Nájdené rozsudky pre výraz: zhotovenie diela

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

95 dokumentov
60 dokumentov
10 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. Podľa § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Na základe absencie dohody účastníkov zmluvy o diele o dobe splatnosti ceny diela je s poukazom na citované ustanovenie § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka potrebné vychádzať z právneho záveru, že doba splatnosti ceny za dielo vyplýva priamo zo zákona, teda že cena s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/244/2011 3808217051 16.04.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3808217051.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte, zloženom z predsedu JUDr. Romana Hargaša a členov JUDr. Stanislavy Markovej a JUDr. Eriky Zajacovej, v právnej veci navrhovateľa: I. A., narodený XX.XX.XXXX, bytom O. J. I. XXX, zastúpený advokátom
Právna veta: V zmysle ust. § 632 OZ ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Dôkazná povinnosť preukázať, že došlo medzi účastníkmi konania k uzatvoreniu zmluvy o zhotovení diela na zákazku zaťažuje v súdnom konaní navrhovateľa, ktorý v konaní musí preukázať, že došlo k uzatvoreniu platnej zmluvy o zhotovení veci na zákazku (jej podstatných náležitostí) teda, že došlo k dohode o predmete a cene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/129/2012 4110226509 07.03.2013 JUDr. Erika Madaraszová ECLI:SK:KSNR:2013:4110226509.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a sudkýň JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Sidónie Sládečkovej, v právnej veci navrhovateľa: M. C. „B.", so sídlom U. nad R., O. XX, IČO: 33 639 868, zast
Právna veta: Ak zhotoviteľ nemohol dodržať termín odovzdania diela preukázateľne z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nie teda z viny zhotoviteľa, objednávateľovi nevznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty z tohto dôvodu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/110/2013 3711214948 03.09.2014 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2014:3711214948.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členov senátu JUDr. Natálie Čekanovej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci navrhovateľa SILKO DOM, s.r.o., so sídlom Hollého 11, 911 05 Tren
Právna veta: Pre možnosť odstúpenia od zmluvy a pre posúdenie nárokov z uvedeného vyplývajúcich, je nutné ustáliť okolnosť, čo tvorilo predmet zmluvy, t. j. či žalovaný ako zhotoviteľ mal na objednávku pre žalobcu ako objednávateľa zhotoviť (dodať) dielo objednané objednávateľom a či takéto dielo malo mať špecifické vlastnosti, osobitne vymienené objednávateľom, či jeho jednotlivé časti sú individuálne určené a nezameniteľné. Z predloženej zmluvy o dielo a tiež z objednávky vyplýva, že objednávateľ si zhotovenie hrobu a náhrobného kameňa objednával podľa katalógu, kde jednotlivé časti (kamene, platn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/387/2017 6316207179 16. 01. 2018 JUDr. Anna Snopčoková ECLI:SK:KSBB:2018:6316207179.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Snopčokovej a členov senátu JUDr. Evy Dzúrikovej a JUDr. Márie Podhorovej v právnej veci žalobcu B. C., nar. XX. XX. XXXX, bytom K. N., N. XX
Právna veta: Podľa § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. 32. Podľa § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka ak sa strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela a ak nedojednajú jeho dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú; ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/11/2019 6117246830 17. 03. 2020 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2020:6117246830.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Mareka Kohúta v právnej veci žalobcu: PLEX s.r.o., Duklianska 1250/38, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dojednanú cenu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o dielo patrí dohoda o diele, teda predmet zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy. Iba vtedy, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, ust. § 632 OZ ukladá zhotoviteľovi povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/94/2017 8110217737 26. 09. 2017 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2017:8110217737.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcov: 1./ M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX, 2./ M. E., nar. XX.XX.XXXX,
Právna veta: Pokiaľ nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zákon v záujme právnej istoty ukladá zhotoviteľovi diela povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prijatí objednávky. Nevydanie potvrdenia má poriadkový charakter. Objednávateľ má právo domáhať sa jeho vydania. Nesplnenie tejto povinnosti však nič nemení na povinnosti zmluvných strán plniť podľa uzavretej zmluvy. V prípade súdneho sporu nevydanie potvrdenia môže mať iba procesný dôsledok spočívajúci v povinnosti zhotoviteľa preukázať ním tvrdené údaje, ktoré mali byť obsiahnuté v potvrdení o prevzatí objednávky.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 4C/108/2009 1409202646 02.06.2010 JUDr. Jozefína Králová ECLI:SK:OSBA4:2010:1409202646.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV pred samosudkyňou JUDr. Jozefínou Královou v právnej veci navrhovateľa: F. M., bytom L. XX, W., právne zastúpený advokátom Mgr. Jurajom Zacharom, AK so sídlom Vrútocká 12, Bratislava, proti odporcovi:
Právna veta: 6. Odstúpenie od zmluvy je jeden zo spôsobov, akým je možné jednostranne ukončiť zmluvnú vzťah. Účinkom odstúpenia od zmluvy je zánik zmluvy od začiatku. Spravidla však odstúpením od zmluvy vznikajú iné (napríklad zodpovednostné, bezdôvodné obohatenie a podobne) záväzkové vzťahy. Ustanovenie § 642 Občianskeho zákonníka umožňuje jednostranné odstúpenia od zmluvy o dielo, ak je zrejmé, že dielo nebude zhotovené včas alebo riadne, pričom k takémuto jednostrannému právnemu úkonu musí dôjsť do momentu zhotovenia diela. Pod zhotovením diela sa rozumie stav diela zodpovedajúci jeho zhotoveniu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/101/2017 5711216160 06. 09. 2017 Mgr. Katarína Beniačová ECLI:SK:KSZA:2017:5711216160.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členov senátu Mgr. Márie Kašíkovej a Mgr. Františka Dulačku, v právnej veci žalobcu: F. A., bytom M. XXX/X, H., (vykonávajúc
Právna veta: Cena diela predstavuje odplatu za predmet zmluvy v peniazoch a vyjadruje ekvivalent výmeny diela za peniaze. Stanovuje sa predovšetkým na základe dohody účastníkov zmluvy alebo na základe zvláštneho predpisu, a to uvedením peňažnej sumy, prípadne iným spôsobom, ktorým ju možno nepochybne určiť. Výška ceny diela môže byť dohodnutá už pri uzatvorení zmluvy. Nie je však vylúčené, aby k dohode o výške ceny došlo až po vykonaní diela (napr. pri jeho odovzdaní objednávateľovi). Ak nebola výška ceny takto určená (v danom prípade obsah dohody preukázaný nebol, tak navrhovateľom ako ani odporcom), príp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 12C/232/2010 8110217893 04.09.2012 Mgr. Alena Paveleková ECLI:SK:OSPO:2012:8110217893.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou Mgr. Alenou Pavelekovou v právnej veci navrhovateľa : BAU IZOLTECH, s.r.o., IČO: 45518394, Sabinov, J.Borodáča 657/13, zastúpeného JUDr. Jozefom Karabašom, advokátom v Sabinove, Ružová 10 proti odporcovi: I.
MENU