SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zhotoviteľ diela


Približný počet výsledkov: 956 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zhotoviteľ diela
  • zhotovitel nájdené 31061 krát v 5110 dokumentoch
  • diela nájdené 66841 krát v 5472 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 110 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 40 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty


Právna veta: S nesplnením oznamovacej povinnosti zákon v ust. § 562 ods. 2 Obchodného zákonníka priamo nespája zánik práva objednávateľa diela na nároky z vád diela. Zhotoviteľ diela však môže v súdnom konaní namietnuť nesplnenie oznamovacej povinnosti o zistenej vade. Na základe tejto námietky zhotoviteľa diela, súd nemôže priznať právo z vád diela. Toto však nebráni zhotoviteľovi diela vady bezplatne odstrániť, avšak na základe dobrovoľného rozhodnutia zhotoviteľa diela.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/74/2013 7211231768 27.08.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7211231768.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu D.. W. P. a členov senátu E.. E. U. a D.. S. S. v právnej veci žalobcu: P., s.r.o., so sídlom v M., A. U. XX/XXX, O.: XXXXXXXX, zastúpený D.. I. J., advokátom so sídlom v C. P., S. .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy pre uzavretie zmluvy o dielo podľa OZ nie je predpísaná písomná forma. Pre vznik zmluvy o dielo postačuje dohoda o predmete plnenia, dohoda o odmene a dohoda, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vznik zmluvy môže byť výsledkom postupu prebiehajúceho procesu formovania obsahu, ktorý sa môže zavŕšiť aj po vykonaní diela. Cena môže byť dohodnutá až po prebratí veci zhotoviteľom alebo až po vykonaní diela. Na platné uzavretie zmluvy sa nevyžaduje dohoda o lehote plnenia; nie je podmienkou, aby sa zmluvné strany dohodli o výške ceny. Ak nie j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Brezno 5C/238/2011 6311202762 29.06.2012 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:OSBR:2012:6311202762.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Brezno, sudkyňou JUDr. Renátou Deákovou, v právnej veci navrhovateľky O. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. F., Z. XXX/XX, zast. JUDr. Dušanom Divkom, advokátom, spol. s.r.o., so sídlom Považská Bystrica, Šoltésovej 346/1, proti odporkyni O. .
Právna veta: Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o dielo aj z dôvodu, ak je už vopred zrejmé, že dielo nebude včas zhotovené, alebo že nebude vykonané riadne, a to ani v lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom, v ktorej mal možnosť urobiť nápravu (§ 642 ods. 2 Obč. zák.). Takéto odstúpenie od zmluvy objednávateľom porušenie zmluvy iba predpokladá, pretože zhotoviteľ v čase odstúpenia od zmluvy objednávateľom ešte neporušil zmluvnú povinnosť. Ide o preventívne právo na odstúpenie od zmluvy, ktorým objednávateľ môže zabrániť vzniku ďalších nepríjemností a prieťahov s ohľadom na postup prác zhot ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/189/2012 1205228652 24.09.2012 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2012:1205228652.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a členov senátu JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Aleny Svetlovskej v právnej veci žalobcu: TECONS s.r.o., Svidnícka 14, Bratislava, zast. JUDr. Róbertom Slamkom, .
Právna veta: Právnym následkom odstúpenia od zmluvy o dielo aj podľa ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je, že táto sa od počiatku zrušila (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). S ohľadom na špeciálnu právnu úpravu následkov odstúpenia uvedených v ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je aplikácia ustanovení o vrátení bezdôvodného obohatenia podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka vylúčená. Zákonným dôsledkom tak nie je vrátenie vzájomných plnení, ale vznik práva zhotoviteľa na zaplatenie uskutočnených prác, pokiaľ ich výsledok nemôže použiť inak a na náhradu účelne vynaložených nákladov. Z toho vyplýv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 5C/40/2008 5408201522 18.05.2011 JUDr. Jana Veselá ECLI:SK:OSDK:2011:5408201522.22 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dolný Kubín v právnej veci navrhovateľa: Y. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. č. XX, zast. Mgr. Ľubošom Kráľom, advokátom so sídlom v Martine, Červenej armády 1, proti odporcovi: L. T., podnikajúci pod obchodným menom L. T., miesto .
