Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045362
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34388
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: zhotoviteľ stavby


Približný počet výsledkov: 144 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zhotoviteľ stavby
  • zhotovitel nájdené 29061 krát v 4836 dokumentoch
  • stavba nájdené 116447 krát v 13575 dokumentochPrávna veta: Podľa § 655 OZ, ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/18/2008 1008898067 09.03.2010 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2010:1008898067.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Eleny Ďuranovej a JUDr. Milana Chalupku v právnej veci navrhovateľov: 1. I.. J. K., 2. I.. T. K., obaja bytom v B., ul. N. č. XX,. obaja .
Právna veta: V danom prípade treba vychádzať zo skutočnosti, že samotnému meritórnemu rozhodnutiu v stavebnom konaní predchádza vydávanie iných aktov tzv. podkladových a podmieňujúcich aktov, akým je v danom prípade aj záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. V praxi sa totiž vyskytujú situácie kedy k realizácii určitej činnosti napr. aj pri dodatočnom povoľovaní stavby je potrebné vydať niekoľko správnych aktov, pričom skôr vydané správne akty podmieňujú správne akty, ktoré boli vydané neskôr. Všetky tieto správne akty teda tvoria určitú časovú a logickú postupnosť. Existujú dva druhy väzieb v rám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. (2) Ak sa má stavba užívať ako .
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranný vzájomný záväzkový právny vzťah, ktorou sa zhotoviteľ diela zaväzuje vykonať na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa určité dielo za odplatu. Zmluva o dielo vznikne len čo sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach a to o predmete zmluvy a o poskytnutí ceny za dielo, pričom cena je splatná v zásade až po dokončení diela, ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky. Až do zhotovenia diela je objednáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konanie zastavené z dôvodu, že k žiadosti nebola pripojená projektová dokumentácia kanalizačnej prípojky odsúhlasenej VaK Bratislava a adresa zhotoviteľa stavby spolu s fotokópiou certifikátu pre túto činnosť. Z pripojeného spisu OÚ Bratislava II č. 2821/97/Str. ... ust. § 642 ods. 2 žiadosti nebola pripojená projektová dokumentácia kanalizačnej prípojky odsúhlasenej VaK Bratislava a adresa zhotoviteľa stavby spolu s fotokópiou certifikátu pre túto činnosť. Z pripojeného spisu OÚ Bratislava II č. 2821/97/Str. .
Právna veta: 1. Mandátnu zmluvu je možné kvalifikovať ako zmluvu, ktorou sa mandatár zaväzuje za odplatu zriadiť určitú obchodnú záležitosť pre mandanta, pričom takéto zariaďovanie spočíva buď v uskutočnení právnych úkonov (tzv. úkonov právnej pomoci), alebo v uskutočnení inej činnosti v mene mandanta. Mandátna zmluva upravuje iba vzťah medzi mandatárom a mandantom a nemožno z nej priamo odvodzovať plnomocenstvo. Jeho úpravu obsahuje Občiansky zákonník v § 22 a nasledujúcich. Mandátna zmluva môže byť uzatvorená v akejkoľvek forme. Písomnú formu však musí mať v prípade, ak bude obsahovať plnú moc k uskutočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 3 roky a pokiaľ sa v tejto lehote na stavbe vyskytnú vady, objednávateľ stavby má právo domáhať sa od zhotoviteľa stavby bezplatného odstránenia vád. Zistené vady musia byť uplatnené v záručnej dobe, v opačnom prípade neuplatnené práva zodpovednosti za vady ... 3 roky a pokiaľ sa v tejto lehote na stavbe vyskytnú vady, objednávateľ stavby má právo domáhať sa od zhotoviteľa stavby bezplatného odstránenia vád. Zistené vady musia byť uplatnené v záručnej dobe, v opačnom prípade neuplatnené práva zodpovednosti za .
