Nájdené rozsudky pre výraz: záujem maloletého dieťaťa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9928

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

387 dokumentov
302 dokumentov
2 dokumenty
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Povinnosťou súdu je, aby zistil vždy spoľahlivý podklad k všestrannému objasneniu skutočností, ktoré charakterizujú osoby rodičov a prostredia, v ktorom rodičia žijú. Ide najmä o objasnenie osobných a povahových vlastností rodičov, ich zdravotného stavu (telesného i duševného), ich vzťah k rodine, deťom a starostlivosti o ne, ich životných podmienok (povaha zamestnania, hospodárskych a bytových pomerov, faktických možností venovať sa deťom), ich spoločenského uplatnenia, ich postoja k práci, ich vzťah k osobám, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti, ich spôsobilosti viesť deti k správnemu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23CoP/68/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2313210575 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lea Stovičková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2313210575.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave vo veci starostlivosti o maloletého L. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XXXX, zastúpeného Úra
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Pri rozhodovaní súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu je vždy primárny záujem maloletého dieťaťa. Záujem maloletého dieťaťa je základnou zásadou rodinného práva, ktorá sa aplikuje pri každom rozhodovaní súdu o výkone rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu bez výnimky. Súd je povinný skúmať, ktorý spôsob starostlivosti o maloleté dieťa je najvhodnejší, a to s ohľadom na jeho osobnosť, vek, schopnosti a vývinové potreby, musí zohľadniť jeho citové väzby k rodičom, príbuzným, priateľom a prostrediu. Dieťa má právo na starostlivosť obidvoch rodičov a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/157/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1211200925 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:1211200925.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea D
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom predbežných opatrení vo všeobecnosti je dočasná úprava práv a povinností, a to nielen právnych, ale aj faktických. Predbežné opatrenie možno vydať pred začatím konania alebo v už prebiehajúcom súdnom konaní, za predpokladu, že o nároku vo veci samej ešte neexistuje právoplatné rozhodnutie. Predbežné opatrenie zásadne neprejudikuje práva a záujmy účastníkov. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má dočasný charakter, súd nemusí zisťovať všetky skutočnosti tak, ako je to potrebné na vydanie konečného rozhodnutia vo veci samej. Pre nariadenie tohto predbežného opatrenia rovnako platí, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoP/66/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3514208500 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3514208500.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o maloletú T. W., nar. XX.XX.XXXX, dieťa rodičov Ing. D. W.,
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Prvoradým spoločenským účelom osvojenia je zabezpečiť osvojencovi riadnu výchovu v rodine. Osvojením sa zakladá rodičovský vzťah medzi osvojiteľom a osvojencom, tiež však rodinnoprávne vzťahy s ostatnými príbuznými osvojiteľa. Vzniká úplný príbuzenský pomer tak v priamom, ako i pobočnom rade. Osvojenie ako zrušenie pôvodných rodinnoprávnych vzťahov prichádza do úvahy vtedy, ak rodičia (rodič ) definitívne nemôžu alebo nechcú svoje rodičovské práva a povinnosti vykonávať. Osvojenie musí byť v záujme maloletého dieťaťa. Osvojiteľ sa stáva po právoplatnosti rozsudku rodičom osvojenca, pri jeho vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dunajská Streda 12P/32/2013 2213204173 06.05.2013 JUDr. Eva Bíróová ECLI:SK:OSDS:2013:2213204173.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dunajská Streda v konaní pred sudkyňou JUDr. Evou Bíróovou vo veci starostlivosti súdu o maloletú O. Š., I.. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpenú v konaní kolíznym opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Duna
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Osvojenie je spôsobom vzniku tzv. právneho rodičovstva - rodičovstva založeného rozsudkom súdu. Právoplatnosťou rozsudku o osvojení zanikajú rodinnoprávne vzťahy s pôvodnou rodinou osvojenca a vznikajú nové rodinnoprávne väzby s rodinou osvojiteľov. Zmyslom osvojenia je vytvoriť pre dieťa, pozbaveného prirodzeného rodinného prostredia, vhodnú náhradu, a tak zabezpečiť jeho zdravý vývoj. Zákon o rodine vymedzil jediný cieľ, ktorý možno osvojením sledovať a to záujem maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 11P/83/2013 7113219592 04.09.2013 JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsik ECLI:SK:OSKE1:2013:7113219592.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou JUDr. Denisou Novotnou Mlinárcsikovou v právnej veci starostlivosti o maloletú J. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom u navrhovateľov, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rod
