SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231095
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 21:07

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o dielo


Približný počet výsledkov: 11728 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva o dielo
  • zmluva nájdené 2941791 krát v 153851 dokumentoch
  • o nájdené 12994691 krát v 426750 dokumentoch
  • dielo nájdené 92231 krát v 12525 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 901 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 436 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 23 dokumentov
Odborné články 52 dokumentov


Právna veta: Záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dielo, t.j. vykonanie diela a zhotovenie predmetu diela, je splnený ukončením a odovzdaním diela. Odovzdanie diela je dvojstranným synalagmatickým vzťahom, t.j. povinnosti zhotoviteľa zodpovedá povinnosť objednávateľa riadne vyhotovený predmet diela prevziať. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa na prevzatie diela vyzvať. Podľa § 538 Obchodného zákonníka zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávanie diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť ako by dielo vykonával sám. Zo záväzkové ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/118/2018 6111216621 26. 06. 2019 JUDr. Alena Križanová ECLI:SK:KSBB:2019:6111216621.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej a členiek senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Evy Kmeťovej, v právnej veci žalobcu X. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom F. X, XXX XX B. B., .
Právna veta: Podľa krajského súdu je možné uplatniť hmotno-právny inštitút konkurenčnej doložky aj pri inom zmluvnom type. Ak zo strany účastníkov zmluvných vzťahov dôjde k uplatneniu inštitútu konkurenčnej doložky v inom zmluvnom type, v tomto prípade v zmluve o dielo, tak kritéria tohto inštitútu vyjadrené pri zmluvnom type o obchodnom zastúpení podľa § 672a ods. 1, 2 Obchodného zákonníka je potrebné aplikovať aj v prípade jeho dojednania pri inom zmluvnom type. Krajský súd sa tak stotožňuje s vecne správnym postupom okresného súdu, ktorý inštitút konkurenčnej doložky obsiahnutý v zmluve o dielo podrobil ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/274/2015 5414200497 17. 02. 2016 JUDr. Mária Dubcová ECLI:SK:KSZA:2016:5414200497.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: RIS GmbH, s. r. o., so sídlom Hanzlíkovská 1672/18A, 911 05 .
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dojednanú cenu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o dielo patrí dohoda o diele, teda predmet zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy. Iba vtedy, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, ust. § 632 OZ ukladá zhotoviteľovi povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrden ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/94/2017 8110217737 26. 09. 2017 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2017:8110217737.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcov: 1./ M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX, 2./ M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. X, .
Právna veta: Zmluva o dielo (locatio conductio operis) je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Vychádzajúc z uvedeného definovania zmluvy jej podstatnými náležitosťami sú dohoda o diele, teda predmete zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Odvolací súd má za to, že ak vznikne záväzkový právny vzťah, môže sa dotýkať právnej sféry len tých, ktorí sú jeho účastníkmi. Nie je možné, aby zo zmluvy mohol byť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/206/2018 8117225675 25. 06. 2019 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2019:8117225675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcu: Y., so sídlom O. XX, XXX XX M., právne zastúpený: JUDr. Viera Straková, advokátka .
Právna veta: § 551 ods. 1 predstavuje výnimku zo zásady riadne dielo ukončiť a odovzdať objednávateľovi. Uvedené platí za splnenia podmienky, že zhotoviteľ upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnosť pokynov (v prejednávanej veci mal odvolateľ zjavne na mysli pokyn čakať na doklady), a písomného oznámenia objednávateľa, že trvá na vykonaní diela podľa daných pokynov. Za splnenia týchto podmienok by potom skutočne mal zhotoviteľ nárok na dohodnutú cenu, avšak zníženú o to, čo ušetril nedokončením diela, teda v prejednávanej veci na žalovanú sumu. Splnenie vyššie uvedených podmienok zo strany ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/119/2015 7608200305 29. 04. 2016 JUDr. Slávka Maruščáková ECLI:SK:KSKE:2016:7608200305.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Drahomíry Brixiovej v právnej veci žalobcu: W., s.r.o., J. XX, XXX XX L. - mestská časť R. H., IČO: XX .
