Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065161
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63358
USSR: 34570
NSČR: 120668
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420509
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: zmena sídla spoločnosti


Približný počet výsledkov: 193 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmena sídla spoločnosti
  • zmena nájdené 527159 krát v 141601 dokumentoch
  • sidla nájdené 37887 krát v 22349 dokumentoch
  • spolocnostiam nájdené 840775 krát v 104536 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 27 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: Podľa dlhodobej súdnej praxe premiestnenie sídla zamestnávateľa je organizačným opatrením na jeho strane, ktoré nemá priamy vplyv na pracovné pomery jednotlivých zamestnancov. Rozhodujúci je vždy obsah pracovnej zmluvy, ktorej nevyhnutnou náležitosťou je určenie miesta výkonu práce. Ak toto určenie je také široké, že kryje aj nové sídlo zamestnávateľa, môže tento požadovať, aby zamestnanec plnil svoje pracovné úlohy aj v tomto novom sídle. Pokiaľ však výkon práce v novom sídle zamestnávateľa sa neopiera o ustanovenie pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ požadovať plnenie pracovných povinností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17CoPr/6/2013 3711215029 27.11.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3711215029.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudcov JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Ivana Kubínyiho v právnej veci navrhovateľky: A.. F. Y., nar. XX.XX.XXXX , bytom R. XXXX/XX, J. L., zastúpenej E.. Y. G., .
Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 722.640,- Eur (z toho DPH 120.440,- Eur). Nebolo ani preukázané, že potom, ako došlo k prevodu obchodného podielu, zmene sídla spoločnosti, spoločníka a konateľa spoločnosti PATI 11 s. r. o. pôvodný konateľ V. W. odovzdal preberajúcemu novému konateľovi finančnú hotovosť, ktorú .
Právna veta: „Obchodný podiel poručiteľa za predpokladu, že nedošlo k odmietnutiu dedičstva ako celku, dedič nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 OZ). To znamená, že neskoršie úkony, ako napríklad schválenie dedičskej dohody, potvrdenie dedičstva, notárske osvedčenie o dedičstve a pod., pôsobia spätne (ex tunc) ku dňu smrti poručiteľa. Keďže Občiansky zákonník pri úprave dedenia vychádza zo zásady univerzálnej sukcesie, dedič vstupuje smrťou spoločníka do všetkých jeho majetkovprávnych vzťahov v celej ich šírke, čo konkrétne v súvislosti s obchodným podielom znamená, že vstupuje do všetkých práv a povinností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... reálne nemôžu vykonávať svoju funkciu v sídle odporcu, nakoľko priestory na Prievozskej 32 sú vlastnené právnickou osobou kontrolovanou predchádzajúcimi konateľmi. Zmena sídla spoločnosti sa pritom vykonať nedá, nakoľko navrhovatelia nedisponujú dvojtretinovou väčšinou hlasov spoločnosti. Túto skutočnosť spoločník G.. O. dobre pozná a preto .
Právna veta: Skutočnosť, že deň, kedy sa oprávnený dozvie o konaní valného zhromaždenia je tým dňom, kedy mu začne plynúť lehota na prípadné podanie žaloby, nie je možné chápať ako nepriame vynucovanie účasti spoločníka na valnom zhromaždení, o ktorom vie, že nebolo riadne zvolané. Spoločník nemá povinnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia, rovnako ako nemá povinnosť vyžiadať si zápisnicu z jeho konania. Má len právo účasti, pokiaľ to uzná za vhodné. Pokiaľ však svoje právo nevyužije a v dôsledku toho nie je informovaný o tom, že valné zhromaždenie spoločnosti prijalo rozhodnutia v rozpore s právnymi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... eliminovania škôd - 2. Postup vo veci obchodného podielu W.. U. K. - 3. Zmena konateľa spoločnosti - 4. Zmena sídla spoločnosti - 5. Rôzne 3. Žalobkyňa v žalobe uviedla, že napriek skutočnostiam uvedeným v jej liste žalovanému sa Valné zhromaždenie žalovaného konalo ... vo veci eliminovania škôd 2. Postup vo veci obchodného podielu W.. U. K. 3. Zmena konateľa spoločnosti 4. Zmena sídla spoločnosti 5. Rôzne 28. Podľa Článku VII. Valné zhromaždenie spoločenskej zmluvy, na strane 5, druhý odsek z hora: "Zvolanie .
