SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Zmluva o spolupráci


Približný počet výsledkov: 1364 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Zmluva o spolupráci
  • zmluva nájdené 2886812 krát v 151745 dokumentoch
  • o nájdené 12756309 krát v 423549 dokumentoch
  • spolupraca nájdené 23258 krát v 9320 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 110 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 28 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 25 dokumentov


Právna veta: Dôležitou otázkou v prípade iných správnych deliktov je, miera špecifikácie, ktorú vyžaduje pojem „rozhodnutie vo veci“. Vymedzenie predmetu konania (rozhodnutie vo veci) vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí podľa názoru správneho súdu spočívať v špecifikácii deliktu tak, aby sankcionované konanie nebolo zameniteľné s iným konaním. Tento záver je vyvoditeľný priamo z ustanovenia § 47 ods. 2 správneho poriadku, pretože vecou, o ktorej je rozhodované, je v danom prípade iný správny delikt a vymedzenie veci musí zodpovedať jej charakteru. V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... M. XX, D., s ktorým žalobca uzatvoril dňa 01.03.2015 zmluvu o spolupráci, vzájomných službách a spoločnom postupe nie je zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej ... o. v prevádzke W. u X.. Žalobca predložil Daňovému úradu Bratislava zmluvu o spolupráci, vzájomných službách a spoločnom postupe uzatvorenú dňa 01.03.2015 so spoločnosťou ... podobných hazardných hier uzatvorenú s prevádzkovateľom X. dňa 01.03.2015 a Zmluvu o spolupráci, vzájomných službách a spoločnom postupe uzatvorenú dňa 01.03.2015 so spoločnosťou W .
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách majú slúžiť predovšetkým na to, aby nebolo nevyhnutné do každej zmluvy prepisovať dojednania technického a vysvetľujúceho charakteru. Naopak, nemajú slúžiť na to, aby do nich často v neprehľadnej, zložito formulovanej a malým písmom písanej forme skryl dodávateľ dojednania, ktoré sú pre spotrebiteľa nevýhodné a o ktorých sa predpokladá, že pozornosti spotrebiteľa najskôr uniknú (napr. rozhodcovská doložka, dojednanie o zmluvnej pokute, vznik možného nepovoleného prečerpania a povinnosť platiť úrok s tým spojený). V ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že by žalovaná ako klientka - spotrebiteľka (odvolateľ nenamietal spotrebiteľský charakter vzťahu, ktorý žalobca a žalovaná uzavretím zmluvy o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb založili) vedela, za akých podmienok si peniaze v prípade nepovoleného ... pokiaľ ich klient nepodpísal. Uvedený rozsudok sa analogicky týka aj iných spotrebiteľských zmlúv, teda aj zmluvy o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb. Vzhľadom na uvedené nie je daný dôvod na nepriznanie úrokov .
Právna veta: Určenie výšky zmluvnej pokuty v zmysle ustanovenia § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka je zásadne vecou vzájomnej dohody zmluvných strán. Pri posudzovaní súladu dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je potrebné prihliadnuť na funkcie zmluvnej pokuty, preventívnu, uhradzovaciu, sankčnú, ako aj k okolnostiam týkajúcich sa právneho úkonu, jeho pohnútkam a účelom, ktoré sa dohodou o pokute sledovali, ako i na vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti. Výška zmluvnej pokuty nie je žiadnym právnym predpisom limitovaná a je ponechaná výluč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... domov v Rovinke č. Ž.P..X..XXX-T.-XX/XXXX-F.-M. bolo vydané až 13.10.2008. Zo zmluvy o spolupráci uzatvorenou medzi Západoslovenskou energetikou, a.s., ako dodávateľom elektriny a žalovanou, ako žiadateľom - developerom riešeného územia súd zistil, že táto .
Právna veta: Keďže sporové konania vrátane spotrebiteľských sporov sa spravujú zásadou koncentrácie konania, čo nepochybne vyplýva z ust. § 296 CSP, podľa ktorého spotrebiteľ môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, strany sporu nie sú oprávnené vykonať niektoré procesné úkony kedykoľvek v priebehu konania ale iba v určitom štádiu konania. Ak procesný úkon strany nie je vykonaný včas, nespôsobuje procesnoprávne účinky. Absencia procesnoprávnych účinkov sa prejaví v tom, že súd na procesný úkon neprihliad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 písm. i/ cit. zák. zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých upla ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a zákona o ochrane spotrebiteľa. Z obsahu uzavretej zmluvy vyvodil, že strany sporu uzavreli dňa XX.XX.XXXX Zmluvu o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb, ktorou žalobca žalovanému zriadil študentský účet. V tejto zmluve neboli uvedené žiadne ... súd prvej inštancie tým, že na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že medzi stranami sporu bola uzavretá Zmluva o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb zo dňa XX.XX.XXXX. V zmysle tejto zmluvy bol zriadený žalovanému .
Právna veta: Z ust. § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka nepochybne vyplýva, že zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo spôsob jej určenia. Dojednanie o zmluvnej pokute podľa ust. § 544 Občianskeho zákonníka musí byť teda v písomnej forme, pritom odkaz na všeobecno-obchodné podmienky a sadzobník nemôže nahrádzať písomne dojednanie, lebo všeobecné obchodné podmienky majú bližšie len objasniť dojednané zmluvné podmienky. Týmto nie je nahradené písomne dojednanie o zmluvnej pokute.