Právna veta: Pokiaľ nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zákon v záujme právnej istoty ukladá zhotoviteľovi diela povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prijatí objednávky. Nevydanie potvrdenia má poriadkový charakter. Objednávateľ má právo domáhať sa jeho vydania. Nesplnenie tejto povinnosti však nič nemení na povinnosti zmluvných strán plniť podľa uzavretej zmluvy. V prípade súdneho sporu nevydanie potvrdenia môže mať iba procesný dôsledok spočívajúci v povinnosti zhotoviteľa preukázať ním tvrdené údaje, ktoré mali byť obsiahnuté v potvrdení o prevzatí objednávky.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 4C/108/2009 1409202646 02.06.2010 JUDr. Jozefína Králová ECLI:SK:OSBA4:2010:1409202646.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV pred samosudkyňou JUDr. Jozefínou Královou v právnej veci navrhovateľa: F. M., bytom L. XX, W., právne zastúpený advokátom Mgr. Jurajom Zacharom, AK so sídlom Vrútocká 12, Bratislava, proti odporcovi: ROLDOR, s.r. .
Právna veta: Podľa § 639 Občianskeho zákonníka ak objednávateľ poskytne riadne a včas potrebnú súčinnosť, zhotoviteľ však v určený čas nepristúpi k vykonaniu diela, patrí mu právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu tým vznikli. Toto právo musí uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia veci; ak z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy, musí ho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od odstúpenia; inak právo zanikne. V zmysle uvedeného ustanovenia, ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť objednávateľa, ktorý ju riadne a včas poskytne, avšak zhotoviteľ v určený čas nepristúpi k vykonan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/392/2011 1409209872 20.03.2013 JUDr. Darina Kriváňová ECLI:SK:KSBA:2013:1409209872.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Darina Kriváňová a členovia senátu: JUDr. Mária Hajdínová a JUDr. Ayše Pružinec Erenová, v právnej veci navrhovateľa: S. U. „. U., L. XX, S., zastúpený advokátom JUDr. .
Právna veta: Zmluvou o dielo vzniká záväzkový právny vzťah, účelom ktorého je vyhotovenie diela za odplatu. Touto zmluvou sa zhotoviteľ diela zaväzuje objednávateľovi vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť jeho cenu zhotoviteľovi. Zmluva o dielo je odplatným typom zmluvy, a preto cena za vykonanie diela v nej nesmie chýbať. Výška ceny môže byť určená buď dohodou zmluvných strán, alebo osobitnými cenovými predpismi. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa zmluvy riadne a v dohodnutom čase. Najdôležitejšou povinnosťou objednávateľa je zaplatiť cenu za vy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 5C/663/2008 1205223537 05.12.2011 JUDr. Michaela Štiglicová ECLI:SK:OSPK:2011:1205223537.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok pred samosudkyňou JUDr. Michaelou Štiglicovu, v právnej veci navrhovateľa: Arcus International, s.r.o., so sídlom: Horná Potôň 85, IČO: 36 259 829, zastúpený: Advokátskou kanceláriou MULARČÍK A PARTNERI, s.r.o., so sídlom: .
Právna veta: Podľa § 641 ods. 1 Obč. zák., aj keď sa dielo nevykonalo, patrí zhotoviteľovi dojednaná cena, ak bol ochotný dielo vykonať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane objednávateľa. Je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nevykonaním diela, čo zarobil inak alebo čo úmyselne zameškal zarobiť. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ak v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom nemôže zhotoviteľ dielo vykonať, resp. dokončiť, má právo na zaplatenie dojednanej ceny alebo na zaplatenie primeranej ceny podľa § 634 ods. 1 po odpočítaní toho, čo ušetril nevykonaním diela.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/50/2011 1108225486 28.02.2012 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2012:1108225486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a členiek senátu JUDr. Zity Ilčíkovej a JUDr. Lenky Praženkovej v právnej veci žalobkyne: T.. arch. N. K., B. XX, XXX XX K., T.: XX XXX XXX, zastúpenej .
