SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o pôžičke


Približný počet výsledkov: 6965 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva o pôžičke
  • zmluva nájdené 2886812 krát v 151745 dokumentoch
  • o nájdené 12756309 krát v 423549 dokumentoch
  • pozicka nájdené 131606 krát v 25261 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 473 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 311 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 29 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Ustanovenie § 563 Občianskeho zákonníka sa týka prípadov, keď čas splnenia dlhu nie je určený ani jedným zo zákonom stanovených spôsobov. Právo určiť čas splnenia spočíva v takomto prípade na veriteľovi, t.j. na navrhovateľovi, ktorý akonáhle požiada dlžníka o vrátenie finančnej čiastky je povinný dlžník tento dlh splniť prvý deň potom ako ho veriteľ vyzval. Splatnosť takéhoto záväzku nastáva v tomto prípade na základe veriteľovej výzvy na plnenie. Žiadosť o vrátenie plnenia je jednostranný právny úkon a je v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka. Pokiaľ veriteľ uvedie vo výzve konkrétn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 15C/81/2012 6712201891 16.01.2014 JUDr. Jana Krnáčová ECLI:SK:OSZV:2014:6712201891.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Zvolen, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Krnáčovou, v právnej veci navrhovateľa B. C., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom K. K., O. A. 1, občana SR, proti odporcovi B. Z., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom J., U. mieru 1, občanovi SR, o .
Právna veta: Účastníci môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti. Ak z dohody nevyplýva nepochybne, že dojednaním nového záväzku má doterajší záväzok zaniknúť, vzniká nový záväzok popri doterajšom záväzku, ak sú pre jeho vznik splnené zákonom požadované náležitosti (§ 516 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka). Zmenka je právny úkon, ktorý má abstraktný charakter t.j. nevyjadruje právny dôvod svojho vzniku. Nie je teda bez ďalšieho zrejme, aby sa vystavením zmenky mali nahradiť všetky pôvodné záväzky žalovaného, ktoré mal voči žalobcovi. V zmysle cit. ust. § 516 Občianskeho zákonníka nahradenie pôvodného zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 43C/26/2010 7209209910 26.11.2012 JUDr. Agáta Burkušová ECLI:SK:OSKE2:2012:7209209910.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II. sudkyňou JUDr. Agátou Burkušovou v právnej veci žalobcu : D. Z. K.. XX.X.XXXX, O. Q. K. XX, V., práv. zást. JUDr. Ján Garaj, advokát, Floriánova 2, Prešov, proti žalovanému : V. X., K.. XX.XX.XXXX, K. O. S., Q. X, zast. .
Právna veta: Odvolací súd v predmetnej súvislosti poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp.zn.: 3Cdo 185/2009, podľa ktorého „zastavenie konania v dôsledku realizácie dispozičného práva žalobcom podľa § 96 ods. 1 O. s. p. nemožno považovať za riadne pokračovanie v konaní v zmysle § 112 OZ. Pokiaľ došlo k zastaveniu konania v dôsledku späťvzatia žaloby, prihliada sa na vec, ako by ku konaniu vôbec nedošlo; zastavené súdne konanie nemá žiaden právny dopad na plynutie premlčacej doby pri práve na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia podľa § 107 ods. 2 OZ“. Z uvedeného tak má zre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/276/2014 1313200117 12.05.2015 JUDr. Milan Chalupka ECLI:SK:KSBA:2015:1313200117.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej v právnej veci navrhovateľa: I. Š., T..: XX.XX.XXXX, U. H.: M. XXX/X, G. proti odporcovi: V. I., .
Právna veta: Podľa § 657 Obč. zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne, alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou takejto dohody je, okrem označenia zmluvných strán, určenie predmetu pôžičky, z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peniaze) a keďže táto zmluva je reálnou zmluv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/255/2012 7612205138 15.10.2013 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2013:7612205138.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Dany Ferkovej a JUDr. Alexandra Husivargu v právnej veci žalobkyne: S.. M. X., J.. XX.X.XXXX, G. I. N. J. I., Z.. S.H. XXXX/X, proti žalovanému: .
