Nájdené rozsudky pre výraz: zložiteľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2854

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zmluva o úschove je dvojstranný právny úkon, kde jednou zmluvnou stranou je zložiteľ (ten, kto veci odovzdáva do úschovy) a druhou stranou uschovávateľ (ten, kto vec do úschovy preberá). Zmluva o úschove vznikne odovzdaním predmetu úschovy uschovávateľovi. Odovzdanie a prevzatie veci do úschovy sa môže uskutočniť v akejkoľvek forme, t. j. nielen odovzdaním z ruky do ruky. Stačí akýkoľvek právny úkon, hoci aj konkludentný, z ktorého vyplýva, že vec bola odovzdaná do úschovy. Pre túto zmluvu zákon nevyžaduje ani písomnú formu. Zmluvnými stranami zmluvy o úschove sú zložiteľ a uschovávateľ. Uscho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/82/2012 4411216148 31.05.2012 Mgr. Ingrid Vallová ECLI:SK:KSNR:2012:4411216148.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallovej, a sudkýň JUDr. Veroniky Svoradovej a JUDr. Renáty Pátrovičovej, v právnej veci navrhovateľky: V. R., nar. XX. XX. XXXX, bytom M. K., N. XXX, zastúpená JUDr.
Právna veta: Zmluva o úschove je dvojstranný právny úkon, kde na jednej strane vystupuje zložiteľ (ten, ktorý vec do úschovy odovzdáva) a na strane druhej uschovávateľ (ten, ktorý vec do úschovy preberá). Predmetom zmluvy môžu byť aj peniaze. Ustanovenie § 747 a nasledujúce sú v pomere k osobitnej (zvláštnej) úpravy k všeobecnej úprave záväzkového práva (§ 488 a nasl.) čo znamená, že všeobecné ustanovenia záväzkového práva možno použiť pre riešenie vzťahov zo zmluvy o úschove len pokiaľ to nie je vylúčené osobitnou úpravou v ustanovení § 747 a nasledujúce. Subjektami zmluvy o úschove sú vždy uschovávateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 17C/4/2002 1202899978 24.05.2007 JUDr. Michaela Pacherová ECLI:SK:OSBA2:2007:1202899978.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave v právnej veci navrhovateľov: I.. J. Á., K. XX,. B., 2. E. Á., K. XX, B., proti odporcom: 1. A. V., K. X,. R. S., zastúpená advokátom J.. J. H., R. X,. B., 2. J.. Š. G., S. XX,. B., o urč
Právna veta: Podľa ust. § 185a ods. 1 O.s.p., na súde možno zložiť do úschovy peniaze, cenné papiere a iné hnuteľné veci hodiace sa na úschovu za účelom splnenia záväzku. Súd v konaní o úschovách nepreskúmava pravdivosť údajov zložiteľa, ani okolnosti, ktoré sa týkajú záväzku samotného, (či záväzok existuje, aká je výška záväzku, či je zložiteľ dlžníkom a príjemca úschovy veriteľom a pod.), ale skúma výhradne to, či zložiteľovo tvrdenie zodpovedá dôvodom pre zloženie do úschovy podľa hmotného práva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7U/3/2011 1311211376 27.08.2012 JUDr. Ľuboslava Kotrasová ECLI:SK:OSBA3:2012:1311211376.2 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava III, vo veci súdnej úschovy peňazí v sume 10,12 Eur, za účelom splnenia záväzku zložiteľa Eurocapital, a.s., v likvidácii, IČO: 31 713416, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, v prospech príjemcu W. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom E.
Kľúčové slová: konanie o úschováchhnuteľné vecidoklad o zložení
Právna veta: Logickým výkladom zákonných ustanovení týkajúcich sa konaní o úschovách vyplýva, že možno prijať do úschovy veci, ktoré už súd má k dispozícii, vo faktickej moci a skôr, ako súd rozhodne o prijatí do úschovy, hnuteľné veci musí zložiteľ zložiť do depozitu súdu a finančné prostriedky zložiť na určený účet a doručiť doklad o ich zložení. Súd je povinný zložiteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť a predmet úschovy prevziať, ibaže ide o veci, ktoré do úschovy zložiť nemožno.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 1U/67/2010 1110240311 03.04.2012 JUDr. Anna Kašajová ECLI:SK:OSBA1:2012:1110240311.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I vo veci úschovy troch kľúčov od vstupných dverí k bytu č. 1/90 a na prijatie troch kusov kľúčov od vstupných dverí k bytu č. 1/91, obe nachádzajúce sa v obytnom súbore Tri veže, zložiteľa TRICORP Development, v.o.s., IČO: 35 970 979,
Právna veta: Zmluva o úschove (depozitum) sa uzaviera medzi dvoma účastníkmi, t. j. medzi zložiteľom na jednej strane a uschovávateľom na strane druhej. Zložiteľom aj uschovávateľom môže byť ktokoľvek, tak fyzická ako aj právnická osoba. Obsahom zmluvy o úschove je, že zložiteľovi vznikne na základe tejto zmluvy právo, aby uschovávateľ od neho prevzatú hnuteľnú vec riadne opatroval. Pojmovými znakmi tejto zmluvy je prevzatie hnuteľnej veci za účelom jej riadneho opatrovania. Charakteristickou črtou tejto zmluvy nie je odplatnosť, pretože odmena za úschovu veci prislúcha uschovávateľovi len vtedy, keď to bo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/94/2012 4110229751 24.05.2012 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2012:4110229751.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a členiek senátu JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Eriky Madarászovej, v právnej veci navrhovateľky: F. R., bytom W. XXX, zastúpená JUDr. Máriou Jakubíkov
Kľúčové slová: konanie o úschováchprincíp právnej istoty
