SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231032
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65526
USSR: 36291
NSČR: 126262
NSSČR: 68283
USČR: 80739
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427359
Krajské súdy (ČR): 46917
Posledná aktualizácia
25.09.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmena pomerov na strane navrhovateľky


Približný počet výsledkov: 215 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmena pomerov na strane navrhovateľky
  • zmena nájdené 551972 krát v 146395 dokumentoch
  • pomer nájdené 428473 krát v 120107 dokumentoch
  • na nájdené 15721275 krát v 427082 dokumentoch
  • stran nájdené 604562 krát v 125418 dokumentoch
  • navrhovatelky nájdené 238483 krát v 38662 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Štandardná vyživovacia povinnosť k dieťaťu zaniká ukončením prípravy dieťaťa na jeho budúce povolanie, čím treba rozumieť najmä ukončenie štúdia. Pokiaľ dieťa študuje dennou formou a pracuje brigádnicky, tak vyživovacia povinnosť je daná. Pri akomkoľvek štúdiu treba rozlišovať, či ide o štúdium, ktoré smeruje k nadobudnutiu nevyhnutnej spôsobilosti výkonu budúceho povolania, alebo ktoré je len doplnenie jeho vzdelania (kurzy). Schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť môže vzniknúť výnimočne, aj pokiaľ dieťa síce študuje dennou formou, ale sa riadne na štúdium nepripravuje. Neide pritom o ojedine ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 10Co/40/2014 8113212776 07.05.2014 JUDr. Irena Dobňáková ECLI:SK:KSPO:2014:8113212776.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ireny Dobňákovej a sudcov JUDr. Milana Šebeňa a JUDr. Milana Majerníka, v právnej veci navrhovateľky: D. R., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom J. XX, XXX XX H., zastúpenej JUDr. Lýdiou .
Právna veta: Hmotnoprávnym dôvodom pre zmenu rozhodnutia o výživnom je podstatná zmena pomerov na strane účastníkov konania, či už osoby výživou oprávnenej - dieťaťa, alebo osôb výživou povinných - matky a otca. Táto zmena pomerov sa zisťuje porovnaním rozhodných skutočností v čase pôvodného rozhodnutia s pomermi, ktoré sú tu v čase ku dňu rozhodnutia súdu. Je nepochybné, že zásadná zmena nastala na strane navrhovateľky, ktorá v čase pôvodnej úpravy bola žiačkou základnej školy 9. ročníka a ku dňu rozhodnutia bola a je študentkou vysokej školy. Oprávnené potreby dieťaťa na základnej škole a dospelej ženy p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/177/2014 5713214371 12.05.2014 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2014:5713214371.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Romana Tichého a JUDr. Adriany Gallovej v právnej veci navrhovateľky: Y. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. S., M. H. č. XXXX/X, .
Právna veta: Podľa § 65 ods. 3 Zákona o rodine súd výživné na plnoleté dieťa upraví len na návrh. Uvedenú právnu úpravu treba interpretovať tak, že súd neporovnáva zmenu pomerov na strane dieťaťa a na strane jeho rodičov za čas od predošlého rozhodnutia o výživnom. Rozhodne o vyživovacej povinnosti povinného rodiča sa domáha navrhovateľka ako plnoleté dieťa vo vlastnom mene. Navrhovateľka je osoba spôsobilá na právne úkony, svoje záujmy a potreby odôvodňuje sama. Povinný rodič už výživné neplatí k rukám matky, ktorej bola navrhovateľka zverená do osobnej starostlivosti pred dovŕšením plnoletosti.

Úryvok z textu:
... . 2. Navrhovateľka sa domáhala zvýšenia výživného s odôvodnením, že od poslednej úpravy výživného došlo k zmene pomerov na strane navrhovateľky, ktorá od septembra 2018 začala navštevovať 3. ročník Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v ... vlastného bytu. Od poslednej úpravy výživného uplynulo už 8 rokov, počas ktorých došlo k podstatnej zmene pomerov na strane navrhovateľky, ktorá začala navštevovať strednú školu. S jej pribúdajúcim vekom sú odôvodnené zvýšené výdavky navrhovateľky, súvisiace .
Právna veta: Podľa ust. § 78 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Hmotno-právnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci opakovane rozhodnúť, je zmena pomerov. Zákon o rodine ani nevyžaduje tak ako Občiansky súdny poriadok, aby išlo o podstatnú zmenu. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadať ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia rozsudku. Zmena pomerov môže by ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktoré požadoval odporca 1/ v odvolaní ponechať v platnosti, odvolací súd nemohol akceptovať lebo jednoznačne došlo k zmene pomerov na strane navrhovateľky. Okrem toho aj odporca 1/ sám v odvolaní uznal nepatrne vyšší príjem. Nebolo totiž rozhodujúce, že išlo ... , kedy nastúpila na prípravný kurz v rámci štúdia mediamatiky. Nástupom na štúdium na vysokej škole došlo k zmene pomerov na strane navrhovateľky ako oprávnenej osoby, pretože došlo k zvýšeniu jej výdavkov v súvislosti so štúdiom, bývaním na internáte a .
Právna veta: Uvedené ustanovenia zákona o rodine upravujú vznik a dobu plnenia vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom, ako aj základ pre určenie jej výšky, resp. rozsahu, ako jednej zo zložiek rodičovskej zodpovednosti upravenej v § 28 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine. V zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení, základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči deťom, je jednak zistenie ich skutočných príjmov, ale aj podkladov odôvodňujúcich záver, že tento dosahovaný príjem zodpovedá ich telesným a duševným schopnostiam, skúsenostiam v plnení pracovných ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preskúmavanej veci súd prvého stupňa správne zameral svoje dokazovanie na zisťovanie rozhodujúcich skutočností, dôležitých pre posúdenie charakteru a miery závažnosti zmeny pomerov na strane navrhovateľky a oboch jej rodičov s ohľadom na odporcom doposiaľ dobrovoľne plnené výživné vo výške XX,-eur. Skutkové zistenia vyplývajúce z .
Právna veta: Rozhodujúcim zákonným kritériom na určenie výšky výživného sú schopnosti, možnosti a majetkové pomery osobitne každého z rodičov. Nároky dieťaťa sa musia prispôsobiť životnej úrovni matky a otca, pričom súd zdôrazňuje, že výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami rodičov ako sú platby na splátky úveru, na rekonštrukciu bytu, platby za mobilný telefón, internet a podobne.