Právna veta: Ustanovenia § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka upravujú zmluvu o pôžičke. Táto zmluva môže byť uzatvorená i ústne alebo i konkludentne, podstatnou náležitosťou obsahu tejto zmluvy je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky, z obsahu zmluvy musí vyplývať i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu. Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou, k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi a to, buď bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka, alebo priamym odovzdaním...Keďže zmluva o pôžičke je reálnym kontraktom, k jej platnému ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/129/2014 4109219574 20.11.2014 Mgr. Ingrid Vallová ECLI:SK:KSNR:2014:4109219574.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci navrhovateľa: Z.. Q. H., nar. XX. XX. XXXX, bytom H., N. 3, zast. JUDr. .
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, fiktívna zmluva, záväzkový vzťah, písomná zmluva

Právna veta: Na námietku, že zmluva o pôžičke je fiktívna, o čom svedčí skutočnosť, že overený u notára je len podpis odporcu nemožno prihliadnuť a v konaní je bez právneho významu. Záväzkový vzťah - zmluva o pôžičke - v zmysle zákonných ustanovení vznikne reálnym poskytnutím finančných prostriedkov, podmienkou nie je písomná zmluva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/660/2014 6412207667 01.04.2015 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:KSBB:2015:6412207667.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a Mgr. Dušana Ďuriana, v právnej veci navrhovateľa Slovenská realitná kancelária s. r. o. .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peň ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 45C/146/2007 1206214778 05.09.2012 JUDr. Ľubica Novotná ECLI:SK:OSBA2:2012:1206214778.11 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave v konaní pred sudkyňou D.. Ľ. F. v právnej veci navrhovateľa: D. M., M. XXXX/X, T., zastúpený advokátom Mgr. Jurajom Bugalom, AK Radvanská 29, Bratislava, proti odporcovi: H. S., E. XX, T., o 116.178, .
Právna veta: Zmluva o pôžičke je neformálnou, ale reálnou zmluvou (kontraktom), ktorá vyžaduje odovzdanie predmetu pôžičky (peňazí) veriteľom dlžníkovi, a to buď bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka alebo odovzdaním krátkou cestou. Od zmluvy o pôžičke treba odlíšiť tzv. dlžobný úpis, ktorým dlžník písomne potvrdzuje, že dlhuje veriteľovi určitú sumu; tento úpis môže byť dlžníkom vydaný aj po uzavretí zmluvy a môžu byť s ním spojené i účinky uznania dlhu. Jeho existencia uľahčuje veriteľovi procesnú situáciu v tom, že dôkazné bremeno ohľadne dlhu v tej výške, na akú vyznieva dlžobný úpis, prechádza z ver ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/452/2014 2107237966 02. 12. 2015 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2015:2107237966.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Zlatice Javorovej a Mgr. Jozefa Mačeja v právnej veci žalobcu: O. L., nar. XX. R. XXXX, Y., P. XX, zast. advokátom: Mgr. Jozef Slíška, Nitra, Coboriho 2, proti .
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, dôkazné bremeno

Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvej inštancie, že v konaní o vrátení pôžičky leží na žalobcovi dôkazné bremeno o tom, že plnenie žalovanému poskytol i o tom, že plnenie bolo poskytnuté na základe zmluvy o pôžičke uzavretej so žalovaným. Rozsah dôkazného bremena, teda okruh skutočností, ktoré musí účastník preukázať zásadne určuje hmotnoprávna norma, tzn., právny predpis, ktorý je na sporný vzťah aplikovaný. Vzhľadom k tomu, že k pôžičke dochádza na základe zmluvy, bolo na žalobcovi dôkazné bremeno o tom, že žalovanému finančnú čiastku skutočne poskytol, ale i tom, že poskytnutá čia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/62/2016 8313210031 03. 11. 2016 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2016:8313210031.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členiek senátu JUDr. Antónii Kandravej a JUDr. Elišky Wagshalovej v právnej veci žalobcu: P. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom B. XXXX/XX, XXX XX W., právne zastúpený .