Právna veta: Ak zhotoviteľ nemohol dodržať termín odovzdania diela preukázateľne z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nie teda z viny zhotoviteľa, objednávateľovi nevznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty z tohto dôvodu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/110/2013 3711214948 03.09.2014 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2014:3711214948.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členov senátu JUDr. Natálie Čekanovej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci navrhovateľa SILKO DOM, s.r.o., so sídlom Hollého 11, 911 05 Trenčín, IČO: 34 .
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dojednanú cenu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o dielo patrí dohoda o diele, teda predmet zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy. Iba vtedy, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, ust. § 632 OZ ukladá zhotoviteľovi povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrden ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/94/2017 8110217737 26. 09. 2017 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2017:8110217737.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcov: 1./ M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX, 2./ M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. X, .
Právna veta: Účastníkmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ diela a objednávateľ diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje že za odmenu vykoná pre objednávateľa určité dielo, zhotoví novú vec, vykoná nejakú činnosť a pod., a to na svoje nebezpečenstvo. Zmluva o dielo vznikne keď sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach ktorými sú: charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), dohoda o odmene (nemožno ju stotožňovať s dohodou „o cene”) a dohoda o tom že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odstúpiť od zmluvy a súčasne okrem nároku zo zrušenej zmluvy požadovať aj náhradu potrebných nákladov vzniknutých v nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho zhotovenia a prípadnej súčinnosti zo ... náhradu potrebných nákladov vzniknutých v súvislosti s tým, že riadne a včas poskytol potrebnú súčinnosť, avšak zhotoviteľ diela v určený čas nepristúpil k jeho zhotoveniu. Právo na náhradu musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa v prekluzívnej .
Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zálohy na cenu diela, čím boli podľa žalobcu splnené všetky zákonné podmienky. Žalobca nemôže niesť zodpovednosť za porušenie povinnosti zhotoviteľa diela, ktorý nezačal s vykonaním diela riadne a včas a faktúry riadne nezaúčtoval. Poukázal na čl. 168 písm. a ... nie sú podložené reálnym dodaním tovaru alebo služby. Je potrebné prisvedčiť žalobcovi, že nemôže niesť zodpovednosť za porušenie povinností zhotoviteľa diela, t. j. za to, že tento nezačal s vykonaním diela riadne a včas, resp. dielo nevykonal, ani .
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranný vzájomný záväzkový právny vzťah, ktorou sa zhotoviteľ diela zaväzuje vykonať na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa určité dielo za odplatu. Zmluva o dielo vznikne len čo sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach a to o predmete zmluvy a o poskytnutí ceny za dielo, pričom cena je splatná v zásade až po dokončení diela, ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky. Až do zhotovenia diela je objednáva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Zmluva o dielo je dvojstranný vzájomný záväzkový právny vzťah, ktorou sa zhotoviteľ diela zaväzuje vykonať na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa určité dielo za odplatu. Zmluva o dielo vznikne len čo sa účastníci ... k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Zmluva o dielo je dvojstranný vzájomný záväzkový právny vzťah, ktorou sa zhotoviteľ diela zaväzuje vykonať na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa určité dielo za odplatu. Zmluva o dielo vznikne len čo sa účastníci .
Právna veta: Podľa § 634 ods. 1, 2 OZ, ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu. Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky. Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že cena za dielo sa určuje buď dohodou zmluvných strán, alebo je stanovená osobitnými predpismi, napr. podľa rozpočtu v zmysle § 635 OZ alebo odhadom v z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovení § 631 a nasledujúcich. Podľa § 631 OZ zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. K platnosti zmluvy o dielo nie je predpísaná písomná forma a ... § 631 a nasledujúcich. Podľa § 631 OZ zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. K platnosti zmluvy o dielo nie je predpísaná písomná forma a .
