SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111220
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: zmenka


Približný počet výsledkov: 8788 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmenka
  • zmenka nájdené 445295 krát v 8788 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 628 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 212 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov


Právna veta: Zmenkové ručenie je zabezpečovacím vzťahom, v ktorom zmenkový ručiteľ vyznačí svoj záväzok popri niektorej inej zmenkovo zaviazanej osobe. Záväzok ručiteľa je akcesorický ku zmenke ako listine a je nezávislý na záväzku dlžníka. Žalovaná je v rámci zmenkového vzťahu avalistom a ako zmenkový ručiteľ - avalista môže proti majiteľovi zmenky uplatniť iba námietky, ktoré vyplývajú z ich vzájomných vlastných vzťahov, ale nie námietky, ktorý patria zmenkovému dlžníkovi a zakladajú sa na jeho vlastných vzťahov k majiteľovi zmenky. Zmenkovým ručením zmenkový ručiteľ vyznačí svoj záväzok popri inej zmenk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21CoZm/3/2013 2111202728 15.10.2013 JUDr. Božena Husárová ECLI:SK:KSTT:2013:2111202728.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Boženy Husárovej a členov JUDr. Róberta Foltána a JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobcu: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČO: 00 681 709 proti žalovanej: G. R., .
Právna veta: Účastníci môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti. Ak z dohody nevyplýva nepochybne, že dojednaním nového záväzku má doterajší záväzok zaniknúť, vzniká nový záväzok popri doterajšom záväzku, ak sú pre jeho vznik splnené zákonom požadované náležitosti (§ 516 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka). Zmenka je právny úkon, ktorý má abstraktný charakter t.j. nevyjadruje právny dôvod svojho vzniku. Nie je teda bez ďalšieho zrejme, aby sa vystavením zmenky mali nahradiť všetky pôvodné záväzky žalovaného, ktoré mal voči žalobcovi. V zmysle cit. ust. § 516 Občianskeho zákonníka nahradenie pôvodného zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 43C/26/2010 7209209910 26.11.2012 JUDr. Agáta Burkušová ECLI:SK:OSKE2:2012:7209209910.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II. sudkyňou JUDr. Agátou Burkušovou v právnej veci žalobcu : D. Z. K.. XX.X.XXXX, O. Q. K. XX, V., práv. zást. JUDr. Ján Garaj, advokát, Floriánova 2, Prešov, proti žalovanému : V. X., K.. XX.XX.XXXX, K. O. S., Q. X, zast. .
Právna veta: Podľa § 550 OZ ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnutého veriteľovi. Podľa citovaného zákonného ustanovenia však ručiteľ môže postupovať iba pri existencii záväzkového vzťahu medzi ručiteľom a dlžníkom. Postup ručiteľa pritom závisí od úpravy vzťahu ručiteľ - dlžník.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15Cob/17/2012 4109234349 14.03.2012 JUDr. Eva Hritzová ECLI:SK:KSNR:2012:4109234349.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Hritzovej a členov senátu JUDr. Jána Bzdúška a JUDr. Pavla Lukáča, v právnej veci žalobcu: Q. O., nar. XX.XX.XXXX, S. XX, O., zast.: REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o., Tichá 45, .
Právna veta: Iba exekučný súd v exekučnom konaní je zo zákona oprávnený a povinný preskúmať rozhodcovský rozsudok z hľadísk, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Ani exekučný súd rozhodcovský rozsudok neruší resp. nemení, ale v rámci svojej prieskumnej právomoci skúma obsah rozhodcovského rozsudku z hľadiska, či nezaväzuje účastníka konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoZm/39/2013 1513210583 02.12.2014 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2014:1513210583.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a členiek senátu JUDr. Ľubici Břouškovej a JUDr. Ľubici Kriškovej v právnej veci navrhovateľa: CD Consulting s.r.o., so sídlom Politických vězňů 1272/21, .
Právna veta: Odvolací súd opätovne poukazuje na charakter zmenkového záväzku, ktorý má prísne abstraktný charakter. Pokiaľ aj uplatnená zmenka bola vystavená ako zmenka zabezpečovacia, to znamená zmenka, ktorej účelom bolo zabezpečiť nároky jedného účastníka zmluvného vzťahu (úverová zmluva voči druhému účastníkovi zmluvného vzťahu) svoj zabezpečovací charakter momentom indosácie stratila. Skutočnosť, že v zmenkovom práve nie je možné vyhodnocovať zmenku v zmysle charakteru pôvodného kauzálneho vzťahu potvrdzuje aj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo V/31/2010 zo dňa 24.05.2012, v ktorom Najvyšší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/391/2014 6613216224 30.10.2014 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2014:6613216224.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa CD Consulting, s.r.o., so .
