Nájdené rozsudky pre výraz: svedecká výpoveď

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 268

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4814 dokumentov
1309 dokumentov
16829 dokumentov
63 dokumentov
69 dokumentov
38 dokumentov
74 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon explicitne neustanovuje za dôkaz výsluch svedka, ako je tomu v § 34 ods. 2 a § 35 správneho poriadku, ale hovorí o výpovedi a vyjadrení. Pod takýmito pojmami možno preto akceptovať aj zaznamenanie výpovede svedkov vo formálnej podobe úradných záznamov. (...) Samotná skutočnosť, že sťažovateľ nebol prítomný pri daných výpovediach, neznamená bez ďalšieho, že došlo k zásahu do jeho procesných práv. Zákon č. 73/1998 Z.z. totiž správnemu orgánu nestanovuje povinnosť zabezpečiť prítomnosť účastníka konania na danom úkone. Implicitne možno uvažovať nad tým, že opakovaný výsluch svedka, resp. ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Asan/15/2020 Identifikačné číslo spisu: 7018200992 Dátum vydania rozhodnutia: 2. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: JUDr. Jana Hatalová PhD. ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7018200992.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňový poriadok v § 61 umožňuje prerušiť daňovú kontrolu a stanovuje, že ak je daňové konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Prerušením daňovej kontroly za týmto účelom správca dane nevstupuje do súkromnej autonómie daňového subjektu, neuplatňuje voči nemu svoje práva a ani nepožaduje od neho plnenie povinností vyplývajúcich mu zo zákona (pozri aj rozsudok NSSR sp. zn. 3Sžf/46/2015 zo dňa 27.07.2016, zverejnený v Zbierke stanovísk NSSR a súdov SR č. 60/2016). Z uvedeného je zrejmé, že zákonná lehota daňovej kontroly bola dodržaná v zmysle § 46 ods. 10 v spojení s § 61 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/38/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200074 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200074.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňový subjekt má v daňovom konaní dve základné povinnosti: povinnosť tvrdiť a povinnosť svoje tvrdenia dokázať. Formálne sa obe tieto povinnosti realizujú tak, že daňový subjekt podá riadne vyplnené daňové priznanie (povinnosť tvrdiť), pričom spolu s ním predloží správcovi dane písomné doklady, ktoré je podľa právnych predpisov povinný viesť (dôkazná povinnosť). Takto si daňový subjekt splní svoje povinnosti v daňovom konaní, teda aj povinnosť dôkaznú. Ak však správca dane pri preverovaní uvedených písomných podkladov preukázateľne spochybní vierohodnosť, pravdivosť alebo úplnosť dôkazov pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/68/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2018200220 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Kristína Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:2018200220.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Súdny dvor Európskej únie rozsudkom vo veci C-186/20 zo dňa 30. septembra 2021 rozhodol o predložených prejudiciálnych otázkach tak, že Článok 10 nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty v spojení s jeho odôvodnením 25 sa má vykladať v tom zmysle, že nestanovuje lehoty, ktorých prekročenie môže ovplyvniť zákonnosť prerušenia daňovej kontroly stanoveného právom žiadajúceho členského štátu dovtedy, kým žiadaný členský štát neposkytne informácie požadované v rámci mechanizmu administratívnej spoluprác ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/69/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200202 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200202.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Kasačný súd uvádza, že Sociálna poisťovňa, ktorá rozhoduje o priznaní úrazovej dávky, čo nepochybne patrí do jej právomoci, sa musí v rámci predbežnej otázky vysporiadať so skutočnosťou, či došlo k pracovnému úrazu, keďže pracovný úraz je v takom prípade rozhodnou právnou skutočnosťou a ako jedna z materiálnych podmienok tvorí imanentnú súčasť zákonnej dávkovej schémy pre priznanie úrazovej dávky. To, či došlo k pracovnému úrazu teda Sociálna poisťovňa posudzuje ako otázku predbežnú (§ 198 ods. 1 zákona o sociálnom poistení), ale nerozhoduje o tom, či utrpený úraz je úrazom pracovným. Táto otá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Sžsk/25/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7020200452 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 09. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7020200452.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pred
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Kasačný súd dospel k názoru, že účelom ustanovenia § 34 ods. 12 ZoPC v spojení s § 33 ods. 6 písm. e) ZoPC je v podstate neobnovenie pobytového statusu, ktorý získal štátny príslušník tretej krajiny tým, že oklamal správny orgán v konaní o jeho pôvodnej žiadosti. Z formulácie ustanovenia § 33 ods. 6 písm. e) ZoPC a jeho zaradenia v rubrike „Rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu“ je zrejmé, že sa nemá na mysli uvedenie nepravdivého alebo zavádzajúceho údaja alebo predloženie falošného alebo pozmeneného dokladu alebo dokladu inej osoby hocikedy, alebo hocikomu (teda napríklad v n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžak/5/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200708 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6019200708.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedn
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Kasačný súd má za potrebné zdôrazniť, že argumentácia krajského súdu sa nezamerala na akékoľvek spochybnenie obsahu Stavebného denníka v dôsledku zistených rozporov v priebehu daňovej kontroly. Práve naopak, v priebehu daňovej kontroly a následného vyhodnocovania Stavebného denníka nevystala žiadna otázka ohľadom jeho autenticity alebo správnosti tam uvedených údajov. Krajský súd, ako aj orgány verejnej správy konštatovali, že napriek splneniu všetkých zákonných náležitostí stavebného denníka, tento nemá výpovednú hodnotu (v dôsledku neuvedenia mien zamestnancov, ktorých by bolo možné vyslúchn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sfk/25/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200481 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200481.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsed
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Replika, t.j. vyjadrenie žalobcu k vyjadreniam žalovaného a ďalších účastníkov k žalobe a duplika, t.j. vyjadrenie žalovaného a ďalších účastníkov k replike tvoria tzv. druhé kolo "písomnej prípravnej fázy konania", účelom ktorého je zabezpečiť podklady pre rozhodnutie správneho súdu vo veci, či už na nariadenom ústnom pojednávaní alebo bez neho. Súčasné znenie Správneho súdneho poriadku vymedzuje repliku a dupliku podobne ako jeho historickí predchodcovia, ale možnosť ich podania spája s procesnou aktivitou účastníkov konania. Replika aj duplika majú de lege lata fakultatívny charakter, pričo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Sžk/8/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200083 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:8018200083.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky
Merito veci správne trestanie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Stk/10/2021 Identifikačné číslo spisu: 7016201212 Dátum vydania rozhodnutia: 21. septembra 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Potásch Funkcia: predseda senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7016201212.2 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu s
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 13Svp/4/2022 Identifikačné číslo spisu: 9622200232 Dátum vydania rozhodnutia: 3. februára 2023 Meno a priezvisko: JUDr. Michal Matulník Funkcia: predseda senátu, sudca spravodajca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:9622200232.2 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z
MENU