Úryvok z textu:
... že vykonaným dokazovaním súd prvého stupňa zistil, že žalovaný uzatvoril so žalobcom zmluvu 20. 01. 2010, a to zmluvu o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb. Žalovaný od zmluvy odstúpil a že z výpisu z účtu žalovaného, vyplýva debetný zostatok ... uvedené, je názoru, že jeho nárok na sankčný úrok vo výške 20 % je oprávnený. Žalovaný nemal na základe zmluvy o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb zo dňa 20. 11. 2010 zriadenú službu povolené prečerpanie na osobnom účte. Na .
Právna veta: Na základe zákona č. 342/2011 Z.z. (novela zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti) boli zrušené krajské veterinárne a potravinové správy a od 1.11.2011 Štátna veterinárna a potravinová správa v zmysle § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa.

Úryvok z textu:
... kontrole doručenom správnemu orgánu dňa 21.06.2011 uviedol, že chod prevádzky zabezpečuje ich obchodný partner E. F. na základe zmluvy o spolupráci. P. F. je priamo zodpovedný za danú prevádzku, pričom jeho úlohou je aj okrem iného dodržiavanie zákona o potravinách a ... na ďalšie konanie. II. Žalovaný v písomnom vyjadrení doručenom tunajšiemu súdu dňa 18.06.2012 uviedol, že z ustanovení Zmluvy o spolupráci v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 1.3.2011 jednoznačne vyplýva, že vlastníkom tovaru je až do jeho .
Právna veta: V prípade zastavenia exekúcie /tak, ako aj v tomto prípade priamo zo zákona, teda ex lege/, len výnimočne, pokiaľ sú splnené podmienky v § 203, ods. 1, 2, 3 zák. č. 233/1995 Z.z. možno k náhrade trov konania zaviazať oprávneného, ktoré ustanovenie je prelomením zásady, ktorá je zakotvená v § 197, ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z., v zmysle ktorej trovy exekúcie uhrádza povinný. Predpokladom postupu preto, aby bol k náhrade trov konania zaviazaný oprávnený, je existencia zákonného dôvodu zastavenia exekúcie v zmysle citovaného zákonného ustanovenia.

Úryvok z textu:
... 432/08 zo dňa 16.12.2008. Ďalej uviedol, že exekútor sa tiež v zmysle článku V. bod 6 Zmluvy o spolupráci pri vykonávaní exekúcii, uzavretej s oprávneným, zaviazal v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok povinného v priebehu exekučného konania, prihlásiť ... 432/08 zo dňa 16.12.2008. Ďalej uviedol, že exekútor sa tiež v zmysle článku V. bod 6 Zmluvy o spolupráci pri vykonávaní exekúcii, uzavretej s oprávneným, zaviazal v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok povinného v priebehu exekučného konania, prihlásiť .
Kľúčové slová: uznanie dlhu, premlčanie podľa OZ

Právna veta: Ak v písomnom prejave vôle dlžníka obsahujúcom uznanie dlhu čo do dôvodu aj výšky absentuje výslovný prísľub zaplatenia dlhu, je dôsledkom tohto úkonu iba pretrhnutie premlčacej doby podľa § 110 ods. 1 druhej vety OZ; vyvrátiteľná právna domnienka trvania dlhu v zmysle § 558 OZ nenastane (pozri rozhodnutie NS ČR č.k. 28Cdo 2695/2013). Pre platnosť uznania dlhu ustanovenie § 558 OZ okrem iného vyžaduje, aby dlžník v písomnosti uviedol, že uznáva dlh čo do dôvodu a výšky, za súčasného vyjadrenia záväzku, že tento dlh zaplatí. Keďže v danom prípade vyjadrenie prísľubu dlžníka zaplatiť časť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... eur v uznaní dlhu absentuje a to z toho dôvodu, že účastníci majú v úmysle danú sumu získať na základe zmluvy o spolupráci. Podľa odvolateľa uznanie dlhu spĺňa náležitosti § 558 OZ len v prípade sumy 66.387,84 eur a v prípade .
Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zmluva zrušuje s účinkami od začiatku, ex tunc, a tým zanikajú práva a povinnosti zo zmluvy. Momentom odstúpenia od zmluvy vznikajú práva a povinnosti z porušenia práva (bezdôvodné obohatenie, náhrada škody). Účastníci zrušenej zmluvy si majú navzájom vrátiť už vykonané plnenia. Akékoľvek dojednanie, ktorým dochádza k rozšíreniu záväzkov spotrebiteľa, vrátane platenia úrokov, napriek ich zrušeniu popri vzájomnej reštitučnej povinnosti, postavenie spotrebiteľa zhoršuje, preto jeho aplikácia neprichádza do úvahy. Z obsahu žaloby vyplýva, že žalobc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povolené prečerpanie/. Súd mal preukázané, že žaloba je čiastočne dôvodná. Žalobca preukázal, že strany uzatvorili zmluvu o spolupráci pri poskytovaní bankových služieb a následne zmluvu o povolenom prečerpaní, na základe ktorých žalovaný čerpal finančné prostriedky ... spolu so sadzobníkom poplatkov a všeobecnými obchodnými podmienkami zistil, že dňa 02.02.2012 strany uzavreli zmluvu o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb, na základe ktorej sa žalobca žalovanému zaviazal zriadiť účet pod .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.