SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231130
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 22:25

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva


Približný počet výsledkov: 29 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva
  • zmluva nájdené 2941791 krát v 153851 dokumentoch
  • o nájdené 12994691 krát v 426750 dokumentoch
  • bezodplatny nájdené 6707 krát v 3253 dokumentoch
  • prevod nájdené 90572 krát v 22504 dokumentoch
  • vlastnictva nájdené 96340 krát v 20470 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 17 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. V každom z týchto prípadov však platí, že vlastníctvo možno platne nadobudnúť len od vlastníka veci.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/650/2013 3108214943 27.11.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3108214943.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudcov JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Ivana Kubínyiho v právnej veci žalobkýň 1/ O. K., bytom G. K. Z. č. XXX, občianky SR, 2/ L. G., bytom G. K. Z. - I., .
Právna veta: Ďalšou a nemenej dôležitou náležitosťou rozhodnutia popri jeho výrokovej časti je samotné odôvodnenie rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol. Odôvodnenie musí nadväzovať na výrokovú časť rozhodnutia a musí byť s ňou v súlade. Správny orgán je povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť všetky podstatné skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, t. j. opísať predmet konania, poukázať na skutkové zistenia, uviesť dôkazy, z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na LV č. XXXX - orná pôda vo výmere 4269 m2 s tým, že vzhľadom na výšku reštitučného nároku bude predmetom zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva spoluvlastnícky podiel, ktorý činí 2920/170046, t. j. 73,30 m2. Žalobca s ponukou tohto náhradného pozemku nesúhlasil. Žalovaný vo .
Kľúčové slová: nenavrátenie pozemkov, nemožnosť navrátenia pozemkov

Právna veta: V zmysle § 6 ods.2 zák.č.503/2003 Z.z.v plat.znení v prípade, že vlastníctvo ku konkrétnym pozemkom nie je možné vrátiť oprávnenej osobe, prevedú sa bezplatne do vlastníctva iné pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a bonite, v akej boli jej pôvodné pozemky, a to ak možno v tej istej obci, v ktorej sa nachádza prevažná časť pôvodných pozemkov, ak s tým oprávnená osoba súhlasí, alebo oprávnenej osobe sa poskytne finančná náhrada.

Úryvok z textu:
... že 10.09.2004 podal odporca 1/ na uvedené pracovisko správy katastra žiadosť o zápis vkladu vlastníckeho práva na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva z 9.9.2004 uzatvorenej medzi odporcom 1/ a odporcom 2/. Podľa tejto zmluvy išlo o prevod tzv. náhradných ... 1 o výmere 11 152 m2, parc.č.1190/2 o výmere 5 283 m2, ktorý sa uskutočnil na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom z 9.9.2004 medzi odporcom 1/ a odporcom 2/ je neplatný. Navrhovateľovi súd náhradu trov konania .
Právna veta: Zmyslom žaloby podľa ust. § 42a OZ je z pohľadu žalujúceho veriteľa dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že voči nemu je neúčinný dlžníkom vykonaný právny úkon, ktorý ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky. Rozhodnutie súdu, ktorým bolo odporovacej žalobe vyhovené, tak predstavuje podklad k tomu, že sa veriteľ môže na základe exekučného titulu vydaného proti dlžníkovi, domáhať exekúcie postihnutím toho, čo odporovaným (právne neúčinným) úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to nie proti dlžníkovi, ale voči osobe, s ktorou alebo v prospech ktorej bol právny úkon uskutočne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právoplatnosti rozsudku k rukám právneho zástupcu navrhovateľa. odôvodnenie: Prvostupňový súd vyhovel návrhu navrhovateľa a určil, že zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva bytu v dome - darom a zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 01.06.2012 uzavretá medzi ... je pripojený spis Katastrálneho úradu v K., podľa ktorého odporkyňa nadobudla vlastnícke právo k bytu na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva bytu v dome darom a zmluvou o zriadení vecného bremena napísanou na Notárskom úrade v K. 01 .
... , je navrhovateľmi požadované uloženie povinnosti generálnemu riaditeľovi a námestníkovi generálneho riaditeľa odporcu podpísať Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva k predmetnému pozemku nadbytočné, preto v tejto časti Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh zamietol ... pozemku neexistovali; o tento prípad však v predmetnej právnej veci nejde. Ak už bola zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva ku konkrétnemu pozemku vypracovaná, zaslaná navrhovateľom na podpis, navrhovatelia legitímne očakávali, že pre .
... nepripojil ich výpočet. Pre prípad, ak by odvolací súd dospel k záveru, že S. môže uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k náhradným pozemkom navrhol, aby rozsudok potvrdil z dôvodov uvedených v zhrnutí jeho obrany. Odvolací súd preskúmal ... nepripojil ich výpočet. Pre prípad, ak by odvolací súd dospel k záveru, že S. môže uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k náhradným pozemkom navrhol, aby rozsudok potvrdil z dôvodov uvedených v zhrnutí jeho obrany. Odvolací súd preskúmal .
... pozemkový fond o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej jeho nesprávnym úradným postupom pri uzatváraní Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom zo dňa 27.06.1997, ktorá žiadosť bola podľa vyjadrenia Slovenského pozemkového fondu zo ... aktívnej vecnej legitimácie navrhovateľky v spore dôvodiac, že nebola účastníčkou konania, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemku parcela č. 602, druh pozemku trvalý trávny porast, o výmere X.XXX m2, zo .
... nadobudol právoplatnosť 27.1.2010 bolo rozhodnuté, že prevod o. i. aj predmetných pozemkov, ktorý sa uskutočnil na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k predmetným pozemkom medzi Slovenským pozemkovým fondom a pánom O.. D. U. je neplatný. Dňa 1.10.2010 vydal ... obsahu ktorého zistil, že medzi Slovenským pozemkovým fondom a pánom O.. D.A. U. bola 9.9.2004 uzatvorená zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva o. i. aj k predmetným pozemkom v prospech pána O.. D.. U.. 10.9.2004 bol s poukazom na .
... k nehnuteľnosti a novým vlastníkom nehnuteľnosti sa dna 22.6.2012 stala odporkyňa - dcéra p. Ľ. Š. a to titulom zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva bytu v dome darom uzatvorenej medzi p. Ľ. Š. ako darcom a P. Š., dcérou p, Ľ. Š. ako obdarovanou .
... . 1637/2 o výmere 2.232 m2 opäť rozdelila na parcelu č. 1637/2 o výmere 2.128 m2, ktorá zmluvou o bezodplatnom prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam registrovanou pod číslom V 4193/02 prešla na vlastníka E. L., tzv. odporkyňu 1 a bola zapísaná do .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.