Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093832
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422412
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: životné potreby dieťaťa


Približný počet výsledkov: 198 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: životné potreby dieťaťa
  • zivotny nájdené 164626 krát v 46829 dokumentoch
  • potreba nájdené 235688 krát v 71496 dokumentoch
  • dieta nájdené 1001723 krát v 66677 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Medzi jednotlivými druhmi vyživovacej povinnosti má vyživovacia povinnosť rodičov k deťom významné postavenie. Z hľadiska hierarchie vyživovacích povinností má tento druh vyživovacej povinnosti prioritu pred vyživovacou povinnosťou detí k rodičom. Princíp priority vyživovacej povinnosti rodičov k deťom vyplýva z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prostredníctvom inštitútu vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je presadzovaný záujem o ochranu tých účastníkov rodinnoprávnych vzťahov, u ktorých je predpokladaná táto potreba z dôvodu im vlastných charakteristík. Maj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 28P/205/2011 8111235366 21.03.2012 JUDr. Eva Farkašová ECLI:SK:OSPO:2012:8111235366.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou JUDr. Evou Farkašovou v právnej veci navrhovateľky V. T., nar. XX.X.XXXX, bytom V. XX, T., proti odporcovi H. T., nar. X.XX.XXXX, bytom R. XXX, okr. L. Ľ., právne zastúpenému Mgr. Drahoslavom Potočkom, advokátom so sídlom .
Právna veta: Výživným sa rozumie uspokojovanie všetkých potrieb osoby, ktorej má byť poskytované. Výživou dieťaťa je mienené zabezpečovanie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný rozvoj po stránke fyzickej a duševnej. Právo na výživu maloletého dieťaťa vzniká narodením (§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Výživné pre maloleté deti slúži nielen k uspokojovaniu ich výživy v užšom zmysle, k uspokojovaniu všetkých odôvodnených hmotných potrieb (šatstvo, obuv, bývanie a strava), ale aj ďalších potrieb dôležitých k úspešnej výchove dieťaťa (vzdelávanie, príprava na budúce povolanie, kultúrne, špo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/25/2014 2213218899 30.06.2014 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2014:2213218899.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ley Stovičkovej a sudkýň JUDr. Ivety Jankovičovej a JUDr. Daši Kontríkovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti: O. C., nar. X.X.XXXX a P. C., nar. X.X.XXXX, zastúpené .
Právna veta: Podľa § 43 odsek 1 Zákona o rodine, maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti. Podľa článku 3 Dohovoru o právach dieťaťa, záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... so vzdelaním dieťaťa. Otec sa na výžive dieťaťa podieľal len minimálne a to poskytovaním stravy a vreckovým, avšak všetky dôležité životné potreby dieťaťa financovala matka. Aj týmto je preukázané, že vo výchove a výžive dieťaťa má dominantné postavenie matka, o čom sa vyjadrilo .
Právna veta: Podľa § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby platil výživné v nevyhnutnej miere. Inštitút predbežného opatrenia v konaní starostlivosti o maloleté dieťa má slúžiť k ochrane práv dieťaťa v situáciách, keď sú práva dieťaťa zjavne ohrozené, do doby, keď o výchove a výžive dieťaťa, ktoré sú inštitútom hmotného práva, nebude rozhodnuté podľa príslušných ustanovení Zákona o rodine vo veci samej. Predbežné opatrenie podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. možno nariadiť a zaistiť tak len nároky dovtedy právoplatne nepriznané a len v nevyhnutnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a schopnosti nedovoľujú mu platiť výživné vo väčšej miere. Výživné v nevyhnutnej miere je určené len na uspokojovanie základných životných potrieb dieťaťa a základnými životnými potrebami dieťaťa nie sú voľno-časové aktivity, dovolenky, lyžovačky a podobne, ako uvádza matka vo svojom návrhu. V ďalšej časti odvolania .
Právna veta: Zákonná úprava je obsiahnutá v ustanovení § 120 O.s.p., zakotvuje zásadné rozdiely medzi sporovým a nesporovým konaním. Zároveň akceptuje tú skutočnosť, že vzhľadom k povahe oboch týchto konaní dokazovanie v sporovom konaní je založené na iných základoch ako dokazovanie v konaní nesporovom. Nesporové konanie je ovládané zásadou vyšetrovacou. V týchto konaniach je súd povinný vykonať i iné dôkazy potrebné k zisteniu skutkového stavu, než ktoré boli účastníkmi navrhnuté. Ani v nesporovom konaní nejde o povinnosť súdu pátrať po dôkazoch, pretože vyšetrovacia zásada sama osebe nenahrádza na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vôľou povinnosť rodiča ho vyživovať neovplyvní. Vyživovacia povinnosť je zabezpečovaním potrieb dieťaťa. Vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu zahŕňa komplexné uspokojenie životných potrieb dieťaťa, ktoré sú potrebné pre jeho všestranný telesný a duševný vývoj. Vyživovacia povinnosť zaťažuje oboch rodičov .Záväzok rodičov dieťaťa nie je .
