Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pre platnosť zmluvy o dielo daného typu zákon nevyžaduje, aby táto bola uzatvorená v písomnej forme a možno ju uzavrieť aj ústne, súd ale pre rozhodnutie musí mať náležite zistený obsah takejto ústnej dohody a najmä strany, ktoré je uzatvorili., k čomu odvolací súd poukazuje i na rozsudok NS SR sp. zn. Obdo v 31/2000 (R/2000), keď v konaní vypočutí svedkovia nepotvrdili, že zmluvu uzatvárali v mene spoločnosti SYNECTA a.s. Žiaden dôkaz, ktorý bol predložený žalobcom súdu prvej inštancie jednoznačne nepotvrdzuje jeho tvrdenie, čo znamená, že žalobca nepreukázal, že zmluvu o dielo na predm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/146/2015 2310219484 06. 12. 2016 JUDr. Božena Husárová ECLI:SK:KSTT:2016:2310219484.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Boženy Husárovej a členov senátu JUDr. Róberta Foltána a JUDr. Andrey Vyskočovej v právnej veci žalobcu: AnimaGraf s.r.o., Dlhá 50, Nitra, IČO: 36 718 025, zastúpený advok
Právna veta: Účastníkmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ diela a objednávateľ diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje že za odmenu vykoná pre objednávateľa určité dielo, zhotoví novú vec, vykoná nejakú činnosť a pod., a to na svoje nebezpečenstvo. Zmluva o dielo vznikne keď sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach ktorými sú: charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), dohoda o odmene (nemožno ju stotožňovať s dohodou „o cene”) a dohoda o tom že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 37C/82/2010 2110202464 23.11.2011 JUDr. Igor Malý ECLI:SK:OSTT:2011:2110202464.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava, v konaní pred sudcom JUDr. Igorom Malým, v právnej veci navrhovateľky: S., rod. W., nar. XX.X.XXXX, bytom L. zastúpená JUDr. Helenou Čerešňovou, advokátkou so sídlom Horné predmestie 216/16, Svätý Jur, proti odporcovi: I.
Právna veta: Zmluvou o dielo vzniká záväzkový právny vzťah, účelom ktorého je vyhotovenie diela za odplatu. Touto zmluvou sa zhotoviteľ diela zaväzuje objednávateľovi vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť jeho cenu zhotoviteľovi. Zmluva o dielo je odplatným typom zmluvy, a preto cena za vykonanie diela v nej nesmie chýbať. Výška ceny môže byť určená buď dohodou zmluvných strán, alebo osobitnými cenovými predpismi. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa zmluvy riadne a v dohodnutom čase. Najdôležitejšou povinnosťou objednávateľa je zaplatiť cenu za vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 5C/663/2008 1205223537 05.12.2011 JUDr. Michaela Štiglicová ECLI:SK:OSPK:2011:1205223537.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok pred samosudkyňou JUDr. Michaelou Štiglicovu, v právnej veci navrhovateľa: Arcus International, s.r.o., so sídlom: Horná Potôň 85, IČO: 36 259 829, zastúpený: Advokátskou kanceláriou MULARČÍK A PARTNERI, s.r.o.,
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy pre uzavretie zmluvy o dielo podľa OZ nie je predpísaná písomná forma. Pre vznik zmluvy o dielo postačuje dohoda o predmete plnenia, dohoda o odmene a dohoda, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vznik zmluvy môže byť výsledkom postupu prebiehajúceho procesu formovania obsahu, ktorý sa môže zavŕšiť aj po vykonaní diela. Cena môže byť dohodnutá až po prebratí veci zhotoviteľom alebo až po vykonaní diela. Na platné uzavretie zmluvy sa nevyžaduje dohoda o lehote plnenia; nie je podmienkou, aby sa zmluvné strany dohodli o výške ceny. Ak nie j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Brezno 5C/238/2011 6311202762 29.06.2012 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:OSBR:2012:6311202762.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Brezno, sudkyňou JUDr. Renátou Deákovou, v právnej veci navrhovateľky O. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. F., Z. XXX/XX, zast. JUDr. Dušanom Divkom, advokátom, spol. s.r.o., so sídlom Považská Bystrica, Šoltésovej 346/1, proti o