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, pôžičky na stavbu rodinného domu

Právna veta: Z ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/10/2015 4113224735 10.09.2015 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2015:4113224735.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu JUDr. Renáty Pátrovičovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci navrhovateľky: B. R., nar. XX. XX. XXXX, bytom F. XX, zast. JUDr .
Právna veta: Na zaplatenie úrokov z úveru dohodnutých podľa § 502 ObZ má právo každý veriteľ, ktorý uzavrel písomne zmluvu o úvere a na základe ktorej úver skutočne dlžníkovi na jeho žiadosť poskytol, a to až do splatnosti úveru. Úroky z úveru sú totiž obsahom, a teda súčasťou záväzku dlžníka, a teda aj spotrebiteľa, na ktorom sa s veriteľom dobrovoľne dohodol. Záväzok dlžníka v zmluve platiť zmluvne dohodnuté úroky z úveru spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Keďže bola zmluva o úvere dohodnutá na dobu dlhšiu ako jeden rok, sú úroky z úveru v takom prípade, keď dlžník splácal dlh v splátk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určené podľa druhu. Zmluva o úvere musí vždy obsahovať záväzok zaplatiť za poskytnuté peňažné prostriedky úroky, pričom zmluva o pôžičke takéto dojednanie neobsahuje. Je tak vylúčené, aby sa zmluvné strany v zmluve o úvere dohodli na bezúročnom ... , odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Zmluva o spotrebiteľskom úvere tak môže zahŕňať nielen zmluvu o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka, ale výslovne na základe ust. § 1 ods. 2 ZSÚ môže byť spotrebiteľským úverom .
Právna veta: Podľa § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje aj skutočné odovzda ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z odvolania. Zopakovala, že žalobkyni nevznikla škoda, pretože má voči nej pohľadávku zo zmluvy o pôžičke. Zdôraznila, že požiadavka písomnej formy zmluvy o pôžičke zo zákona nevyplýva a žalovaná konala s odbornou starostlivosťou a na ten účel navrhla ... (napr. vypísaním si cestovného príkazu, urobením účtovného záznamu, predložením dokladu účtovníčke a vybratím prostriedkov). Aj zmluvu o pôžičke medzi spoločnosťou a konateľom môže sám konateľ uzavrieť takýmto spôsobom, ak napr. predloží účtovníčke podklad na .
Právna veta: Zmluva o úschove (depozitum) sa uzaviera medzi dvoma účastníkmi, t. j. medzi zložiteľom na jednej strane a uschovávateľom na strane druhej. Zložiteľom aj uschovávateľom môže byť ktokoľvek, tak fyzická ako aj právnická osoba. Obsahom zmluvy o úschove je, že zložiteľovi vznikne na základe tejto zmluvy právo, aby uschovávateľ od neho prevzatú hnuteľnú vec riadne opatroval. Pojmovými znakmi tejto zmluvy je prevzatie hnuteľnej veci za účelom jej riadneho opatrovania. Charakteristickou črtou tejto zmluvy nie je odplatnosť, pretože odmena za úschovu veci prislúcha uschovávateľovi len vtedy, keď to bo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Pôžička ako nový záväzok mohla vzniknúť len popri zmluve o úschove, ale len ak by pre splnenie zmluvy o pôžičke boli dané zákonné náležitosti. Zmluva o pôžičke podľa § 657 OZ a nasl. je zmluva, ktorá je neformálnou, ale reálnou zmluvou, ktorá vyžaduje ... . Pôžička ako nový záväzok mohla vzniknúť len popri zmluve o úschove, ale len ak by pre splnenie zmluvy o pôžičke boli dané zákonné náležitosti. Zmluva o pôžičke podľa § 657 OZ a nasl. je zmluva, ktorá je neformálnou, ale posúdenie danej veci, bolo .