Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078310
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zníženie výživného na maloleté dieťa


Približný počet výsledkov: 273 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zníženie výživného na maloleté dieťa
  • znizenie nájdené 65720 krát v 23433 dokumentoch
  • vyzivny nájdené 462798 krát v 55200 dokumentoch
  • na nájdené 15112358 krát v 421278 dokumentoch
  • malolety nájdené 1505133 krát v 98124 dokumentoch
  • dieta nájdené 999460 krát v 66572 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: V ustanovení § 78 ods. 1 Zákona o rodine, ako aj v ustanovení § 163 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) je zakotvená zásada, podľa ktorej už stanovené výživné je možno zmeniť, ak dôjde k zmene pomerov. Pokiaľ ide o maloleté dieťa, možno tak urobiť i bez návrhu. Z ustanovení § 78 ods. 1 ZoR a § 163 ods. 2 OSP tiež vyplýva, že pre povinnosť platiť stanovené výživné sa uplatňuje zásada, že stanovené výživné má zodpovedať pomerom, za ktorých bolo stanovené. Ak dôjde k zmene pomerov, musí sa to odraziť aj v úprave vyživovacej povinnosti. Vzhľadom k povahe výživného však pri zmene pomerov nedo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoP/36/2015 4114230641 20.08.2015 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2015:4114230641.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu Mgr. Ingrid Vallovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, vo veci vo veci starostlivosti súdu o maloletého G. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom u .
Právna veta: Zákon o rodine na zmenu súdnych rozhodnutí explicitne nevyžaduje podstatnú zmenu okolností, napriek tomu, vzhľadom na konštrukciu tejto okolnosti ako výnimky zo zásady nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí, ktorá smeruje k právnej istote, sa vyžaduje, aby k vydaniu nového rozhodnutia došlo len vtedy, ak ide o zmenu závažnejšieho charakteru. Nie je žiaduce a prípustné reparovať právoplatné rozhodnutie pre nepodstatnú zmenu v pomeroch. V zmysle záverov aplikačnej praxe preto treba prihliadať na všetky okolnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre zmenu výživného. Dôvodom na zmenu rozhodnutia však bud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12CoP/52/2015 6715200148 25. 02. 2016 Mgr. Katarína Katková ECLI:SK:KSBB:2016:6715200148.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Katkovej a členov senátu JUDr. Ing. Jána Gandžalu PhD. a JUDr. Alexandra Mojša, vo veci starostlivosti o maloletého X. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom u .
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že výživné je osobne, ako aj časovo nezastupiteľné plnenie rodičov voči deťom, keďže rodičia majú túto povinnosť priamo zo Zákona o rodine, a sú preto povinní vyvinúť všetko úsilie, aby výživné, ktoré pokryje aspoň najzákladnejšie potreby detí, plnili. V zmysle ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, preto otec detí je povinný pred plnením si svojich osobných potrieb zabezpečovať predovšetkým vyživovaciu povinnosť voči svojim maloletým deťom, ktorá je povinnosťou prioritnou a namiesto rodiča nezastupiteľnou.

Úryvok z textu:
... Rozsudok nadobudol právoplatnosť 13.12.2011. V tomto konaní Okresný súd Považská Bystrica rozhodoval o návrhu otca mal. V. na zníženie výživného na maloleté dieťa zo dňa 09.10.2013, ktorý otec podal s poukazom na to, že došlo k zmene pomerov. V návrhu uviedol ... nadobudol právoplatnosť 13.12.2011. V tomto konaní Okresný súd Považská Bystrica rozhodoval o návrhu otca mal. V. na zníženie výživného na maloleté dieťa zo dňa 09.10.2013, ktorý otec podal s poukazom na to, že došlo k zmene pomerov. V návrhu uviedol .
Právna veta: Za podstatnú okolnosť pre zmenu rozhodnutia o výživnom považuje Zákon o rodine aj Občiansky súdny poriadok zmenu okolností rozhodujúcich pre určenie výživného. V konaní, v ktorom sa navrhuje zmena pôvodného rozhodnutia o výživnom, si súd všíma rovnaké okolnosti ako v konaní o určenie výživného. Porovnáva ich stav ku dňu rozhodnutia o výživnom a ku dňu žiadanej zmeny rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... , zastúpený advokátom Mgr. Petrom Egrym, so sídlom Advokátskej kancelárie Námestie SNP 74/28, Zvolen, v konaní o návrhu otca na zníženie výživného na maloleté dieťa o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 31P/148/2013-134 z 18. 12. 2013, takto .