Právna veta: Súd prvej inštancie správne právne posudzoval zmluvu o dielo č. 1/2010 z 20. januára 2010 ako zmluvu o dielo podľa § 536 Obch. zák., keďže bola uzavretá medzi žalobkyňou - podnikateľkou pri výkone jej podnikateľskej činnosti a žalovanou obcou pri zabezpečovaní verejných potrieb (výstavby nájomných bytov), takže sa podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka spravovala jeho treťou časťou. Jej predmetom bolo pritom zhotovenie stavby, ktorá sa podľa § 536 ods. 2 Obch. zák. vždy považuje za dielo. Pri vykonávaní diela platí (inak dispozitívne) ustanovenie § 537 ods. 1 Obch. zák., podľa ktorého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/84/2019 2512215059 17. 03. 2020 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:KSTT:2020:2512215059.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Michal Novotný ako predseda senátu a JUDr. Božena Husárová a JUDr. Róbert Foltán ako členovia senátu v sporovej veci žalobkyne: K+K Stavebnoobchodná spoločnosť, s.r.o., IČO: 31 428 517
Právna veta: Zmluva o dielo je svojím charakterom zmluvou spotrebiteľskou. To znamená, že na jednej strane vystupuje dodávateľ, ktorý poskytuje nejakú službu v rámci svojej podnikateľskej činnosti a na strane druhej stojí fyzická osoba ako spotrebiteľ a osoba, ktorá službu prijíma. Režim spotrebiteľských zmlúv je upravený v § 52 a nasledujúce Občianskeho zákonníka. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa použijú vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 9C/129/2009 1708211107 24.10.2012 JUDr. Zuzana Gajerová ECLI:SK:OSPK:2012:1708211107.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok so sídlom v Pezinku samosudkyňou JUDr. Zuzanou Gajerovou v právnej veci navrhovateľa Krajstav spol. s.r.o., so sídlom v Modre, Dolná 138, zastúpeného Š. K., O. I. I. C. N., K. XX, proti odporcovi C. H., D. C. N., H.
Právna veta: 17. Z ustanovenia § 631 OZ je zrejmé, že zmluvnou stranou je zhotoviteľ diela, ktorý svojim charakterom je spravidla podnikateľ a druhou zmluvnou stranou, objednávateľom je fyzická osoba nepodnikateľ. Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť dojednanú cenu. Vychádzajúc z uvedeného definovania zmluvy o dielo, jej podstatnými náležitosťami sú: dohoda o diele (predmet zmluvy), dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa, dohoda o od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/266/2016 2715204510 19. 09. 2017 Mgr. Renáta Gavalcová ECLI:SK:KSTT:2017:2715204510.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Renáta Gavalcová a sudkýň JUDr. Eva Barcajová a JUDr. Bibiána Ťažiarová, v právnej veci žalobcu: M.P.S.R, s.r.o., so sídlom Staničná 20, Holíč, IČO: 36 278 254, zastú
Právna veta: 6. Odstúpenie od zmluvy je jeden zo spôsobov, akým je možné jednostranne ukončiť zmluvnú vzťah. Účinkom odstúpenia od zmluvy je zánik zmluvy od začiatku. Spravidla však odstúpením od zmluvy vznikajú iné (napríklad zodpovednostné, bezdôvodné obohatenie a podobne) záväzkové vzťahy. Ustanovenie § 642 Občianskeho zákonníka umožňuje jednostranné odstúpenia od zmluvy o dielo, ak je zrejmé, že dielo nebude zhotovené včas alebo riadne, pričom k takémuto jednostrannému právnemu úkonu musí dôjsť do momentu zhotovenia diela. Pod zhotovením diela sa rozumie stav diela zodpovedajúci jeho zhotoveniu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/101/2017 5711216160 06. 09. 2017 Mgr. Katarína Beniačová ECLI:SK:KSZA:2017:5711216160.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členov senátu Mgr. Márie Kašíkovej a Mgr. Františka Dulačku, v právnej veci žalobcu: F. A., bytom M. XXX/X, H., (vykonávajúc
MENU