SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162210
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
07.06.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva podľa zákonníka práce


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva podľa zákonníka práce
  • zmluva nájdené 2868065 krát v 151036 dokumentoch
  • podla nájdené 6818942 krát v 420047 dokumentoch
  • zakonnik nájdené 955333 krát v 141781 dokumentoch
  • praca nájdené 380637 krát v 95068 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Pre normy pracovného práva je príznačná ich kogentná povaha, čo mimo iného znamená, že účastníci pracovnoprávnych vzťahov môžu zmluvu, či dohodu uzavrieť len v rámci tých typov zmlúv, ktoré sú predvídané pracovnoprávnymi predpismi, a že ich zmluvná voľnosť sa uplatní len tam, kde to tieto predpisy umožňujú. Kogentná povaha Zákonníka práce vyplýva aj z ustanovenia § 18 ZP, podľa ktorého je zmluva (dohoda) dohodnutá podľa príslušných ustanovení pracovnoprávnych predpisov uzavretá, akonáhle sa účastníci dohodli na jej obsahu. Zákonník práce teda predpokladá uzavretie zmlúv (dohôd) „podľa príslušn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7C/2/2010 1310200144 11.04.2011 JUDr. Viera Lamprechtová ECLI:SK:OSBA3:2011:1310200144.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III. v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Vierou Lamprechtovou v právnej veci navrhovateľa: O. C., narodený XX.XX.XXXX, bytom v P., B. M.C. XXX/XX, zastúpený JUDr. Marekom Morochovičom, advokátom v Bratislave, .
Právna veta: Výkon funkcie konateľa sa však nemôže riadiť pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce, pretože vzťah konateľa a spoločnosti je vždy vzťahom obchodnoprávnym. Konateľ spoločnosti môže byť zároveň v pracovnom pomere so spoločnosťou. Popri funkcii konateľa môže napr. zastávať pozíciu generálneho riaditeľa či inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti, v takom prípade má konateľ so spoločnosťou uzatvorenú nielen mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa, ale aj pracovnú zmluvu v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Zákon o pobyte cudzincov však pre udelenie povolenia na pobyt na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11Scud/3/2011 8011200370 07.02.2012 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2012:8011200370.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény Želinskej a sudkýň JUDr. Evy Slávikovej a JUDr. Viery Zoľákovej v právnej veci žalobkyne R. A. M., nar. XX. T. XXXX, trvale bytom F., M. F., M. R., prechodne bytom B., .
Právna veta: Pretože členovia štatutárnych orgánov, nevykazujú všetky potrebné charakteristiky pracovného pomeru, ich vzťah napr. k príslušnej obchodnej spoločnosti, resp. družstvu nemá byť pracovno-právnym vzťahom, ale vzťahom založeným predovšetkým zmluvou o ustanovení do funkcie. Vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu nie je výkonom závislej práce v podriadenosti zamestnávateľovi, ako to vyplýva nielen zo všeobecnej charakteristiky pracovného pomeru zakotveného v Zákonní-ku práce, ale aj z právnej charakteristiky pracovného záväzku zamestnanca podľa zákonníka práce. Nemožno však vylúčiť, aby medz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... seba zásadne nezávislé právne vzťahy, z ktorých jeden sa bude spravovať napr. mandátnou zmluvou podľa obchodného Zákonníka a druhý pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce. Vždy je smerodajný charakter vykonávanej práce ( Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., 2007 Zákonník práce komentár, piate prepracované a doplnené vydanie .
Právna veta: Ak je fyzická osoba spoločníkom obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným a je súčasne ako štatutárny orgán oprávnený za túto spoločnosť konať, ide o dva rozdielne subjekty práva, medzi ktorými môže vzniknúť pracovnoprávny vzťah. Ak predmetom činnosti nie je výkon funkcie člena štatutárneho orgánu, právne predpisy a ani povaha obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným nebránia tomu, aby iné činnosti pre túto obchodnú spoločnosť vykonávali fyzické osoby na základe pracovnoprávnych vzťahov. Ak spoločník vykonáva pre spoločnosť inú činnosť než činnosť štatutárneho orgánu, tak je potrebné uzavri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... seba zásadne nezávislé právne vzťahy, z ktorých jeden sa bude spravovať napríklad mandátnou zmluvou podľa Obchodného zákonníka a druhý pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce. Vždy je smerodajný charakter vykonávanej práce (cit. Prof. JUDr. H. Barancová, DrSc: Zákonník práce, Komentár, SPRINT 2005, str. 134). Ako .
... žalobca bol v obchodnom registri zapísaný ako konateľ obchodnej spoločnosti, avšak v skutočnosti mal s touto obchodnou spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu podľa Zákonníka práce, teda vykonával inú činnosť, než na akú mu bolo udelené povolenie na prechodný pobyt. Námietky uvedené žalobcom v odvolaní proti .
... rámci hodnotenia dôkazov vyhodnotiť. Z výsluchu navrhovateľky súd zistil, že bola v pracovnoprávnom vzťahu s U.. W. na základe pracovnej zmluvy podľa Zákonníka práce. O veciach, ktoré sú predmetom súdneho konania U.. W. informovala, mal vedomosť o tom, že boli navrhovateľkou prinesené do advokátskej .
... paralelné od seba nezávislé právne vzťahy, z ktorých jeden sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného resp. Občianskeho zákonník a druhý pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce. Pre posúdenie tejto otázky je vždy smerodajný charakter vykonávanej práce. Preto ak člen štatutárneho orgánu popri tejto svojej funkcii vykonáva .
... prekážky na strane zamestnávateľa zabraňujúce jej čerpaniu dovolenky. K nároku žalobkyne 5/ G. T. uviedla, že žalobkyňa nepreukázala vznik akejkoľvek zmluvy podľa Zákonníka práce, zakladajúcej vznik nároku v žalovanej výške, a preto jej nárok považuje za nedôvodný. Žalobkyňa ukončila pracovný pomer u dlžníka ku .
... , že dňa 31.1.2012 so žalobcom uzavrel pracovnú zmluvu č. 1/2012. Táto zmluva obsahuje všetky podstatné náležitosti pracovnej zmluvy podľa Zákonníka práce. Druh práce bol uvedený vedúci oddelenia lesov a v rámci charakteristiky pracovnej náplne bolo okrem iného uvedené aj výkon činnosti .
... vykonávala prácu recepčnej, tak na to, aby sa uvedené práce naučila vykonávať, slúži skúšobná doba v rámci uzatvorenej riadnej pracovnej zmluvy podľa Zákonníka práce a nie žalobcom zvolené zaúčanie na prácu recepčnej, ktoré je jednoznačne nelegálne. 27. K námietkam žalobcu týkajúcim sa nenaplnenia znakov .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.