Nájdené rozsudky pre výraz: záujem maloletého dieťaťa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8046

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

217 dokumentov
241 dokumentov
2 dokumenty
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach rodičov voči ich maloletým deťom platí, že raz určená miestna príslušnosť v prvom konaní sa vzťahuje aj na všetky ďalšie konania týkajúce sa práv a povinností rodičov k maloletým deťom, až do dosiahnutia ich plnoletosti. Z uvedenej zásady existuje výnimka a to v prípade, že nastane taká zmena okolností, ktorá odôvodňuje prenesenie miestnej príslušnosti na iný vecne príslušný súd, ak je to v záujme maloletých detí.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/81/2014 6414204835 16.01.2015 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:KSBB:2015:6414204835.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v právnej veci starostlivosti o maloletú Z. P., nar. XX. XX. XXXX a maloletú G. P., nar. XX. XX. XXXX, obe maloleté deti bytom ako matka, zastúpené Úradom práce, sociálnych ve
Právna veta: Podľa § 43 ods. 1 Zákona o rodine maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti. Podľa čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, prijatého dňa 20. 11. 1989 v New Yorku a ratifikovaného vtedajšou ČSFR dňa 30. 09. 1990, záujem dieťaťa musí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5CoP/21/2013 5109235850 22.05.2013 JUDr. Boris Minks ECLI:SK:KSNR:2013:5109235850.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Borisa Minksa a sudcov JUDr. Vladimíra Pribulu a JUDr. Renáty Pátrovičovej, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: E. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom u matky, zastúpený Úrado
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťanáhradná osobná starostlivosť
Právna veta: Účelom zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (§ 45 Zákona o rodine) je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/103/2017 2116210835 13. 09. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2116210835.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudkýň: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Ľuboslava Vanková, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: Q. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom u na
Právna veta: Odvolací súd v tomto smere uvádza, že vyživovacie povinnosti majú prednosť pred inými povinnosťami, ktorá skutočnosť sa zohľadňuje aj pri vykonávaní zrážok, pretože prednostne treba zabezpečiť výživu maloletých detí. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je ich zákonná povinnosť a v zmysle tohto ustanovenia má plnenie tejto povinnosti prednosť pred uspokojovaním vlastných potrieb rodiča. To znamená, že až potom, ako rodič zabezpečí výživu svojho dieťaťa, má právo využiť svoje zostatkové finančné prostriedky na uspokojenie vlastných potrieb. Pri určovaní vyživovacej povinnosti súdom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/16/2017 6716204479 03. 05. 2017 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2017:6716204479.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, vo veci starostlivosti o mal. C. A. C., nar. XX. XX. XXXX, zast. kolíznym opatr
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťazmena priezviska maloletého
Právna veta: Určenie mena a priezviska maloletému dieťaťu patrí k právam oboch rodičov, pričom z toho následne vyplývajú vzhľadom na dôsledky aj povinnosti. Maloleté dieťa musí mať priezvisko svojich rodičov a k jeho zmene môže dôjsť len zákonným spôsobom. Pri nedohode rodičov o podstatných veciach rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd (§ 35 Zákona o rodine). Ak o zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z rodičov (§ 1 ods. 3 zákona č. 300/1993 Z.z.) musí súhlas druhého rodiča nahradiť súdne rozhodnutie, ktorého vydania sa predmetným návrhom domáha matka maloletého dieťaťa. V konaní vo veci starost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11CoP/10/2016 8715207923 05. 10. 2016 JUDr. Peter Šamo ECLI:SK:KSPO:2016:8715207923.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Šama a členov senátu JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Mareka Košča, v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa U.S. S., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom u matky, zast
