Nájdené rozsudky pre výraz: znalecké dokazovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10757

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1646 dokumentov
3028 dokumentov
6 dokumentov
30 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Znalecké posudky nariadené v zmysle ust. § 127 O.s.p. rovnako podliehajú sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. Oproti iným dôkazom je tu však pri hodnotení podstatný rozdiel, lebo pri hodnotení všetkých ostatných dôkazov okrem znaleckého, môže súd hodnotiť ich obsah preto, že ich obsah je pre súd daný jeho všeobecnou skúsenosťou a jeho znalosťou logického myslenia. Pri znaleckom dôkaze hodnotí súd vieryhodnosť osoby znalca a logičnosť správ ním podávaných. Pri znaleckom posudku môže súd hodnotiť tento dôkaz len nepriamo tým, že skúma, či odôvodnenie posudku je v súlade so všeobecnými skúse ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/349/2014 3707208855 14.01.2015 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2015:3707208855.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudcov JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Zuzany Holúbkovej v právnej veci žalobcu J. H., Z. č. XX, M. XXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUD
Právna veta: V zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je znalcom fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky /§ 2, § 4 uvedeného zákona/. Ak v predmetnej právnej veci súd prvého stupňa v zmysle § 127 O.s.p. nariadil znalecké dokazovanie a za znalca ustanovil znalkyňu, ktorú vybral zo zoznamu znalcov vedeného ministerstvom, nie je súd, a to ani súd odvolací, oprávnený preskúmavať odborné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/21/2015 3112200867 06.05.2015 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2015:3112200867.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Denisa Vékonyho vo veci starostlivosti súdu o maloletého O. N., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpeného kolíznym
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie dokazovanie
Právna veta: Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní, ktorý hodnotí správny orgán ako ktorýkoľvek iný dôkaz, pričom však nie je oprávnený posudzovať jeho správnosť (jeho závery), ale hodnotí iba to, či úvahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok ponechať bez povšimnutia a bez toho, aby sa závermi tohto znaleckého posudku v zmysle vyššie uvedených zásad zaoberal a z takéhoto znaleckého posudku vyvodil aj závery pre potreby posudzovanej veci.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sa/6/2017 7017200120 07. 11. 2017 JUDr. Marek Kotora ECLI:SK:KSKE:2017:7017200120.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalobcu: L. P., narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom V. XXX, právne zastúpený JUDr. Tatiana Jánošiková, advokátka, so sídlom Roosveltova 6, 040 01 Košice, proti žalovanej:
Kľúčové slová: znalecké dokazovanieochrana osobnosti
Právna veta: Protiprávnosť zásahu okrem iného vylučuje aj výkon iného subjektívneho práva stanoveného zákonom. Takýmto je aj výkon povinnosti znalca vypovedať o určitých právne významných skutočnostiach, ktoré mu ukladá ust. § 127 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.6.2016, ako aj zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nepresnosť, neúplnosť či dokonca nepravdivosť výpovede znalca a ním podávaného znaleckého, resp. odborného posudku nie je postihovateľné postupom podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Len v prípade že by znalec pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/93/2017 7115205703 07. 11. 2017 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2017:7115205703.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Viery Kandrikovej a JUDr. Martina Barana v spore žalobcu: M.., zastúpeného Azariová & Ružbašán Law firm s.r.o., Kmeťova 26, Košic
Právna veta: Znalecké dokazovanie podľa § 142 ods. 1 Tr.por. prichádza do úvahy len vtedy, ak sa na objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie vyžadujú odborné znalosti a objasňovaná skutočnosť je zložitá. Je síce možné prisvedčiť názoru obhajcu v tom, že na technické ustálenie príčin dopravnej nehody sa v trestnom konaní spravidla vykonáva znalecké dokazovanie, avšak takýto postup nie je vždy nevyhnutný. Platí to najmä v prípadoch dopravných nehôd, kde technický priebeh dopravnej nehody nie je zložitý, pričom ani právne vyvodenie trestnej zodpovednosti konkrétneho účastníka dopravnej nehody nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/68/2015 3814010557 02. 11. 2015 JUDr. Ondrej Samaš ECLI:SK:KSTN:2015:3814010557.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša a sudcov JUDr. Františka Kováča a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. na verejnom zasadnutí konanom dňa 02. novembra 2015 prejednal odvolanie obžalovanej T. L
