Nájdené rozsudky pre výraz: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluvná pokuta je zabezpečovacím inštitútom, ktorej zmyslom je nielen posilnenie postavenia oprávnenej osoby záväzkového vzťahu, zabezpečenie a zjednodušenie reparácie porušenia záväzkového vzťahu, ale aj prevenčná funkcia, zmyslom ktorej je zabezpečiť dobrovoľné splnenie záväzkov. Predpokladom pre vznik zabezpečenia záväzku zmluvnou pokutou je zmluva, na základe ktorej oprávnená osoba a povinná osoba sa dohodnú na tom, že účastník záväzkového vzťahu, ktorý poruší dohodnutú zmluvnú povinnosť zaplatí zmluvnú pokutu aj vtedy, keď oprávnenému účastníkovi záväzkového vzťahu porušením dohodnutej po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16Cob/165/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3815202202 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2019:3815202202.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Určenie výšky zmluvnej pokuty v zmysle ustanovenia § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka je zásadne vecou vzájomnej dohody zmluvných strán. Pri posudzovaní súladu dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je potrebné prihliadnuť na funkcie zmluvnej pokuty, preventívnu, uhradzovaciu, sankčnú, ako aj k okolnostiam týkajúcich sa právneho úkonu, jeho pohnútkam a účelom, ktoré sa dohodou o pokute sledovali, ako i na vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti. Výška zmluvnej pokuty nie je žiadnym právnym predpisom limitovaná a je ponechaná výluč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Co/215/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1708205936 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexandra Hanusová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1708205936.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Merito veci Zmluvná pokuta.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 544 Občianskeho zákonníka vyplýva, že účastníci si môžu pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti dojednať zmluvnú pokutu, ktorú je povinný zaplatiť účastník pre prípad porušenia povinnosti plynúcich zo zmluvy. Zmluvná pokuta je zabezpečovacím prostriedkom a vyjadruje peňažnú sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Podstatnou náležitosťou dohody o zmluvnej pokute je určenie jej výšky alebo spôsobu jej určenia. Výška zmluvnej pokuty nie je zákonom limitovaná, nemôže však byť v rozpore so zásadou zakotvenou v § 3 Občianskeho zákonníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26Co/74/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2717205503 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniel Ilavský ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2717205503.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa zákonných ustanovení § 544 Občianskeho zákonníka zmluvná pokuta musí mať pre svoju platnosť písomnú formu. Už len z tohto vyplýva, že zákonodarca zmluvnú pokutu považuje za sankciu, ktorá má byť osobitne dojednaná a to v zákonom predpísanej písomnej forme. Preto jej obsiahnutie vo všeobecných zmluvných podmienkach, v cenníku či tarifnom výmere nemožno akceptovať z hľadiska jej vážnosti a dôležitosti.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/184/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2214216243 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2214216243.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd má za to, že už zo samotného znenia ustanovenia § 544 O. z. vyplýva, že existujú dva spôsoby určenia zmluvnej pokuty. Zatiaľ čo prvý spôsob vyjadrenia rozsahu zmluvnej pokuty je založený na vopred dohodnutej a v priebehu doby nemenenej výške pokuty, druhý spôsob umožňuje stranám, aby výšku pokuty viazali na okolnosti, ktoré považujú za významné, pričom hodnoty nie sú v čase uzavretia zmluvy známe. Pre dojednanie zmluvnej pokuty tak stačí uviesť spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty, ktorý si zmluvné strany dohodli, čo v danom prípade predstavuje trhová cena pozemkov ku dňu uzatvor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/203/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6717207847 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6717207847.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 544 OZ umožňuje účastníkom pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti dojednať si zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je zabezpečovacím prostriedkom a vyjadruje peňažnú sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Podstatnou náležitosťou dohody o zmluvnej pokute je určenie jej výšky alebo spôsobu jej určenia. Výška zmluvnej pokuty nie je zákonom limitovaná, avšak nemôže byť v rozpore so zásadou zakotvenou v ust. § 3 ods. 1 OZ. Vychádzajúc z tohto ustanovenia výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20Co/140/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8412209503 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8412209503.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michal
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ účastník zmluvy uplatňuje nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle ust. § 544 Občianskeho zákonníka, musí nielen preukázať platné dojednanie zmluvnej pokuty v zmysle citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikne voči tomu účastníkovi zmluvy, ktorý poruší zmluvnú povinnosť, pre porušenie ktorej bola platne dohodnutá zmluvná pokuta, to znamená, že dôkazné bremeno spočívajúce v povinnosti preukázať tú skutočnosť, že účastník porušil zmluvnú povinnosť, zaťažuje toho účastníka zmluvy, ktorý tvrdí, že druhý účastník zmluvy zmluvnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12Co/172/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6712218732 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Trubanová, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6712218732.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, v právnej veci navrhovateľa BL Telecom debt, s. r. o., IČO: 45 5
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V praxi sa zásada poctivosti prejavuje okrem iného i tým, že text spotrebiteľskej zmluvy má byť pre priemerného spotrebiteľa dostatočne čitateľný, prehľadný, logicky usporiadaný. Zásada poctivosti dopadá ale i na aplikáciu všeobecných obchodných podmienok. Platí pritom, že i v spotrebiteľských zmluvách je možné všeobecné obchodné podmienky uplatniť, avšak takáto aplikácia má nielen formálne, ale i obsahové obmedzenia. Všeobecné obchodné podmienky, ktoré majú slúžiť predovšetkým k tomu, aby nebolo nevyhnutné do každej zmluvy prepisovať dojednania technického a vysvetľujúceho charakteru, nesmú s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25Co/204/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2214214337 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Valentová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2214214337.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V rámci Dohovoru, ktorý predstavuje najvýznamnejší medzinárodný dokument ochrany ľudských práv, má v súvislosti so správnym trestaním najväčší význam čl. 6 (právo na spravodlivé súdne konanie). Napriek tomu, že text Dohovoru používa len pojem trestný čin, ESĽP v záujme zabezpečenia ochrany ľudských práv a základných slobôd prostredníctvom svojej judikatúry interpretuje pojmy trestná vec, trestné konanie, potrestanie a trestný čin autonómne, to znamená, že uvedeným pojmom pripisuje odlišný význam ako jednotlivé členské štáty. Autonómnosť výkladu uvedených pojmov má za následok, že pod tre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/83/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015200580 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Krišková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1015200580.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. And
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre posúdenie dojednania zmluvnej pokuty ako zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve z hľadiska jej neprijateľnosti nie je podstatné, či reálne dôjde k porušeniu povinnosti. Dojednanie zmluvnej pokuty v dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorej výška bola stanovená ako rozdiel medzi bežnou maloobchodnou cenou mobilného telefónu a kúpnou cenou, za ktorú žalobca odpredal mobilný telefón žalovanej a patrila za porušenie konkrétne vymenovaných zmluvných povinností (čl. 2 bod 2.5 dodatku), spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/164/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114225081 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8114225081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a
MENU