Právna veta: Pokiaľ ide o nesúlad miesta vystavenia zmenky a adresy trvalého pobytu podľa občianskeho preukazu, odvolací súd sa plne stotožnil s vyjadrením navrhovateľa. S poukazom na čl. I § 75 zák. č. 191/1950 Zb., je nesporné, že miesto vystavenia zmenky, t.j. miesto, kde bola zmenka skutočne vystavená, nemusí byť pravdivé, stačí, ak bude určité a skutočné, môže byť aj simulované. Údaje na zmenke nemusia byť za každých okolností pravdivé, ale musia byť možné. Zmenkový zákon neurčuje náležitosti označenia avalistu. Dokonca stačí len podpis avalistu, rodné číslo a adresa sú len vedľajšími - pomocnými údaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4CoZm/53/2013 1511208684 04.12.2014 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2014:1511208684.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek JUDr. Blaženy Hirnerovej a JUDr. Eleny Kúšovej právnej veci navrhovateľa: Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 .
Právna veta: V námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu je potrebné uviesť všetko čo odporca namieta. Dôvody uvedené v námietkach je síce možné dodatočne spresňovať, ale len v rámci pôvodného rozsahu včas podaných námietok. Pokiaľ však odporcovia námietku nesprávneho vyplnenia zmenky odôvodnili len tým, že navrhovateľ výšku pohľadávky nepreukázal a ani takýto záväzok neevidujú, spresnenie takto vymedzenej námietky už v podstate ani nie možné. Zákon zmenkový a šekový je prísne formálny. V zákone je stanovená trojdňová lehota na podanie námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Na žiadne ďalšie nám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4CoZm/37/2013 1512223102 04.12.2014 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2014:1512223102.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek JUDr. Blaženy Hirnerovej a JUDr. Eleny Kúšovej právnej veci navrhovateľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova25, 824 96 Bratislava, IČO: .
Právna veta: Zmenka je dokonalý a nesporný cenný papier, práva a povinnosti sú definované len samotnou zmenkovou listinou a nie sú závislé od príčinného vzťahu, ktorý bol dôvodom jej vystavenia. Preto pokiaľ ani jedna zo strán nedoplní skutkovú argumentáciu, z ktorej jednoznačne vyplynie spotrebiteľský charakter príčinného vzťahu a jeho priamu súvislosť so zmenkou, nie je možné vec posúdiť ako spor zo spotrebiteľského právneho vzťahu. Pri rozhodovaní o nárokoch zo zmenky súd nemá žiadne zákonné oprávnenie posudzovať platnosť rozhodcovskej zmluvy a tým ani nulitu rozhodcovského rozsudku, a to ani len ako pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3CoZm/50/2013 1513210562 03.12.2014 JUDr. Elena Ondrišová ECLI:SK:KSBA:2014:1513210562.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Ondrišovej a sudcov JUDr. Miroslavy Janečkovej a Mgr. Štefana Zelenáka v právnej veci navrhovateľa CD Consulting s.r.o., IČO: 264 29 705, so sídlom Nagano Office .
Právna veta: Neplatnosť právneho úkonu podľa § 39 Občianskeho zákonníka má povahu absolútnej neplatnosti, na ktorú súd prihliada ex offo. Účastník v tomto prípade nemusí neplatnosť právneho úkonu namietať a súd je povinný skúmať všetky dôvody absolútnej neplatnosti. Potom čo súd dospeje k záveru o absolútnej neplatnosti úrokovej doložky, nemôže priznať navrhovateľovi úrok vo výške, v ktorej tento považoval za neodporujúci dobrým mravom, pretože dôsledkom absolútnej neplatnosti právneho úkonu je, že na právny úkon sa hľadí akoby nebol urobený.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1CoZm/24/2013 1513210687 11.12.2014 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2014:1513210687.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členov senátu Mgr. Sone Pekarčíkovej a JUDr. Beaty Trandžíkovej v právnej veci navrhovateľa: CD Consulting, s. r. o., so sídlom Politických vězňů 1272/21, .
Právna veta: Podľa ust. § 77 ods.1 zák.č. 191/1950 zmenkového a šekového platí pre premlčanie vlastnej zmenky ust. § 70 a § 71 cit. zák., podľa ktorých sa zmenkové nároky proti príjemcovi zmenky cudzej a rovnako aj zmenky vlastnej premlčia v lehote 3 rokov odo dňa splatnosti zmenky. Ust. čl. I § 77 ods.1 Zákona zmenkového a šekového výslovne rozširuje úpravu premlčania zmenky cudzej aj na zmenku vlastnú, pričom vystaviteľ zmenky vlastnej je pritom rovnako, ako príjemca zmenky cudzej, priamym dlžníkom zo zmenky a podľa § 78 ods.1 cit. zák. je zaviazaný rovnako, ako priamy dlžník zo zmenky cudzej. Premlčacia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/1/2013 6611200420 30.05.2013 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2013:6611200420.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Daniely Maštalířovej v právnej veci žalobcu NC-kredit spol. s.r.o., so .
