Nájdené rozsudky pre výraz: zmena rozhodnutia o výživnom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1172

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zmenou pomerov v súlade s ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena okolností na jednej alebo druhej strane, t.j. oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú nielen prechodnú a musí ísť o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie o výživnom. V konaní o zníženie výživného je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného. Aj pri rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/490/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7213204795 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ludvika Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7213204795.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUD
Právna veta: Ak sa zmenia pomery, možno zmeniť aj súdne rozhodnutie o výživnom. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov (§ 78 ods. 1, 3 Zákona o rodine). Zákon týmto ustanovením v spojení s § 163 O.s.p. umožňuje zmeniť skorší právoplatný rozsudok, ak sa (podstatne) zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok. Hmotnoprávnou podmienkou, aby súd mohol o veci opakovane inak rozhodnúť, je zmena pomerov. Dôvodom na zmenu súdom určeného výživného môže byť len závažnejšia zmena v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia rozsudku. Nestačí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 14CoP/14/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8814204054 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Šebeň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8814204054.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Šebeňa a s
Právna veta: Určenie výživného je individuálne v každom jednom prípade, avšak vodiacou zásadou na strane povinného je miera jeho schopností, možností a majetkových pomerov a na strane oprávneného - dieťaťa zase zásada, že deti majú právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom životná úroveň oboch má byť približne rovnaká. Rozdielnosť životnej úrovne oboch rodičov sa teda musí premietnuť do výšky vyživovacej povinnosti toho z nich, s ktorým dieťa nežije v spoločnej domácnosti a súd je zároveň povinný zohľadniť skutočnosť, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Na druhej stra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 20CoP/62/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1313211045 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1313211045.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna veta: V zmysle ustanovení § 78 ods. 1 Zákona o rodine možno zmeniť predchádzajúce dohody a súdne rozhodnutia o výživnom v prípadoch, že sa zmenia pomery rozhodujúce pre určenie výživného. Uvedené ustanovenie nerozlišuje, či dôjde k zmene pomerov na strane výživou oprávnenej osoby, v tomto prípade maloletého dieťaťa, alebo na strane výživou povinnej osoby, v tomto prípade rodičov. Rovnako sa musí zohľadniť zmena pomerov u dieťaťa ako aj u rodiča, a to či už zmena pozitívna alebo negatívna. Zároveň je zmenu pomerov potrebné posudzovať vo vzájomnej spojitosti na strane rodičov a detí ako aj rodičov nav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoP/29/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3613210236 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3613210236.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Már
Právna veta: Hľadiskami určujúcimi rozsah vyživovacej povinnosti, sú odôvodnené potreby oprávneného, v danom prípade detí a to vzhľadom na ich vek, zdravotný stav, záujmy, ako aj majetkové pomery, zárobkové schopnosti a možnosti povinného otca oprávnených. Pri skúmaní možností a schopností v danom prípade otca maloletých detí, ktoré sú určujúcimi kritériami stanovenia výšky výživného, súd skúma a prihliada na jeho možnosti, schopnosti, majetkové pomery. Majetkové pomery pritom treba chápať pojmovo v širších súvislostiach, nakoľko v sebe zahŕňajú nielen zárobkové pomery, ale i životnú úroveň oboch rodičov, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 13CoP/8/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8613207539 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Šamo ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8613207539.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Šama a sudc
Právna veta: Právnym základom určovania výšky vyživovacej povinnosti je i v konaní (vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa) ex lege spojenom s konaním o rozvod manželstva ustanovenie § 78 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine, podľa ktorého súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Rozhodujúcim kritériom (ako správne vymedzil okresný súd) je preto porovnanie pomerov zainteresovaných osôb v aktuálnom (rozhodnom) období s pomermi v období predošlej úpravy výživného. Nadväzne je neprípustné v rámci konania o zmene výživného opätovne prehodnocovať skutočnosti (tvrdenie otca o zabezpečení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 10CoP/17/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5315206620 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erik Varga ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5315206620.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna veta: Zmena pomerov z hľadiska hmotnoprávnej úpravy v ust. § 78 Zákona o rodine spočíva v kvalitatívnej zmene tých právne významných skutočností, ktoré boli podkladom pri predchádzajúcej úprave výkonu rodičovských práv a povinností, medzi ktoré patrí aj zákonná vyživovacia povinnosť. Zmena pomerov podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine spočíva v zmene v subjektívnych pomeroch účastníkov. Zmena pomerov podľa § 78 ods. 3 Zákona o rodine spočíva v zmene vývoja životných nákladov, ktorá vyplýva z ekonomických ukazovateľov (inflácia). Ide o tzv. valorizačnú klauzulu. Ak súd zistí po porovnaní pomerov pri pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6CoP/57/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3811210682 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2011:3811210682.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Stanislavy Markovej a členov JUDr. Eri
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na tzv. valorizačnú klauzulu obsiahnutú v § 78 ods. 3 Zákona o rodine, ktorá ukladá súdu, aby v prípade, ak rozhoduje o zmene pomerov, zohľadnila aj zmenu výšky (vývoj) životných nákladov. Táto povinnosť súdu je obligatórna. Z § 78 ods. 3 Zákona o rodine vyplýva, že vývoj životných nákladov je objektívna skutočnosť, ktorá by aj sama o sebe mohla odôvodniť zmenu výšky výživného.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/9/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7818200607 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ludvika Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7818200607.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ludvi
Právna veta: Podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Zmenou pomerov sa rozumie výrazná zmena tých okolností (či už na strane oprávneného alebo povinného), ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. Pri posudzovaní, či nastala zmena pomerov na strane oprávneného na výživnom, resp. povinného rodiča, v akom rozsahu je odôvodnená zmena výživného, súd vychádza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoP/36/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3812217750 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3812217750.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zaj
MENU