Úryvok z textu:
... . 3 Zákona o rodine pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. Súd skúmal či došlo k takej zmene pomerov na strane navrhovateľky alebo na strane rodičov, ktorá by odôvodňovala zmenu rozsudku o výživnom. Od posledného určovania vyživovacej povinnosti rozsudkom Okresného súdu Lučenec .
Právna veta: So štúdiom na vysokej škole sú spojené značné náklady. Tieto sú spojené najmä s ubytovaním, cestovaním, nákupom rôznych pomôcok, športovým, kultúrnym vyžitím, stravovaním a pod. Vodiacou zásadou na strane povinného rodiča je miera jeho schopností, možností a majetkových pomerov. Pre posúdenie možností a schopností povinného rodiča, ale nie sú vždy rozhodujúce jeho zárobkové pomery, ale jeho reálne zárobkové (prípadne aj majetkové) možnosti dané okrem iného jeho fyzickým stavom, nadaním, množstvom vedomostí a pracovných skúseností. Nemôže byť bez ďalšieho dôvodom nemožnosti zvýšiť výživné len t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... od ostatnej úpravy výživného, ktorá bola uskutočnená v roku 1996, došlo k podsatnej zmene pomerov a to najmä k podstatnej zmene pomerov na strane navrhovateľky. Navrhovateľka je študentkou 1. ročníka denného štúdia na Univerzite MB Právnická fakulta Banská Bystrica (č.l. 5 spisu). Uvedenú skutočnosť .
Právna veta: Rozhodnutie súdu, ktorým sa určilo výživné je možné zmeniť spravidla vtedy, ak dôjde k zmene pomerov účastníkov, pričom pri rozhodovaní o zmene výživného je nutné vždy porovnať okolnosti dôležité pre jeho určenie v čase skoršieho, ako aj nového rozhodnutia. Dôvodom takejto zmeny je vždy iba závažnejšia zmena okolností vo vzťahu k tým, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu. Takúto zmenu odôvodnených potrieb na strane maloletého dieťaťa je potrebné vidieť najmä v pribúdajúcom veku, jeho zdravotnom stave, či pokračujúcej školskej dochádzke.

Úryvok z textu:
... odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Náhradu trov konania účastníkom nepriznal. Vychádzal zo zistenia, že od poslednej úpravy výživného nastala závažná zmena pomerov na strane navrhovateľky, ktorá začala študovať na vysokej škole. Nesporne výdavky pri štúdiu na vysokej škole sú podstatne vyššie ako pri štúdiu na .
Právna veta: Stanovenie vyživovacej povinnosti povinného rodiča nie je nemenné. Môže dôjsť totiž k zmene pomerov ako na strane povinného, tak i na strane oprávneného, pokiaľ sa výrazným spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov, môžu znamenať dôvod pre novú úpravu vyživovacej povinnosti. Súd pri svojom rozhodovaní v takomto konaní zisťuje okolnosti dôležité pre určenie pôvodnej vyživovacej povinnosti a posudzuje, či sa tieto okolnosti podstatne a výrazným spôsobom zmenili, či podstatne a výrazným spôsobom zasahujú do pomerov účastníkov a či ide o zmenu, ktorá je spôsobilá privodiť potrebu novej úpravy vyživo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pokladá za vecne správny. Od poslednej úpravy výživného rozsudkom 8C/11/2006 zo dňa 19.09.2006 prišlo k podstatnej zmene pomerov na strane navrhovateľky, ktorá bola žiačkou 3. ročníka základnej školy a dnes je žiačkou 3. ročníka strednej školy. Za toto obdobie sa podstatne .
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa CMP

Právna veta: V mimosporových konaniach upravených Civilným mimosporovým poriadkom platí zásada, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ktoré si v konaní platil. Každý z účastníkov si teda sám znáša svoje trovy, ktoré v konaní platil. Civilný mimosporový poriadok pripúšťa výnimky a to v zmysle ustanovenia § 53, ktoré pripúšťa v ňom uvedených konaniach rozhodnutie o náhrade trov konania na základe zásady úspechu v konaní a v zmysle ustanovenia § 55, ktoré oprávňuje súd priznať náhradu trov konania aj vtedy, ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu spravodlivé, pričom zákon nekonkretizuje, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čase rozhodovania súdu prvej inštancie to boli skoro 4 roky, teda už len samotným uplynutím doby došlo objektívne k podstatnej zmene pomerov na strane navrhovateľky, kedy prirodzene vzrástli jej potreby nielen na bežné životné náklady, ale predovšetkým v súvislosti s prípravou na budúce povolanie. Ako .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.