Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
18.10.2017 04:11

Nájdené rozsudky pre výraz: zločin sexuálneho zneužívania


Približný počet výsledkov: 416 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zločin sexuálneho zneužívania
  • zlocin nájdené 19188 krát v 5878 dokumentoch
  • sexualny nájdené 3640 krát v 1342 dokumentoch
  • zneuzivanie nájdené 6023 krát v 3287 dokumentochLen úvahy a domnienky o sexuálnom zneužití maloletej nepostačujú na pozitívne rozhodnutie o vine obžalovaného a súd je povinný aplikovať zásadu in dubio pro reo (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Podľa § 51 odsek 1 Trestného zákona súd môže za podmienok uvedených uvedených v § 49 odsek 1 Trestného zákona podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho 3 roky, ak páchateľovi zároveň uloží probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe. Vzhľadom na tieto zásady a kritériá krajský súd je toho názoru, že hrozba výkonom trestu odňatia slobody môže byť dostačujúcou u páchateľov, u ktorých je spáchanie trestného činu iba ojedinelým vybočením z inak riadneho spôsobu života, teda u osôb, ktoré i bez pomoci zvonku a bez sústavnej kontroly s vysokou mierou pravdepodobnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... JUDr. Pavla Sládka, na verejnom zasadnutí konanom dňa 27. augusta 2013, v trestnej veci obžalovaného Y. Y. pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 odsek 1 Trestného zákona, prejednal odvolanie obžalovaného, ktoré podal proti rozsudku Okresného súdu v Senici ... . Zodpovedá skutočnosti, že v posudzovanom prípade okresný súd ukladal obžalovanému trest v rámci trestnej sadzby, ktorá je u zločinu sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trestného zákona stanovená v rozpätí od 3 rokov do 8 rokov. Pri úvahe o tom, ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Podstatnou požiadavkou pri rozhodovaní o návrhu zveriť dieťa do osobnej starostlivosti oboch rodičov je relevancia hľadiska (ne)schopnosti toho ktorého rodiča dohodnúť sa na výchove dieťaťa s druhým rodičom. Striedavá starostlivosť kladie na rodičov vysoké ľudské a osobnostné požiadavky, a ak ju rodičia dokážu kultivovane zvládnuť, výrazne sa zvyšuje predpoklad, že láskyplný a produktívny vzťah dieťaťa k obom rodičom zostane zachovaný aj po zrušení spoločnej domácnosti, pričom zachovanie takéhoto vzťahu je prvoradým záujmom dieťaťa, ktorý môže byť potlačený len inými vážnejšími záujmami dieťať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /X-Y.-A.-XXXX bolo podľa § 215 ods.1 písm. a/ ods.4 Trestného poriadku trestné stíhanie vo veci zločinu sexuálneho zneužívania maloletej Zoje Zubo, nar. v roku 2010 zastavené, pretože je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý je vedené trestné ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 38 ods. 4 zákona o rodine (ďalej v texte ZR), ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv. Pozbavenie rodičovských práv je najzávažnejším zásahom do rodičovským práv a povinností a preto rozhodnutie súdu o takomto zásahu do práv rodiča musí byť náležite odôvodnené a zanedbávanie, porušovanie alebo iné negatívne sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa odporca zdržiava. Hoci voči odporcovi bolo vznesené obvinenie pre prečin nebezpečného vyhrážania voči navrhovateľke a zločin sexuálneho zneužívania voči mal. Jakubovi, tieto trestné konania doposiaľ neboli ukončené, práve pre neprítomnosť odporcu. Domnienky navrhovateľky, ... povinnosť si neplní a voči otcovi je vedené trestné stíhanie za prečin nebezpečného vyhrážania a zločin sexuálneho zneužívania maloletého. Taktiež je po otcovi vyhlásené pátranie. Odporca sa k návrhu nevyjadril. V súčasnosti sa ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Samotné uverejnenie nepravdivého údaja, dotýkajúce sa dobrej povesti právnickej osoby, zakladá spravidla neoprávnený zásah do takejto dobrej povesti. Na druhej strane každé zverejnenie nepravdivého údaja nemusí automaticky znamenať takýto zásah. Takýto zásah je daný len vtedy, ak presiahol určitú prípustnú intenzitu do takej miery, ktorú už v demokratickej spoločnosti nemožno tolerovať. Pritom je potrebné rešpektovať zrejme špecifiká periodickej tlače určené na informovanie najširšej verejnosti, a to na rozdiel, napríklad od odborných publikácií, ktoré v niektorých prípadoch musia pristupovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... V uznesení o vznesení obvinenia je opísaný skutok, ktorým malo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty zločinu sexuálneho zneužívania, z ktorého vyplýva opodstatnenosť informácií uverejnených denníkom Q. Č.. Všetky publikované informácie tak vychádzajú z ... článkov uverejnených v denníku Q. Č. bol informovať verejnosť o obvinení troch františkánskych mníchov zo zločinu sexuálneho zneužívania na základe výpovedí maloletého G. G. S.. Problematika zneužívania maloletých detí predstaviteľmi rímskokatolíckej cirkvi ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Trest je právnym následkom trestného činu, a teda musí byť úmerný k spáchanému trestnému činu (zásada proporcionálnosti trestu) a je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Tým je určená aj jeho funkcia v tých smeroch, v ktorých má pôsobiť zákon, t.j. na ochranu spoločnosti a na výchovu páchateľa a ostatných občanov. Ochrana spoločnosti sa uskutočňuje dvoma prvkami, a to prvkom donútenia (represia) a prvkom výchovy. Oba prvky sa uplatňujú zásadne súčasne v každom treste. Všeobecne treba uviesť, že Trestný zákon vychádza zo zásady, že základným účelom a cieľom trestu je och ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... znovu uznal obžalovaného Za tejto situácie súd prvého stupňa pochybil, keď napadnutým rozsudkom znovu uznal obžalovaného O. J. zo zločinu sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Tr. zák. na skutkovom základe, ktorý je uvedený vo výrokovej časti napadnutého rozsudku. Postup ... Námestovo pod č. Pv 839/10/5507-81 podala obžalobu z 27.11.2014 na obžalovaného O. J. pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Tr. zák. na rovnakom skutkovom základe, ako obsahuje výrok rozsudku Okresného súdu Námestovo, č ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Podľa § 121 ods. 1 Tr. zákona na mladistvého, ktorému bol uložený alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmiernený alebo odpustený trest odňatia slobody v dĺžke neprevyšujúcej jeden rok, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený dňom výkonu tohto trestu alebo dňom, keď bolo právoplatne od takého trestu alebo jeho zvyšku upustené. Podľa vety prvej § 121 ods. 2 Tr. zákona o tom, či sa odsúdenie mladistvého na trest odňatia slobody, na ktoré sa nevzťahuje ods. 1, zahladzuje, rozhodne súd, prihliadajúc na správanie mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody, po výkone tohto trestu. Citova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sprísňovacieho ustanovenia § 38 ods. 5 Tr. zákona, podľa názoru odvolacieho súdu nadväzuje na jeho odsúdenie za zločin sexuálneho zneužívania, čo bolo konajúcemu súdu známe po vykonaní dokazovania, keďže táto skutočnosť vyplynula z oboznámeného odpisu registra trestov. ... výsledky vykonaného dokazovania, z ktorých vyplynulo, že obžalovaný H.. D. bol doposiaľ jeden krát súdne trestaný za zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1, 2 písm. a/, b/ Tr. zákona k nepodmienečnému trestu odňatia slobody vo ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že obmedzenie a zákaz styku rodiča s dieťaťom je výnimkou zo všetkých pravidiel povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťaťom v prípade, že záujem dieťaťa vyžaduje, aby bolo dočasne stretávanie s jedným rodičom obmedzené alebo úplne zakázané. Ide o výnimočné riešenie a vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, ktorý môže byť odôvodnený iba okolnosťami zo strany dieťaťa. Tieto musia byť natoľko závažné, že ochrana záujmu dieťaťa vyvolala potrebu obmedziť prirodzený kontakt. Jediným kritériom pre vyslovenie obmedzenia alebo zákazu styku je teda aktu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... IV v Bratislave, Odbore kriminálnej polície pod č. ČVS: ORP-126/1-OVKB4-2013 sa vedie trestné stíhanie vo veci zločinu sexuálneho zneužívania maloletého podľa ust. § 201 ods. 1, odsek 2 písm. a/, písm. b/ Trestného zákona, z ktorého je obvinený otec ... súdu Bratislava IV sp. zn. 3T/129/2013 zo dňa 03.02.2015 v trestnej veci obžalovaného J. R. pre zločin sexuálneho zneužívania, nakoľko nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný. 8. Odvolací súd preskúmal vec, v ktorej nie ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... a prísediacich JUDr. Tatiany Halászovej a Mgr. Viliama Vidinského v trestnej veci obžalovaného F. O., nar. XX.XX.XXXX, pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Trestného zákona na hlavnom pojednávaní konanom dňa 21. augusta 2012, takto rozhodol: Obžalovaný: F. O ... súlož s dvanásťročnou M. R., nar. XX.XX.XXXX, teda vykonal súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov, tým spáchal zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Trestného zákona. Za to sa odsudzuje podľa § 201 ods. 1 Tr. zákona s ...
Súvisiace predpisy:
300/2005
... 1 Trestného zákona určuje skúšobnú dobu v trvaní 18 ( osemnásť ) mesiacov. odôvodnenie: Obvinený ml.I. Z. je trestne stíhaný pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods.1 Trestného zákona. Dňa 19.03.2012 bol súdu doručený návrh Okresnej prokuratúry v Rožňave ... nedovŕšila ešte pätnásty rok svojho veku, pričom maloletá otehotnela, teda vykonal súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov, čím spáchal zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods.1 Trestného zákona č.300/2005 Z.z. v znení zákona č.33/2011 Z. ...
Súvisiace predpisy:
300/2005, 87/1950
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.