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom a iba ak sa rodičia nedohodnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/6/2018 2115201019 04. 04. 2018 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2018:2115201019.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Kataríny Arnouldovej v právnej veci navrhovateľky: S. L., rod. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. K. XXX, A., zastúpená Ivetou Or
Právna veta: Účelom zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (§ 45 Zákona o rodine) je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/9/2014 2613203397 19.02.2014 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2014:2613203397.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov Mgr. Fedora Benku a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti: S. T., nar. X.X.XXXX a H. T., nar. XX.XX.XXXX, obaja b
Právna veta: Riadny výkon rodičovských práv a povinností predpokladá konsenzus rodičov vo veciach súvisiacich s týmto výkonom. Ak sa však rodičia z akýchkoľvek dôvodov nevedia dohodnúť o podstatných veciach súvisiacich s výkonom ich rodičovských práv a povinností, je možné dohodu rodičov nahradiť autoritatívnym rozhodnutím súdu o takejto podstatnej veci na návrh niektorého z rodičov. Za podstatnú vec je nepochybne potrebné považovať otázku vysťahovania sa maloletých detí do cudziny ( § 35 Zákona o rodine ). V konaní o udelenie súhlasu za druhého rodiča na vysťahovanie maloletých detí do cudziny súd hodnotí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 30P/108/2011 3111206463 14.05.2012 JUDr. Marta Rybárová ECLI:SK:OSTN:2012:3111206463.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín, samosudkyňou JUDr. Martou Rybárovou, vo veci starostlivosti súdu o mal. dieťa F. O., nar. XX.XX.XXXX, bydliskom u matky, v konaní zast. kolíznym opatrovníkom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, dieťa r
Právna veta: Ničím neodôvodnená nechuť dieťaťa na styk s druhým rodičom nemôže byť dôvodom na odmietanie styku najmä vtedy, ak indície smerujú k zámernému pôsobeniu preferenčného rodiča s cieľom vyvolať takéto správanie dieťaťa. Aj len priemerne empatické dieťa ťažko znáša nepriateľský vzťah rodičov, nemôže sa cítiť dobre, lebo nechce ublížiť ani jednému z rodičov. Takýto stav kladie na psychiku dieťaťa neúmerné požiadavky. Aj samotný výrok rozhodnutia súdu prvého stupňa, kde ukladá súd matke dieťa na styk riadne pripraviť znamená, že nejde len o prípravu oblečenia, či iných potrieb na stretnutie, ale ide ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/243/2013 1212210605 10.12.2013 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2013:1212210605.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, vo veci starostlivosti súdu o maloletú O. U., O.. XX.XX.XXXX, za
MENU