SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157319
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 01:26

Nájdené rozsudky pre výraz: zmenšenie majetku úpadcu


Približný počet výsledkov: 96 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmenšenie majetku úpadcu
  • zmensenie nájdené 7416 krát v 3304 dokumentoch
  • majetok nájdené 502313 krát v 114216 dokumentoch
  • upadcu nájdené 60161 krát v 10827 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 25 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že aj keby bola preukázaná pluralita veriteľov v čase účinnosti napádaných právnych úkonov, čo však v konaní nebolo preukázané, v prvom rade nebola splnená základná hmotnoprávna podmienka neúčinnosti napádaných právnych úkonov podľa § 57 ods. 4 ZKR a to, že napádanými právnymi úkonmi došlo k zmenšeniu majetku úpadcu, nakoľko kúpne ceny boli primerané, čo ani nebolo v konaní sporné, ako to aj súd prvej inštancie skonštatoval v odôvodnení rozhodnutia ( str. 14), keď samotný predaj za ekvivalentnú cenu nie je zmenšením majetku, ale dochádza len k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31CoKR/1/2017 2114225272 29. 03. 2018 JUDr. Andrea Vyskočová ECLI:SK:KSTT:2018:2114225272.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Vyskočovej a sudcov JUDr. Pavla Lacza a Mgr. Moniky Kadlicovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Peter Veselovský, Kapitulská 14, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty .
Právna veta: Predpokladom každej odporovateľnosti, a teda aj v zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. je zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka, čo predpokladá také zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, že po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka sa zníži, ukráti uspokojenie pohľadávok veriteľov. K tomu dochádza aj vtedy, ak dlžník nemal ani pred vykonaním odporovaného právneho úkonu dostatok majetku na úplné uspokojenie pohľadávok veriteľov, avšak po účinnosti tohto právneho úkonu sa miera uspokojenia pohľadávok veriteľov ešte viac zníži. Na druhej strane platí, že aj keď dôjde odporovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14CoKR/19/2018 5117203935 29. 11. 2018 JUDr. Martina Nemravová ECLI:SK:KSZA:2018:5117203935.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Martiny Nemravovej, členov senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a JUDr. Róberta Bebčáka, v sporovej právnej veci žalobcu: JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom Vajanského .
Právna veta: Správca môže majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu alebo nároky z neho vyplývajúce zapísať do súpisu, až keď neúčinnosť právneho úkonu určí súd. Zápis takéhoto majetku do konkurznej podstaty je až následným krokom po právoplatnom určení neúčinnosti právneho úkonu. Okruh majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty je určený nie rozhodnutím súdu, ale aktivitou správcu v podobe zápisu majetku do súpisu. Majetok nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu je iným majetkom v zmysle § 67 ods.1 písm. d) ZKR a stáva sa súčasťou konkurznej podstaty až po vyhovení od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úkon bol urobený v čase kedy zjavne existovala neuspokojená pohľadávka iného veriteľa, s ktorej splácaním bol úpadca v omeškaní a zmenšenie majetku úpadcu bezodplatným právny úkonom v prospech odporcu znížilo potencionálnu mieru uspokojenia tohto veriteľa. Z pripojeného konkurzného spisu mal súd za preukázané .
Právna veta: Predpokladom pre určenie neúčinnosti právneho úkonu na základe odporovacej žaloby je vykonanie právneho úkonu dlžníka, ktorým došlo k zmenšeniu hodnoty majetku. Zmenšenie hodnoty majetku však musí spôsobiť ukrátenie uspokojenia pohľadávok veriteľov. Odvolací súd konštatuje, že právo nájmu a rovnako aj právo na odkúpenie veci má určitú majetkovú hodnotu, ktorá sa v zásade dá vyčísliť. Termín majetok je potrebné interpretovať extenzívne, ktorý zahrňuje nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty. Takáto interpretácia zodpovedá funkcii inštitútu odporovateľnosti, ktorou je ochrana ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výške 9.400,72 Eur. Konkurzný súd konštatoval, že navrhovateľ nepreukázal, že odporovaným právnym úkonom došlo k akémukoľvek zmenšeniu majetku úpadcu. O trovách konania konkurzný súd rozhodol tak, že priznal odporcovi právo na ich náhradu vo výške 230,82 ... výške 9.400,72 Eur. Konkurzný súd konštatoval, že navrhovateľ nepreukázal, že odporovaným právnym úkonom došlo k akémukoľvek zmenšeniu majetku úpadcu. O trovách konania konkurzný súd rozhodol tak, že priznal odporcovi právo na ich náhradu vo výške 230,82 .
