Nájdené rozsudky pre výraz: zmluvná pokuta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18829

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

881 dokumentov
365 dokumentov
22 dokumentov
96 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Samotná skutočnosť, že žalovaný ako spotrebiteľ mal možnosť vybrať si z viacerých dodávateľom ponúkaných mobilných telefónov i lacnejší, v dôsledku čoho by i zmluvná pokuta bola nižšia, rozhodne nemôže znamenať možnosť spotrebiteľa ovplyvniť obsah zmluvných podmienok. Podstatným totiž je, že v danej spotrebiteľskej zmluve predmetná zmluvná podmienka o zmluvnej pokute bola navrhnutá vopred dodávateľom a i keď spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť sa s ňou pred podpisom zmluvy, nemohol a nebol schopný ovplyvniť podstatu tejto podmienky, resp. jej obsah a dosiahnuť dojednanie nižšej zmluvnej po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/484/2016 2115217358 28. 03. 2018 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2018:2115217358.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Ľubice Bundzelovej a Mgr. Kataríny Arnouldovej v právnej veci žalobcu: Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469,
Právna veta: Odvolací súd však má za to, že aj pri takomto vzťahu je potrebné zachovať korektný prístup k právam zákazníka ako spotrebiteľa a sankcie zabezpečujúce splnenie povinnosti nesmú mať taký charakter, že znemožňujú uplatnenie akejkoľvek inej voľby. Viazanosť zotrvať v zmluvnou vzťahu po dobu 18, 24 až 36 mesiacov je pomerne rozsiahly záväzok, najmä s ohľadom na rôzny vývoj cien, technológie, ale aj ekonomickej a sociálnej situácie. Počas tejto doby môže nastať situácia, že spotrebiteľ nechce alebo nemôže využívať dohodnutý rozsah služieb, či už pre sociálnu situáciu, napr. strata zamestnania, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/1/2019 8318201758 11. 04. 2019 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2019:8318201758.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa v spore žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČ
Meritum Zmluvná pokuta
Právna veta: Dojednaním zmluvnej pokuty nie je zabezpečené splnenie povinnosti v prospech správcu bytového domu, avšak v prospech všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým patria (sú ich majetkom) aj peňažné prostriedky získané úhradou zmluvnej pokuty a správca bytového domu tak z úhrady zmluvnej pokuty reálne nemá priamy finančný prospech.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/115/2019 1218203150 28. 01. 2020 JUDr. Ondrej Krajčo ECLI:SK:KSBA:2020:1218203150.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Krajča a členiek senátu JUDr. Jany Vlčkovej a JUDr. Moniky Holickej v spore žalobcu: Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., so sídlom Tomášiková 10/A, Brat
Právna veta: Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Inštitút zmluvnej pokuty je jedným z právnych prostriedkov zabezpečenia splnenia zmluvného záväzku, ktorého podstata spočíva v písomnom dojednaní povinnosti zaplatiť určitú peňažnú čiastku pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti. Jeho zmyslom je zabezpečenie splnenia povinnosti, ktorá je obsahom záväzku. Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/16/2017 7612223270 29. 11. 2017 JUDr. Adriana Murínová ECLI:SK:KSKE:2017:7612223270.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Murínovej a sudcov JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Petra Tutka v spore žalobkyne B. V., N.. X.XX.XXXX, A. M. B.Š. W., C. XXX/XX, zastúpenej JUDr. Ivetou V
Právna veta: Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dlžníka pod hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Pokuta však plní aj funkciu paušalizovanej náhrady škody. Veriteľovi uľahčuje dôkaznú situáciu v tom, že nemusí preukazovať vznik škody, ani jej výšku. Stačí, aby preukázal porušenie zmluvnej povinnosti, ktorá podľa dohody zmluvných strán má za dôsledok vznik práva na zmluvnú pokutu. V dôsledku toho je dlžník povinný zmluvnú pokutu zaplatiť bez ohľadu na to, či veriteľovi škoda vznikla.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Cob/56/2014 7212230610 18.12.2014 JUDr. Jozef Vanca ECLI:SK:KSKE:2014:7212230610.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členov senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu: K. Y., a.s., IČO: XX XXX XXX, J. 8, XXX XX U., právne zastúpenéh
Kľúčové slová: zmluvná pokuta
