SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184044
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva


Približný počet výsledkov: 434 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
  • zmluva nájdené 2885252 krát v 151673 dokumentoch
  • o nájdené 12748580 krát v 423452 dokumentoch
  • zabezpecovacom nájdené 36229 krát v 10568 dokumentoch
  • prevod nájdené 87715 krát v 21935 dokumentoch
  • vlastnicka nájdené 142053 krát v 29580 dokumentoch
  • pravat nájdené 896871 krát v 201065 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 43 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 23 dokumentov


Právna veta: Pre posúdenie dovoleného účelu užívania stavby je rozhodujúci obsah stavebného povolenia, stavbu je možné užívať len k účelu, ktorý je vymedzený v kolaudačnom rozhodnutí. Ak nie je určitý konkrétny priestor skolaudovaný ako byt, nemôže byť vzhľadom na definíciu pojmu bytu určený ako byt, iba ak by došlo k čiastočnej alebo úplnej zmene užívania stavby, čo v prejednávanej veci vykonaným dokazovaním preukázané nebolo. Nie je pritom rozhodujúce k akým účelom (v tejto veci k účelu bývania), alebo akým spôsobom je v skutočnosti konkrétny byt alebo nebytový priestor užívaný. Ani Občiansky zákonník, a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/202/2012 8707207233 20.11.2012 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2012:8707207233.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcov: 1./ X. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, V., 2./ Z. O., nar. XX.X.XXXX bytom K. XXXX/XX, V., obaja právne zastúpení JUDr. Františkom Komkom, advokátom, so sídlom Hlavná 27, Prešov, proti žalovaným: 1./ B. S., nar. X.XX.XXXX, .
Merito Prečin
Právna veta: Nahradenie spôsobenej škody neznamená pritom beztrestnosť obžalovaného, pretože k úhrade škody došlo až po dokonaní stíhaného trestného činu a teda táto okolnosť môže mať vplyv iba na výrok o treste, či náhrade škody, avšak nie aj na výrok o vine.V posudzovanom prípade nejde o prečin, ktorého závažnosť by bola nepatrná v zmysle § 10 ods. 2 Tr. zák., nakoľko spôsob vykonania činu, jeho následok ako aj miera zavinenia obžalovaného sú takého charakteru, že neznižujú závažnosť spáchaného prečinu, ale práve naopak, ide o typické protiprávne konanie, pri ktorom je nutné vyvodzovať trestnoprávn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: K spáchaniu trestného činu zákon predpokladá splnenie dvoch podmienok - musí ísť o protiprávny čin a jeho znaky musia byť uvedené v Trestnom zákone. Predpokladom trestnej zodpovednosti je bezpečné a jednoznačné zistenie príčinného pôsobenia konania obvineného na spoločenské vzťahy chránené Trestným zákonom a toho, či toto konanie obsahuje všetky znaky zavinenia. Zavinenie je psychický vzťah páchateľa k skutočnostiam tvoriacim trestný čin, je vybudované na dvoch zložkách vedomostnej a vôľovej a tvorí obligatórnu zložku subjektívnej stránky trestného činu. Podľa § 15 Trestného zákona trest ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ani nepriamy úmysel obžalovaného uzatvoriť zmluvu o spotrebnom úvere za účelom financovania kúpy motorového vozidla a zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva. Jednotlivými svedeckými výpoveďami a výpoveďou obžalovaného bolo preukázané, že obžalovaný síce tieto zmluvy podpísal, ale ... v kúpnej cene 259.000,- Sk a následne uhradil akontáciu 77.700,- Sk, následne podpísal zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, a zaviazal sa splácať spotrebiteľský úver vo výške 7.412,40 Sk mesačne, pričom si .
Právna veta: Aj keď ust. § 553 ods. 1 OZ v znení platnom do 31.12.2007 na rozdiel od iných konkrétnych hypotéz pre zmluvy uzatvárané podľa OZ neuvádzalo výpočet zákonných náležitostí pri uzatvorení zmluvy o prevode práva, je nepochybné, že ani pre platnosť tohto druhu zmlúv nemohlo prísť k obchádzaniu všeobecných náležitostí uvedených v § 37 ods. 1 a § 39 OZ. Práve na vyvolanú nejednoznačnosť výkladu ust. § 553 ods. 1 OZ v znení platnom do 31.12.2007 bola zákonom č. 568/2007 Z.z. vykonaná právna úprava, ktorou bolo zmenené znenie ust. § 553 a doplnené nové ust. § 553a až § 553e. Táto novela vyplynula práve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňa o nedostatku naliehavého právneho záujmu žalobcu na určení neplatnosti (čiastočnej neplatnosti) úverovej zmluvy, zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, ako aj uzatvorenej kúpnej zmluvy. Odvolací súd tiež poukazuje na to, že vzhľadom na ... zabezpečovacieho práva. S poukazom na vyššie uvedené dospel odvolací súd k záveru o absolútnej neplatnosti zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva uzatvorenej medzi žalobcami a žalovaným 1/ a na základe toho i k neplatnosti uzatvorenej kúpnej .
Právna veta: Tým, ktorý je nositeľom povinnosti upustiť od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti alebo odstrániť následky zásahov alebo poskytnúť primerané zadosťučinenie je ten, ktorý je pôvodcom zásahu, t. j., či už ide o fyzickú alebo právnickú osoba, ktorá sa dopustila určitého konania, ktoré údajne podľa žalobcu neoprávnene zasahujúceho do jeho chránených práv, a teda subjekt takéhoto zásahu, keďže k zásahu do práv nemôže v takomto prípade dôjsť spoločným konaním, za ktorý by zasahujúci zodpovedali spoločne a nerozdielne. Uvedené platí aj pre konanie fyzických osôb, ktoré sú v určitom v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o spotrebnom úvere. Úvermi financoval žalovaný 1/ nákup nových nákladných vozidiel a nových prívesov. resp. návesov. Zároveň boli uzatvorené aj zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva motorových vozidiel na žalobcu. Žalovaný 1/ mal dočasné užívacie právo k premetom financovania. Žalovaný 1/ svoje záväzky podľa názoru žalobcu .