Právna veta: Súd stanovil počiatok plynutia trojročnej lehoty, ktorej márnym uplynutím pripadne predmet úschovy štátu, odo dňa vyvesenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli súdu (teda nie od jeho vyhlásenia) z dôvodu, že toto uznesenie sa v súlade s ust. § 168 O.s.p. nevyhlasuje. V zmysle citovaného ustanovenia sa totiž uznesenie vyhlasuje len prítomným účastníkom. Konanie o úschovách je osobitným konaním, v ktorom sa rozhoduje bez pojednávania, t.j. bez prítomnosti účastníkov konania. Ak by teda súd mal postupovať podľa doslovného gramatického výkladu ust. § 185g ods. 1 O.s.p., lehota troch rokov by n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 14U/1/2007 1306221775 14.03.2013 Mgr. Alžbeta Bačová ECLI:SK:OSPD:2013:1306221775.2 Uznesenie Okresný súd v Prievidzi vo veci navrhovateľa FOLYN, a.s., Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava, IČO: 34 151 001, o návrhu na prijatie do úschovy 962.- Sk (31,93 €), zložených za účelom splnenia záväzku z predaja listinných akcií pre B. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom W.,
Právna veta: O zrušení konkurzu pre nedostatok majetku súd rozhodne kedykoľvek počas konkurzu, keď sa dozvie, že majetok konkurznej podstaty nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Súd pri posúdení tejto skutočnosti vychádza z hodnoty majetku, ktorá tvorí konkurznú podstatu a ktorá patrí úpadcovi. Pohľadávky proti podstate sú predovšetkým pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a týkajú sa správy a speňaženia majetku úpadcu. Súd bude o zrušení rozhodovať spravidla na návrh správcu, ktorý zistí stav majetku a má možnosť posúdiť, či tento majetok bude postačovať na úhradu pohľadávok proti po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/11/2013 4112216251 11.04.2013 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2013:4112216251.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: E. X., I.. XX.XX.XXXX, Z. I. H. XX/A, XXX XX I. E., T. W.: E. X. - I., W. B.: N. XX, XXX XX I. E., R.: XX XXX XXX, s ustanoveným správcom JUDr. Richardom Schwarzom,
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že do konkurzného konania si do rozhodnutia o zastavení konania pre zaplatenie pohľadávky neprihlásil svoju pohľadávku žiadny veriteľ a nedošlo ani k pristúpeniu veriteľa do konkurzného konania je veriteľ...okrem dlžníka jediným účastníkom konania z dlžníkových veriteľov. Z dôvodu, že došlo k uhradeniu pohľadávky veriteľa, ktorý je účastníkom konkurzného konania, tunajší súd má za to, že došlo k zaplateniu všetkých splatných pohľadávok veriteľov, ktorí sú účastníkmi konkurzného konania. Je zrejmé, že došlo k splneniu hmotnoprávnej ako aj procesnoprávnej podmienky ktorá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 31K/73/2010 7110229999 18.02.2011 JUDr. Július Tóth ECLI:SK:OSKE1:2011:7110229999.8 Uznesenie Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica - Daňový úrad Košice IV, so sídlom v Košiciach 040 01, Južná trieda č. 8, proti dlžníkovi: SAN TRADE s.r.o., so sídlom Repíkova č. 14/15, Košice -
Právna veta: Záväzok zo sprostredkovateľskej zmluvy nespočíva v uzavretí zmluvy menom záujemcu, ale v obstaraní príležitosti takúto zmluvu uzavrieť. To zahŕňa predovšetkým vyhľadávanie tretích osôb, ktoré budú mať na uzavretí sprostredkovávanej zmluvy záujem, a v informovaní záujemcu o týchto osobách ako i o ďalších okolnostiach, ktoré sú pre záujemcu významné pre rozhodovanie, či túto sprostredkovanú zmluvu uzavrie a s kým. Sprostredkovanie je pojmovo úplatné, avšak odmena za sprostredkovanie nemusí byť v zmluve určená presnou čiastkou, môže ísť napr. o percentuálne vyjadrenie z hodnoty a pod. V zásade vš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/246/2010 1507212968 01.08.2012 JUDr. Darina Kriváňová ECLI:SK:KSBA:2012:1507212968.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu: JUDr. Darina Kriváňová a členov senátu: JUDr. Márie Hajdínovej a JUDr. Ayše Pružinec Erenovej v právnej veci navrhovateľa: C.. Ľ. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. H..
Právna veta: Pojmovými znakmi zmluvy o úschove je prevzatie hnuteľnej veci na účely jej riadneho opatrovania, pričom na uzavretie zmluvy o úschove sa nevyžaduje písomná forma. Zmluva o úschove je neformálnou zmluvou, možno ju teda uzavrieť v akejkoľvek forme. Charakteristickou črtou tejto zmluvy nie je odplatnosť, pretože odmena za úschovu veci podľa ust. § 748 Občianskeho zákonníka prislúcha uschovávateľovi len vtedy, keď to bolo dohodnuté, resp. keď to zodpovedá predmetu podnikania uschovávateľa alebo zvyklostiam. V zmysle ust. § 748 Občianskeho zákonníka má však uschovávateľ právo na náhradu nevyhnutnýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 23Cb/252/2007 1307222968 28.03.2012 Mgr. Maroš Fekete ECLI:SK:OSBA3:2012:1307222968.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v konaní pred sudcom Mgr. Marošom Feketem v právnej veci navrhovateľa: MONAQ Leasing, a.s., Panská 13, Bratislava, IČO: 35 864 001, zastúpeného Krivak & Co, Spoločenstvo advokátov s. r. o, Gajova 13, B
MENU