Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27386

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5492 dokumentov
2230 dokumentov
140 dokumentov
52 dokumentov
8 dokumentov
231 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zníženie náhradyzodpovednosť za škodu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotné zníženie náhrady škody je viazané na niekoľko podmienok. Prichádza do úvahy len z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom, či sú tieto dôvody dané musí súd starostlivo posúdiť. Berie pritom na zreteľ najmä to, ako ku škode došlo, na osobné a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorá ju spôsobila a prihliadne pritom tiež na pomery fyzickej osoby, ktorá bola poškodená. Súd teda musí hodnotiť predovšetkým okolnosti vzniku škody, najmä z toho hľadiska, či vzhľadom na okolnosti vzniku škody je spravodlivé, aby škodca nahradil škodu v plnom rozsahu. Ďalej má zhodnotiť sociálnu situáciu tak š ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/427/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3615204972 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3615204972.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na základe uvedených skutkových zistení okresný súd aplikoval na svoje zistenia ustanovenia § 427 až 431 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú osobitný druh občianskoprávnej zodpovednosti za škodu, ktorá spočíva na princípe objektívnej zodpovednosti. Zodpovednosť za škodu podľa § 427 spočíva v tom, že ide o zodpovednosť za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Medzi osobitnou povahou prevádzky a medzi spôsobenou škodou musí byť príčinná súvislosť. Osobitná povaha prevádzky dopravného prostriedku spočíva v tom, že z tejto prevádzky vyplýva na okolitý svet zdroj z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/121/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3211202650 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3211202650.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Stanislavy M
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd opakuje to, čo už uviedol v skoršom zrušujúcom uznesení vydanom v tomto spore, že príčinná súvislosť je popri zavinenom protiprávnom konaní a existencii škody jedným zo základných predpokladov zodpovednosti za škodu podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka /všeobecná zodpovednosť za škodu, v zmysle ktorej každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti/. Príčinná súvislosť musí existovať medzi protiprávnym konaní a existujúcou škodou, teda inak povedané dôvodom vzniku škody musí byť protiprávne konanie. Bez tejto príčinnej súvislosti nemožno robiť subje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/126/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3109218444 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3109218444.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Denisa Véko
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zodpovednosť podľa § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka prichádza do úvahy za týchto predpokladov: škoda bola protiprávne spôsobená tými, ktorých právnická alebo fyzická osoba pri svojej činnosti použila a ku škode došlo pri činnosti, resp. plnenia úloh právnickej alebo fyzickej osoby. Či škoda bola spôsobená pri činnosti právnickej osoby, závisí vždy od okolností konkrétneho prípadu. Zodpovednosť právnickej osoby sa uplatní vtedy, ak bola spôsobená zamestnancami, členmi, spoločníkmi a inými osobami, ktoré použil podnikateľský subjekt. Pod zodpovednosťou za škodu spôsobenú konaním použitých osô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/5/2021 1319203871 10. 06. 2021 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2021:1319203871.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Huszára a členiek senátu JUDr. Magdalény Florekovej a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci žalobcu: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Ak je rodičovi zverené dieťa do osobnej starostlivosti a je jeho povinnosťou strpieť právo druhého rodiča na realizáciu styku s dieťaťom, a zároveň je povinný dieťa na takýto styk riadne pripraviť. Rodič zodpovedá druhému rodičovi za škodu, ktorá mu nerealizáciou (zmarením) styku vznikla. Pôjde najmä o vynaložené náklady v súvislosti s cestou do miesta bydliska dieťaťa a späť a podobne. Predpokladom možnosti uplatniť si náhradu škody je, že rodičovi oprávnenému na styk vznikla skuto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/9/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7516210233 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Slovinská ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7516210233.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Slovin
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil (odsek 3 citovaného ustanovenia). V citovanom ustanovení je upravená všeobecná zodpovednosť za škodu. Predpo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/316/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2209210331 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lea Stovičková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2209210331.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ley Stovičkovej a
Merito veci Ušlý zisk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ušlý zisk je ujmou spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodnej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (t.j. úbytkom aktív, ako je to u skutočnej škody), ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). Nestačí pritom iba pravdepodobnosť rozmnoženia majetku, ale musí byť naisto postavené, že pri pravidelnom behu vecí, nebyť protiprávneho konania škodcu alebo škodnej udalosti, mohol poškodený dôvodne očakávať zväčšenie svojho majetku, ku ktorému nedošlo práve v dôsle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 25C/70/2008 1108211282 10.09.2012 Mgr. Patricia Skotnická ECLI:SK:OSBA1:2012:1108211282.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I sudkyňou Mgr. Patriciou Skotnickou v právnej veci navrhovateľa G.. B.. C. E., bývajúceho v Limbachu, Limbová 3, proti odporcovi Slovenskej republike - Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 420a ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou. Podľa § 420a ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, škoda je spôsobená prevádzkovou činnosťou, ak je spôsobená činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu, alebo vecou použitou pri činnosti, V zmysle citovaného § 420a ods. 1 OZ, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil inému prevádzkovou činnosťou. Vyvolávajúcim činiteľom vzniku škody v zmysle cit. ust. § 420a ods. 2 písm. a) OZ môže byť samotná činnosť, ktorá má prevádzkovú povahu, avšak len vtedy, ak bol škodlivý následok spôsob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31Cob/47/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2314206686 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2314206686.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za protiprávne spôsobenú škodu zodpovedá právnická osoba v prípade, ak škoda bola spôsobená tými, ktorí plnili úlohy právnickej osoby, ak ku škode došlo v rámci plnenia jej úloh. Úlohy právnickej osoby vyplývajú zo zamerania a druhu činnosti právnickej osoby, určených spravidla vnútornými pravidlami spoločnosti. Okolnosť, či škoda bola spôsobená pri činnosti právnickej, prípadne fyzickej osoby, závisí vždy od okolností, konkrétneho prípadu. Zásadne je potrebné vychádzať z toho, že do rámca činnosti právnickej alebo fyzickej osoby ako zamestnávateľa patrí činnosť jeho zamestnanca, ktorá je výko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/236/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6610212447 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6610212447.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zložen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 427 ods. 1 Občianskeho zákonníka a z neho vyplývajúcu zodpovednosť založenú na princípe zodpovednosti objektívnej, teda bez zreteľa na zavinenie. Takáto právna úprava pôsobí predovšetkým preventívne, lebo podnecuje k riadnej údržbe dopravných prostriedkov, k dôslednejšiemu dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky a poškodeným umožňuje účinnú ochranu. Riziko, ktoré plynie zo špecifického zdroja zvýšeného nebezpečenstva súvisiace s prevádzkou dopravných prostriedkov nesie totiž ten, komu táto prevádzka slúži, t. j. prevádzateľ. Napriek tomu, že pojem „prevádzateľ“ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/95/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8112212948 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8112212948.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofran
MENU