Právna veta: Je rozhodným konštatovanie, že aj pri nečinnosti spotrebiteľa má súd dbať o to, aby nevedomosť spotrebiteľa nebola na jeho úkor a vyvažovať tak práva a povinnosti oboch strán. (porov. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci 6Cdo 1/2012). Ochrana, ktorú smernica priznáva spotrebiteľom, sa vzťahuje na prípady, v ktorých sa spotrebiteľ, ktorý s predajcom alebo dodávateľom uzavrel zmluvu obsahujúcu nekalú podmienku, zdrží namietania nekalej povahy tejto podmienky z dôvodu, že buď o svojich právach nevie, alebo má ťažkosti s ich uplatnením alebo preto, že je odradený od ich up ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... strán nevyplynula potreba vykonať ďalšie nenavrhnuté dôkazy. Predpokladom vydania rozsudku v tomto konaní bolo výlučne predloženie originálu zmenky. Zmenka je listinný cenný papier, ktorý inkorporuje právo žalobcu. Vo vzťahu k žalobcovi ako indosatárovi je preto ... úvere a skúmal, či táto obsahuje nekalé zmluvné podmienky. Spotrebiteľ takisto nemá oprávnenie robiť voči majiteľovi zmenky námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k predošlému majiteľovi, t.j. veriteľovi ktorý poskytol .
Právna veta: Základným účelom konania pred súdom je poskytnutie spravodlivej ochrany. Súd musí nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Právo musí byť predovšetkým nástrojom spravodlivosti, nielen súborom právnych predpisov, ktoré sú mechanicky a formalisticky aplikované bez ohľadu na zmysel a účel toho-ktorého záujmu chráneného príslušnou normou (porov. rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II.ÚS 222/07). Odčlenenie zmenkového abstraktného vzťahu od spotrebiteľského vzťahu nie je možné aj z dôvodu, že použitie zmenky v spotrebiteľský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a súd svoj postup vôbec neodôvodnil. Predpokladom vydania rozsudku v tomto konaní bolo výlučne predloženie originálu zmenky. Zmenka je listinný cenný papier, ktorý inkorporuje v listine ako takej samo právo žalobkyne. Žalovaná mohla na ... bola preto odmietnutá akceptácia jej formalistického prístupu, odvodzujúceho nárok výlučne z povahy inštitútu uvedeného v návrhu (zmenky), pretože takýmto postupom by došlo k neprípustnému odčleneniu zmenkového abstraktného vzťahu od spotrebiteľského vzťahu. Možnosť priznania .
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pri jeho splatení pred lehotou splatnosti podľa § 6, b) sankcie za porušenie zmluvy, c) podmienky, za ktorých možno použiť zmenku alebo šek, d) spôsob zániku záväzku zo zmluvy. e) práva spotrebiteľa podľa § 7. Podľa § 4 ods. 4 zákona .
Právna veta: O nekalú zmluvnú podmienku ide aj vtedy, ak spotrebiteľ má podľa nej možnosť vybrať si medzi rozhodcovským a štátnym všeobecným súdom, ale ak by sa podľa takejto zmluvy začalo rozhodcovské konanie na návrh dodávateľa (veriteľa), spotrebiteľ by bol nútený podrobiť sa rozhodcovskému konaniu. Sám veriteľ, ktorý zostavil znenie rozhodcovskej zmluvy vo svojej vopred pripravenej formulárovej podobe, jednostranne určil, ktorému rozhodcovskému súdu bude vec predložená. Vychádzajúc z komplexnej úpravy rozhodcovskej zmluvy je potom potrebné túto považovať v celosti za neprijateľnú, spôsobujúcu značn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvných dojednaní v zmluve o úvere zo dňa 11.07.2011. Účastníci konania zabezpečili svoj iný záväzkový vzťah neúplnou zmenkou (blankozmenkou) vystavenou dňa 11.07.2011, kde povinný vystupoval ako vystaviteľ a oprávnený ako remitent. Keďže si povinný ... povinným dňa 11.07.2011 (t. j. v deň podpísania úverovej, resp. spotrebiteľskej zmluvy a v deň vystavenia zmenky), vzhliadol v jej zmluvných dojednaniach nekalú podmienku. Možnosť výberu spôsobu riešenia sporu povinným je podľa názoru súdu prvého stupňa .