Právna veta: Odporovať ukracujúcemu právnemu úkonu tak možno úspešne len za splnenia podmienok uvedených v § 60 zákona č. 7/2005 Z.z. vrátane, resp. súčasne za splnenia podmienky ukrátenia uspokojenia prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka - úpadcu podľa ust. § 57 zákona č. 7/2005 Z.z. 28. Na základe vyššie uvedeného je pri ukracujúcom právnom úkone rozhodujúca skutočnosť, či v dôsledku uzatvorenia právneho úkonu došlo k zmenšeniu majetku dlžníka - úpadcu. Vždy treba v prvom rade skúmať, či došlo k zmenšeniu majetku. Predpokladom odporovateľnosti je objektívny ekonomický dôsledok vyko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že by predmetný právny úkon bol úkonom bez primeraného protiplnenia, ak nebolo preukázané ukrátenie uspokojenia veriteľov v podobe zmenšenia majetku úpadcu v dôsledku dotknutého, nemohlo ísť o úkon, ktorému by mohlo byť úspešne odporované ako ukracujúcemu právnemu úkonu ... že by sa jednalo o úkon bez primeraného protiplnenia a keďže nebolo preukázané ukrátenie uspokojenia veriteľov v podobe zmenšenia majetku úpadcu, nemohlo sa jednať ani o úkon, ktorý by bol odporovateľný ako ukracujúci právny úkon v zmysle § .
Právna veta: Je nepochybné, že účelom inštitútu odporovateľnosti je zabezpečiť ochranu veriteľov pred právnymi úkonmi ich dlžníka, ktoré vedú k zmenšeniu jeho majetku, a tým k zmareniu alebo obmedzeniu možností, aby sa veriteľ z tohto majetku dlžníka uspokojil. Podmienky, za ktorých môže správca právnemu úkonu dlžníka odporovať, sú vyjadrené vo všeobecnosti v § 57 a nasl. ZKR. Dôkazné bremeno má v tomto smere výlučne správca. Konkrétny právny úkon dlžníka - úpadcu spôsobí ukrátenie uspokojenia prihlásených pohľadávok veriteľa v zásade vtedy, keď sa právnym úkonom dlžníka - úpadcu zmenší jeho majetok v take ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čase účinnosti odporovaných právnych úkonov, pričom je potrebné preukázať, že vykonaním uvedených právnych úkonov došlo k takému zmenšeniu majetku úpadcu, že tento už nestačil na úplné uspokojenie pohľadávok veriteľov, s čím odvolateľ nesúhlasil. 12. V odvolaní ... v dôsledku uzatvorenia kúpnej zmluvy a dohody o vzájomnom zápočte medzi úpadcom a žalovaným došlo k takému zmenšeniu majetku úpadcu, že pohľadávky iných veriteľov, ktoré existovali v čase účinnosti odporovaných právnych úkonov, a ktoré boli zároveň .
Právna veta: Ustanovenie § 45 ZoKR upravuje vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy a to správcom (nie úpadcom) alebo druhou zmluvnou stranou alebo obidvoma. Zákon tieto spôsoby ukončenia právneho vzťahu upravuje ako možnosť, oprávnenie, nie povinnosť. Ide o zmluvy o vzájomnom plnení, ktoré úpadca a druhá zmluvná strana uzavreli pred vyhlásením konkurzu.V danej právnej veci bola sporná otázka, či žalovaný ako správca mal oprávnenie ukončiť právny vzťah založený zmluvou o nájme v znení dodatku č.1 výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy za situácie, keď úpadca poskytol žalobcovi len čiastočné plnenie a žalobca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyhlásení, a to v dobrej viere, že nájomný vzťah bude zachovaný. Trvaním nájomného vzťahu nedochádza počas konkurzného konania ani k zmenšeniu majetku úpadcu ani k ukráteniu iných veriteľov, tento vzťah nebráni žalovanému v predaji majetku podliehajúceho konkurzu. Naliehavý právny záujem na určení neplatnosti .