Právna veta: 23. Správny súd dospel k záveru, že spor o zákonnosť napadnutého rozhodnutia v časti odstupových vzdialeností rodinných domov spočíva vo výklade ust. § 6 ods. 4 vyhl. č. 532/2002 Z. z. Uvedené ustanovenie je nevyhnutné vykladať v spojení s § 6 ods. 1 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktoré okrem iných požiadaviek uvádza, že vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať „požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania“. Práve táto požiadavka je účelom zákonom určeného odstupu stavieb. Zachovanie pohody bývania v stiesnených územných podmienkach vylučuje vzájomné umiestnenie okie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stavebným konaním alebo sa územné rozhodnutie nevyžaduje, g) ak ide o stavbu uskutočňovanú zhotoviteľom, meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby alebo oznámenie, že bude určený vo výberovom konaní; ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, meno a adresu stavebného dozoru alebo .
Právna veta: Je nesporné, že základným predpokladom úspešnosti určovacej žaloby v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Súd sa musí zaoberať otázkou existencie nalehavého právneho záujmu na určovacej žalobe už po začatí konania, pričom naliehavý právny záujem na požadovanom určení musí byť daný aj v čase rozhodovania. (§ 154 ods. 1 O.s.p.). Určovací návrh v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. má spravidla preventívny charakter a jeho účelom je poskytnúť ochranu práva navrhovateľa skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Naliehavý právny záujem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Odporca v 1. rade má všetky záväzky vrátane finančných súvisiace s predmetnými objektmi voči svojmu zmluvnému partnerovi zhotoviteľovi stavby predávajúcim. Jedná sa o zmluvu uzatvorenú podľa ust. § 409 a nasl. Obch. zák., pričom ... vrátane finančných súvisiace s predmetnými objektmi voči svojmu zmluvnému partnerovi zhotoviteľovi stavby diaľnice D1 Ladce - Sverepec - HYDROSTAV, a.s., a následne spoločnosti Doprastav, a.s. ako novému zhotoviteľovi stavby vysporiadané. Uviedol, že diaľnica D1 Ladce - Sverepec .
... o stavebné povolenia, resp. o dodatočné stavebné povolenia. ÚRŽD neskôr uložil tak žalobcovi ako zhotoviteľovi stavieb, ako aj žalovanému ako stavebníkovi pokuty za porušenie stavebného zákona spočívajúce v zrealizovaní stavby Premiestniteľných čerpacích ... Vlachy ............................... 2 323,- eur dňa 06.03.2009 ÚRŽD neskôr uložil tak žalobcovi ako zhotoviteľovi stavieb, ako aj žalovanému ako stavebníkovi pokuty za porušenie stavebného zákona spočívajúce v zrealizovaní stavby Premiestniteľných .
... sondy. Charakter vád spôsobil rozsiahle škody na stavbe ako takej vrátane jednotlivých bytov. Odporca v II. rade ako zhotoviteľ stavby a nadobúdateľ všetkých pohľadávok odporcu v I. rade zodpovedá za vady na diele. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov vznikli ... zo dňa 14. 11. 2012 v na stavbe ako takej vrátane jednotlivých bytov. Odporca v II. rade ako zhotoviteľ stavby a nadobúdateľ všetkých pohľadávok odporcu v I. rade zodpovedá za vady na diele. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov vznikli .
... uplatnenia vo výške 100 bodov. Zo zmluvy o dielo uzavretej medzi mestom Prešov ako investorom a žalovaným ako zhotoviteľom stavby okrem iného vyplýva, že zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na odvrátenie ... uplatnenia vo výške 100 bodov. Zo zmluvy o dielo uzavretej medzi mestom Prešov ako investorom a žalovaným ako zhotoviteľom stavby okrem iného vyplýva, že zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na .
... 19.12.2011 žalobou zo dňa 04.01.2012, pričom uviedol, že dňa 14.10.2010 bola medzi žalobcom ako zhotoviteľom stavby „Námestie a kúpeľná promenáda v Divíne - 1. stavba“ a žalovaným ako objednávateľom uzatvorená zmluva o dielo. Na základe tejto zmluvy .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.