Nájdené rozsudky pre výraz: predĺženie lehoty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 95

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1363 dokumentov
1759 dokumentov
4021 dokumentov
154 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňový poriadok v § 61 umožňuje prerušiť daňovú kontrolu a stanovuje, že ak je daňové konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Prerušením daňovej kontroly za týmto účelom správca dane nevstupuje do súkromnej autonómie daňového subjektu, neuplatňuje voči nemu svoje práva a ani nepožaduje od neho plnenie povinností vyplývajúcich mu zo zákona (pozri aj rozsudok NSSR sp. zn. 3Sžf/46/2015 zo dňa 27.07.2016, zverejnený v Zbierke stanovísk NSSR a súdov SR č. 60/2016). Z uvedeného je zrejmé, že zákonná lehota daňovej kontroly bola dodržaná v zmysle § 46 ods. 10 v spojení s § 61 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/38/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200074 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200074.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Kasačný súd uvádza, že keby zákonodarca bol býval vymedzil aplikáciu § 8 na situácie podľa § 9 v plnom rozsahu (t.j. nielen odkazom na § 8 písm. a/, ale aj na § 8 písm. b/), kasačný súd by mohol kasačnú sťažnosť považovať za podanú včas. Práve ustanovenie § 8 písm. b/ citovaného zákona totiž predstavuje nástroj „spätnej reparácie“ neuskutočnenia úkonu včas, avšak túto možnosť zákonodarca uplatnil výlučne len vo vzťahu k veciam súkromnoprávnej povahy podľa § 8 zákona o opatreniach COVID-19 v justícii. (...) Súd aj napriek uvedenému vo finálnej fáze overoval, či na súdenú vec nie je možné uplatn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Asan/14/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200218 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:2019200218.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: V. N., nar. XX.XX.XXXX, trva
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší správny súd na úvod považuje za potrebné uviesť, že pojem „informácia" zákon č. 211/2000Z. z. nedefinuje, avšak z hľadiska všeobecného možno informáciu vymedziť ako určitú správu posielanú odosielateľom príjemcovi, bez ohľadu na to, či vo forme listinnej (materializovanej) alebo vo forme elektronickej (imaterializovanej). Povinná osoba však nie je povinná sprístupniť akúkoľvek žiadanú informáciu. Sprístupní informáciu iba v takom prípade, ak ju má k dispozícií (§ 3 ods. 1 zákona č.211/2000 Z. z.) a súčasne nie je daný zákonný dôvod pre obmedzenie prístupu k informáciám upravený v § 8 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Svk/2/2022 Identifikačné číslo spisu: 1018201508 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1018201508.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu J
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V súvislosti so zabezpečovaním podkladov pre dodatočnú legalizáciu stavby, ktorá by teoreticky mala spĺňať kritériá pre drobnú stavbu, na uskutočnenie ktorej za splnenia podmienok v zmysle v zmysle § 55 ods. 2 písm. b) postačuje oznámenie stavebnému úradu, s čím zákon spĺňa menšiu administratívnu záťaž stavebníka (§ 57 ods. 1 veta druhá pred bodkočiarkou), nemožno prehliadnuť požiadavku § 57 ods. 1 veta tretia , ktorá výslovne dáva stavebnému úradu právo určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Z tohto opráv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžk/33/2021 Identifikačné číslo spisu: 6019200330 Dátum vydania rozhodnutia: 30. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200330.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky sen
Merito veci Právo na informácie
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Povinná osoba odmietajúca prístup k informáciám z dôvodu zneužitia práva je povinná preukázať, že žiadateľ nemal skutočnú vôľu, motív či zámer na sprístupnení informácií, t. j. na naplnení skutočného legitímneho zmyslu a účelu Infozákona, ale na spôsobení ujmy povinnej osoby (sťažení či ochromení jej chodu). Úmysel zneužiť právo na prístup k informáciám musí byť zjavný a správnymi orgánmi preukázaný nad všetku rozumnú pochybnosť, pretože odmietnutie informácie s poukazom na zneužitie práva je potrebné chápať ako riešenie ultima ratio a ako reštriktívne konštruovanú výnimku z ústavou garantova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžik/5/2020 Identifikačné číslo spisu: 3019200492 Dátum vydania rozhodnutia: 31. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3019200492.