Právna veta: Termín konečnej splatnosti úveru musí byť spotrebiteľovi známy najneskôr v čase, kedy vstupuje do zmluvného vzťahu. V opačnom prípade by sa minulo účinku ust. § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch účinného v rozhodnom čase, ktorého cieľom bolo zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ v potrebnom rozsahu informovaný o základných skutočnostiach týkajúcich sa zmluvného vzťahu už v čase jeho vzniku. 13. Vzhľadom na absenciu obligatórnej náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 129/2010 Z.z. sa úver považuje v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) za bezúročný a bez poplatkov. 14 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... %. Taktiež boli predložené aj všeobecné úverové podmienky VB Leasing SK, spol. s r.o. zo dňa 07.05.2014 a zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 07.05.2014. Bol predložený zo strany žalobcu aj splátkový kalendár k tejto zmluve, ale tento nie je .
Právna veta: 13. V prípade žaloby o určení vlastníckeho práva, takáto žaloba má byť právnym prostriedkom vlastníka na ochranu svojho vlastníckeho práva. Základnými predpokladmi úspešnosti takejto žaloby sú preukázanie vlastníckeho práva žalobcu a skutočnosť, že žalovaný vec neprávom zadržuje a pri určovacej žalobe aj preukázanie naliehavého právneho záujmu na žiadanom určení. Naliehavý právny záujem žalobcu na určovacej žalobe je daný jej spôsobilosťou byť podkladom pre zmenu zápisu vlastníckeho práva a v katastri nehnuteľností tak, aby zodpovedal skutočnému stavu (pozri aj rozhodnutie "NS SR sp. zn. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zodpovedá celým svojim výlučným majetkom, ako aj majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve so žalobkyňou. Uzatvorením zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 24.09.2015 preto nedošlo k žiadnej zmene v majetkovej zodpovednosti ... neistým. Určením vlastníckeho práva sa obnoví právny stav vlastníctva taký, aký bol pred uzavretím zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a všetky pohľadávky žalovaného 2/ budú nepochybne uspokojené z majetku, ktorý je .
Právna veta: Odporovať možno právnemu úkonu iba vtedy, keď za prevedené hodnoty nebola dlžníkovi poskytnutá zodpovedajúca náhrada (protiplnenie) a tým došlo k zmenšeniu majetku dlžníka. K ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky teda nemôže dôjsť v prípade, ak za prevedené hodnoty bola dlžníkovi poskytnutá obvyklá cena alebo inak poskytnutá primeraná (rovnocenná) náhrada. Typicky ide o prípad kúpnej zmluvy, ktorou dlžník predá určité hodnoty kupujúcemu a kupujúci mu za ne vyplatí obvyklú cenu...Ak k právnemu úkonu došlo medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi, predpokladom odporovateľnosti je, že druhá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastníčkou X. Č.. XXX/X sa v rámci zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva stala spoločnosť MS REAL INVEST, a. s. ( viď zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva z 11. 5. 2006 na č. l. 86 ). Odvolací súd súhlasí so súdom prvého stupňa, že odporovať možno právnemu úkonu .
Právna veta: Osobitnými prostriedkami ochrany vlastníckeho práva sú dve vlastnícke žaloby, a to žaloba na vydanie veci (rei vindicatio) a zapieracia žaloba (actio negatoria). Hmotnoprávne predpoklady týchto žalôb sú upravené v § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Obdobné právo na ochranu ako vlastník má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba (§ 126 ods. 2). Takouto osobou môže byť nielen oprávnený držiteľ, ale aj nájomca, vypožičiavateľ a pod. Hmotnoprávnym základom reivindikačnej žaloby je skutočnosť, že určitá vec sa nachádza vo faktickej moci inej osoby než jej vlastníka, pričom táto osoba zadržiav ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určiť, že Zmluva o úvere so Zmluvou o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva je absolútne neplatná, alternatívne určiť, že dohoda navrhovateľky s odporcom v Zmluve o úvere so Zmluvou o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 11.6.2007 v ... 2007 dvakrát vyzval navrhovateľku k úhrade dlžnej čiastky, listy sa vrátili ako neprevzaté. Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva plnila zabezpečovaciu funkciu na zabezpečenie splnenia záväzku navrhovateľky voči odporcovi, navrhovateľka v stanovenej .
Právna veta: Podľa § 4 ods. 2, písm. a) zák. č. 258/2001 Z. z. zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov; ak je to možné, treba uviesť aj súčet týchto platieb s upozornením na možnosť účtovania kompenzácie ušlých výnosov, ak veriteľ chce túto možnosť využiť.Súčasťou predloženej zmluvy o spotrebnom úvere boli v zmysle čl. IV bod 6 písm. a), b) všeobecné zmluvné podmienky pre dopravnú techniku, ktoré určovali obsah tejto zmluvy a predpis splátok. Podľa čl. V bod 2. všeobecných zmluvných podmienok, spotrebný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluve uvedená nie je, odkazuje na čl. V bod 2 všeobecných zmluvných podmienok. Účastníci dňa 30. 11. 2007 uzavreli aj Zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva na zabezpečenie všetkých pohľadávok žalobcu proti žalovanej zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Z fotokópie finančného vyúčtovania zmluvy zo dňa 12 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.