SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119362
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35200
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423366
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
08.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zníženie poistného plnenia


Približný počet výsledkov: 123 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zníženie poistného plnenia
  • znizenie nájdené 66637 krát v 23732 dokumentoch
  • poistny nájdené 312325 krát v 20221 dokumentoch
  • plnenie nájdené 676508 krát v 155313 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Podľa § 798 Občianskeho zákonníka poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede ( § 793) bolo určené nižšie poistné. Ustanovenie § 798 obsahuje sankciu za porušenie povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poistiteľa. Táto sankcia spočíva v tom, že poistiteľ je oprávnený plnenie zo zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné. To, že išlo o vedome nepravdivú alebo neúplnú odpoveď, musí preukázať poistiteľ.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 13C/22/2011 5111202049 10.05.2012 JUDr. Beáta Svediaková ECLI:SK:OSZA:2012:5111202049.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Beátou Svediakovou v právnej veci navrhovateľa: R..Y. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXXX/XX, XXX XX Ž., práv. zast.: JUDr. Romanom Hriadelom, advokátom, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina, proti .
Kľúčové slová: plnenie z poistnej zmluvy, zníženie poistného plnenia

Právna veta: Dôsledky, ktoré zákon spája s porušením stanovených alebo dohodnutých povinností, nastávajú len vtedy, ak poistený (prípadne iná osoba, ktorá má právo na plnenie poisťovateľa) porušil vedome tieto povinnosti. Vedomé porušenie povinností nie je totožné s ich úmyselným porušením, aj keď prípad úmyselného porušenia v sebe zahŕňa. Za vedomé porušenie povinností možno považovať, ak ten, komu je povinnosť uložená, túto povinnosť nesplní, hoci ju poznal alebo musel poznať a nesplnil ju napriek tomu, že z okolností prípadu vyplýva, že ju splniť mohol. Ide teda o vedomé porušenie povinnosti odpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/345/2012 1206206783 14. 12. 2016 JUDr. Mária Hajdínová ECLI:SK:KSBA:2016:1206206783.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Hajdínovej a členov senátu JUDr. Michaely Královej a JUDr. Moniky Holickej v právnej veci žalobkyne: I. G. D. J. D. U. E. Q. I. Á. , bytom S. J. I., K. Č.. XXX, .
Právna veta: Niet pochýb o tom, že k primárnym povinnostiam poisteného patrí povinnosť zachovávať všetko to, čo bolo dohodnuté alebo určené a povinnosť poskytovať súčinnosť. Je logické, že rozsah týchto povinností vyplýva buď priamo zo zákona, prípadne z poistných podmienok, pokiaľ sú súčasťou poistnej zmluvy. Okrem toho má i povinnosť zachovávať všetko, k čomu sa zaviazal v zmluve. Pre prípad kolízie medzi povinnosťami zo zákona na strane jednej a zo zmluvy na druhej strane, je treba rešpektovať kogentnú alebo dispozitívnu povahu príslušných ustanovení a z tohto hľadiska hodnotiť právnu relevanciu. Záväzn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov. Do úvahy prichádza len primerané zníženie poistného plnenia, a nie jeho odmietnutie, pričom právo na zníženie poistného plnenia môže poistiteľ uplatniť len pred vyplatením poistného plnenia. Niet pochýb o ... dispozitívnu povahu príslušných ustanovení a z tohto hľadiska hodnotiť právnu relevanciu. Záväzné východiská pre posudzovanie zníženia poistného plnenie zo strany poistiteľa, aby podľa závažnosti a vplyvu porušenia konkrétnej povinnosti (poisteným) mohol korigovať .
Právna veta: 17. Zákon v citovanom § 799 Občianskeho zákonníka upravuje povinnosti poisteného, ktoré vyplývajú z uzavretej poistnej zmluvy, pričom povinnosti upravené v § 799 ods. 2 Občianskeho zákonníka vznikajú až v štádiu vzniku poistnej udalosti, kedy tiež podľa §797 ods. 2 vzniká právo poisteného na plnenie. V § 799 ods. 3 je upravená osobitná sankcia za vedomé porušenie povinností poisteného ustanovených v § 799 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, nevzťahuje sa na povinnosti uvedené v iných ustanoveniach zákona. V zmysle §799 ods. 3 Občianskeho zákonníka môže poisťovňa znížiť poistné plnenie ib ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dohodnutú v zmluve, žalovaný preto v zmysle § 799 Občianskeho zákonníka pristúpil k zníženiu poistného plnenia, nakoľko na takéto zníženie poistného plnenia boli splnené všetky zákonné predpoklady. Namietal tiež, že žalovanému bolo znemožnené vykonať objektívne ... prvej inštancie zmenil tak, že žalobu žalobcu zamietne. 8. Žalovaný v odvolaní namietal, že zníženie poistného plnenia pre žalobcu dostatočným spôsobom zdôvodnil, pričom žalobca vedome predložil žalovanému fiktívny nadobúdací doklad o nadobudnutí .
