SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154630
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64352
USSR: 35509
NSČR: 123801
NSSČR: 66851
USČR: 79807
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424303
Krajské súdy (ČR): 43629
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť za porušenie povinností


Približný počet výsledkov: 182 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zodpovednosť za porušenie povinností
  • zodpovednost nájdené 195745 krát v 40827 dokumentoch
  • za nájdené 4799342 krát v 401963 dokumentoch
  • porusenie nájdené 370875 krát v 98871 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1835718 krát v 280734 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 71 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty


Právna veta: Podstatnou otázkou, ktorú bolo potrebné v danej veci vyriešiť je, či daňové orgány postupovali správne, keď vyrubili žalobcovi pokutu za podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb po lehote stanovenej podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, aj keď žalobca nemal daňovú povinnosť a či podanie takéhoto daňového priznania po uplynutí zákonnej lehoty možno považovať za správny delikt, odôvodňujúci uloženie pokuty. Z obsahu administratívneho spisu jednoznačne vyplýva, že žalobca podal daňové priznanie po uplynutí lehoty podľa § 49 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/100/2011 8011200562 07.02.2012 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2012:8011200562.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želinskej a JUDr. Evy Slávikovej, v právnej veci žalobcu Mgr. W. J., bytom X. XX, XXX XX B., právne zastúpeného Mgr. Jurajom Berčom, .
Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... platieb ako zálohy na cenu diela, čím boli podľa žalobcu splnené všetky zákonné podmienky. Žalobca nemôže niesť zodpovednosť za porušenie povinnosti zhotoviteľa diela, ktorý nezačal s vykonaním diela riadne a včas a faktúry riadne nezaúčtoval. Poukázal na čl. ... faktúr, ak tieto nie sú podložené reálnym dodaním tovaru alebo služby. Je potrebné prisvedčiť žalobcovi, že nemôže niesť zodpovednosť za porušenie povinností zhotoviteľa diela, t. j. za to, že tento nezačal s vykonaním diela riadne a včas, resp. .
Právna veta: 40. Súd prvej inštancie teda posúdil právny vzťah založený medzi žalobcom a žalovaným ako právny vzťah vzniknutý na základe zasielateľskej zmluvy a správne konštatoval dôvodnosť žalobcom uplatneného nároku. Rovnako správne vychádzajúc z výsledkov vykonaného dokazovania uzavrel, že v danom prípade nie je možné vyvodiť zodpovednosť zasielateľa za škodu vzniknutú pri preprave, pretože zodpovednosť v takomto prípade znáša dopravca. Pokiaľ si teda žalovaný vzájomnou žalobou uplatnil náhradu škody proti žalobcovi, správne vyhodnotil námietku žalobcu o nedostatku jeho pasívnej vecne legitimácie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako konateľ dopravcu, z čoho žalovaný vyvodil, s poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenie, že žalobca sa nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za porušenie povinnosti zasielateľa. V nadväznosti na uvedené poukázal na to, že v predmetnom spore je založená zodpovednosť žalobcu za vznik škody z .
Právna veta: V obchodno-záväzkových vzťahoch nárok na zmluvnú pokutu vzniká aj vtedy, pokiaľ dôjde k porušeniu právnej povinnosti bez ohľadu na zavinenie zmluvnej strany. Jedná sa teda o objektívnu zodpovednosť za porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Znamená to, že bez ohľadu na zavinenie, pokiaľ dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti na ktorú je viazaná zmluvná pokuta, vzniká veriteľovi nárok na zmluvnú pokutu.