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 15 písmeno a) Trestného zákona, trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom. Podľa § 15 písmeno b) Trestného zákona, trestný čin je spáchaný úmyselne aj vtedy, ak páchateľ vedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ich spôsobí, bol s tým uzrozumený. Okruh skutočností, ktoré musia byť pokryté zavinením, naznačujú v určitom zovšeobecnení ustanovenia § 15 a § 16 Trestného zákona. Zavinenie sa vzťahuje na podstatné skutočnosti, ktoré t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zápisnicu o vydaní veci, doklady z Daňového úradu Nitra II., zápisnicu o vrátení veci, Úverovú zmluvu, správu Fondu fondov, zmluvu o pôžičke a príjmový pokladničný doklad, správu z obce Nitrianske Hrnčiarovce, odpis registra trestov, správu z Obvodného úradu Nitra, zoznam pohľadávok ... úver z Československej obchodnej banky, a.s. vo výške 2.200.000,­ Sk, pričom manželka obžalovaného následne podľa Zmluvy o pôžičke zo dňa 25.05.2007 požičala 2.600.000,­ Sk spoločnosti NEA PACK, a.s., ktoré mali byť použité .
Právna veta: Podľa § 833 Občianskeho zákonníka poskytnuté peniaze alebo iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovi. Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že predpokladom vzniku spoluvlastníckeho práva účastníkov združenia k peniazom, ktoré jeden z nich na účely združenia poskytol, je skutočnosť, že aj zo strany ďalšieho účastníka združenia došlo ku vkladu peňazí alebo iných druhovo určených vecí pre účely združenia. Len vtedy totiž možno určiť spoluvlast ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 27.5.2003, ktorá bola poskytnutá na základe písomnej zmluvy. Uvedeným spôsobom potom zanikol záväzkovo právny vzťah zo zmluvy o pôžičke medzi účastníkmi a bol nahradený novým záväzkovom právnym vzťahom zo zmluvy o združení. Navrhovateľ tak preukázane poskytol odporcovi ... splatiť do 1.12.2003 s 5 % úrokom. Toto bolo preukázané zhodnými výpoveďami účastníkov ako aj samotnou písomnou zmluvou o pôžičke. Ďalej bolo výpoveďami účastníkov ako i písomnou Dohodou zo dňa 4. júla 2003 preukázané, že navrhovateľ po .
Právna veta: Zmluvná pokuta je zabezpečovací prostriedok v zmluvných vzťahoch a ide o paušalizovanú náhradu škody, ktorej zaplatenia sa môže oprávnená osoba domáhať v prípade porušenia zmluvnej povinnosti druhou stranou, a to bez toho, aby musel byť preukázaný vznik a výška škody. Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinnosti, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníka v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že výška zmluvnej pokuty musí byť určená v rozsahu zákonov Slovenskej republiky a hoci zmluva o pôžičke nie je úverovou zmluvou, výšku zmluvnej pokuty žalobca určil v zmluve o pôžičke podľa nariadenia vlády SR č. 238/2008 Z.z., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01 ... uplatnení svojho moderačného práva rozhodnúť. K inštitútu dobrých mravov je možné prihliadnuť aj v prípade dojednania výšky úrokov v zmluve o pôžičke podľa § 658 OZ, ktorá už nie je limitová právnymi predpismi ako tomu bolo niekedy, či pri dojednaní .