Právna veta: Pokiaľ zákon ustanovuje minimálny rozsah vyživovacej povinnosti, súd nemá možnosť určiť výživné nižšie, než je zákonom určené minimálne výživné, pretože by tak prekročil rozsah svojej právomoci a zbavil rodičov zákonom uloženej povinnosti platiť výživné aspoň v minimálnom rozsahu, a to vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Úryvok z textu:
... svojou matkou. Nemá iný príjem a nedisponuje žiadnym majetkom. Poukázal na to, že nepoberá žiadnu dávku v nezamestnanosti. Žiadal o zníženie výživného na maloleté dieťa. Kolízny opatrovník vo vyjadrení k podanému odvolaniu navrhol rozsudok okresného súdu ako vecne správny potvrdiť. Uviedol, že výška výživného a .
Právna veta: V zásade platí, že pokiaľ má študujúce dieťa iba ojedinelý príjem ( napr. cez prázdniny alebo príležitostne ), spravidla takýto nie je spôsobilý ovplyvniť vyživovaciu povinnosť jeho rodičov. Pokiaľ však ide o príjem pravidelný, ktorý bol aj preukázaný v tomto konaní, keďže pracuje od januára 2016 a každý mesiac dosahovala príjem v rozpätí od 104,84 eur do 495,31 eur, v priemere 363,60 eur, nemožno tu hovoriť o príjme ojedinelom. Treba tu dať za pravdu súdu prvej inštancie, že nie je povinnosťou maloletej počas štúdia pracovať a už vôbec nie je možné jej aktívny prístup k získaniu finančných pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedené vo výroku tohto rozsudku s tým, že v zmysle § 78 ods. 2 Zákona o rodine, hoci došlo k zníženiu výživného na maloleté dieťa, spotrebované výživné za uplynulý čas sa nevracia. 20. Zároveň odvolací súd rozhodol o trovách odvolacieho konania podľa ustanovení v spojení .
Právna veta: Ako už odvolací súd (zhodne s odôvodnením súdu prvej inštancie) zdôvodnil, s poukazom na ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine nemožno ako na objektívnom a povinným rodičom nezavinenú okolnosť prihliadnuť na pokles jeho súčasného mesačného čistého príjmu v porovnaní s predošlým čistým mesačným príjmom a to v dôsledku toho, že sa otec vzdal bez dôležitého dôvodu predošlého výhodnejšieho zamestnania. Životná úroveň povinného rodiča nemôže byť posudzovaná len so zreteľom na súčasne dosahovaný (prípadne len tvrdený) príjem. Majetkové a osobné pomery je nutné posudzovať komplexne, pričom je potre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Mgr. Miroslavom Pavlíkom, so sídlom Advokátska kancelária 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 1922/9, o návrhu otca na zníženie výživného na maloleté dieťa, o odvolaní otca zo dňa 29.03.2017 proti rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš číslo konania 12P/116/2016-197 .
... o na náhradu trov konania. odôvodnenie: Podaným návrhom došlým Okresnému súdu v Čadci dňa 13.7.2012 sa otec domáhal zníženia výživného na maloleté dieťa. V podanom návrhu uviedol, že manželstvo s matkou maloletého dieťaťa bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v Piešťanoch zo dňa 2 ... otca V. C., nar. XX.X.XXXX, bytom B., L.C. O. XXXX/X, v konaní o návrhu otca o zníženie výživného na maloleté dieťa, takto rozhodol: Súd návrh z a m i e t a . Žiaden z účastníkov n e m á p r .
... D. XXX a otca M. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom M., K. č. XXX/X o návrhu otca na zníženie výživného na maloleté dieťa, takto rozhodol: Súd mení rozsudok Okresného súdu v Nitre č.k. XXP XXX/XXXX-XX zo dňa 18.5.2010 .
... /XX a otec - G. I., nar. XX.X.XXXX, bytom V. W., B. V. Č., XXX, o návrhu otca na zníženie výživného na maloleté dieťa, takto rozhodol: Súd konanie zastavuje. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. odôvodnenie: Otec maloletého dieťaťa svojim návrhom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.