Úryvok z textu:
... vzniká aj vtedy, pokiaľ dôjde k porušeniu právnej povinnosti bez ohľadu na zavinenie zmluvnej strany. Jedná sa teda o objektívnu zodpovednosť za porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Znamená to, že bez ohľadu na zavinenie, pokiaľ dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti na ktorú je viazaná .
Právna veta: Obvodný lesný úrad ďalej je príslušný rozhodovať o zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu, vo veciach poľovníctva eviduje zmluvy a vedie ich registre, Z uvedenej právnej úpravy možno konštatovať, že obvodný lesný úrad ako orgán štátnej správy na úseku poľovníctva je príslušný rozhodovať v prvom stupni o právach a povinnostiach a o nárokoch vo veciach uznania, zániku alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve, zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 1 ods. 1). Podľa § 69 ods. 1, 2, 5 zákona č. 274/2009 Z. z .
Právna veta: Predloženie dokladov preukazujúcich skutočný vek kupujúceho je síce dobrovoľné, avšak v prípade, že by kupujúci odmietol predložiť doklad totožnosti, predávajúci je oprávnený odmietnuť realizáciu predaja tabakového výrobku. Subjektívne posúdenie maloletej zamestnankyňou žalobcu a následný zlý odhad jej veku (spôsobený nevyžiadaním uvedeného dokladu totožnosti) podľa krajského súdu nezbavuje žalobcu zodpovednosti za porušenie zákazu predávať tabakové výroky osobám mladším ako 18 rokov.

Úryvok z textu:
... si žalobca splnil svoje povinnosti vyplývajúce z predmetného zákona, krajský súd konštatuje, že uvedená skutočnosť nezbavuje žalobcu zodpovednosti za porušenie povinností vyplývajúcich mu zo zákona č. 377/2008 Z.z., za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ... že žalobca poučil predavačky o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 337/2004 Z.z., nezbavuje žalobcu zodpovednosti za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 337/2004 Z.z. Žalobca za porušenie zákazu zodpovedá bez ohľadu na .
Právna veta: V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto miera podrobnosti je nevyhnutná pre celé sankčné konanie, a to najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nezasiahlo do práv a povinností žalobkyne, a preto nie je spôsobilým predmetom prieskumu. Každé rozhodnutie, v ktorom sa rozhoduje o zodpovednosti za porušenie povinnosti a o uložení sankcie, aj keď morálneho charakteru, zasahuje do práv disciplinárne trestaného. Úlohou správneho orgánu bude, aby vyššie vytknuté .
Kľúčové slová: zákaz konkurencie, súťažný vzťah, reálna hospodárska súťaž

Právna veta: Odvolací súd súhlasí s názorom žalovaného, že zákaz konkurencie je inštitút, ktorý súvisí s ochranou hospodárskej súťaže, a teda treba skúmať tento inštitút z pohľadu súťažných vzťahov medzi spoločnosťou UltraLux Central Europe s.r.o. a spoločnosťou M&B STAVO SPRAY s.r.o., medzi ktorými nikdy nebol súťažný vzťah, pretože tieto subjekty reálne nesúperia na relevantnom trhu o zákazníkov. Zákaz konkurencie možno reálne porušiť, len ak medzi dotknutými subjektmi existuje reálna hospodárska súťaž, reálne súperenie obchodných spoločností ako podnikateľov

Úryvok z textu:
... náhrady škody úprava obsiahnutá v § 373 až 386 OBZ. Zodpovednosť za škodu v Obchodnom zákonníku je upravená len ako zodpovednosť za porušenie povinnosti zo záväzku. Za škodu zodpovedá ten, kto poruší povinnosť zo záväzku, a to z obchodných záväzkov tak, ako sú vymedzené .
Právna veta: Na základe zákona č. 342/2011 Z.z. (novela zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti) boli zrušené krajské veterinárne a potravinové správy a od 1.11.2011 Štátna veterinárna a potravinová správa v zmysle § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa.

Úryvok z textu:
... voči nemu. Len túto osobu, ako účastníka konania možno brať na zodpovednosť, keďže len u neho sú splnené podmienky vzniku zodpovednosti za porušenie povinností predajcu uvedené v § 12 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 4 písm. d) zákona o potravinách, resp .
... správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva, zriadenie Recyklačného fondu a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu. Zo zmluvy o zneškodňovaní odpadu č. 66950515 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.