Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 236

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
25 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nesprávnosť právneho posúdenia veci zo strany súdu prvej inštancie zrejme vyplýva z toho, že súd prvej inštancie nepochopil účel a zmysel ust. § 148a ods. 2 Obč. zák., ktorým je ochrana toho manžela, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, resp. toho manžela, ktorý ho získal skôr, pred možnými rizikami podnikateľskej činnosti druhého manžela. Odvolací súd dodáva, že k žiadnemu „právnemu prepojeniu“ ust. § 148 ods. 2 a § 148a ods. 2 Obč. zák., ako to zmätočne skonštatoval súd prvej inštancie, nemohlo dôjsť. Tieto ustanovenia totiž upravujú rozdielne prípady. Ust. § 148 ods. 2 Obč. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/192/2019 1318203211 25. 09. 2019 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2019:1318203211.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Zuzany Kučerovej a JUDr. Karola Riháka v právnej veci žalobkyne: C. V. - Q., M.. XX. XX. XXXX, Q. C. XXX, R. C., zast. advokátkou JUD
Právna veta: Podľa ust. § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Súd zruší bezpodielové spoluvlastníctvo len vtedy, ak sú na to splnené závažné dôvody, najmä ak by ďalšie trvanie tohto majetkového spoločenstva odporovalo dobrým mravom (§ 3). Za závažný dôvod sa považuje napr. nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom alebo skutočnosť, že jeden z manželov sa zámerne nepričiňuje o vytváranie a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/51/2012 1610204900 28.06.2012 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2012:1610204900.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a členov senátu JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľa JUDr. U.. J. G., bytom D. XXX/XX, A., proti odporkyni Ing. W. G.,
Právna veta: Oprávnenie na podnikateľskú činnosť nezaniká pozastavením prevádzkovania živnosti podľa § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 17C/180/2012 5112226580 31.10.2012 JUDr. Anna Majeriková ECLI:SK:OSZA:2012:5112226580.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred sudcom JUDr. Annou Majerikovou, v právnej veci navrhovateľa: J.. F. K., rod. J., nar. X.XX.XXXX, bytom B. XX, štátny občan SR, proti odporcovi: Q. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XX, štátny občan SR, práv
Právna veta: Výrok predbežného opatrenia môže byť zhodný s výrokom vo veci samej, len za veľmi striktných podmienok, čo však otvára otázku vzťahu tejto dočasnej ochrany ku konečnému rozhodnutiu súdu. Zhodnosť je vyjadrená tak, že výrok predbežného opatrenia môže obsahovať zhodné povinnosti pre odporcu (zrejme aj oprávnenia pre navrhovateľa) , ktoré sú nútene vymožiteľné. Vydanie takéhoto predbežného opatrenia, ktoré je zhodné s obsahom navrhovanej konečnej ochrany, je prípustné ale len vtedy, ak by akékoľvek oneskorenie spôsobilo navrhovateľovi ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu. Oneskorenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/99/2013 7512217596 26.03.2013 JUDr. Ľuboš Kunay ECLI:SK:KSKE:2013:7512217596.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky D.. G. E., narodenej X.X.XXXX, bývajúcej v Y. XXX, adresa pre doručovanie U., I. XX, zast. JUDr. Martinou Stavrovskou, advokátkou v Košiciach, Garbiarska 5 proti odporcovi I.. B. E., nar. XX.X.XXXX, bytom v Y. XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 21C/45/2012 1112206172 03.07.2012 JUDr. Dáša Kontríková ECLI:SK:OSBA1:2012:1112206172.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Dašou Kontríkovou v právnej veci navrhovateľky: P. D., nar. XX.XX.XXXX bytom D. XXXX/XX, I., proti odporcovi: A. D., nar. XX.X.XXXX, bytom P. XXXX/XX, I., o zruše
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1, ods. 2 písm. c) z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom podľa tohto zákona je osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, sa do obchodného registra nezapisujú a ich oprávnenie podnikať sa opiera o osobitný predpis. Ide o taký druh podnikania, ktoré v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 12C/100/2012 2112224042 14.12.2012 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:OSTT:2012:2112224042.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava v konaní pred sudkyňou JUDr. Zlaticou Javorovou v právnej veci navrhovateľky: C.. K. M., rod. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom L. V., D. XXX/XX, proti odporcovi: U.. C.. P. M., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom M. XXXX/X, Z., z
Právna veta: Pozastavenie podnikateľskej činnosti je upravené v Živnostenskom zákone v zák. ustanoveniach §57 a §58, ktoré sú súčasťou Hlavy III. zákona. Hlava III. má názov: Zánik živnostenského oprávnenia. Podľa ust. § 57 ods. 4, 5 a 6 zákona môže podnikateľ oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti, ktoré pozastavenie nemôže trvať menej ako šesť mesiacov a viac ako tri roky. Podľa ust. § 58 ods. 2 zákona môže živnostenský úrad pozastaviť prevádzkovanie živnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom, alebo inými osob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 4C/205/2011 5111227894 25.04.2012 JUDr. Iveta Sýkorová ECLI:SK:OSZA:2012:5111227894.1 Rozhodnutie Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Sýkorovou v právnej veci navrhovateľky: I. I., rod. K., nar. XX.X.XXXX, bytom D. XXXX, XXX XX Y. T. I., v konaní právne zast. JUDr. Martinom Olosom, advokátom, so sídlom M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina
Právna veta: Podľa § 705a Občianskeho zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Uvedené ustanovenie slúži na ochranu týraných osôb v bytoch. Hlavným cieľom tejto zákonnej úpravy je to, aby z bytu bolo možné vysťahovať osobu, ktorá p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Co/45/2013 8411205591 30.09.2013 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2013:8411205591.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej, v právnej veci žalobkyne E. Q., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcej v V., na ul. K. V. č. X, právne za
Právna veta: Podľa § 148 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku súd zo závažných dôvodov najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Súd považuje za opodstatnený návrh navrhovateľky a dospieva k záveru, že z listinných dôkazov je zrejmé, že odporca ako manžel a člen rodiny nespráva sa spôsobom, ktorý by mal zabezpečiť rodine ekonomickú istotu, a za takejto situácie vyhovel návrhu a zrušil bezpodielové spoluvlastníctvo tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 7C/27/2013 8713201288 22.03.2013 JUDr. Miroslav Radačovský ECLI:SK:OSPP:2013:8713201288.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad samosudcom JUDr. Miroslavom Radačovským v právnej veci navrhovateľky : I. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/9, C.- I. proti odporcovi: K. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/X, C.- I. o zrušenie bezpodielového spol
MENU