Nájdené rozsudky pre výraz: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

138 dokumentov
28 dokumentov
389 dokumentov
31 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Kasačný súd má za potrebné zdôrazniť, že argumentácia krajského súdu sa nezamerala na akékoľvek spochybnenie obsahu Stavebného denníka v dôsledku zistených rozporov v priebehu daňovej kontroly. Práve naopak, v priebehu daňovej kontroly a následného vyhodnocovania Stavebného denníka nevystala žiadna otázka ohľadom jeho autenticity alebo správnosti tam uvedených údajov. Krajský súd, ako aj orgány verejnej správy konštatovali, že napriek splneniu všetkých zákonných náležitostí stavebného denníka, tento nemá výpovednú hodnotu (v dôsledku neuvedenia mien zamestnancov, ktorých by bolo možné vyslúchn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sfk/25/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200481 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200481.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsed
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: odpočítanie dane nenastáva „ex lege“, ale je právom platiteľa dane, ktoré je spojené s dôkaznou povinnosťou preukázania zákonných podmienok na jeho uplatnenie. Zákon o DPH vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej, ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, prípadne iné listiny, na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane, presne odrážajú skutočne realizované plnenia. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje odrážajú reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Sžfk/47/2020 Identifikačné číslo spisu: 2019200040 Dátum vydania rozhodnutia: 14. apríla 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200040.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Skutočnosť, že žalobca uhradil cenu uvedenú na faktúre dodávateľovi ešte nepreukazuje splnenie hmotnoprávnych podmienok. Táto skutočnosť totiž nepreukazuje, že zemné práce boli reálne vykonané dodávateľom alebo subdodávateľom žalobcu a že subdodávateľ žalobcu, nakoľko nie je známa jeho identita, bol zdaniteľnou osobou. 20. S ohľadom na konštatované je kasačný súd toho názoru, že správny súd právne správne posúdil vec, keď kasačnú sťažnosť zamietol. Kasačný súd pripúšťa, že služba mohla byť dodaná subdodávateľsky. Pokiaľ však žalobca tvrdí túto skutočnosť, bol v konaní pred správcom dane v súl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/6/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4018200639 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4018200639.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedn
Merito veci Odpočítanie dane
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane - žalobcu, ktoré je spojené s jeho dôkaznou povinnosťou. Žalobca, ktorý disponuje svojím právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a ktorý si aj tento nárok uplatnil, je povinný preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene a za zákonom stanovených podmienok. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/74/2020 Identifikačné číslo spisu: 2019200278 Dátum vydania rozhodnutia: 24. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200278.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej,
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Na tomto mieste kasačný súd zdôrazňuje, že nezodpovedá poctivému obchodnému styku, ak si dodávateľ alebo odberateľ nezabezpečí doklady potrebné aj pre prípady vzniku uplatnenia zodpovednosti za vady dodávky. Je povinnosťou každej zmluvnej strany, aby sa pri úprave obchodných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov, pričom toto zahŕňa i povinnosť overiť si informácie a skutočnosti ohľadom obchodného partnera ako i osoby (fyzickej alebo právnickej), ktorá dodávku vykoná. Ak žalobca vstupoval do obchodného vzťahu so spoločnosťou EVVAS, spol. s r.o., keď nebolo zrejmé, kto m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Sžfk/14/2020 Identifikačné číslo spisu: 2018200024 Dátum vydania rozhodnutia: 23. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová Funkcia: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2018200024.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako súd kasačný, v senáte z
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Súdny dvor Európskej únie rozsudkom vo veci C-186/20 zo dňa 30. septembra 2021 rozhodol o predložených prejudiciálnych otázkach tak, že Článok 10 nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty v spojení s jeho odôvodnením 25 sa má vykladať v tom zmysle, že nestanovuje lehoty, ktorých prekročenie môže ovplyvniť zákonnosť prerušenia daňovej kontroly stanoveného právom žiadajúceho členského štátu dovtedy, kým žiadaný členský štát neposkytne informácie požadované v rámci mechanizmu administratívnej spoluprác ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/69/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200202 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200202.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse
Merito veci odpočet DPH
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžfk/18/2021 Identifikačné číslo spisu: 8019200403 Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2023 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Vačok Funkcia: predseda senátu, sudca spravodajca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:8019200403.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu s
Merito veci odpočet DPH
Súd: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Spisová značka: 2Sfk/12/2021 Identifikačné číslo spisu: 5020200253 Dátum vydania rozhodnutia: 29. mája 2023 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Vačok Funkcia: predseda senátu, sudca spravodajca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:5020200253.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds
Merito veci Zmeňujúce
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Sžfk/41/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8019200614 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Vačok ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:8019200614.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu sená
Merito veci odpočet DPH
Súd: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Spisová značka: 2Sfk/4/2021 Identifikačné číslo spisu: 2020200152 Dátum vydania rozhodnutia: 29. mája 2023 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Vačok Funkcia: predseda senátu, sudca spravodajca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:2020200152.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zl
MENU