Nájdené rozsudky pre výraz: zrozumiteľnosť prejavu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 459

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právny úkon je absolútne neplatný, ak subjektu chýba vôľa konajúceho, môže však ísť aj o vadu určitosti a zrozumiteľnosti prejavu vôle. Otázka, či bol úkon urobený vážne, je skutkovou (zistenie okolností, za ktorých bol úkon urobený, či konajúci sledoval vyvolanie takých účinkov, ktoré s prejavom vôle spája právny poriadok). Prejav je nezrozumiteľný, ak vôľa nebola vyjadrená dostatočne jasne a ani výkladom nie je možné zistiť, čo malo byť prejavom vyjadrené. Ustanovenie § 49a Občianskeho zákonníka zakotvuje predpoklady podmieňujúce neplatnosť právneho úkonu (nie každý omyl vyvoláva tento ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/413/2017 6216202875 29. 03. 2018 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2018:6216202875.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jozefa Zlochu, v spore žalobkyne Z. Z., nar. XX.XX.XXXX, s trvalým pobytom XXX XX B. E. XXX
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 OZ, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Forma plnomocenstva všeobecne nie je ustanovená. Obligatórne sa však vyžaduje písomná forma vtedy, keď sa právny úkon v mene splnomocniteľa robí v písomnej forme. Pre písomnú formu plnomocenstva sa niekedy vyžadujú aj ďalšie osobitné náležitosti spočívajúce v overení podpisu splnomocniteľa na plnomocenstve, prípadne uvedení konkrétnych údajov plnomocenstve, čo možno považova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sp/23/2015 4015200152 20.04.2015 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2015:4015200152.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ s. r. o. Bratislava, Pribinova 25, Bratislava, za účasti: B. T., bytom Y. nad K., X. M. XXXX/XX, zastúpenou opatrovníčkou JUDr. Tatianou Kováčikovou, vyššou súdnou úradníčkou Kr
Právna veta: Dohoda o plnomocenstve je dvojstranným právnym úkonom, na ktorý sa tiež vzťahujú požiadavky platnosti právneho úkonu. Podľa § 31 ods. 1 OZ, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Forma plnomocenstva všeobecne nie je ustanovená. Obligatórne sa však vyžaduje písomná forma vtedy, keď sa právny úkon v mene splnomocniteľa robí v písomnej forme. Pre písomnú formu plnomocenstva sa niekedy vyžadujú aj ďalšie osobitné náležitosti spočívajúce v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sp/40/2013 4013200923 16.09.2013 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2013:4013200923.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ s. r. o. Bratislava, Pribinova č. 25, Bratislava, za účasti: Z.. R. U., bytom W., J. 26XX/X, proti odporkyni: Správa katastra Topoľčany, Bernolákova 1652, Topoľčany, o preskúman
Právna veta: Podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené (ods. 2). Podľa § 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi, alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Podľa § 526 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/388/2016 6915209812 21. 11. 2017 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2017:6915209812.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermann a členiek senátu JUDr. Amy Odalošovej a JUDr. Janky Boroškovej, v právnej veci žalobcu: AB 2 B. V., reg.
Právna veta: Zákon výslovne stanovuje, že súd ani správca nevyzývajú na odstránenie vád podania, teda prihlášky pohľadávky alebo pohľadávok. Nároky na prihlasovanie pohľadávok sú v tomto zákone upravené len čiastočne a to tým, že veriteľ má možnosť overiť si správnosť a úplnosť prihlášky žiadosťou u správcu o potvrdenia doručenia prihlášky alebo prihlášok. Správca je podľa § 29 ods.9 ZoKR v tomto potvrdení poučiť veriteľa aj o prípadných nedostatkoch v rozsahu, či prihláška obsahuje všeobecné a povinné náležitosti podľa § 29 ods. 1 a podľa § 29 ods.2 ZoKR. Správca nepotvrdzuje správnosť veriteľom uvedených ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 39Cbi/23/2010 3110201523 03.09.2012 JUDr. Iveta Záleská ECLI:SK:OSTN:2012:3110201523.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Záleskou v právnej veci žalobcu NLB Factor, a.s. v likvidácii so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO 35 913 355, proti žalovanému Slovenská správcovská a reštruktural
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Cob/44/2011 8104123391 14.09.2011 JUDr. Peter Šamo ECLI:SK:KSPO:2011:8104123391.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Šama a sudcov JUDr. Romana Tótha a JUDr. Jozefa Škraba v právnej veci žalobcov: 1. M. R., nar. XX.X.XXXX, bývajúci v D. č. XXX, 2. A. R., nar. XX.XX.XXXX, bývajúca tamtie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/70/2015 2213201483 02. 12. 2015 Mgr. Renáta Gavalcová ECLI:SK:KSTT:2015:2213201483.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Renáty Gavalcovej a sudcov JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Fedora Benku, v právnej veci navrhovateľa: Obec Čiližská Radvaň, Čiližská Radvaň 285, IČO: 305 341, zastúpený
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sp/31/2015 4015200240 13.04.2015 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2015:4015200240.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ s. r. o. Bratislava, Pribinova 25, Bratislava, za účasti: W. T., bytom K. G., B. 2, proti odporcovi: Okresný úrad Nové Zámky, odbor katastrálny, Ul. SNP 3, Nové Zámky, o preskúm
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/90/2021 6119430137 30. 03. 2022 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2022:6119430137.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci žalobcu: V. S., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom A. XXX/
MENU