Právna veta: 24. Podľa ust. § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. odporovať podľa tohto zákona možno len tomu právnemu úkonu dlžníka, ktorý ukracuje uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka. 25. Podľa názoru krajského súdu je potrebné zdôrazniť, že žalobca musí v konaní preukázať, že právnym úkonom dlžníka bola ukrátená pohľadávka veriteľa, ktorý si v konkurznom konaní pohľadávku prihlásil. To, aby právny úkon ukracoval uspokojenie niektorej z prihlásených pohľadávok, je základnou a všeobecnou podmienkou každej skutkovej podstaty odporovateľného právneho úkonu, bez ktorej právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa žalobcu bola preukázaná základná podmienka odporovateľnosti podľa § 57 ods. 4 ZKR, a to kvalifikované zmenšenie majetku úpadcu, čím bola preukázaná aj podmienka pre kvalifikovanie odporovaných právnych úkonov ako ukracujúcich. 11. K záveru okresného ... pohľadávok bola dojednaná vo výške 70 % ich nominálnej sumy a nie vo výške 100 % nominálnej sumy. Zmenšenie majetku úpadcu tak predstavuje práve tých 30 % nominálnej istiny postúpených pohľadávok, ktorá mohla slúžiť aspoň na čiastočné uspokojenie ostatných .
Právna veta: Aj v konaní o odporovateľnosti právnych úkonov v konkurznom konaní so zohľadnením jeho osobitostí platí všeobecná podmienka týkajúca sa odporovateľnosti právneho úkonu ako takej, že odporovať možno len platnému a účinnému právnemu úkonu. Žaloba o odporovateľnosť právneho úkonu predpokladá existenciu platného (odporovaného)právneho úkonu. V procesnej rovine aj v konaní o odporovateľnosť právneho úkonu je súd povinný ex offo prihliadať na absolútnu neplatnosť právneho úkonu a to aj vtedy, ak túto otázku posudzuje ako otázku predbežnú. Na druhej strane otázka odporovateľnosti právneho úkonu nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zo žalobcom predložených dôkazov a tvrdení nevyplýva taký záver, že by v dôsledku prevodu motorového vozidla došlo k takému zmenšeniu majetku úpadcu, že tento by už nepostačoval na úhradu splatných pohľadávok vyplývajúcich z reštrukturalizačného plánu. Žalované 1/, 2/ sa ... 1/, následne na žalovanú 2/ a nakoniec na žalovaného 3/, ktorý je súčasným držiteľom vozidla, došlo k zmenšeniu majetku úpadcu, a tým k ukráteniu veriteľov úpadcu v zmysle § 60 ZKR. Túto skutočnosť jednoznačne preukazuje súvaha úpadcu za .
Právna veta: Predpokladom každej odporovateľnosti, a teda aj v zmysle ust. § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. je zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka, čo predpokladá také zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, že po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka sa zníži, ukráti uspokojenie pohľadávok veriteľov. K tomu dochádza aj vtedy, ak dlžník nemal ani pred vykonaním odporovaného právneho úkonu dostatok majetku na úplné uspokojenie pohľadávok veriteľov, avšak po účinnosti tohto právneho úkonu sa miera uspokojenia pohľadávok veriteľov ešte viac zníži. Na druhej strane platí, že aj keď dôjd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd vecne správne skonštatoval, že žalobca bol povinný preukázať to, že odporovaný právny úkon Dohody o ručení spôsobil zmenšenie majetku úpadcu, a to také kvalifikované zmenšenie, že potom, ako nastali účinky tohto právneho úkonu, práve v jeho dôsledku ... že v dôsledku odporovaného právneho úkonu, v danom prípade v dôsledku žalobcom označenej Dohody o ručení, došlo ku zmenšeniu majetku úpadcu, ale najmä to, že majetok úpadcu potom ako nastali účinky tohto právneho úkonu, ktorý časový moment okresný súd .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.