Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o dielo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10390

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

983 dokumentov
494 dokumentov
24 dokumentov
74 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: § 551 ods. 1 predstavuje výnimku zo zásady riadne dielo ukončiť a odovzdať objednávateľovi. Uvedené platí za splnenia podmienky, že zhotoviteľ upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnosť pokynov (v prejednávanej veci mal odvolateľ zjavne na mysli pokyn čakať na doklady), a písomného oznámenia objednávateľa, že trvá na vykonaní diela podľa daných pokynov. Za splnenia týchto podmienok by potom skutočne mal zhotoviteľ nárok na dohodnutú cenu, avšak zníženú o to, čo ušetril nedokončením diela, teda v prejednávanej veci na žalovanú sumu. Splnenie vyššie uvedených podmienok zo strany ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/119/2015 7608200305 29. 04. 2016 JUDr. Slávka Maruščáková ECLI:SK:KSKE:2016:7608200305.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Drahomíry Brixiovej v právnej veci žalobcu: W., s.r.o., J. XX, XXX XX L. - mestská časť R.
Právna veta: S nesplnením oznamovacej povinnosti zákon v ust. § 562 ods. 2 Obchodného zákonníka priamo nespája zánik práva objednávateľa diela na nároky z vád diela. Zhotoviteľ diela však môže v súdnom konaní namietnuť nesplnenie oznamovacej povinnosti o zistenej vade. Na základe tejto námietky zhotoviteľa diela, súd nemôže priznať právo z vád diela. Toto však nebráni zhotoviteľovi diela vady bezplatne odstrániť, avšak na základe dobrovoľného rozhodnutia zhotoviteľa diela.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/74/2013 7211231768 27.08.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7211231768.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu D.. W. P. a členov senátu E.. E. U. a D.. S. S. v právnej veci žalobcu: P., s.r.o., so sídlom v M., A. U. XX/XXX, O.: XXXXXXXX, zastúpený D.. I. J., advokátom so sídlom v
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dojednanú cenu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o dielo patrí dohoda o diele, teda predmet zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy. Iba vtedy, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, ust. § 632 OZ ukladá zhotoviteľovi povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/94/2017 8110217737 26. 09. 2017 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2017:8110217737.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcov: 1./ M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX, 2./ M. E., nar. XX.XX.XXXX,
Právna veta: Súd prvej inštancie správne právne posudzoval zmluvu o dielo č. 1/2010 z 20. januára 2010 ako zmluvu o dielo podľa § 536 Obch. zák., keďže bola uzavretá medzi žalobkyňou - podnikateľkou pri výkone jej podnikateľskej činnosti a žalovanou obcou pri zabezpečovaní verejných potrieb (výstavby nájomných bytov), takže sa podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka spravovala jeho treťou časťou. Jej predmetom bolo pritom zhotovenie stavby, ktorá sa podľa § 536 ods. 2 Obch. zák. vždy považuje za dielo. Pri vykonávaní diela platí (inak dispozitívne) ustanovenie § 537 ods. 1 Obch. zák., podľa ktorého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/84/2019 2512215059 17. 03. 2020 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:KSTT:2020:2512215059.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Michal Novotný ako predseda senátu a JUDr. Božena Husárová a JUDr. Róbert Foltán ako členovia senátu v sporovej veci žalobkyne: K+K Stavebnoobchodná spoločnosť, s.r.o., IČO: 31 428 517
Právna veta: Pre možnosť odstúpenia od zmluvy a pre posúdenie nárokov z uvedeného vyplývajúcich, je nutné ustáliť okolnosť, čo tvorilo predmet zmluvy, t. j. či žalovaný ako zhotoviteľ mal na objednávku pre žalobcu ako objednávateľa zhotoviť (dodať) dielo objednané objednávateľom a či takéto dielo malo mať špecifické vlastnosti, osobitne vymienené objednávateľom, či jeho jednotlivé časti sú individuálne určené a nezameniteľné. Z predloženej zmluvy o dielo a tiež z objednávky vyplýva, že objednávateľ si zhotovenie hrobu a náhrobného kameňa objednával podľa katalógu, kde jednotlivé časti (kamene, platn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/387/2017 6316207179 16. 01. 2018 JUDr. Anna Snopčoková ECLI:SK:KSBB:2018:6316207179.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Snopčokovej a členov senátu JUDr. Evy Dzúrikovej a JUDr. Márie Podhorovej v právnej veci žalobcu B. C., nar. XX. XX. XXXX, bytom K. N., N. XX