Právna veta: Znalecké dokazovanie v zmysle § 127 O.s.p. sa nariaďuje vtedy, ak rozhodnutie súdu závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že dôkaz znaleckým posudkom je oprávnený súd hodnotiť podľa ust. § 132 O.s.p., avšak jeho hodnoteniu nemôžu podliehať odborné znalecké závery v zmysle ich správnosti. Súd môže hodnotiť presvedčivosť posudku len čo do jeho úplnosti vo vzťahu k zadaniu, logické zdôvodnenie znaleckého nálezu a jeho súlad s ostatnými dôkazmi (I. ÚS ČR 483/2011 zo dňa 06.05.2003).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/74/2013 3109213109 21.01.2015 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2015:3109213109.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členov senátu JUDr. Natálie Čekanovej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci žalobcu EMZET, spol. s r.o. so sídlom ZTS 583/9, 018 41 Dubnica nad V
Právna veta: V súdenej veci nastala osobitná procesná situácia v spojitosti s náhradou trov odborného vyjadrenia. V zmysle § 259 v spojení s § 258 a § 206 CSP má osoba, ktorá spracovala odborné vyjadrenie nárok na zaplatenie trov jej vzniknutých. Špecifickosť situácie v prejednávanom prípade súvisí s tým, že hoci bola žalobkyňa v konečnom dôsledku v spore úspešná, závery odborného vyjadrenia v plnej miere vyvrátili dotknuté/posudzované čiastkové skutkové tvrdenia žalobkyne. Išlo pritom o dôkaz, ktorý bol vykonaný na preukázanie pravdivosti výlučne tvrdenia žalobkyne a bol ňou opakovane vyslovene žiadaný. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10CoCsp/14/2020 5417203366 13. 08. 2020 JUDr. Róbert Urban ECLI:SK:KSZA:2020:5417203366.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Urbana a sudcov JUDr. Amálie Paulerovej a JUDr. Erika Vargu, v právnej veci žalobkyne Bc. B. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. V. XX, právne zastúp
Právna veta: Správny súd zdôrazňuje, že náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia možno priznať len na základe lekárskeho posudku, a preto ak by lekár, ktorý vyhotovil lekársky posudok, nesúhlasil s opravou svojho pôvodného lekárskeho posudku, bolo by povinnosťou žalovaného nariadiť znalecké dokazovanie v zmysle § 196 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v zmysle ktorého organizačná zložka sociálnej poisťovne môže ustanoviť znalca podľa osobitného predpisu, ak je na odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sa/74/2018 4018200609 01. 04. 2019 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2019:4018200609.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre sudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, v právnej veci žalobcu: O. W., bytom N., M. R. S. XXX/XX, zastúpená JUDr. Tomášom Zbojom, advokátom, so sídlom Martin, Kuzmániho 4, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie Bra
Právna veta: Zmyslom znaleckého dokazovania je ozrejmenie skutkových okolností, na ktorých posúdenie treba odborné znalosti a skúsenosti. Znalecký dôkaz je jeden z dôkazných prostriedkov, ktoré hodnotí súd podľa § 132 O.s.p.. Vo veciach pozbavenia (obmedzenia) spôsobilosti na právne úkony konkrétnej osoby sa pravidelne nariaďuje znalecké dokazovanie znalcom z odboru psychiatria. Znalec psychiater je po odbornej stránke pripravený posúdiť zdravotný stav vyšetrovanej osoby a znalecký posudok je jedným z dôležitých dôkazov v takýchto veciach. Nepochybne pozbavenie spôsobilosti na právne úkony je závažným zása ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/103/2014 2209212815 04.05.2015 JUDr. Daša Kontríková ECLI:SK:KSTT:2015:2209212815.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daše Kontríkovej a členov senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci pozbavenia spôsobilosti na právne úkony Z. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Právna veta: Trovy dôkazu sú súčasťou trov konania. Medzi najčastejšie trovy dôkazu patria aj znalečné - náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a odmena znalca za vypracovanie znaleckého posudku. Pred tým, ako dôjde k vykonaniu dôkazného prostriedku, môže súd uložiť účastníkovi, aby zložil preddavok na trovy dôkazu. Takúto povinnosť nemôže uložiť účastníkovi iba vtedy, ak by bol účastník rozhodnutím súdu oslobodený od povinnosti platiť súdny poplatok alebo ak súd dospeje k záveru, že u účastníka sú inak splnené podmienky na takéto oslobodenie, aj keď o ňom ešte súd nerozhodol. Znamená to, že skô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/20/2013 8312203407 14.05.2013 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2013:8312203407.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcov : 1/ Ing. M. C., PhD., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XX/, 2/ JUDr. G. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXXX/X, XXX XX C., obaja právne zastúpení JUDr. Tatianou Mackovou, advokátkou, Laborecká 1896/58, 066 37 Humenné proti žal
MENU