Právna veta: Účelom inštitútu občianskeho práva odporovateľnosti je zabrániť nepoctivým úkonom dlžníka, ktorými zmenšuje svoj majetok na úkor veriteľa. Podstatou odporovateľnosti je neúčinnosť právneho úkonu voči určitej osobe, ktorá znamená, že veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z predmetu odporovaného právneho úkonu tak, akoby k tomuto úkonu vôbec nedošlo. Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach § 42a a § 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy, a že sú bezpodielovými spoluvlastníkmi predmetných nehnuteľností s odôvodnením, že pri uzavretí kúpnej zmluvy si mysleli, že podpisujú zmluvu o pôžičke, ktorou by splatili svoje dlhy za pomoci D. Z., rodenej F.. Okresný súd Nitra rozsudkom č. k. ... 4 Občianskeho zákonníka a na základe vykonaného dokazovania zistil, že žalobca a vedľajšia účastníčka uzavreli 14. 08. 2009 zmluvu o pôžičke, na základe ktorej žalobca ako veriteľ požičal vedľajšej účastníčke ako dlžníčke peňažnú sumu 18.661,80 eura, ktorú sa .
Právna veta: Novela Občianskeho zákonníka vykonaná zák. č. 106/2014 Z. z. účinným od 01.06.2014 zaviedla v § 39a ďalší prípad absolútnej neplatnosti právnych úkonov. Neplatnosť právnych úkonov upravená v § 39a Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na akékoľvek zmluvy, teda aj na spotrebiteľské. V § 39a Občianskeho zákonníka sú upravené subjektívne a objektívne podmienky úžery. Subjektívne podmienky úžery sú charakterizované pri neplatnosti právneho úkonu urobeného fyzickou osobu nepodnikateľom, zneužitím tiesne, neskúsenosti, rozumovej vyspelosti, rozrušenia, dôverčivosti, ľahkomyseľnosti, finančnej závislosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poskytnutí účelovej pôžičky, na základe ktorej jej bola poskytnutá pôžička vo výške 3.536,81 eur. Uzavretú zmluvu o pôžičke súd považoval za zmluvu spotrebiteľskú, keďže právny predchodca žalobcu ako právnická osoba poskytol v rámci svojho podnikania ... ktorej sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona poskytuje alebo môže poskytovať spotrebiteľský úver. V danej veci bola zmluva o pôžička uzavretá dňa 20.11.2009 a teda predtým ako ustanovená povinnosť posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 54a Občianskeho zákonníka premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel. 16. Odvolací súd poukazuje na to, že súd prvej inštancie na predmetný prípad správne aplikoval už platné a účinné ustanovenie § 54a Občianskeho zákonníka, ktoré tak súdom dáva možnosť ex offo skúmať, či žalobcom uplatnené právo n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 85 eur. 4. Súd prvej inštancie mal za preukázané, že medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovanou bola uzatvorená zmluva o pôžičke, ktorá je zmluvou spotrebiteľskou. Ku dňu vyhlásenia okamžitej splatnosti pôžičky bola žalovaná preukázateľne po dobu dlhšiu ako 3 mesiace ... až do zaplatenia a náhrady trov konania. Podanie žaloby odôvodnil tým, že so žalovanou dňa 19.03.2015 uzatvoril zmluvu o pôžičke č. XXXXXXXX, na základe ktorej jej poskytol pôžičku v celkovej výške 882,- eur. Podľa zmluvy mala žalovaná .
Merito Plná moc
Právna veta: Podľa § 31 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (ods. 1). Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo (ods. 2). Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne. Ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne (ods. 3). ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úroku vo výške 60%, súd platnosť dojednania odplaty (úroku) za poskytnutý úver neskúmal. Súd uvedenú zmluvu posúdil ako zmluvu o pôžičke. Podľa § 524 Občianskeho zákonníka boli čiastkové pohľadávky veriteľov z úveru postúpené zmluvou zo dňa 26.7.2017 na žalobcu ... identifikačné údaje spolu s číslom účtu, na ktorý žiada poukázať peňažné prostriedky. Žalovanému bola na základe rámcovej zmluvy a zmluvy o pôžičke č. S16225559 zo dňa 11.9.2016 poskytnutá pôžička vo výške 1.200,- Eur za podmienok v úverových .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.