Právna veta: Odvolací súd považuje predmetnú zmluvnú pokutu za dojednanú neplatne a neúčinne na základe toho, že dohodu účastníkov o zmluvnej pokute nemožno akceptovať ako súčasť všeobecných úverových podmienok. Podľa zákonných ustanovení § 544 OZ zmluvná pokuta musí mať pre svoju platnosť písomnú formu. Už len z tohto vyplýva, že zákonodarca zmluvnú pokutu považuje za sankciu, ktorá má byť osobitne dojednaná a to v zákonom predpísanej písomnej forme. Preto jej obsiahnutie v úverových zmluvných podmienkach nemožno akceptovať z hľadiska jej vážnosti a dôležitosti. Dojednanie o zmluvnej pokute, ako to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/800/2015 2114224111 24. 10. 2016 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2016:2114224111.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a sudkýň: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Gabriela Brišková, v právnej veci žalobcu: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO:
Právna veta: Z ust. § 544 ods. 1, 2 Obč. zák. vyplýva, že ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. Z vykonaného dokazovania je zrejmé, že žalovaný ako leasingový nájomca porušil povinnosť vyplývajúcu mu z čl. 4 bod 4.1.,2., lebo splátky splatné dňa 25.07.2006 až 25.10.2006 žalobcovi nezaplatil, v dôsledku čoho žalobca p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/59/2012 3110228866 31.05.2013 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2013:3110228866.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: VB LEASING SK, spol. s r.o. so sídlom Nám. 1. mája 11, Bratislava, IČO: 31 378 528, zast. Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 35 918 098 proti žalovanému: CENTRUM PRE RODINU V TRENČÍNE
Právna veta: Žaloba (návrh) je jedným zo základných procesných inštitútov vedúcich k tomu, akým smerom a s akým obsahom sa dokazovanie vo veci bude viesť. Zmluvná pokuta patrí medzi jedny z najnáročnejších právnych kategórií, podliehajúcich pomerne prísnej kontrole najmä z hľadiska hmotnoprávneho predpokladu jej uplatnenia, ako aj splnenia formálnoprávnych náležitostí pri identifikácii tej zmluvnej povinnosti, na ktorú je viazaná (najmä vtedy, ak je zmluvná pokuta dohodnutá za porušenie viacerých povinností). Žalobca teda musí predovšetkým presne konkretizovať zmluvnú povinnosť, ktorú žalovaná porušila, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/21/2013 7512207844 27.03.2013 JUDr. Angela Čechová ECLI:SK:KSKE:2013:7512207844.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci BL U. debt s.r.o., H., D. XX, proti žalovanému B. H., bytom N. A., o zaplatenie 47,80 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 17C 201/2012-15 z 31.10.2012 Okresného súdu Košice - okolie rozhodol: P o t v r d z u j e uznesen
Právna veta: Medzi zabezpečovacími inštitútmi obchodného záväzkového práva zastáva významné miesto práve zmluvná pokuta, ktorej všeobecná základná úprava je obsiahnutá v Občianskom zákonníku v ust. § 544 a nasl. a Obchodný zákonník ju doplnkovo upravuje v ust. § 300 - § 302. Zmluvná pokuta je dohodnutá peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, že nesplní svoju zmluvnú povinnosť, ku ktorej sa zaviazal, a to bez ohľadu na to, či porušením povinnosti, vznikla veriteľovi škoda. Zmluvnou pokutou možno vylúčiť spory o náhradu škody, ktoré by inak mohli vzniknúť. Pokutu možno dohodnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/9/2018 8316211801 11. 12. 2018 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2018:8316211801.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Mareka Košča a JUDr. Viery Zoľákovej v právnej veci žalobcu: E. O.C.Š., XXXXX M. XXX, A.S.: XXXXXXXX, právne zastúpenému spoločnosťo
Právna veta: Zmluvná pokuta je zabezpečovací prostriedok v zmluvných vzťahoch a ide o paušalizovanú náhradu škody, ktorej zaplatenia sa môže oprávnená osoba domáhať v prípade porušenia zmluvnej povinnosti druhou stranou, a to bez toho, aby musel byť preukázaný vznik a výška škody. Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinnosti, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníka v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/725/2014 7813208947 30.07.2015 JUDr. Ladislav Duditš ECLI:SK:KSKE:2015:7813208947.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Duditša a sudkýň Mgr. Angeliky Sopoligovej a JUDr. Zuzany Matyiovej v právnej veci žalobcu U.. A. O., E.. XX.XX.XXXX, I. K. A., E. P. XXXX/XX, proti žalovaným
MENU