SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1260530
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66531
USSR: 38646
NSČR: 128142
NSSČR: 69671
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429658
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
17.01.2021 23:07

Nájdené rozsudky pre výraz: zmierovacie konanie


Približný počet výsledkov: 749 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmierovacie konanie
  • zmierovaci nájdené 1526 krát v 864 dokumentoch
  • konanie nájdené 7158313 krát v 413751 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 33 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 24 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 64 dokumentov
Odborné články 24 dokumentov


Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že v danom prípade už nejde o konanie ohľadom maloletého dieťaťa, kde v zmysle § 24 a nasl. je možné schváliť dohodu o výške výživného, avšak treba zdôrazniť, že v danom prípade ide o dohodu medzi rodičmi. Vzhľadom na to, že navrhovateľka je plnoletá, nie je zrejmé z jej návrhu, akú dohodu žiadala schváliť, pričom zároveň žiadala vydať rozsudok, pričom v danom prípade dané dve skutočnosti si navzájom odporujú. Zo samej podstaty právnej úpravy vyplýva, že účelom a zmyslom tohto inštitútu (súdneho zmieru) je osobitná forma dohody medzi účastníkmi konania o vyriešení, uro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/39/2013 6312211854 19.06.2013 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2013:6312211854.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Oľgy Maľovej a Mgr. Jaroslava Galla, v právnej veci navrhovateľky J.. S. H., nar. XX. XX. XXXX, bytom V. J., I. XXX, proti odporkyni S. .
Právna veta: Citujúc ust. § 67 a § 69 O.s.p. uviedol, že zákon pripúšťa uzavretie zmieru medzi sporovými stranami a uprednostňuje zmierovacie konanie vo viacerých svojich ustanoveniach, vzhľadom na rýchle a účinné riešenie sporov a to v ktoromkoľvek štádiu konania, ako aj pred začatím konania a súd sa má o zmier medzi stranami pokúsiť a môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou, príp. odročiť pojednávanie za účelom uzatvorenia zmieru, takže výzvu na prípadné vyriešenie sporu pred podaním žaloby považoval za vysoko účelnú a opodstatnenú pre uplatňovanie práva, pričom súdu preukázal poskyt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/256/2010 7109213951 16.05.2012 JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI:SK:KSKE:2012:7109213951.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jarmily Čabaiovej a sudcov JUDr. Evy Feťkovej a JUDr. Ľuboša Kunaya vo veci žalobcu M. J., s.r.o., T., U. XX, IČO: 42 770 207, zast. JUDr. Gabrielou Semančíkovou, advokátkou, .
Právna veta: Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká, ktoré zahŕňajú aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, resp. priamo vyvoláva stratu a súčasne možnosť poskytovania výživného. Ak sa tvrdený príjem javí ako nepravdivý, je povinnosťou súdu prihliadnuť na celkové majetkové pomery, ako aj na takzvanú potencionalitu príjmov povinného, t.j. k jeho zjavne nevyužitým schopnostiam. Žiaden účinný zákon v Slovesnej republike nezakotvuje povinnosť pracovať ani právo, resp. povinnosť pracovať v odbore, v ktorom je os ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svedčí o tom, že astma nemá na jeho život žiaden obmedzujúci vplyv. V priebehu mesiaca december 2013 otec v rámci zmierovacieho konania uhradil poškodenej V. O. sumu 1.500 €. V trestnom konaní bol zastúpený advokátom, ktorý mu poskytoval právne služby za úhradu .
Právna veta: Zmyslom výživného je zabezpečiť prispievanie druhého z rodičov (ktorý sa o dieťa osobne nestará) na zabezpečenie potrieb dieťaťa. Výživné je opakujúce sa mesačné peňažné plnenie, ktoré má spotrebný charakter a ktoré je povinný platiť rodič, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti. Na doplnenie považuje krajský súd za potrebné zdôrazniť, že Zákon o rodine (§ 62 a nasl.) upravuje základné pravidlá pre určenie výšky výživného na maloleté deti. Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane maloletých detí, jednak na strane povinného rodiča. Podľa súdnej p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a vážne rozvrátené, s manželom nechce žiť v spoločnom zväzku. Pokiaľ manžel poukazoval na možnosť mediácie, resp. zmierovacieho konania, v tomto smere označila za dostatočné, že súd sa v rámci konania dopytoval navrhovateľky, či má záujem takéto ... možnosť bola však kategoricky vylúčená. Súd nemá pritom prostriedky na autoritatívne donútenie navrhovateľky zúčastňovať sa mediačných a zmierovacích konaní. Pozornosti manžela zrejme uniklo, že v zmysle ustanovenia § 1 Zákona o rodine je manželstvo zväzom muža .
Kľúčové slová: súdne poplatky, súdny zmier, úkony účastníkov vo veci samej