Právna veta: 11. Poistný pomer predpokladá aj po vzniku poistnej zmluvy úzku súčinnosť poistiteľa a poisteného. Dôvodom takejto súčinnosti je poistné riziko, ktoré má latentný charakter a môže sa kedykoľvek zmeniť na náhodnú (poistnú) udalosť, od ktorej závisí povinnosť poistiteľa vyplatiť dojednané poistné plnenie. Preto zákon v § 799 Občianskeho zákonníka ukladá poistenému povinnosti, ktoré má plniť počas existencie záväzkového právneho vzťahu, a to najmä po vzniku poistnej udalosti. Zakotvenie týchto povinností do zákona je potrebné okrem iného aj z dôvodu, že ich nedodržanie môže mať vplyv na roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hrubých porušení povinnosti citovaných v článku 8 ods. 17 všeobecných poistných podmienok, zakladajúcich nárok žalovaného na zníženie poistného plnenia. Žalovaný ďalej uviedol, že znalecký posudok odôvodňuje záver, že žalobca ako poistený uviedol žalovaného do ... žalobcovi na základe uzavretej poistnej zmluvy poistné plnenie. 14. V súvislosti so skúmaním podmienok na zníženie poistného plnenia, prípadne na odmietnutie poistného plnenia zo strany žalovaného, odvolací súd v názorovej zhode s provinštančným súdom .
Právna veta: Podľa § 799 ods. 1 Občianskeho zákonníka, poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli dohodnuté alebo ktoré sú v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené. Podľa ods. 3 citovaného zák. ust., ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v ods. 1 a 2 podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. Dôsledky, ktoré zákon spája s porušením povinností vymedzených ust. § 799 ods. 1 Občianskeho zákonník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dospel k záveru, že odporca v konaní nepreukázal splnenie základných hmotno-právnych podmienok pre možnosť uplatňovať zníženie poistného plnenia. Odporca v konaní nepreukázal existenciu povinnosti, ktorej porušenie malo byť dôvodom odmietnutia poistného plnenia. ... povinný preukázať. Odporca nepreukázal navrhovateľovi žiadne vedomé porušenie povinnosti ako podklad na uplatnenie práva odporcu na zníženie poistného plnenia v zmysle ust. §§ 799, 798 a 809 Občianskeho zákonníka. Podľa znaleckého posudku č. 15 .
Právna veta: O osobitnú skutkovú podstatu bezdôvodného obohatenia ide v prípade, ak niekto poskytne plnenie za iného (§ 454 OZ). O takýto prípad bezdôvodného obohatenia ide len vtedy, keď ten, za ktorého bolo plnené, bol povinný podľa práva plniť sám, avšak neplnil, zatiaľ čo ten, kto zaňho plnil, sám túto povinnosť nemal. Právna povinnosť plniť môže vyplývať zo zákona alebo zo záväzku. Skutková podstata podľa § 454 OZ je teda naplnená za predpokladu, že ten, kto plnil inému (poskytol mu plnenie, ktoré má majetkovú hodnotu), túto povinnosť nemal a plnil namiesto toho, kto bol na toto plnenie povinný (t. j. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Napriek jej riadnemu uplatneniu a zdokladovaniu poškodeným, žalovaná mu uhradila iba sumu 160,09 eur. Dôvody pre ktoré došlo k zníženiu poistného plnenia, respektíve k jeho nevyplateniu, neuviedla. Súd prvého stupňa žalobu zamietol, keďže žalobkyňa predmetnú dohodu uzavrela bez súhlasu a účasti žalovanej .
Právna veta: Pokiaľ žalovaný namieta, že žalobcom uplatnená výška nezodpovedá skutočne vynaloženým nákladom na opravu motorového vozidla, ktoré žalobca nepreukázal, odvolací súd uvádza, že žalobca si dal opraviť poškodené motorové vozidlo vo vlastnom autoservise, čo zákonom nie je zakázané. Pokiaľ však žalovaný odmietol poskytnúť žalobcovi akékoľvek poistné plnenie, teda konal v rozpore s povinnosťami poistiteľa ustanovenými v § 795 Občianskeho zákonníka, nakoľko nebol oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Bol oprávnený len poistné plnenie primerane znížiť, avšak až za preukázania vedomého porušenia p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z toho dôvodu nespôsobujúce založenie práva žalovaného, ako poisťovateľa na odmietnutie, resp. zníženie poistného plnenia. Súd naviac poukázal na skutočnosť, že splnenie podmienok na zníženie poistného plnenia musí preukázať poisťovateľ. Pokiaľ zistí okolnosti pre zníženie poistného plnenia je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť, nesmie ho však odmietnuť. Zároveň právo .
... dispozitívnu povahu príslušných ustanovení a z tohto hľadiska hodnotiť právnu relevanciu, že záväzné východiská pre posudzovanie zníženia poistného plnenie zo strany poistiteľa, aby podľa závažnosti a vplyvu porušenia konkrétnej povinnosti (poisteným) mohol korigovať výšku ... úroky z omeškania, pretože čo do trov konania podali odvolanie) a jeho odôvodnením, že žalovaná zníženie poistného plnenia v rozsahu žalovanej istiny odôvodňuje tým, že neprivolanie polície k dopravnej nehode malo spôsobiť potiaže pri .
... stupňa odvolanie žalovaná. Namietala vyhovujúci výrok ohľadne priznania istiny vo výške 758,62 Eur z titulu 10% zníženia poistného plnenia z dôvodu porušenia zmluvných povinností. Namietala, že súd na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam ... teda zostala neuhradená časť vo výške 287,95 Eur, ktorej časti súd prvého stupňa vyhovel. Spornou zostalo zníženie poistného plnenia žalovanou pre porušenie zmluvných podmienok, a to ponechanie dokladov vo vozidle v zmysle ust. § 799 Občianskeho .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.