Právna veta: Dohoda o zmluvnej pokute musí mať v zmysle ust. § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka písomnú formu, inak by takáto dohoda nebola pre nedostatok formy platná (§ 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Dohodu o zmluvnej pokute tak možno uzavrieť buď samostatne (následne po uzavretí zabezpečovanej zmluvy), alebo ako súčasť záväzkového právneho vzťahu (zmluvy), ktorého sa zmluvná pokuta týka. Dohoda o zmluvnej pokute musí obsahovať odkaz na zmluvný záväzkový vzťah, ktorý sa zmluvnou pokutou zabezpečuje. Písomná forma právneho úkonu predpokladá existenciu dvoch náležitostí: písomnosti a podpisu. Písomnosť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spôsob jej určenia. Podľa ust. § 631 Občianskeho zákonníka, zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. Podľa ust. § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka, zhotoviteľ je povinný .
Právna veta: Súd má v uvedenej veci za to, že nie je možné totiž prenášať zodpovednosť za vady, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ diela (bytového domu), na prevodcu bytu v tomto bytovom dome, v danom prípade na odporcov. Ak by sme takýto výklad totiž pripustili, došlo by tu k zbaveniu sa zodpovednosti za vady zhotoviteľom bytového domu ( je potrebné si uvedomiť aj to, že vada sa týka spoločnej časti bytového domu t.j. strechy, čiže ide o vadu bytového domu, nie o vadu bytu), a k preneseniu tej istej zodpovednosti na prevádzajúceho bytu v bytovom dome. Bolo by v rozpore s princípmi a zásadami Občianske ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Liptovský Mikuláš 10C/169/2011 5611206355 18.07.2012 JUDr. Eva Uličná ECLI:SK:OSLM:2012:5611206355.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Liptovský Mikuláš v právnej veci žalobkyne U. B., nar. X. XX. XXXX, bytom X. XXXX/X, D. P., proti odporcovi F. T., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom D. Y. Č.. XX. S.. Č.. W. F.E., X. XX, v konaní o zaplatenie 1.019,36 eura s .
Právna veta: Aj Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 07. 12. 2011 č. k. 15Co 58/2011 poukázal na ustanovenie § 645 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kedy v tejto súvislosti s týmto zákonným ustanovením uviedol, že ide o objektívnu zodpovednosť, čo znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za vady diela bez ohľadu na to, či ich vznik zavinil a zbaviť sa tejto zodpovednosti môže len vtedy, ak objednávateľa na uvedené skutočnosti upozornil. Zhotoviteľ zodpovedá ako za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku v dobe plnenia t. j. pri prevzatí veci objednávateľom tak za vady, ktoré sa vyskytnú po plnení v záručnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 99 vyšetrovacieho spisu). Podľa ustanovenia § 631 Občianskeho zákonníka, zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. Súd pri svojom rozhodovaní vychádzal z vyššie citovaného ustanovenia zákona. Z .
Právna veta: Súd má za to, že zmluva o dielo je zmluvou platnou, pretože aj v tomto prípade platí z ust. § 829 a násl. Občianskeho zákonníka - zmyslom zmluvy o združení nie je vytvorenie nového subjektu, ale dohoda účastníkov o vykonávaní činnosti smerujúcej k dosiahnutiu cieľa. Uvedenie názvu združenia v zmluve v časti zmluvná strana - neznamená neplatnosť zmluvy ako takej. Je pravdou, že združenie nemá právnu subjektivitu, teda spôsobilosť k právam a povinnostiam, ktorá zostáva každému z účastníkov zmluvy, pretože sa za prípadné záväzky združenia samotné združenie nezodpovedá a zodpovednosť nesie každý j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo strany žalovaného teda jednoznačne vyplýva, že sám žalovaný si bol vedomý existencie svojich záväzkov voči združeniu OPAL - INEX ako zhotoviteľovi diela. S poukazom na vyššie uvedené listinné dôkazy, najmä zmluvu o dielo č. 5/98, dohodu o zániku združenia OPAL - INEX .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.