Nájdené rozsudky pre výraz: absolútna neplatnosť právneho úkonu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1264 dokumentov
311 dokumentov
7718 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Právne úkony
Právna veta: Pri rozhodovaní o registrácii daroyacej zmluvy, ktorou sa prevádzajú nehnuteľnosti tvoriace podstatný majetok darcu, treba za predpokladu, že darcovi bola právoplatným súdnym rozhodnutím uložená povinnosť zaplatiť vysokú peňažnú sumu, osobitne objasniť a posúdiť to, či k uzavretiu zmluvy nedošlo s úmyslom vyhnúť sa splneniu záväzku a prípadne i súdnemu výkonu rozhodnutia predajom nehnuteľností, a či teda nejde o zmluvu neplatnú (§ 39 O.z.).

Úryvok z textu:
Darovacou zmluvou, uzavretou 31. 8. 1988, darkyňa P. J. previedla na dvoch obdarovaných svoj dom čp. 1503 v Ž. so zastavanou plochou pare. č. 5567/3 a so záhradou pare. č. 5567/2. Spolu s týmito nehnuteľnosťami previedla darkyňa aj ich príslušenstvo pozostávajúce z garáže, studne, oplotenia, vedľajších stavieb, vonkajších úprav a trvalých porastov. Súčasne s prevodom sa pre darkyňu zriadilo právo doživotného užívania prevádzaných nehnuteľností v rovnakom rozsahu ako ich dovtedy užívala.
Merito veci Prevod nehnuteľnosti
Právna veta: Při povolování výjimek ze zákazu převodu majetku z vlastnictví státu (podle zákonného opatření č. 364/1990 Sb. a později podle zákona č. 92/1991 Sb.) bylo možné vázat udělení výjimek i na stanovení podmínek, při jejichž splnění lze teprve považovat za daný výjimečný souhlas s převodem. Nejsou-li tyto podmínky ve smlouvě respektovány, je smlouva neplatná (§ 39 o.z.)

Úryvok z textu:
Státnímu notářství v Semilech byl předložen návrh na registraci kupní smlouvy z 15. 1. 1991, podle níž S., státní podnik v Š., prodal dům čp. 142 v J. s pozemkem parc. č. 364 a dále s pozemky parc. č. 1788, parc. č. 1454, 1458, 1453/1, 1455/6, 1455/7, 1455/4, 1453/2, 1761/1, 1451, 1455/5, 1455/2, 1788, 1455/8, 1452, 366, 1455/9, 1455/1, 1763, 1457/6, 1457/7, 1457/2, 1457/5, 1761/3 a 1789 v J. manželům V. V. a H. V. za kupní cenu 385 000 Kčs. V této kupní smlouvě bylo rovněž uvedeno, že k prodeji
Merito veci Právne úkony
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonuprávny úkonregistrácia zmluvy
R 56/1991
Právna veta: U právního úkonu darování nemovitostí dárkyní, která má uloženu platební povinnost vůči věřiteli vysokou peněžní částku, pro niž je vůči ní navržen i soudní výkon rozhodnutí, musí státní notářství posoudit i z uvedeného hlediska, zda se právní úkon darování nepříčí zájmům společnosti (§ 39 o.z.)

Úryvok z textu:
Státní notářství pro Prahu 9 sepsalo formou notářského zápisu darovací smlouvu, podle níž I. D. darovala manželům B. a K. Š. polovinu rodinného domku čp. 1996 a zahradu pare. č. 2125/1 v H. P. Státní notářství pro Prahu 9 tuto smlouvu svým rozhodnutím potom registrovalo. Nej vyšší soud České republiky rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, tak, že uvedeným rozhodnutím státního notářství o registraci smlouvy byl porušen zákon. Z odůvodnění: Na stá
Merito veci Neplatnosť zmluvy
Právna veta: V konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti sa predmet konania úzko týka vzniku, zmeny či zániku vlastníctva k nehnuteľnosti. Preto miestnu príslušnosť na prejednanie takejto žaloby treba posudzovať podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. h) O. s. p.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde v Trenčíne sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti darovacej zmluvy, registrovanej Štátnym notárstvom v Trenčíne pod sp. zn. R I 1080/83, ktorou žalovaný L. H. previedol na žalovanú J. H. svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam v O. s cieľom zmariť voči nemu súdny výkon rozhodnutia predajom tohto spoluvlastníckeho podielu, vedený pod sp. zn. E 1246/82 Okresného súdu v Trenčíne. Žalovaná J. H. v písomnom vyjadrení k žalobe vzniesla námietku neposlušnost
MENU