Nájdené rozsudky pre výraz: zmluvné dojednania zmluvy o revolvingovom úvere

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 817

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Údaje o schválenom úvere sú uvedené až v Oznámení veriteľa o schválení úveru dlžníkovi - Zmluva o revolvingovom úvere č. 8200051050, resp. 8200051051, ktoré je podpísané len žalovaným a nie sú súčasťou samotnej zmluvy o revolvingovom úvere, podpísanou žalobkyňou a žalovaným, zmluva neobsahuje náležitosti, predpokladané § 4 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z.. Pokiaľ Oznámenie veriteľa o schválení úveru dlžníkovi nie je podpísané žalobkyňou, ale len žalovaným, v tomto rozsahu toto oznámenie nie je možné považovať za zmluvu, podpísanú obidvomi účastníkmi konania, a preto uvedená zmluva nespĺňa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/357/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6917200117 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Zlocha ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6917200117.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V súvislosti s argumentáciou žalovaného uvedenou v odvolaní uviedol, že je nesporné, že zmluvy o úvere na základe ktorých mu žalovaný poskytol peňažný úver sú spotrebiteľskou zmluvou, ktorá obsahuje aj dohodu o zrážkach zo mzdy ako neoddeliteľnú súčasť, preto ako taká podlieha kontrole v rámci ochrany spotrebiteľa. Predmetné dohody o zrážkach zo mzdy sú zmluvnou podmienkou spôsobujúcou hrubo nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech neho ako spotrebiteľa, pretože on ako spotrebiteľ bol nútený kedykoľvek v čase platnosti zmluvy strpieť vykonávanie zrážok zo mzdy na úhradu pohľadá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12Co/456/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6415211521 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Ján Gandžala, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6415211521.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu
Merito veci Omeškanie dlžníka
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní dostane sa do omeškania čo mu zakladá povinnosť zaplatiť žalobcovi popri plnení úroky z omeškania. Úrok z omeškania je zákonným dôsledkom omeškania so splnením peňažného dlhu alebo jeho časti a nárok na úroky z omeškania pri omeškaní s plnením peňažného dlhu vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškanie. Úroky z omeškania môže veriteľ požadovať od dlžníka aj vtedy, ak neboli medzi ním a dlžníkom dohodnuté

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20Co/25/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8717210275 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8717210275.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala Boroňa a
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 18 ods. 4 zákona o rozhodcovskom konaní, v lehote, na ktorej sa dohodli účastníci rozhodcovského konania alebo, ktorú určil rozhodcovský súd, žalovaný podá žalobnú odpoveď na rozhodcovský súd. Ak rozhodcovský súd ešte nebol ustanovený, zašle žalobnú odpoveď žalobcovi. V žalobnej odpovedi sa žalovaný vyjadrí ku všetkým skutočnostiam a návrhom uvedeným v žalobe. V rozhodcovskom konaní je vylúčené, aby bolo vydané rozhodnutie v tzv. skrátenom konaní, ako je to v prípade rozhodovania o návrhoch na vydanie platobného rozkazu pred riadnym súdom. Zákon o rozhodcovskom konaní jasne upravuje po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Liptovský Mikuláš 10Er/403/2010 5610205889 23.07.2012 Mgr. Robert Droppa ECLI:SK:OSLM:2012:5610205889.2 Uznesenie Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci exekúcie oprávneného PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., so sídlom Mliekarenská 10, Bratislava, IČO: 35 792 752, proti povinným v 1. rade M. M., nar. XX. XX. XXXX, v 2. rade I. M., nar. XX. XX. XXXX, obidvaja bytom N.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že dohodnutá výška úrokov z úveru 70 % ročne podstatne prevyšuje úrokovú mieru obvyklú z praxe peňažných ústavov v čase uzavretia zmluvy v októbri 2010 (okolo 11,5 % ročne), z ktorého dôvodu táto dohoda pre rozpor s dobrými mravmi v zmysle §39 Obč. zák. je neplatná. Vzhľadom na skutočnosť, že dojednaná odplata za úver pozostávala výlučne z úrokov z úveru, ako táto skutočnosť vyplýva z uzavretej zmluvy, správny je záver súdu prvého stupňa, že dohodnutá odplata za úver je dohodou, t. j. právnym úkonom, ktorý je v rozpore s dobrými m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/703/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7713215915 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gizela Majerčák ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7713215915.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gizely Majerč
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ochrana spotrebiteľa je daná jeho nerovným postavením vo vzťahu spotrebiteľ - dodávateľ, vyplývajúcim z nerovnováhy vyjednávacej sily, nerovnomernosti znalosti a z ekonomickej neúmernosti zdrojov (vo veciach spotrebiteľského úveru je to spotrebiteľ, ktorý pre nedostatok finančných prostriedkov žiada úver u veriteľa, ktorý má úverovanie v predmete podnikania). Systém ochrany zavádzaný smernicou č. 93/13 vychádza z myšlienky, že sa spotrebiteľ nachádza v nerovnomernom postavení voči predávajúcemu alebo poskytovateľovi z hľadiska ako vyjednávacej sily, tak v úrovni informovanosti, čo ho vedie k t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4Co/685/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3714201484 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3714201484.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčka JUDR. Oľgy Lichnero
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo vzťahu k RPMN odvolací súd uvádza, že ak žalobca v časti zmluvy „údaje o schválenom úvere“ a v „oznámení veriteľa o schválení úveru“ uvádzal iné údaje ako boli údaje uvedené v Žiadosti o poskytnutie revolvingového úveru, išlo o nový návrh, ktorý mali žalovaní prijať. Žalobca nebol oprávnený sám jednostranne meniť akýkoľvek podstatný údaj. V žiadosti bol údaj týkajúci sa RPMN vo výške 26,19 %, pričom v zmysle údajov o schválení úveru žalobcom predstavovala RPMN výšku 26,10 %. Predpokladaná RPMN v žiadosti bola uvedená vo výške 36,30 % a v časti o schválenom úvere 26,10 %. Vo vzťahu k n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 15Co/76/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8117225479 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Ilčinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8117225479.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ust. § 25 ods. 1 a 2 zákona č.250/2007 Z.z., upravujú konkrétne oprávnenia združenia v rámci výkonu jeho činnosti smerujúcej k ochrane práv spotrebiteľov, napr. podanie žaloby, návrhu na vydanie neodkladného opatrenia, zastupovanie spotrebiteľa. Z týchto ustanovení nevyplýva žiaden taký zákaz, resp. obmedzenie združenia ako právnickej osoby, ktorému by odporovalo uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka združením ako postupníkom. Podľa názoru odvolacieho súdu špecifické postavenie združenia a zákonné oprávnenia v rámci činnosti združenia smerujúce k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Co/183/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1114228158 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blanka Podmajerská ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1114228158.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Merito veci Rozhodcovská zmluva
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Cieľom rozhodcovskej zmluvy je dosiahnuť prejednanie prípadného sporu zmluvných strán rozhodcom ako súkromnou osobou, na ktorú zmluvné strany takúto právomoc delegovali. Význam rozhodcovskej doložky je osobitný, pretože v prípade sporu súkromná osoba rozhodne o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach zmluvných strán, s cieľom dosiahnuť nový kvalifikovaný záväzok z pôvodnej zmluvy. Ak rozhodcovská zmluva nebola osobitne spotrebiteľmi vyjednaná, ale vyplýva zo štandardného textu tzv. formulárovej zmluvy, teda zo vzťahu fakticky nerovnovážneho, bez vysvetlenia spotrebiteľovi pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/138/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2216211897 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Vanková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2216211897.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubos
MENU