Právna veta: Notárska zápisnica sa teda vyžaduje len v prípade podľa ust. § 187 ods. 2 Obch. zákonníka, t.j. na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromažden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pravosti podpisu na listine (legalizácia), c) o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, d) o protestácii zmeniek, e) o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, f) o tom, že je niekto nažive, g) o vyhlásení o .
Právna veta: Zmenkové konanie je zvláštnym typom konania, ktorého charakter je daný predovšetkým jeho špecifickým predmetom, ktorým sú nároky zo zmeniek. V ustanovení § 175 O.s. p. je zakotvená osobitná úprava štruktúry konania, podmienok konania a foriem rozhodovania. Ide o konanie skrátené, v ktorom možno uplatňovať len nároky zo zmenkových záväzkov, ktoré majú zvláštny nesporný, abstraktný a priamy charakter. Obranou proti zmenkovému platobnému rozkazu sú námietky, podanie ktorých však nemá za následok zrušenie vydaného zmenkového platobného rozkazu, ale len zabránia, aby zmenkový platobný rozkaz nadobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj predvolanie. Ďalej uviedol, že je potrebné poukázať na jazykovú nejednotnosť a nesprávne, resp. neúplné vyplnenie zmenky, pričom výstavca zmenky je spoločnosť TECHSTAV Slovakia, s.r.o. zastúpená štyrmi konateľmi a ako ručitelia sú uvedené fyzické osoby, ... , čím sa bezpodmienečne zaviazal splniť pohľadávku zo zmenkového záväzku, t. j. zaplatiť zmenkovú sumu v deň splatnosti zmenky v určenom platobnom mieste, rovnako ako dlžník, za ktorého sa zaručil. Týmto ustanovením zákona je zvýraznená abstraktná povaha .
Právna veta: Zmenka je listinou, z ktorej právoplatnému majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie na nej uvedenej peňažnej sumy. Splniť túto pohľadávku (zaplatiť uvedenú sumu) sa zaväzuje osoba, ktorá na zmenke písomne svoju povinnosť vyznačila a potvrdila svojím podpisom. Ak súd vydá zmenkový platobný rozkaz, žalovaný môže buď v lehote 3 dní požadovanú sumu zaplatiť alebo podať proti zmenkovému platobnému rozkazu námietky, na prejednanie ktorých súd nariadi pojednávanie. Obsah podaných námietok je pre konanie určujúci, keďže platí tzv. koncentračná zásada, t.j. v námietkach sa musí uviesť všetko, čo žalovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Žalovaný môže námietky iba bližšie konkretizovať pri ich nezmenenom rozsahu. Ako už bolo uvedené vyššie, zmenka je zabezpečovacou zmenkou na zabezpečenie nároku zamestnávateľa voči zamestnancovi podľa pracovnej zmluvy zo dňa 30.10.1998 a to ... pracovnoprávneho nároku ako zamestnávateľa napokon ani nepoprel. Z vyššie uvedeného je teda nepochybné, že ide o použitie zmenky na zabezpečenie pracovnoprávneho nároku žalobcu ako zamestnávateľa voči žalovanému ako zamestnancovi, na náhradu škody - vzniknutého schodku. .
Právna veta: Z ust. § 17 Zákona zmenkového a šekového jednoznačne vyplýva prekážka prenesenia kauzálnych námietok na ďalšieho nadobúdateľa zmenky, ktorým je navrhovateľ, čo je práve dôsledkom abstraktnosti a nespornosti záväzku zo zmenky. Táto prekážka môže byť prelomená len v tom prípade, ak dlžník zo zmenky preukáže, že nový majiteľ nadobudol zmenku nepoctivo. V tejto súvislosti je treba zdôrazniť, že práve ustanovenie § 17 Zákona zmenkového a šekového slúži na ochranu dlžníka zo zmenky proti nepoctivému nadobúdateľovi zmenky, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je spotrebiteľom. Aj keď sú zmenkový d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úverov používaná. Zákon súčasne nelimituje použitie len istého druhu vzťah. Navrhovateľ predložil prvostupňovému súdu originál zmenky. Zmenka je listinný cenný papier, ktorý inkorporuje v listine ako takej samo právo navrhovateľa. Vo ... ešte nepreukazuje nadobúdateľovu zlomyseľnosť. Keďže indosant poskytuje aj úvery spotrebiteľského charakteru, v indosovaných zmenkách museli byť nutne aj zmenky vystavené na základe vtedy účinných predpisoch o poskytovaní spotrebiteľských úverov. Zlomyseľnosť nadobudnutia by .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.