Právna veta: Záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dielo, t.j. vykonanie diela a zhotovenie predmetu diela, je splnený ukončením a odovzdaním diela. Odovzdanie diela je dvojstranným synalagmatickým vzťahom, t.j. povinnosti zhotoviteľa zodpovedá povinnosť objednávateľa riadne vyhotovený predmet diela prevziať. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa na prevzatie diela vyzvať. Podľa § 538 Obchodného zákonníka zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávanie diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť ako by dielo vykonával sám. Zo záväzkové ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/118/2018 6111216621 26. 06. 2019 JUDr. Alena Križanová ECLI:SK:KSBB:2019:6111216621.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej a členiek senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Evy Kmeťovej, v právnej veci žalobcu X. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom F. X, XXX XX B. B
Právna veta: Zmluva o dielo (locatio conductio operis) je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Vychádzajúc z uvedeného definovania zmluvy jej podstatnými náležitosťami sú dohoda o diele, teda predmete zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Odvolací súd má za to, že ak vznikne záväzkový právny vzťah, môže sa dotýkať právnej sféry len tých, ktorí sú jeho účastníkmi. Nie je možné, aby zo zmluvy mohol byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/206/2018 8117225675 25. 06. 2019 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2019:8117225675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcu: Y., so sídlom O. XX, XXX XX M., právne zastúpený: JUDr. Viera Strakov
Právna veta: Podľa krajského súdu je možné uplatniť hmotno-právny inštitút konkurenčnej doložky aj pri inom zmluvnom type. Ak zo strany účastníkov zmluvných vzťahov dôjde k uplatneniu inštitútu konkurenčnej doložky v inom zmluvnom type, v tomto prípade v zmluve o dielo, tak kritéria tohto inštitútu vyjadrené pri zmluvnom type o obchodnom zastúpení podľa § 672a ods. 1, 2 Obchodného zákonníka je potrebné aplikovať aj v prípade jeho dojednania pri inom zmluvnom type. Krajský súd sa tak stotožňuje s vecne správnym postupom okresného súdu, ktorý inštitút konkurenčnej doložky obsiahnutý v zmluve o dielo podrobil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/274/2015 5414200497 17. 02. 2016 JUDr. Mária Dubcová ECLI:SK:KSZA:2016:5414200497.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: RIS GmbH, s. r. o., so sídlom Hanzlíkovská 1672/
Právna veta: Na základe zmluvy o dielo vzniká dvojstranný vzájomný záväzkový právny vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela. Podstatnými náležitosťami (essencialia negotii) zmluvy o dielo sú: a) charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), b) dohoda o poskytnutí ceny za dielo, c) dohoda o tom, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vedľa týchto náležitostí sa účastníci môžu dohodnúť na ďalších vedľajších náležitostiach (accidentalia negotii) a to najmä na akosti diela, na dobe zhotovenia diela. Zhotoviteľom diela môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 10C/46/2010 6610203847 26.03.2012 Mgr. Katarína Katková ECLI:SK:OSLC:2012:6610203847.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Lučenec samosudkyňou Mgr. Katarínou Katkovou v právnej veci navrhovateľky Q. V., narodenej XX.XX.XXXX, bytom Y., Y. L. XX, zastúpenej JUDr.Antonom Širgelom, advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie Fiľakovo, Podhradská 5
Právna veta: V zmysle § 642 ods. l) OZ je objednávateľ oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania diela od zmluvy odstúpiť a to z akéhokoľvek dôvodu a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením zmluvy pred dokončením objednaného diela, zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Keďže zmluva o dielo medzi účastníkmi nebola uzatvorená v písomnej forme, nie je potrebné ani, aby odstúpenie od zmluvy bolo vykonané v písomnej forme. Odstúpiť od zmluvy možno aj ústne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 5C/99/2004 5304899975 22.09.2011 Mgr. Andrea Kubjatková ECLI:SK:OSCA:2011:5304899975.16 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Č a d c i samosudkyňou Mgr. Andreou Kubjatkovou vo veci navrhovateľa S. W. - P. B. M. B., IČO: XX 840 893, zast. JUDr. A. Kupšom, AK Čadca proti odporcom 1) L.D. L., B.P. M. B. č. XX a 2) D. L., bytom B. M. B. č. XX, zast.
MENU