Právna veta: Vo všeobecnosti krajský súd uvádza, že právna podstata omylu spočíva v tom, že konajúci mal nesprávnu, resp. nedostatočnú predstavu o právnych účinkoch úkonu. Omyl vo vôli je právne významný (má za následok neplatnosť právneho úkonu) len vtedy, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá bola pre právny úkon rozhodujúca, resp. podstatná a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť v čase právneho úkonu. Omyl je pri právnom úkone rozhodujúci, resp. podstatný, ak sa týka právneho dôvodu alebo inej skutočnosti, ktorá bola pre u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... - žalovaného v 1/ rade, udelilo súhlas na prevod obchodného podielu žalovaných v 1/ a v 2/ rade na žalobcu, schválilo zmenu sídla spoločnosti POLA - S, spol. s r.o. a ustanovilo do funkcie konateľa spoločnosti - žalobcu. Dňa 9.1.2012 bol podaný na ... - žalovaného v 1/ rade, udelilo súhlas na prevod obchodného podielu žalovaných v 1/ a v 2/ rade na žalobcu, schválilo zmenu sídla spoločnosti POLA - S, spol. s r.o. a ustanovilo do funkcie konateľa spoločnosti - žalobcu. Dňa 9.1.2012 bol podaný na .
Kľúčové slová: poskytnutie štátnej pomoci, formy štátnej pomoci

Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu potvrdený reštrukturalizačný plán, voči žalobcovi, ktorý je poskytovateľom štátnej pomoci treba vyhodnotiť ako odpustenie poistného a penále, resp. odklad či predlženie lehoty splatnosti poistného a penále t.j. poskytnutie nepriamej štátnej pomoci v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z., ktoré nie je prípustné, i keď žalovaný žalobcu o štátnu pomoc nežiadal, ale pri posúdení metód reštrukturalizácie, či už ide o odpustenie dlhu voči žalobcovi, odpísanie, alebo vzdanie sa časti dlhu, všetky tieto opatrenia sú podľa čl. 87 a čl. 88 Zmluvy o ES považované ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k odpredaju nehnuteľnosti a predkladateľ plánu ani v súčasnosti, teda 6 mesiacov po schválení plánu nevykonáva inú podnikateľskú činnosť. Samotná zmena sídla spoločnosti so značnou vzdialenosťou od nehnuteľností vo vlastníctve predkladateľa plánu sa javí ako veľmi nehospodárna, neumožňujúca rozvíjanie podnikateľskej činnosti a teda .
... tvoria drobné pokladničné doklady za nákup pohonných hmôt, telefóny. Správcovi dane sú ďalej viac než podozrivé neustále zmeny sídla spoločností, zmeny názvu týchto spoločností. Správcovi dani tiež nie je úplne jasné, vôbec akým podnikateľským aktivitám sa ... vyhotovenú podľa § 71. nákup pohonných hmôt, telefóny. Správcovi dane sú ďalej viac než podozrivé neustále zmeny sídla spoločností, zmeny názvu týchto spoločností. Správcovi dani tiež nie je úplne jasné, vôbec akým podnikateľským aktivitám sa žalobca .
... trvalých pobytov obyvateľstva v SR, čím je znemožnená komunikácia s likvidátorom a vymáhanie pohľadávky Colného úradu Nitra. Likvidátor taktiež nenahlásil zmenu sídla spoločnosti, keďže písomnosti adresované na danú adresu sa vrátili späť s poznámkou „adresát neznámy“ a preto žiada likvidátora Z. P. odvolať .
... vyjadrili súhlas, pričom konateľ spoločnosti odporcu B.. V. L. oznamoval výsledky hlasovania o zmene sídla spoločnosti dňa 19. 01. 2012 s tým, že uznesenie o zmene sídla spoločnosti bolo prijaté 17. 01. 2012, teda o jeden deň skôr, ako bola určená ... obchodnom registri bol ohľadom spoločnosti dňa 01. 02. 2012 vykonaný zápis zmeny údajov spoločnosti a to konkrétne zmena sídla spoločnosti na novú adresu Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica. Právny zástupca navrhovateľa poukázal na ustanovenie § 130 Obchodného .
... svedkyňa Š.á v predmetnom dome bývala. Zmena bydliska svedkyne Š. mala potom celkom logický dopad aj na zmenu sídla spoločnosti. Neskoré podanie príslušných návrhov na zápis zmien do obchodného registra svedkyňou Š. ako konateľkou spoločnosti je vo vzťahu ... svedkyňa Š.á v predmetnom dome bývala. Zmena bydliska svedkyne Š. mala potom celkom logický dopad aj na zmenu sídla spoločnosti. Neskoré podanie príslušných návrhov na zápis zmien do obchodného registra svedkyňou Š. ako konateľkou spoločnosti je vo vzťahu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.