Právna veta: Podľa § 11 ods. 7 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ( ďalej len „zák. č. 71/1992 Zb.“ ), ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch ... veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených .
Právna veta: Podľa § 150 ods. 1 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo z časti priznať. V sporovom konaní (ako je tomu aj v predmetnom konaní ) sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci. Ustanovenie § 150 ods. 1 O.s.p. umožňuje súdu vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkom, ktorí by inak mali právo na náhradu trov konania, túto náhradu celkom alebo z časti nepriznať. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o ustanovenie výnimočné, ktoré má súdu umožniť, aby pri rozhodov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Slovensku a navrhovateľ je vo všetkých sporoch úspešný, či už v prvostupňovom alebo druhostupňovom konaní. Napriek tomu nepodal návrh na zmierovacie konanie a ani sa neskontaktoval s navrhovateľom alebo s jeho právnym zástupcom. Nemal snahu dohodnúť sa na vrátení žalovanej sumy, ale .
Právna veta: Súd konštatuje, že uzatvorenie zmieru, obsahom ktorého je jednak konštatovanie, že povinnosť odporcu vydať určené veci zanikla plnením a jednak dohoda účastníkov o tom, že odporca zaplatí namiesto vydania veci navrhovateľovi 1,-Euro, je v súlade s hmotným právom. Účastníci konania si týmto spôsobom vyporiadali svoje vzťahy z pôvodne uzatvorenej zmluvy o nájme, počas konania bol navrhovateľ sčasti uspokojený tým, že odporca niektoré z vecí vydal dobrovoľne. V prípade vecí (tovaru), ktoré už reálne nemohli byť vydané bola namieste dohoda účastníkov o spôsobe vysporiadania takéhoto vzťahu. Súd p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom .
Právna veta: Účastník konania alebo iná osoba zúčastnená na konaní má nárok na náhradu skutočných, účelných a hospodárne vynaložených výdavkov predovšetkým verejným hromadným dopravným prostriedkom a len ak si to okolnosti prípadu vyžadujú, je možné poskytnúť náhradu cestovného za cestu na pojednávanie osobným motorovým vozidlom podľa Zákona o cestovných náhradách...Keďže žalobca neuviedol dôvod, pre ktoré musel cesty vykonať osobným motorovým vozidlom, nemožno takúto dopravu na pojednávania považovať za účelnú, a teda nemožno považovať za účelné ani náklady, ktoré vynaložil na tieto cesty osobným motorový ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 7 Občianskeho súdneho poriadku žalovaný vytýkal súdu prvého stupňa, že napriek tomu, že samosudkyňa dňa XX.X.XXXX vykonala zmierovacie konanie, na ktorom sporové strany deklarovali vôľu ukončiť súdny spor zmierom, realizovala dňa X.X.XXXX ďalšie pojednávanie, o ... údaje si vyhľadá na internete. Žalobca mal za to, že malo byť predovšetkým v záujme žalovaného riešiť vec cestou zmierovacieho konania, žalovaný sa však ani raz nevyjadril, že pohľadávku žalobcu uznáva, alebo že je prístupný k nejakej dohode. Žalobca .
... konania s odvolávaním sa žalobcu na osobu preberajúceho pána N. a žalovaného na osobu investora stavby, súd uložil v rámci zmierovacieho konania pred otvorením pojednávania vo veci samej, právnemu zástupcovi žalovaného, aby v lehote do 31.3.2013 zorganizoval mimosúdne stretnutie účastníkov .
... pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.