Nájdené rozsudky pre výraz: združenie na ochranu spotrebiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4416

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
20 dokumentov
11 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že vedľajší účastník mohol do 30.06.2016 vstúpiť do konania buď z vlastnej iniciatívy, alebo iniciatívy účastníka konania - strany sporu. Pokiaľ vedľajší účastník urobil procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stal sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu došlo jeho písomné oznámenie, alebo keď svoj úkon urobil ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžadovalo rozhodnutie súdu. O (ne) prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodoval, ak niektorý z účastníkov namietol neprípustnosť vstupu vedľajšieho účastníka do konania. V pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/423/2015 3114225826 09. 03. 2017 JUDr. Alena Záhumenská ECLI:SK:KSTN:2017:3114225826.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Záhumenskej a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Viery Škultétyovej v spore žalobcu I. X., a. s. so sídlom v W., F. č.7, IČO XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. M. X., usadenou euroadvo
Právna veta: Z ust. § 93 ods. 1 OSP v znení účinnom do 31. 12. 2014 vyplýva, že ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie či tu manželstvo je alebo nie je. Toto ustanovenie, ktoré bolo do OSP zavedené s účinnosťou od 15. 10. 2008 zákonom č. 384/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. OSP, dáva možnosť, aby v prípade tzv. spotrebiteľských sporov vstúpila do konania ako vedľajší účastník taká právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/960/2015 6913218700 18. 04. 2017 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2017:6913218700.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a členov senátu JUDr. Amy Odalošovej a JUDr. Janky Boroškovej v spore žalobcu: PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., so sídlom
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v znení účinnom do 31.12.2014 v prípade vedľajšieho účastníka združenia na ochranu spotrebiteľa nevyžadoval preukazovanie právneho záujmu na výsledku sporu a jeho vstup do konania nepodmieňoval výslovným súhlasom účastníka, na strane ktorého má vedľajší účastník v konaní vystupovať. Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8Co/198/2016 8314204932 08. 12. 2016 JUDr. Martin Fiľakovský ECLI:SK:KSPO:2016:8314204932.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Fiľakovského a z členov senátu JUDr. Anny Kovaľovej a Mgr. Miloša Koleka, v spore žalobcu CD Consulting s.r.o., so sídlom Politických vězňů 1272/21, Nové Město
Právna veta: Je nesporné, že v spotrebiteľských veciach vstupuje vedľajší účastník do konania na základe osobitného právneho predpisu. To znamená, že sa nevyžaduje jeho záujem na výsledku konania, ale vystupuje na ochranu práv spotrebiteľa, lebo právnická osoba má vo svojom predmete činnosti práve ochranu práv spotrebiteľa na základe čoho vstupuje do konania. Z ust. § 93 Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva, že by bol potrebný výslovný súhlas žalovaného so vstupom vedľajšieho účastníka do konania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Co/138/2014 8113216309 03.12.2014 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:KSPO:2014:8113216309.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., predsedníčky senátu a sudcov JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Anny Ilčinovej v právnej veci žalobcu CETELEM SLOVENSKO, a. s., Panenská 7, Bratislava, IČO: 35 787
Právna veta: Zákonodarca v § 137 O.s.p. explicitne u právnických osôb zaoberajúcich sa kolektívnou ochranou práv zvýraznil v rámci indikatívneho výpočtu trov konania aj výdavky takejto osoby. Z dôvodovej správy ,,Navrhovaná právna úprava bude dopadať aj na ďalšie právnické osoby, ktoré sú v súlade s právnymi aktmi Európskej únie aktívne legitimované na kolektívnu ochranu zákonom chránených záujmov, napr. vo sfére ochrany pred diskrimináciou, alebo vo sfére kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa. V týchto prípadoch budú osobitnými predpismi napr. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/9/2015 8712209973 06.05.2015 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2015:8712209973.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Intrum Justitia Debt Finance AG, IČO: CHE-100.023.266, so sí
Právna veta: Právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka, spotrebiteľského združenia - právnickej osoby, advokátom, deklaruje aj rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo dňa 22. 12. 2010 vo veci C-279/09 DEB Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft mbH proti Spolkovej republike Nemecko, v ktorom sa konštatuje, že zásada účinnej súdnej ochrany, ako je ustanovená v článku 47 Charty základných práv EÚ, sa má vykladať v tom zmysle, že nie je vylúčené, aby sa jej dovolávali právnické osoby. Z toho vyplýva, že aj právnické osoby musia mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/156/2013 6912210761 01.10.2013 JUDr. Mária Trubanová, PhD. ECLI:SK:KSBB:2013:6912210761.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti odporcovi 1/ Z. V.
Právna veta: Úlohou združení na ochranu spotrebiteľa je presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov a právom spotrebiteľa je chrániť sa a presadzovať svoje oprávnené záujmy aj prostredníctvom združení na ochranu spotrebiteľov. Súd je povinný, ak sa združenie na ochranu spotrebiteľa zúčastní konania ako vedľajší účastník na strane spotrebiteľa, sa zaoberať tým, či trovy konania, ktoré si vedľajší účastník na strane odporkyne uplatnil (bez konkrétneho vyčíslenia) hneď priamo pri oznámení jeho vstupu ako vedľajšieho účastníka konania, aké trovy vznikli tomuto subjektu a či boli účelne vynaložené na ochranu opr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/174/2013 1111229150 28.03.2013 JUDr. Milan Chalúpka ECLI:SK:KSBA:2013:1111229150.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpený právnym zástupcom: Advokátska kancelária TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., Udernícka č. 5, 851 01 Bratislava, čl. 4 proti od
Právna veta: V ustanovení § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď im umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi, zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. V zmysle ustanovenia § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Z citovaných ustanovení teda vyplýva rovnaké právo účastníka, teda aj vedľajšieho účastníka, nechať sa v konaní zastupovať, a to aj advokátom, pretože zo žiadneho ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/567/2013 3812211513 27.11.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3812211513.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci v právnej veci navrhovateľa: M. A. Q., s.r.o., so sídlom Bratislava, X. 5, D. XXXXXX
Právna veta: Právo vedľajšieho účastníka vstupovať do tzv. spotrebiteľských sporov je dané článkom 169 Zmluvy o fungovaní EÚ, kedy sa jej ukladá zabezpečiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov ako aj podporovať právo spotrebiteľov na informácie a na vytváranie združení na ochranu svojich záujmov. Právo spotrebiteľov na vytváranie týchto združení upravujú príslušné smernice EÚ, napr. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES, ako aj článok 38 Charty základných práv EÚ. Právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka, spotrebiteľského združenia - p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/44/2013 6612209125 14.02.2013 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2013:6612209125.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Česká republika, s.r.o., so sídlom Praha 4, Ul. Novodvorská č. 994, Česká republika, IČO: 25 117 483, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom Bratislava, Ul. Údernícka č.5, IČO: 36 613
MENU