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o rodine“), súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a na schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13CoP/111/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6112220462 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6112220462.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Fer
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Je potrebné uviesť, že záujem maloletého na vyrastaní v spoločnom výchovnom prostredí z pohľadu vhodnosti úpravy výkonu rodičovských práv a povinností je tým hľadiskom, ktoré by malo mať absolútnu prioritu. Je to tak preto, že rozpad vzájomného vzťahu rodičov maloletého dieťaťa ešte nemusí vypovedať nič o úrovni vzťahov toho - ktorého rodiča a dieťaťa a pri skutočne dôkladnom zamyslení sa rodiča nad záujmami dieťaťa by obaja rodiča mali byť schopní tej miery nadhľadu, pri ktorej dieťa rozpad vzťahu svojich rodičov pocíti v najmenšej možnej miere. I keď takáto predstava je ťažko dosiahnuteľným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26Co/43/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2111214529 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jozef Mačej ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2111214529.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Jozefa Mačeja a sudcov JUDr.
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, ktorým je aj konanie o pestúnskej starostlivosti, je súd povinný zabezpečiť ochranu práv a oprávnených záujmov maloletých detí, ktoré vyplývajú predovšetkým zo Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.). Hoci Zákon o rodine pojem „záujem“ maloletého dieťaťa nedefinuje, možno bez pochýb konštatovať, že v záujme maloletého dieťaťa je všetko, čo mu je na prospech, čo ho nejakým spôsobom obohacuje, prospieva jeho vývoju. Skutočnosť, že rodič sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody nie je dôvodom, aby súd nemohol aj v tomto prípade upraviť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13CoP/100/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6412212271 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6412212271.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlo
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že v prípade, ak je to potrebné v záujme mal. dieťaťa súd má možnosť rozhodnúť o uložení niektorého z výchovných opatrení a to bezohľadu na to, či tak predtým urobil alebo neurobil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (nakoľko úpravu výchovných opatrení obsahuje aj § 12 až 14 zákona č. 305/2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, na základe ktorého aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately má možnosť rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia ustanoveného zákonom o rodine). Súd tu uvádza, že dôv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 45P/134/2012 7212215240 15.11.2012 JUDr Andrea Galdunová ECLI:SK:OSKE2:2012:7212215240.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Andreou Galdunovou v právnej veci starostlivosti o maloletých R., D., U.. X.X.XXXX, G., U.. XX.X.XXXX, F., U.. XX.X.XXXX, G., U.. X.X.XXXX, U., U.. XX.X.XXXX, H., U.. XX.XX.XXXX, všetci bytom D.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 463 až 467 Občianskeho zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť. Osobám, ktoré nemôžu samostatne vykonávať právne úkony, či už sú to maloletí alebo osoby pozbavené príp. obmedzené v spôsobilosti na právne úkony, poskytuje štát zvýšenú ochranu tým, že všetky právne úkony urobené v ich mene ich zákonnými zástupcami presahujúce rámec bežnej veci, podliehajú schváleniu súdom. Súd musí takýto právny úkon preskúmať z hľadiska jeho súladu so zákonom a záujmom osoby, za ktorú bol právny úkon urobený. Schváliť ho môže len vtedy, keď má za preukázané, že takýto právny úkon je v záujme osoby, za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 34P/202/2012 3112215719 08.02.2013 Mgr. Katarína Šimková ECLI:SK:OSTN:2013:3112215719.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou Mgr. Katarínou Šimkovou vo veci starostlivosti súdu o maloletého V. S., nar. XX.XX.XXXX, zvereného do pestúnskej starostlivosti V. S., v konaní zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnyc
MENU