Kľúčové slová: cena za dielo, zmluva o dielo, zmena rozsahu predmetu diela

Právna veta: Práce naviac pritom predstavujú práve zmenu rozsahu predmetu diela, konkrétne jeho rozšírenie v zmysle § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka, teda zmenu Zmluvy o dielo, keďže ide o práce zhotoviteľa nad rámec toho, čo si zmluvné strany pôvodne dohodli. Aby zhotoviteľovi vznikol nárok na zaplatenie prác naviac, muselo by dôjsť k zmene Zmluvy o dielo. V pojednávanom prípade, vo forme písomného dodatku, tak ako to vyplýva zo znenia bodu 11.2 Zmluvy o dielo. Ani prípadné potvrdenie prác naviac v stavebnom denníku, zápisoch z kontrolných dní, resp. ich zachytenie v čiastkových odovzdávacích proto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/8/2019 7916204546 30. 04. 2019 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2019:7916204546.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Igora Ragana v spore žalobcu: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570, proti žalovanému: Mesto .
Právna veta: Pre možnosť odstúpenia od zmluvy a pre posúdenie nárokov z uvedeného vyplývajúcich, je nutné ustáliť okolnosť, čo tvorilo predmet zmluvy, t. j. či žalovaný ako zhotoviteľ mal na objednávku pre žalobcu ako objednávateľa zhotoviť (dodať) dielo objednané objednávateľom a či takéto dielo malo mať špecifické vlastnosti, osobitne vymienené objednávateľom, či jeho jednotlivé časti sú individuálne určené a nezameniteľné. Z predloženej zmluvy o dielo a tiež z objednávky vyplýva, že objednávateľ si zhotovenie hrobu a náhrobného kameňa objednával podľa katalógu, kde jednotlivé časti (kamene, platn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/387/2017 6316207179 16. 01. 2018 JUDr. Anna Snopčoková ECLI:SK:KSBB:2018:6316207179.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Snopčokovej a členov senátu JUDr. Evy Dzúrikovej a JUDr. Márie Podhorovej v právnej veci žalobcu B. C., nar. XX. XX. XXXX, bytom K. N., N. XXX, zastúpený .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obch. zák. zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/400/2012 1309201192 09.10.2013 JUDr. Helena Škrinárová ECLI:SK:KSBA:2013:1309201192.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Škrinárovej a sudkýň JUDr. Eleny Ondrišovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej v právnej veci žalobcu F. J. - SILUMA, Veľký Slavkov 295 IČO: 30 637 317, práv. zást. .
Právna veta: Súd prvej inštancie správne právne posudzoval zmluvu o dielo č. 1/2010 z 20. januára 2010 ako zmluvu o dielo podľa § 536 Obch. zák., keďže bola uzavretá medzi žalobkyňou - podnikateľkou pri výkone jej podnikateľskej činnosti a žalovanou obcou pri zabezpečovaní verejných potrieb (výstavby nájomných bytov), takže sa podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka spravovala jeho treťou časťou. Jej predmetom bolo pritom zhotovenie stavby, ktorá sa podľa § 536 ods. 2 Obch. zák. vždy považuje za dielo. Pri vykonávaní diela platí (inak dispozitívne) ustanovenie § 537 ods. 1 Obch. zák., podľa ktorého ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/84/2019 2512215059 17. 03. 2020 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:KSTT:2020:2512215059.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Michal Novotný ako predseda senátu a JUDr. Božena Husárová a JUDr. Róbert Foltán ako členovia senátu v sporovej veci žalobkyne: K+K Stavebnoobchodná spoločnosť, s.r.o., IČO: 31 428 517, Krajinská .
