Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o dielo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10390

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

983 dokumentov
494 dokumentov
24 dokumentov
74 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o dielo aj z dôvodu, ak je už vopred zrejmé, že dielo nebude včas zhotovené, alebo že nebude vykonané riadne, a to ani v lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom, v ktorej mal možnosť urobiť nápravu (§ 642 ods. 2 Obč. zák.). Takéto odstúpenie od zmluvy objednávateľom porušenie zmluvy iba predpokladá, pretože zhotoviteľ v čase odstúpenia od zmluvy objednávateľom ešte neporušil zmluvnú povinnosť. Ide o preventívne právo na odstúpenie od zmluvy, ktorým objednávateľ môže zabrániť vzniku ďalších nepríjemností a prieťahov s ohľadom na postup prác zhot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/189/2012 1205228652 24.09.2012 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2012:1205228652.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a členov senátu JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Aleny Svetlovskej v právnej veci žalobcu: TECONS s.r.o., Svidnícka 14, Bratislava, zast. JUDr. Róberto
Právna veta: Podľa § 364 OBZ, na základe dohody strán možno započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky. Z tohto ustanovenia vyplýva, že na základe zmluvnej slobody sa zmluvné strany môžu dohodnúť na započítaní akýchkoľvek vzájomných pohľadávok, napr. pohľadávok rôzneho druhu, premlčaných, nesplatných a pod. Zmluvné strany v dohode o započítaní nemusia rešpektovať obmedzenia, ktoré vyplývajú z dispozitívnych ustanovení zákona. Započítanie sa vykoná dohodou medzi veriteľom a dlžníkom, ktorí majú vzájomné pohľadávky. V dohode o započítaní musia zmluvné strany presne identifikovať druh pohľadávok, výšku po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Cob/84/2019 1216208594 28. 11. 2019 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2019:1216208594.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Sa
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 536 ods. 1, 2, 3 Obch. zák., ktorý je základným ustanovením zmluvy o dielo ako jedného zo zmluvných typov upravených v Obch. zák., podstatnými náležitosťami zmluvy uvedenými v odseku 1 citovaného ustanovenia sú dohoda o predmete plnenia, dohoda o cene a záväzok ju zaplatiť. Odvolací súd zastáva názor, že záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonané diela predstavujúci podstatnú náležitosť zmluvy o dielo, nemôže byť podmienený resp., viazaný na splnenie peňažného záväzku tretej osoby (napr. investora, teda zmluvného partnera objednávateľa). Takéto dojednani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/11/2020 6118280247 19. 08. 2020 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2020:6118280247.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členiek senátu Mgr. Ivany Šlesarovej a JUDr. Ivety Sopkovej v právnej veci žalobcu: žalobcu: RS Style s. r. o., so sídlom, 956
Kľúčové slová: cena za dielozmluva o dielozmena rozsahu predmetu diela
Právna veta: Práce naviac pritom predstavujú práve zmenu rozsahu predmetu diela, konkrétne jeho rozšírenie v zmysle § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka, teda zmenu Zmluvy o dielo, keďže ide o práce zhotoviteľa nad rámec toho, čo si zmluvné strany pôvodne dohodli. Aby zhotoviteľovi vznikol nárok na zaplatenie prác naviac, muselo by dôjsť k zmene Zmluvy o dielo. V pojednávanom prípade, vo forme písomného dodatku, tak ako to vyplýva zo znenia bodu 11.2 Zmluvy o dielo. Ani prípadné potvrdenie prác naviac v stavebnom denníku, zápisoch z kontrolných dní, resp. ich zachytenie v čiastkových odovzdávacích proto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/8/2019 7916204546 30. 04. 2019 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2019:7916204546.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Igora Ragana v spore žalobcu: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570, proti žalovanému:
Právna veta: Podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obch. zák. zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/400/2012 1309201192 09.10.2013 JUDr. Helena Škrinárová ECLI:SK:KSBA:2013:1309201192.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Škrinárovej a sudkýň JUDr. Eleny Ondrišovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej v právnej veci žalobcu F. J. - SILUMA, Veľký Slavkov 295 IČO: 30 637 317, prá
