Nájdené rozsudky pre výraz: zmluvná pokuta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20070

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1209 dokumentov
395 dokumentov
22 dokumentov
97 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotná skutočnosť, že žalovaný ako spotrebiteľ mal možnosť vybrať si z viacerých dodávateľom ponúkaných mobilných telefónov i lacnejší, v dôsledku čoho by i zmluvná pokuta bola nižšia, rozhodne nemôže znamenať možnosť spotrebiteľa ovplyvniť obsah zmluvných podmienok. Podstatným totiž je, že v danej spotrebiteľskej zmluve predmetná zmluvná podmienka o zmluvnej pokute bola navrhnutá vopred dodávateľom a i keď spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť sa s ňou pred podpisom zmluvy, nemohol a nebol schopný ovplyvniť podstatu tejto podmienky, resp. jej obsah a dosiahnuť dojednanie nižšej zmluvnej po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/484/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2115217358 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2018:2115217358.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sud
Merito veci Zmluvná pokuta
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dojednaním zmluvnej pokuty nie je zabezpečené splnenie povinnosti v prospech správcu bytového domu, avšak v prospech všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým patria (sú ich majetkom) aj peňažné prostriedky získané úhradou zmluvnej pokuty a správca bytového domu tak z úhrady zmluvnej pokuty reálne nemá priamy finančný prospech.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Co/115/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1218203150 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Krajčo ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1218203150.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja K
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Inštitút zmluvnej pokuty je jedným z právnych prostriedkov zabezpečenia splnenia zmluvného záväzku, ktorého podstata spočíva v písomnom dojednaní povinnosti zaplatiť určitú peňažnú čiastku pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti. Jeho zmyslom je zabezpečenie splnenia povinnosti, ktorá je obsahom záväzku. Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/16/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612223270 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Murínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7612223270.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adrian
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Obchodný zákonník upravuje v ust. § 300 Obch. z. povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu na princípe objektívnej zodpovednosti, a to bez možnosti liberácie (absolútna objektívna zodpovednosť). Toto ustanovenie preto vylučuje v obchodných vzťahoch použitie § 545 ods. 3 OZ. To znamená, že dlžník sa nemôže v obchodných vzťahoch zbaviť povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu preukázaním, že porušenie zabezpečenej povinnosti nezavinil. Ust. § 300 Obch. Z., však má dispozitívnu povahu. Strany preto môžu aplikáciu tohto ustanovenia vylúčiť dohodou a v konkrétnom prípade platenie zmluvnej pokuty upraviť inak.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/9/2020 1113241411 29. 06. 2021 Mgr. Lucia Mizerová ECLI:SK:KSTT:2021:1113241411.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: Mgr. Lucia Mizerová a sudcov: Mgr. Maroš Fekete a JUDr. Pavol Laczo, v právnej veci žalobcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., so sídlom Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd však má za to, že aj pri takomto vzťahu je potrebné zachovať korektný prístup k právam zákazníka ako spotrebiteľa a sankcie zabezpečujúce splnenie povinnosti nesmú mať taký charakter, že znemožňujú uplatnenie akejkoľvek inej voľby. Viazanosť zotrvať v zmluvnou vzťahu po dobu 18, 24 až 36 mesiacov je pomerne rozsiahly záväzok, najmä s ohľadom na rôzny vývoj cien, technológie, ale aj ekonomickej a sociálnej situácie. Počas tejto doby môže nastať situácia, že spotrebiteľ nechce alebo nemôže využívať dohodnutý rozsah služieb, či už pre sociálnu situáciu, napr. strata zamestnania, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 22Co/1/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8318201758 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Kandriková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8318201758.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kand
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dlžníka pod hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Pokuta však plní aj funkciu paušalizovanej náhrady škody. Veriteľovi uľahčuje dôkaznú situáciu v tom, že nemusí preukazovať vznik škody, ani jej výšku. Stačí, aby preukázal porušenie zmluvnej povinnosti, ktorá podľa dohody zmluvných strán má za dôsledok vznik práva na zmluvnú pokutu. V dôsledku toho je dlžník povinný zmluvnú pokutu zaplatiť bez ohľadu na to, či veriteľovi škoda vznikla.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/56/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212230610 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7212230610.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a č
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Žaloba (návrh) je jedným zo základných procesných inštitútov vedúcich k tomu, akým smerom a s akým obsahom sa dokazovanie vo veci bude viesť. Zmluvná pokuta patrí medzi jedny z najnáročnejších právnych kategórií, podliehajúcich pomerne prísnej kontrole najmä z hľadiska hmotnoprávneho predpokladu jej uplatnenia, ako aj splnenia formálnoprávnych náležitostí pri identifikácii tej zmluvnej povinnosti, na ktorú je viazaná (najmä vtedy, ak je zmluvná pokuta dohodnutá za porušenie viacerých povinností). Žalobca teda musí predovšetkým presne konkretizovať zmluvnú povinnosť, ktorú žalovaná porušila, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512207844 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7512207844.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci BL U. debt s.r.o., H., D. XX, proti žalovanému B. H., bytom N. A., o zaplatenie
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Z ust. § 544 ods. 1, 2 Obč. zák. vyplýva, že ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. Z vykonaného dokazovania je zrejmé, že žalovaný ako leasingový nájomca porušil povinnosť vyplývajúcu mu z čl. 4 bod 4.1.,2., lebo splátky splatné dňa 25.07.2006 až 25.10.2006 žalobcovi nezaplatil, v dôsledku čoho žalobca p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16Cob/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3110228866 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3110228866.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: VB LEASING SK, spol. s r.o. so sídlom Nám. 1. mája 11, Brati
Kľúčové slová: zmluvná pokuta
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd považuje predmetnú zmluvnú pokutu za dojednanú neplatne a neúčinne na základe toho, že dohodu účastníkov o zmluvnej pokute nemožno akceptovať ako súčasť všeobecných úverových podmienok. Podľa zákonných ustanovení § 544 OZ zmluvná pokuta musí mať pre svoju platnosť písomnú formu. Už len z tohto vyplýva, že zákonodarca zmluvnú pokutu považuje za sankciu, ktorá má byť osobitne dojednaná a to v zákonom predpísanej písomnej forme. Preto jej obsiahnutie v úverových zmluvných podmienkach nemožno akceptovať z hľadiska jej vážnosti a dôležitosti. Dojednanie o zmluvnej pokute, ako to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/800/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2114224111 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Jankovičová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2114224111.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta J
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Medzi zabezpečovacími inštitútmi obchodného záväzkového práva zastáva významné miesto práve zmluvná pokuta, ktorej všeobecná základná úprava je obsiahnutá v Občianskom zákonníku v ust. § 544 a nasl. a Obchodný zákonník ju doplnkovo upravuje v ust. § 300 - § 302. Zmluvná pokuta je dohodnutá peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, že nesplní svoju zmluvnú povinnosť, ku ktorej sa zaviazal, a to bez ohľadu na to, či porušením povinnosti, vznikla veriteľovi škoda. Zmluvnou pokutou možno vylúčiť spory o náhradu škody, ktoré by inak mohli vzniknúť. Pokutu možno dohodnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Cob/9/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8316211801 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Majerník ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8316211801.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka
MENU