Právna veta: Podľa § 536 ods.1 Obch. zákonníka zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Podľa § 546 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná ( § 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Podľa § 548 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zapl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26Cob/88/2013 4199899505 06.02.2014 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2014:4199899505.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov senátu JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobcu: D. P., rod. Hudáková, U. XX, U., ako právna nástupkyňa Jána Krempaského - KOP-ČAL, naposledy .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy pre uzavretie zmluvy o dielo podľa OZ nie je predpísaná písomná forma. Pre vznik zmluvy o dielo postačuje dohoda o predmete plnenia, dohoda o odmene a dohoda, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vznik zmluvy môže byť výsledkom postupu prebiehajúceho procesu formovania obsahu, ktorý sa môže zavŕšiť aj po vykonaní diela. Cena môže byť dohodnutá až po prebratí veci zhotoviteľom alebo až po vykonaní diela. Na platné uzavretie zmluvy sa nevyžaduje dohoda o lehote plnenia; nie je podmienkou, aby sa zmluvné strany dohodli o výške ceny. Ak nie j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v danom prípade bola uzatvorená ústna zmluva o dielo medzi navrhovateľkou a L. Z.. V zmysle platnej právnej úpravy pre uzavretie zmluvy o dielo podľa OZ nie je predpísaná písomná forma. Pre vznik zmluvy o dielo postačuje dohoda o predmete plnenia, dohoda ... ). Odporkynin účet v banke takto predstavoval platobné miesto pre účely zmluvy o dielo, odporkyňa bola len príjemcom finančných prostriedkov pre vyplácanie prác a materiálu zo zmluvy o dielo, a to jednoznačne po dohode s navrhovateľkou. Táto síce tvrdila .
Právna veta: Účastníkmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ diela a objednávateľ diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje že za odmenu vykoná pre objednávateľa určité dielo, zhotoví novú vec, vykoná nejakú činnosť a pod., a to na svoje nebezpečenstvo. Zmluva o dielo vznikne keď sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach ktorými sú: charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), dohoda o odmene (nemožno ju stotožňovať s dohodou „o cene”) a dohoda o tom že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bola dohodnutá len vizualizácia formy predmetu diela, ktorá sa však nestotožňuje s realitou - nemožno odvodzovať uzavretie zmluvy o dielo, teda prijatie návrhu zmluvy (oferty) druhou zmluvnou stranou (akceptáciou) spôsobom opísaným navrhovateľkou, nakoľko zákon ... obsahom spisového materiálu a zistil nasledovný skutkový a právny stav: Medzi účastníkmi konania bola uzavretá ústna zmluva o dielo (neurčitého dátumu), ktorej predmetom bolo dodanie a montáž tovarov a vykonanie prác v nehnuteľnosti (rodinnom .
Právna veta: Druhým z osobitných prípadov zmluvy o dielo je zmluva o oprave a úprave veci. Vznik zmluvy o dielo je viazaný na dohodu zmluvných strán o podstatných náležitostiach, ktorými sú vymedzenie diela, odmena a vykonanie diela na nebezpečenstvo zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude nutné cenu pôvodne dohodnutú podstatne prekročiť, je povinný zákazníka na to bez meškania upozorniť a oznámiť mu novo určenú cenu. Pre oznámenie o prekročení ceny je predpísaná písomná forma, inak nie je platné. Upozornenie musí obsahovať vyrozumenie o nutnosti podstatného zvýšenia ceny a zároveň určenie nove ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .XXXX do XX.XX.XXXX. vo výške 312,02 eur. Druhým z osobitných prípadov zmluvy o dielo je zmluva o oprave a úprave veci. Vznik zmluvy o dielo je viazaný na dohodu zmluvných strán o podstatných náležitostiach, ktorými sú vymedzenie diela, odmena ... , len ak je to v Občianskom zákonníku alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Právo odstúpiť od zmluvy o dielo majú obidve zmluvné strany. Zhotoviteľ môže odstúpiť v prípade, že k vykonaniu diela bola potrebná súčinnosť objednávateľa, zhotoviteľ .
Právna veta: Podľa § 534 Občianskeho zákonníka, kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne. Toto ustanovenie je systematicky zaradené do štvrtého oddielu Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zmenu v osobe veriteľa alebo dlžníka. Podľa teórie však táto dohoda nemá za následok zmenu v subjektoch záväzku, pretože tu nejde o prevzatie dlhu, ale len o prevzatie plnenia. Preto narozdiel od prevzatiu dlhu podľa § 531 ods.1 Občianskeho zákonníka nedochádza k zámene osoby dlžník ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do neho mali až po rekonštrukcii. Žalovaný však dal vypracovať projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii rodinného domu, na základe zmluvy o dielo č.10/2005 a tento projekt rekonštrukcie aj zo svojich prostriedkov zaplatil. Z rekonštrukcie rodinného domu na čas ... započítal nárok na vrátenie tejto sumy žalobkyňou proti jej nároku, ktorý uplatnila žalobou. Podobne žalovaný do spisu pripojil zmluvu o dielo č.10/2005 na dodávku projektu stavebných úprav a prístavby rodinného domu v obci Ď., ktorú uzavrel žalovaný .
Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a služby neboli presne špecifikované, faktúry obsahovali len všeobecný odkaz na „Zmluvu o dielo“, ktorá nebola identifikovaná, žalobcom k faktúram predložená Zmluva o dielo obsahovala tiež len všeobecné vymenovanie prác bez uvedenia rozpisu vykonaných prác, použitého ... (určená). Presná špecifikácia služby - diela nevyplýva ani z predloženej Zmluvy o dielo, ani z predložených zálohových faktúr. V čl. I predmetnej Zmluvy o dielo bolo dodanie služby, ktorou mala byť rekonštrukcia stavby špecifikovanej ako .
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonníka v znení v období od 1. 4. 2004 do 31. 12. 2007 zakotvoval, že spotrebiteľskými zmluvami sú kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v 8. časti tohto zákona a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými stranami sú na .
Právna veta: Žalovaným vykonaná zmena rozhodnutia správcu dane, ktorá spočívala v podstate v odstránení chyby v písaní, resp. počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti výrokovej časti rozhodnutia správcu dane (čo žalovaný takto i zdôvodnil), je v zmysle ustálenej súdnej praxe v oblasti správneho súdnictva v rozpore so zákonom. Je právom a povinnosťou žalovaného ako odvolacieho daňového orgánu zmeniť rozhodnutie správcu dane, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky, pričom zmena musí byť vykonaná zákonom stanoveným spôsobom a musí byť náležite a v súlade so zákonom i zdôvodnená. Treba mať na zreteli, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že spoločnosť CHEROKEE, s.r.o. vykonávala pre nich v subdodávke viaceré práce na viacerých akciách, pričom bola uzavretá zmluva o dielo, ktorú zároveň predkladajú. Správcovi dane žalobca vytkol, že neprihliadal k listinným dokladom, ale zato prihliadol predovšetkým k výpovedi ... O. T., ktorý uviedol, že v roku 2008 bol v obchodnom vzťahu so spoločnosťou žalobcu, mali uzavretú aj zmluvu o dielo. Nevedel, kto konkrétne vykonával práce na stavbe TOP REFAL - sklad paliet, budova A, mohli to byť subdodávatelia .
Právna veta: Ustanovenie § 563 OZ sa týka tých prípadov, keď doba splnenia nebola určená žiadnym z uvedených spôsobov. To znamená, že sa týka prípadov, keď splatnosť záväzku nebola dohovorená (ani výslovne, ani mlčky), ďalej nevyplýva z povahy záväzku a konečne neustanovuje ani právny predpis, ani rozhodnutie súdu. Ak je podľa zmluvy čas plnenia ponechaný na vôľu veriteľa, potom niekým stanovená v jeho prospech (porovnaj § 342 ods. 3 ObZ - zákon č. 514/2003 Z.z. Obchodný zákonník v znení jeho neskorších zmien a doplnení) a pred touto dobou nie je dlžník oprávnený splniť svoj záväzok. Dohodu o prenechaní sp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyjadrenie k delenému záväzku z 13. marca 2015, zúčastnila sa pojednávania súdu dňa 19. marca 2015, doručila súdu vyjadrenie ku zmluve o dielo z 10. apríla 2015, zúčastnila sa pojednávania súdu dňa 28. apríla 2015, doručila súdu odvolanie proti rozsudku z 3. júna .
Právna veta: Odpočítanie dane nenastáva „ex lege“, ale je právom platiteľa dane, ktoré je spojené s dôkaznou povinnosťou preukázania zákonných podmienok na jeho uplatnenie. Zákon č. 222/2004 Z. z. vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej, ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, prípadne iné listiny, na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane, presne odrážajú skutočne realizované plnenia. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje odrážajú reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky nálež ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Národnou bankou Slovenska5a) v deň predchádzajúci dňu predaja bankoviek a mincí, b) dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, c) odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej ... je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.