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vychádzajúc z dikcie ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku kasačný súd uvádza, že ak druhostupňový správny orgán zistí, že rozhodnutie je v rozpore so zákonom alebo je inak nesprávne, odvolaniu vyhovie a rozhodnutie zmení. Nakoľko v správnom konaní sa uplatňuje tzv. apelačný princíp účastníci môžu v priebehu celého odvolacieho konania uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, nakoľko odvolacie konanie tvorí s konaním prvostupňovým jeden celok. Odvolací správny orgán je v rámci odvolacieho konania oprávnený a súčasne i povinný preskúmavať zákonnosť postupu prvostupňového správneho orgánu ako aj z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžk/6/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8019200281 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8019200281.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z uvedeného vyplýva, že pri výklade formulácie „mimo sídelného útvaru obce“ podľa § 10 ods. 4 cestného zákona v citovanom znení sú v zásade možné dve zmysluplné alternatívy. Pri prvej by sídelný útvar obce bol vymedzený ako uzavreté územie (plocha) ležiace medzi spojnicami jeho vrcholov, pričom vrcholmi tohto útvaru by boli body, v ktorých sú na jednotlivých pozemných komunikáciách umiestnené dopravné značky začiatok a koniec obce. Pritom z každého vrcholu by museli viesť práve (a len dve spojnice). Ostatné plochy by sa nachádzali „mimo tohto sídelného útvaru“. Pri druhej alternatíve by sa poj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžk/5/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4017200821 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:4017200821.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako súd kasačný, v senáte zl
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Predmetom týchto sťažnostných bodov je vyhodnotenie „pohody bývania” ako kritéria ovplyvňujúceho umiestnenie stavby. Spornou otázkou v danom prípade bolo, či sa toto kritérium vyhodnocuje len vo vzťahu ku stavbám alebo aj vo vzťahu k pozemkom. Pohoda bývania je ale neurčitý právny pojem, ktorého posúdenie závisí od konkrétnej situácie, pričom je potrebné zohľadniť, že pohoda bývania nesie v sebe aj silný subjektívny prvok. Je totiž logické, že každý vníma tento pojem silne individuálne, čo súčasne znamená, že ak by sa toto kritérium samo o sebe priorizovalo, v podstate by došlo k utlmeniu stav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sžk/37/2019 Identifikačné číslo spisu: 6018200243 Dátum vydania rozhodnutia: 2. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6018200243.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Fundamentálnou otázkou v danej veci je posúdenie, či predmetná „unimobunka“ má povahu stavby v zmysle § 43 stavebného zákona a mohla byť tak predmetom rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby vydaného podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 2, 5 a 6 písm. a) stavebného zákona. V tomto smere možno rozoznávať občianskoprávnu a stavebnotechnickú stavbu. Podstatou vymedzenia stavby v občianskoprávnom (súkromnoprávnom) význame je jej definovanie ako nehnuteľnej veci. V zmysle § 119 ods. 2 a § 120 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Stavebný úrad je oprávnený rozhodnúť o nariadení odstránenia aj takej s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžk/23/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200293 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Fečík ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200293.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu sená
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Absencia takejto právnej úpravy spočívania premlčacích lehôt pre zánik zodpovednosti za disciplinárne previnenie nemôže byť vykladaná v neprospech disciplinárne obvineného. Naopak - nemožnosť realizácie úkonov smerujúcich k ukončeniu disciplinárnej veci (§ 118 ods. 2 písm. a) zákona o sudcoch a prísediacich v znení účinnom v rozhodnom čase) vyvolaná samotným zákonodarcom bez právnej úpravy spočívania premlčacích lehôt pre zánik zodpovednosti, musí byť pripísaná na ťarchu normotvorcu (verejnej moci).

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 33D/3/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 9621200058 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Potásch ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:9621200058.1 Rozhodnutie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnom senáte zloženom z predsedu senátu prof. JUDr. PhDr
MENU