Nájdené rozsudky pre výraz: zmluvné strany

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 69240

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6835 dokumentov
1510 dokumentov
1062 dokumentov
6 dokumentov
574 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V zmysle § 9 zák. č. 244/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov ak sa zmluvné strany nedohodnú o postupe podávania námietok voči rozhodcovi, zmluvná strana, ktorá chce podať námietku voči rozhodcovi, zašle do 15 dní odo dňa keď sa dozvedela o okolnostiach podľa ods. 1 alebo o nesplnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písomné oznámenie dôvodov námietky k vybranej osobe. Ak vybraná osoba nebola určená podľa § 6 ods. 3 zašle písomné oznámenie súdu. Ak sa rozhodca, voči ktorému bola námietka vznesená funkcie nevzdá, alebo ak druhá zmluvná strana nebude s námietkou súhlasiť, o námietke rozhodne na žiad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/342/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6612212446 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6612212446.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zložen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd nesúhlasí s argumentáciou žalobcu, podľa ktorého dohoda o obmedzení postúpenia pohľadávok je v rozpore s ust. § 39 a § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka ako aj v rozpore s pravidlami poctivého obchodného styku podľa § 265 Obchodného zákonníka a v rozpore s dobrými mravmi podľa § 3 Občianskeho zákonníka. V súvislosti so zákazom postúpenia pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu žalovaného obsiahnuté v odseku 17.3 VOP ako prílohy ZoD je potrebné zdôrazniť, že dohoda strán uzatvorená podľa § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákaz, obmedzenie postúpenia pohľadávky) je zákono ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1Cob/45/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214207535 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Pekarčíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1214207535.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Son
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Inštitút zmluvnej pokuty je jedným z právnych prostriedkov zabezpečenia splnenia zmluvného záväzku, ktorého podstata spočíva v písomnom dojednaní povinnosti zaplatiť určitú peňažnú čiastku pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti. Jeho zmyslom je zabezpečenie splnenia povinnosti, ktorá je obsahom záväzku. Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/16/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612223270 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Murínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7612223270.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adrian
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie uvádza, že právna úprava bezdôvodného obohatenia upravená v Občianskom zákonníku vychádza zo zásady, že ten kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať. To komu je povinný bezdôvodné obohatenie vydať, vyplýva z konkrétneho právneho dôvodu, na základe ktorého záväzok vydať bezdôvodné obohatenie vzniká. Zo znenia ustanovenia § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že povinnosť vydať postihuje to, čo predstavuje obohatenia a to za súčasného určenia povinnej osoby, ktorou je ten, kto sa bezdôvodne o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/77/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2111205061 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2111205061.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú vymedzené v ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. Pokiaľ povinnosti, vymedzené zákonom, nie sú dodržané, dôsledky porušenia týchto povinností, upravuje ustanovenie § 11 zákona č. 129/2010 Z. z. s tým, že pokiaľ zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. i) /úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru/ a písm. k) /ročnú percentuálnu mieru nákladov/ poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Citované zákonné ustanovenie je súčasťou dôslednej ochrany slabšej zmluvne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16Cob/90/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3818203063 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2019:3818203063.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodcovská zmluva, ktorá má formu rozhodcovskej doložky, je neplatná aj pre nedodržanie zákonom predpísanej formy podľa § 4 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, pretože nie je obsiahnutá v dokumente podpísanom oboma zmluvnými stranami. Ako vyplynulo z obsahu spisu, VOP úveru, v ktorých je obsiahnutá rozhodcovská doložka, neboli podpísané zmluvnými stranami, preto rozhodcovskú doložku v nich uvedenú nie je možné posúdiť ako platne dohodnutú v zmluve o úvere. Úprava obsiahnutá v zákone o rozhodcovskom konaní o úprave formy rozhodcovskej zmluvy v §4 je striktná bez možnosti e ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trebišov 2Er/805/2013 7913209830 12.09.2013 JUDr. Jana Sivuľková ECLI:SK:OSTV:2013:7913209830.1 Uznesenie Okresný súd Trebišov v exekučnej veci oprávneného: PRO CIVITAS, s.r.o., IČO: 45869464, Astrová 2/A, Bratislava, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou verita, s.r.o., Karpatská 18, Bratislava, IČO: 45869464, proti povinnému: A. F., H.. XX.X.XXXX, C. Č. H. R
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákonné ustanovenie § 54a Občianskeho zákonníka súd musí aplikovať v prípade, ak zistí, že žalobca vymáha premlčaný nárok. Zo skutkových okolností, ktoré boli žalobcom tvrdené a zdokladované a ktoré žalobca uviedol ako okolnosti procesného útoku voči žalovanému, prvoinštančný súd správne zistil, že nárok žalobcu v čase podania žaloby je premlčaný, a preto nie je ho možné vymáhať. Správne žalobu zamietol. V prejednávanej veci možná aplikácia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka nie je dôvodná, pretože uvedené zákonné ustanovenie a jeho aplikácia by spôsobila odopretie zákonnej ochrany žalovaného ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 17CoCsp/8/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8119212772 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2021:8119212772.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluvné podmienky, ktoré majú zásadný dopad na práva a povinnosti spotrebiteľa (žalovanej) nemôžu byť skryté v rozsiahlom, neprehľadnom, zložito formulovanom, ako i malým písmom písanej forme textu, ako tomu bolo v danom prípade všeobecných podmienok poskytnutia úveru (obsahujúcich dohodu o vyplnení zmenky). Pokiaľ tak veriteľ, ktorý pripravuje zmluvu vo formulárovej podobe, učinil, spreneveril sa princípu dôvery a takémuto jeho konaniu nie je možné priznať právnu ochranu, pre značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Dôvera spotrebiteľa v poctivé konanie dodávateľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 10Co/167/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2213206736 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Brišková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2018:2213206736.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 27. Jednorazovým zosplatnením úveru veriteľom vzniká spotrebiteľovi povinnosť jednorazovo vrátiť sumu požičaného úveru, navýšenú o kapitalizované úroky ku dňu zosplatnenia a počnúc prvým dňom omeškania spotrebiteľa už ide o protiprávny stav založený sankčným jednostranným predčasným zosplatnením úveru, s ktorým sa spájajú výhradne sankcie, keďže spotrebiteľ je v omeškaní s vrátením uvedenej sumy ( § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ). Ak napriek tomu existuje zmluvné dojednanie, ktoré s protiprávnym stavom spája aj nárok na zmluvné úroky, teda na odplatné nároky patriace len pre prípad s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/255/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6616212250 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivica Hanusková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6616212250.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky sená
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/355/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2711208227 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2711208227.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Du
MENU