Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie rozhodcovského rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16666

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1580 dokumentov
242 dokumentov
10 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Úprava zrušenia rozhodcovského rozsudku súdom v § 40 a nasl. ZRK umožňuje, aby niektorý z účastníkov rozhodcovského konania požiadal súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku, avšak len z dôvodov taxatívne vymenovaných v § 40 ods. 1 ZRK. V prípade úpravy § 40 ZRK nejde o preskúmavanie rozhodcovského rozsudku, ale možnosť pre účastníkov konania dosiahnuť jeho zrušenie v určitých prípadoch. V zmysle uvedenej úpravy nie je možné požiadať súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku pre porušenie hmotno-právnych predpisov, teda nie je možné napadnúť vecnú nesprávnosť rozhodcovského rozsudku. Okrem sporov, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/137/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6612218365 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kmeťová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6612218365.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z pre
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd tak dospel k názoru, že lehota upravená v § 46 ods. 1 ZoSRK v trvaní troch mesiacov na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku súdom je svojou povahou lehotou procesnoprávnou, v rámci ktorej je možné realizovať procesný úkon, akým je podanie žaloby v zmysle uvedeného ustanovenia citovaného zákona o rozhodcovskom konaní s podpornou platnosťou ustanovení CSP.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19CoSr/2/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8518200140 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8518200140.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ teda žalovaný namietal v konaní pred súdom prvej inštancie oneskorené podanie žaloby žalobcom, boli jeho tvrdenia správne a súd prvej inštancie sa mal s nimi vysporiadať nielen z titulu, kedy žalobca prevzal upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré je síce relevantným údajom pre začiatok plynutia 14-dennej lehoty stanovenej v § 48 EP a následného uplatnenia práva žalobcu na zrušenie rozhodcovského rozsudku na súde, avšak nie je jedinou podmienkou, ktorú musí žalobca pri včasnom a riadnom uplatnení práva splniť. Ďalšou nie menej podstatnou podmienkou je, že si musí svoje právo uplatni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43CoSr/4/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6117217857 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6117217857.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zložen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovení upravujúcich vzájomné vzťahy účastníkov združenia v zmysle Občianskeho zákonníka nevyplýva, že by jeden člen združenia bol oprávnený konať v mene druhého člena združenia. Naopak z týchto ustanovení je zrejmé, že pre obstarávanie spoločných vecí pre združenie je potrebný jednomyseľný prejav vôle účastníkov združenia. Čo sa týka zákonného ustanovenia, v zmysle ktorého sú účastníci združenia zaviazaní zo záväzkov združenia voči tretím osobám spoločne a nerozdielne, toto ustanovenie znamená, že na základe zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu, je povinný plniť závä ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 11Cb/81/2010 5110210508 19.10.2011 JUDr. Róbert Bebčák ECLI:SK:OSZA:2011:5110210508.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina, v konaní pred samosudcom JUDr. Róbertom Bebčákom, v právnej veci navrhovateľa: František Váradi - VAMAX, 29. augusta 458/2, 946 19 Číčov, IČO: 35 466 847, zastúpeného: JUDr. Roman BLAŽEK, s.r.o., Pohraničná 4, 945 01
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Táto zákonná definícia vymedzuje jeden zo subjektov spotrebiteľskej zmluvy (ak je táto za spotrebiteľskú zmluvu považovaná), pričom dôvodom zavedenia a konkretizácie subjektu vzťahov „obchodných“ - spotrebiteľských v právnom poriadku je zvýraznenie potreby ochrany týchto subjektov pred „silnejšími“ subjektmi. Dôvody takejto potreby možno hľadať v charaktere priemerného spotrebiteľa, ktorý vstupuje do právnych vzťahov najmä pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/277/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4112244423 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Harbuta ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4112244423.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dušana Harbutu a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Cieľom akejkoľvek rozhodcovskej zmluvy je nepochybne dosiahnuť prejednanie prípadného sporu rozhodcom alebo súkromnou osobou, na ktorého zmluvné strany delegovali takúto právomoc. Rozhodcovská zmluva sa často vyjadrí len v podobe rozhodcovskej doložky, ktorá splýva s ostatnými podmienkami v štandardnej zmluve. V porovnaní s ostatnými zmluvnými podmienkami je však význam rozhodcovskej doložky osobitý, pretože pri vzniku sporu, súkromná osoba rozhodne o právach a právom chránených záujmoch s cieľom dosiahnuť nový kvalifikovaný záväzok z pôvodnej zmluvy. Rozhodcovskú doložku si žalobkyňa v danom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Co/153/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8513202154 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Világiová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8513202154.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriel
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Žaloba o určenie neplatnosti dohody o urovnaní, a rovnako i o určenie neplatnosti rozhodcovskej zmluvy, resp. doložky, je nepochybne žalobou o určenie právnej skutočnosti v zmysle § 137 písm. d/ CSP. Zmluvy a iné právne úkony ich existencia, platnosť (neplatnosť) sú právnymi skutočnosťami. Civilný sporový poriadok pripúšťa žalobu na určenie právnej skutočnosti iba za predpokladu, že tak vyplýva z právneho predpisu, najmä z hmotného práva (...) Z osobitného právneho predpisu vyplýva možnosť žalovať zrušenie rozhodcovského rozsudku a to už zo zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/38/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6718204479 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Dzúriková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6718204479.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Je potrebné si uvedomiť, že slovenský právny poriadok, ako aj aplikačná prax, teda rozhodovanie súdov, nie sú založené na precedenčnom systéme, tak ako je to v krajinách s odlišným vývojom v oblasti práva a s odlišnou právnou kultúrou, teda najmä vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických. Preto okolnosť, že súd prvého stupňa konštatuje, že rozhodcovskými doložkami sa zaoberal aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní pod sp. zn. 6Cdo 3/2013 a 6M Cdo 9/2012 neznamená, že eventuálne zrušenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pod sp. zn. 6Cdo 13/2013 alebo 6M Cdo 9/201 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/61/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8113205469 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8113205469.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofranko
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok. Keby exekučný súd akceptoval rozhodcovský rozsudok, pre vydanie ktorého nebola daná právomoc rozhodcovského súdu, akceptoval by vykonateľnosť rozhodnutia vydaného tým, kto na to nemal právomoc. Išlo by o akceptáciu "rozhodnutia" nevykonateľného, majúceho účinky paktu. Skutočnosť, že účastník rozhodcovského konania, ktorý v exekučnom konaní vystupuje v procesnom postavení povinného, v rozhodcovskom konaní prípadne nenamietal neexist ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23CoE/299/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3514210515 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Kováč ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3514210515.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 B
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že rozhodcovské konanie prebieha často bez účasti spotrebiteľov. Veritelia často zámerne vyberajú rozhodcovské orgány, ktoré sa nachádzajú ďaleko od miesta bydliska spotrebiteľov, k spotrebiteľom v rámci rozhodcovského konania sa pristupuje rovnako ako k podnikateľským subjektom a pri rozhodnutiach sa neprihliada na predpisy na ochranu spotrebiteľa. Odporúčania Európskej komisie o mimosúdnom urovnaní spotrebiteľských sporov, ako aj návrh Európskej komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/156/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5413201308 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5413201308.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
MENU