SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183252
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64671
USSR: 35887
NSČR: 124523
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425443
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
05.07.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci


Približný počet výsledkov: 112 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zodpovednosť za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci
  • zodpovednost nájdené 197668 krát v 41203 dokumentoch
  • za nájdené 4831953 krát v 403085 dokumentoch
  • skoda nájdené 679135 krát v 74852 dokumentoch
  • sposobeny nájdené 157716 krát v 32938 dokumentoch
  • organ nájdené 675856 krát v 93079 dokumentoch
  • verejny nájdené 462012 krát v 98748 dokumentoch
  • mocit nájdené 104763 krát v 29940 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov


Právna veta: Podľa ust. § 92 ods. 4 OSP za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. Zámena účastníkov je teda v zásade možná a to ako na strane navrhovateľa tak aj na strane odporcu. Podľa ust. § 216 ods. 1 OSP ustanovenia § 92 ods. 1 až 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia. Je totiž vylúčené použitie týchto ustanovení v odvolacom konaní. V odvolacom konaní je vylúčené pripustenie účastníka do konania, zámena ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/16/2014 6612206378 18.02.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6612206378.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľa: C.. P. F., nar. XX. XX. XXXX, .
Právna veta: Hmotnoprávnym základom pre uplatnenie práva navrhovateľky na náhradu škody je ust. § 9 zák. č. 514/2003 Z. z., podľa ktorého štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom má povahu objektívnej zodpovednosti, ktorej sa nemožno zbaviť a ktorá je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch podmienok, ktorými je nesprávny úradný postup, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Prvotnou podmienkou pre vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným post ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /4968/2009 uviedla, že tento primárne rieši problematiku zodpovednosti iných subjektov ako štátu a iba sekundárne a marginálne sa zaoberá zodpovednosťou za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci a z jeho odôvodnenia zároveň vyplýva, že akokoľvek inak nie je možné zmiešavať posúdenie otázky vzniku škody pri zodpovednosti štátu .
Právna veta: Prvou podmienkou pre vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom je existencia nesprávneho úradného postupu. Zákon číslo 514/2003 Z. z. v ustanovení § 16 bližšie nevysvetľuje, čo treba rozumieť pod nesprávnym úradným postupom. Je nesporné, že nesprávnym úradným postupom môže byť akýkoľvek postup štátneho orgánu pri výkone jeho právomoci, pokiaľ pri ňom alebo v súvislosti s ním dôjde k porušeniu pravidiel ustanovených právnymi normami. Nesprávnym úradným postupom je teda postup, ktorým štátny orgán porušil určitú konkrétnu povinnosť vyplývajúcu mu z právnej no ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa iba konkludentne stotožnil s tvrdeniami žalovanej. Opätovne namietala dĺžku trestného konania, vytýkajúc súdu prvej inštancie i opomenutie objektívneho charakteru zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci. Vo vzťahu k nezákonnému rozhodnutiu namieta, že boli splnené podmienky zákona, keď došlo k zrušeniu rozhodnutia a preto sú dané .
Právna veta: Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. v prípade, ak iba samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné uspokojiť ju inak.Účelom postupu súdu podľa § 181 ods. 2 C.s.p. nie je, aby strana sporu (v danom prípade žalobca) vyčkávala na stanovisko konajúceho súdu a až následne bola procesne aktívna a navrhovala vykonanie dôkazov na preukázanie svojich tvrdení, tak ako sa mylne domnieval žalobca.

Úryvok z textu:
... dôvodnosť žaloby žalobcu vychádzal z toho, že na vyvodenie zodpovednosti žalovanej za uplatnenú nemajetkovú ujmu je potrebné splnenie všetkých predpokladov zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, a to okrem nesprávneho úradného postupu, aj vznik nemajetkovej ujmy a príčinná súvislosť medzi namietaným nesprávnym .
... mala navrhovateľovi vzniknúť mala byť spôsobená činnosťou orgánu konajúceho v mene štátu. Námietka navrhovateľa, že zodpovednosť za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci treba posudzovať aj podľa Zákona o zodpovednosti za škodu aj podľa Občianskeho zákonníka, nebola dôvodná, ... je uvedený práve Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, preto mal za to, že zodpovednosť za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci je nutné posudzovať podľa zákona o zodpovednosti za škodu a Občianskeho zákonníka. Čo sa týka .
... . Navrhovateľka sa v procesnom súdnom konaní (14C/179/2011) domáha náhrady škody a nemajetkovej ujmy voči Slovenskej republike, ktorej vyplýva zodpovednosť za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci podľa zákona 514/2003 Z. z. a noviel o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej .
... nesprávneho právneho posúdenia veci. Nestotožnil sa s právnym názorom súdu prvého stupňa o preukázaní základných zákonných predpokladov pre vznik jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone verejnej moci. V tejto súvislosti uviedol, že k predpokladom, ktoré je nevyhnutné naplniť pre vznik zodpovednosti za škodu .
... sa aj stotožňuje v časti, ktorou bolo rozhodnuté o majetkovej ujme. Zákon č. 514/2003 Z.z. obsahuje zvláštnu úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci. Ak v trestnom konaní škodu spôsobil vyšetrovateľ, alebo poverený orgán policajného zboru, podľa § 4 ods. 1 písm. b/ zákona .
... nárok uplatní. Z uvedeného vyplýva, že názor prvostupňového súdu, podľa ktorého jediným nositeľom hmotnoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nesprávnym úradným postupom je štát ako jediný zodpovedný subjekt vo vzťahu k ... nie je subjektom tvrdenej povinnosti, a z toho dôvodu návrh nemôže byť úspešný. Nositeľom hmotnoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nesprávnym úradným postupom je v zmysle ust. § 1 písm. a/, .
... názoru žalovaného tak nedošlo k naplneniu všetkých podmienok pre priznanie náhrady škody. Na vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone verejnej moci je potrebné kumulatívne splnenie troch podmienok aby nastala udalosť, ktorá ... názoru žalovaného tak nedošlo k naplneniu všetkých podmienok pre priznanie náhrady škody. Na vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone verejnej moci je potrebné kumulatívne splnenie troch podmienok aby nastala udalosť, ktorá .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.