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že dieťa sa podieľa na životnej úrovni svojich rodičov (§ 62 ods. 2 druhá veta Zákona o rodine) a od tohto práva dieťaťa sa odvíjajú aj jeho odôvodnené potreby. Ak je životná úroveň rodičov nízka, odôvodnenými potrebami sú len základné (nevyhnutné) životné potreby dieťaťa (bývanie, základná strava, ošatenie a obuv, atď..). Naopak, pri vyššej životnej úrovni má dieťa právo na uspokojenie svojich potrieb vo väčšom rozsahu i vo vyššej kvalite (napr. prvotriedna strava, značkové oblečenie, športové a kultúrne vyžitie, dovolenky, atď.). V danom prípade životná úroveň rodičo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa odvíjajú aj jeho odôvodnené potreby. Ak je životná úroveň rodičov nízka, odôvodnenými potrebami sú len základné (nevyhnutné) životné potreby dieťaťa (bývanie, základná strava, ošatenie a obuv, atď..). Naopak, pri vyššej životnej úrovni má dieťa právo na ... odvíjajú aj jeho odôvodnené potreby. Ak je životná úroveň rodičov nízka, odôvodnenými potrebami sú len základné (nevyhnutné) životné potreby dieťaťa (bývanie, základná strava, ošatenie a obuv, atď..). Naopak, pri vyššej životnej úrovni má dieťa právo na .
Právna veta: Určenie výživného je individuálne v každom jednom prípade, avšak vodiacou zásadou na strane povinného je miera jeho schopností, možností a majetkových pomerov a na strane oprávneného - dieťaťa zase zásada, že deti majú právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom životná úroveň oboch má byť približne rovnaká. Rozdielnosť životnej úrovne oboch rodičov sa teda musí premietnuť do výšky vyživovacej povinnosti toho z nich, s ktorým dieťa nežije v spoločnej domácnosti a súd je zároveň povinný zohľadniť skutočnosť, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Na druhej stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... všetkých životných potrieb pre jeho všestranný rozvoj po stránke fyzickej ale i duševnej. Náklady na hradenie životných potrieb dieťaťa teda predstavujú úhrady za bývanie, vrátane poskytovaných služieb, ošatenie, dopravu, hygienu, kultúru, náklady spojené ... všetkých životných potrieb pre jeho všestranný rozvoj po stránke fyzickej ale i duševnej. Náklady na hradenie životných potrieb dieťaťa teda predstavujú úhrady za bývanie, vrátane poskytovaných služieb, ošatenie, dopravu, hygienu, kultúru, náklady spojené .
Právna veta: Z ust. § 35 Zákona o rodine vyplýva, že pri podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, sú rodičia povinní sa dohodnúť. Dohoda by sa v normálne fungujúcom vzťahu medzi rodičmi mala dosiahnuť vo všetkých veciach, nielen v tých, ktoré majú charakter podstatných vecí, avšak pri bežných každodenných veciach, dohodu rodičov zákon nevyžaduje a každý z rodičov bez ohľadu na existenciu, či neexistenciu dohody s druhým rodičom, môže vykonávať v bežných veciach rodičovské práva a povinnosti sám. Dohoda rodičov však o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dovtedy, kým deti nie sú schopné samostatne sa živiť. Výživou dieťaťa, na ktorú obaja rodičia prispievajú, je vyjadrované uspokojovanie všetkých životných potrieb dieťaťa pre všestranný telesný a duševný rozvoj dieťaťa, teda nielen zabezpečovanie jeho odôvodnených hmotných potrieb, ale aj tých, ktoré sú dôležité .
Právna veta: Ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine vyjadruje zásadu, že úprava výživného sa uskutoční vždy podľa stavu, ktorý tu je v čase rozhodovania (§ 154 ods. 1 O.s.p.). V priebehu času môže dôjsť ku zmene potrieb oprávneného, predovšetkým v súvislosti s pribúdajúcim vekom dieťaťa (fyzickým dospievaním, školskou dochádzkou, ďalšími formami prípravy na budúce povolanie), ale môže nastať i zmena v možnostiach povinného rodiča plniť si vyživovaciu povinnosť v doterajšom rozsahu (napr. v dôsledku rastu alebo dôvodného poklesu jeho príjmu, v dôsledku zúženia alebo rozšírenia okruhu osôb, ku ktorým má rodič vyži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... deti sa nejedná o riešenie sporov rodičov, ale predovšetkým o zabezpečenie čo najvhodnejšieho prostredia pre vývoj dieťaťa, zabezpečenie jeho celkových životných potrieb. Dieťa v tomto procese nie je prostriedkom, cez ktorý rodičia sa majú snažiť kompenzovať vlastné pocity krivdy, zlyhania, či traumy, majúce .
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že aj v prípade, ak by súd vychádzal z dohody rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností postupom podľa § 24 ods. 3 Zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že táto dohoda musí byť schválená súdom, súd nie je povinný dohodu rodičov schváliť v prípade, ak nie je v záujme maloletého dieťaťa alebo sa prieči ustanoveniam Zákona o rodine. Z uvedeného teda vyplýva, že i prípadné uzavretie rodičovskej dohody nezbavuje súd povinnosti riadne zistiť skutkový stav a schváliť dohodu rodičov môže len v prípade, ak takáto dohoda, pokiaľ ide o rozsah vyživovac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... maloleté dieťa je prednostnou pohľadávkou a výživné slúži dieťaťu na jeho všestranný rozvoj, výchovu, vzdelávanie, mimoškolskú činnosť a úhradu všetkých životných potrieb dieťaťa. Všetka ťarcha starostlivosti a opatery o maloletú spočíva výlučne na jej pleciach, odporca sa vôbec o dieťa nezaujíma, nenavštevuje ho .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.