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti v súlade s § 45 Zákona o rodine len v prípade, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa; dôvody, pre ktoré je v záujme maloletého dieťaťa jeho zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti, môžu mať objektívny ako aj subjektívny charakter. Ide jednak o prípady, keď rodičia nemôžu zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, napríklad z dôvodu ich neprítomnosti či zlého zdravotného stavu, výrazne nevyhovujúcej sociálnej situácie, ako aj prípade zanedbávania rodičovských práv a povinností, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoP/39/2016 6615217062 19. 07. 2016 JUDr. Anna Snopčoková ECLI:SK:KSBB:2016:6615217062.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Snopčokovej a členov senátu JUDr. Márie Podhorovej a JUDr. Petra Priehodu, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa U. F., nar. XX. XX. X
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosťzáujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 Zákona o rodine núti súd, aby vždy skúmal, či striedavá osobná starostlivosť o dieťa bude v jeho záujme, či by nedošlo k citovej ujme dieťaťa, či by rozvoj dieťaťa bol úplný, najmä zo stránky citovej, rozumovej a mravnej, pokiaľ by dieťaťu nebola umožnená striedavá starostlivosť. Súd sa musí odkloniť od sledovania rodových stereotypov u rodičov či pohlavia rodičov a musí sa vždy zamerať iba na potreby dieťaťa a na to, či tieto potreby dieťaťa budú striedavou osobnou starostlivosťou naplnené. Právna teória uvádza, že v zmysle § 24 ods. 2 Zákona o rodine záujem dieťaťa tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/30/2016 3615201576 29. 06. 2016 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2016:3615201576.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky Y. L., bytom W., H. XX, právne zastúpenej Mgr. Martinom Hurtajom, advokátom so sídlom Štefánikova 15, Nitra proti odporcovi N. L., bytom T., J. L. č. XXX/XX, právne zastúpeného Petrom Janíkom, advokátom so
Právna veta: Rodič ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do výchovy uplatňuje svoje rodičovské práva a povinnosti najmä výchovný vplyv prostredníctvom styku s dieťaťom. Zákon pritom v zmysle vyššie citovaných ustanovení ponecháva úpravu styku prednostne na dohodu rodičov. Ak sa však rodičia o úprave styku s dieťaťom nedohodnú, upraví styk autoritatívne súd rozsudkom. Pri úprave styku je pritom potrebné zohľadniť tak okolnosti na strane maloletého dieťaťa (jeho vek, zdravotný stav, vzťah k rodičovi, ktorý ho nemá vo výchove, jeho režim, časové možnosti) ako aj okolnosti na strane rodičov (rodinné pomery, vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/69/2015 2615206062 17. 02. 2016 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2016:2615206062.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov Mgr. Fedora Benku a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa U. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastú
Právna veta: Miestna príslušnosť všeobecného súdu vo veciach starostlivosti súdu o maloleté dieťa sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli v čase začatia konania a trvá po celú dobu konania (tzv. zásada perpetuatio fori podľa § 11 ods. 1 v spojení s § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p.). Zmena takto určenej príslušnosti je zásadne možná len postupom podľa ustanovenia § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenili okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť pre konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých a ak je to v záujme maloletého dieťaťa. Účelom tejto úpravy je zaistenie dôslednej ochrany maloletého dieťaťa, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/31/2014 3114200751 11.06.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3114200751.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa G. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, dieťa rodičov: matky, Y. D., trvale bytom D. XX, T. nad W., t. č. bytom H. XX, U. X a otca, R. D., trvale bytom T. XXXX/XXA-XX,
Právna veta: Obmedzenie styku maloletého dieťaťa s rodičom v zmysle § 25 ods. 3 Zákona o rodine je možné jedine v prípade, ak je to potrebné v jeho záujme. Záujem maloletého dieťaťa v tomto prípade nemožno chápať úzko, potrebné je vykladať čo najextenzívnejšie, tak, aby boli rešpektované práva dieťaťa uvedené v Dohovore o právach dieťaťa aj ďalších právnych predpisoch. Maloleté dieťa vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť je schopné samostatne vyjadriť svoj názor a má právo vyjadriť ho vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú. Má tiež právo byť vypočuté a jeho názoru musí byť venovaná náležitá pozornos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoP/79/2015 6115210590 19. 01. 2016 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2016:6115210590.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Podhorovej a členov senátu JUDr. Petra Priehodu a JUDr. Anny Snopčokovej, v právnej veci starostlivosti o maloletú V. N.,
MENU