Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067988
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63397
USSR: 34616
NSČR: 120839
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420761
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie výživného na plnoleté dieťa


Približný počet výsledkov: 266 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zrušenie výživného na plnoleté dieťa
  • zrusenie nájdené 315398 krát v 84771 dokumentoch
  • vyzivny nájdené 460908 krát v 55118 dokumentoch
  • na nájdené 15028127 krát v 420427 dokumentoch
  • plnolety nájdené 73631 krát v 32535 dokumentoch
  • dieta nájdené 996689 krát v 66453 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Podľa ust. § 57 ods. 1, 2, 3 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/155/2014 3813214390 12.03.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3813214390.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: Ing. F. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. M. č. XXX, zastúpený: JUDr. Miroslav Šedivec, advokát so sídlom Hodžu 14/1, Prievidza, proti odporkyni: P. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XX/X, O., o zrušenie .
Právna veta: Pojmy sústavná príprava dieťaťa na povolanie a nezaopatrené dieťa definuje viacero zákonov, ktorých účelom je zabezpečenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa. Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení za nezaopatrené dieťa v § 3 ods. 1 považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25. rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Za sústavnú prípravu dieťaťa na po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/772/2014 6614204712 23.07.2014 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2014:6614204712.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej, v právnej veci navrhovateľa C. D., nar. XX. XX. XXXX, bytom C. X, Y., .
Právna veta: 16. Systém vyživovacích povinností predstavuje mechanizmus, ktorý má v rámci blízkych príbuzenských vzťahov zabezpečiť, že žiadna osoba nezostane bez prostriedkov na výživu, pokiaľ je v možnostiach a schopnostiach blízkych príbuzných túto osobu živiť. Vyživovacia povinnosť sa odvodzuje z rodinnoprávneho vzťahu a z povinnosti navzájom si pomáhať, ktorá existuje medzi subjektmi týchto vzťahov. Podstata vyživovacej povinnosti rodičov k deťom spočíva v konkrétnych prejavoch rodičovskej povinnosti, a to vo vyživovacej povinnosti a jej zodpovedajúcemu právu dieťaťa na výživné. 17. Odvolací súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , XXX XX L. L., zast. J.. B. X., nar. XX. XX. XXXX, bytom M. 3, XXX XX L. L., o zrušenie výživného na plnoleté dieťa, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 9Pc/16/2017-56 zo dňa 25. 08. 2017 .
Právna veta: Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Ako okolnosť, keď trvá vyživovacia povinnosť rodičov (odôvodnená úlohou rodiča viesť dieťa k získaniu vzdelania, a tým potrebných predpokladov na sebarealizáciu), sa tradične akceptuje štúdium. Aplikačná prax v súvislosti s touto otázkou vyvodila záver, že pre nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa (pojem sústavná príprava na povolanie si pre svoje potreby definujú viaceré zákony, čo mô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Hviezdoslavova 315, Senica, proti oprávnenému dieťaťu: Ing. A. N., nar. XX.X.XXXX, bytom M. XX, C., o návrhu na zrušenie výživného na plnoleté dieťa a vydanie bezdôvodného obohatenia, o odvolaní oprávneného dieťaťa proti rozsudku Okresného súdu Skalica, č. k. 7Pc/1/2018-100 zo .
... výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. V konaní bolo preukázané, že zákonné podmienky zrušenia výživného na plnoleté dieťa v zmysle vyššie cit. zákonných ustanovení sú dané a vzhľadom na tieto skutočnosti súd rozhodol tak, ako je to ... J. T., Š. P. X, proti odporkyni: B. I. L.. XX.X.XXXX, J. F. XX, T., v konaní o zrušenie výživného na plnoleté dieťa tako rozhodol: Súd zrušuje vyživovaciu povinnosť navrhovateľa E. I. L.. XX.X.XXXX voči odporkyni B. I. L.. XX.X .
... ..: D. P. XX, D., Č. Z. zast. opatrovníčkou: T. A., súdnou tajomníčkou Okresného súdu Vranov nad Topľou, o návrhu na zrušenie výživného na plnoleté dieťa t a k t o rozhodol: Súd z r u š u j e vyživovaciu povinnosť odporkyne N. D., P .
... K., X. XX a odporkyni v 2. rade P. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom K., I. 135/6, o zrušenie výživného na plnoleté dieťa, takto rozhodol: Súd zrušuje dňom 7.9.2012 vyživovaciu povinnosť odporcu v 1. rade na navrhovateľku naposledy určenú rozsudkom Krajského .
... ., občianka SR proti odporcovi: T. X., B.. XX.XX.XXXX, X. Ž.Č. X, V., občan SR, o návrhu na zrušenie výživného na plnoleté dieťa, takto rozhodol: Súd ruší výživné odporcu k navrhovateľke. Týmto sa mení rozsudok Okresného súdu v Trnave č. k. 37C/75 .
... proti odporkyni V. B., nar. XX.X.XXXX, bytom F. nad M. - W., W. č. XX/XX, v konaní o zrušenie výživného na plnoleté dieťa takto rozhodol: r o z h o d o l: Súd z r u š u j e vyživovaciu povinnosť .
... , Y., proti odporkyni S.. L. A., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť SR, bytom E. XX, Y., v konaní o zrušenie výživného na plnoleté dieťa takto rozhodol: Súd z r u š u j e vyživovaciu povinnosť navrhovateľa k odporkyni naposledy určenú rozsudkom Okresného súdu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.