Právna veta: Podľa § 536 ods.1 Obch. zákonníka zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Podľa § 546 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná ( § 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Podľa § 548 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zapl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26Cob/88/2013 4199899505 06.02.2014 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2014:4199899505.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov senátu JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobcu: D. P., rod. Hudáková, U. XX, U., ako právna nástupkyňa Jána Krempaského - KOP-ČAL,
Právna veta: Súd prvého stupňa dospel k záveru, že uplatnená pohľadávka žalobcu je premlčaná, pretože pre začiatok plynutia premlčacej lehoty na zaplatenie ceny diela nie je rozhodujúca fakturácia, pretože Obchodný zákonník neobsahuje žiadne ustanovenie o fakturácii, a preto povinnosť platiť nie je viazaná na fakturáciu ani pri zmluve o dielo ani pri kúpnej zmluve ani pri iných typoch zmlúv upravených v Obchodnom zákonníku. Faktúra je iba daňovým dokladom. V prejednávanej veci, z predloženého listinného dôkazu - objednávky žalovaného a protokolu o prevzatí a odovzdaní vozidla vyplýva, že dohoda o čase zapl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/35/2013 7210215391 28.06.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7210215391.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana v právnej veci žalobcu: V. - V. s.r.o., so sídlom v F., B. 49, IČO: XX XXX XXX, zastúpe
Právna veta: 17. Z ustanovenia § 631 OZ je zrejmé, že zmluvnou stranou je zhotoviteľ diela, ktorý svojim charakterom je spravidla podnikateľ a druhou zmluvnou stranou, objednávateľom je fyzická osoba nepodnikateľ. Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť dojednanú cenu. Vychádzajúc z uvedeného definovania zmluvy o dielo, jej podstatnými náležitosťami sú: dohoda o diele (predmet zmluvy), dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa, dohoda o od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/266/2016 2715204510 19. 09. 2017 Mgr. Renáta Gavalcová ECLI:SK:KSTT:2017:2715204510.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Renáta Gavalcová a sudkýň JUDr. Eva Barcajová a JUDr. Bibiána Ťažiarová, v právnej veci žalobcu: M.P.S.R, s.r.o., so sídlom Staničná 20, Holíč, IČO: 36 278 254, zastú
Právna veta: Pre platnosť zmluvy o dielo daného typu zákon nevyžaduje, aby táto bola uzatvorená v písomnej forme a možno ju uzavrieť aj ústne, súd ale pre rozhodnutie musí mať náležite zistený obsah takejto ústnej dohody a najmä strany, ktoré je uzatvorili., k čomu odvolací súd poukazuje i na rozsudok NS SR sp. zn. Obdo v 31/2000 (R/2000), keď v konaní vypočutí svedkovia nepotvrdili, že zmluvu uzatvárali v mene spoločnosti SYNECTA a.s. Žiaden dôkaz, ktorý bol predložený žalobcom súdu prvej inštancie jednoznačne nepotvrdzuje jeho tvrdenie, čo znamená, že žalobca nepreukázal, že zmluvu o dielo na predm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/146/2015 2310219484 06. 12. 2016 JUDr. Božena Husárová ECLI:SK:KSTT:2016:2310219484.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Boženy Husárovej a členov senátu JUDr. Róberta Foltána a JUDr. Andrey Vyskočovej v právnej veci žalobcu: AnimaGraf s.r.o., Dlhá 50, Nitra, IČO: 36 718 025, zastúpený advok
Právna veta: Účastníkmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ diela a objednávateľ diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje že za odmenu vykoná pre objednávateľa určité dielo, zhotoví novú vec, vykoná nejakú činnosť a pod., a to na svoje nebezpečenstvo. Zmluva o dielo vznikne keď sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach ktorými sú: charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), dohoda o odmene (nemožno ju stotožňovať s dohodou „o cene”) a dohoda o tom že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 37C/82/2010 2110202464 23.11.2011 JUDr. Igor Malý ECLI:SK:OSTT:2011:2110202464.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava, v konaní pred sudcom JUDr. Igorom Malým, v právnej veci navrhovateľky: S., rod. W., nar. XX.X.XXXX, bytom L. zastúpená JUDr. Helenou Čerešňovou, advokátkou so sídlom Horné predmestie 216/16, Svätý Jur, proti odporcovi: I.
MENU